Oulun ammattikorkeakoulu

Meriläinen, Merja

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

merja.merilainen(at)chydenius.fi

p. 040 751 8036

Merja Meriläinen

FT, KM Merja Meriläinen kouluttaa työssäään tulevia luokanopettajia ja vastuualueita ovat tutkimus- ja kehittämistyön ohella äidinkielen ja kirjallisuuden monialaiset opinnot, kasvatustieteen aineopintoihin sisältyvä, 3 op:n laajuinen kieli- ja kulttuuritaustaltaan moninainen oppilasryhmä -opetusharjoittelu sekä syventäviin opintoihin sisältyvä, 8 op:n laajuinen, omassa luokassa, työelämässä, toteutuva syventävä harjoittelu. Työn painipiste on tällä hetkellä varhennetun kielenopetuksen oppimisprosessin mallintamisessa ja opettajan ammatillisen osaamisen ulottuvuuksien määrittämisessä ja kuvaamisessa. Jälkimmäiseen liittyy OSU-profilointityökalu, joka toimii opettajan ammatillisen osaamisen ja kehittymisen kuvantajana.

Julkaisut ePookissa:

  • Meriläinen, M. & Piispanen, M. 2019. Autenttinen, yksilöllinen, verkostoiva ja ajasta ja paikasta riippumaton opintojakso – saavutettava mahdollisuus vai saavuttamaton mahdottomuus? Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424206.