Osaamisen osoittaminen

Osaamisen osoittaminen on monivaiheinen prosessi. Ennen osaamisen osoittamista sinun tulee tunnistaa aiemmin hankkimasi osaaminen ja verrata sitä osaamistavoitteisiin sekä arviointikriteereihin. Tällä tavalla selvität, mitä osaamista sinun täytyy vielä hankkia ja mitä olemassa olevaa osaamista kehittää ennen varsinaista osaamisen osoittamista.

Kuvassa ihminen, joka pohtii, onko hänellä soaamista

Osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien kielioppia

Osaamistavoitteet kertovat, mitä osaamista tavoitellaan. Kiinnitä erityistä huomiota osaamistavoitteissa käytettyihin verbeihin: kuvaa, tietää, tuntee, tunnistaa, ymmärtää, soveltaa, osaa jne. Esimerkiksi tietäminen ja soveltaminen kuvaavat hyvin erityyppistä vaatimustasoa. Arviointikriteerit täsmentävät osaamisen laatua – miten täytyy osata.

 

Esimerkissämme osaamistavoite on:

Ymmärrän, miten edistää pedagogista vuorovaikutusta.

Ymmärtäminen verbinä viittaa siihen, että opiskelijalla on valmiudet edistää pedagogista vuorovaikutusta, mutta asiaa ei tarvitse näyttää käytännössä. Ymmärrystä voi osoittaa pohdiskelevalla esseellä, äänitallenteella tai vaikka ryhmäkeskustelulla.

Esimerkkejä arviointikriteereistä:

Usein yksi arviointikriteeri liittyy käsitteisiin ja muuhun aiheeseen liittyvään teoriatietoon:

Tarkastelen pedagogiseen vuorovaikutukseen liittyviä käsitteitä ja malleja.

 

Eräs tapa saavuttaa ymmärrys on asian omakohtainen pohdita. Arviointikriteerissä saattaa olla mainita, että asioita tulisi pohtia oman alan ja toimintaympäristön näkökulmasta:

Pohdin pedagogisen vuorovaikutuksen merkitystä kontekstissa, jossa toimin.

 

Arviointikriteeri saattavat sisältää useita asioita, joista kaikki täytyy ottaa huomioon. Seuraavasta arviointikiriteeristä löytyvät pohdinta, esimerkkien tuominen, dialogisuuden periaatteet, yksilön ohjaus ja ryhmän ohjaus:

Pohdin esimerkkien avulla, miten voin hyödyntää dialogisuuden periaatteita ohjauksessa ja ryhmätilanteissa.

 

 

Yksi verbi voi muuttaa kaiken…

Mikäli osaamistavoitteen Ymmärrän, miten edistää pedagogista vuorovaikutusta tilalla olisi Edistän pedagogista vuorovaikutusta, kyse on toiminnallisesta osaamisesta. Pedagogisen vuorovaikutuksen edistämistä voi näyttää esimerkiksi opettajan työtä tekemällä esimerkiksi opetusharjoittelussa. Toiminnallinen osaaminen on mahdollista näyttää myös videolla.

 


Henkilö pohtii osaamisen osoittamisen vaihtoehtoja

Osaamisen osoittaminen

Osaamisen osoittamisen tapoja (linkki Preziin)

Osaamista voi osoittaa dokumentoimalla ja näyttämällä autenttisessa tilanteessa. Osaamisen dokumentointi tarkoittaa järjestelmällisesti kerättyjen tietojen ja todisteiden tallentamista osaamisesta. Dokumentaation kerääminen on hyvin tärkeä myös osaamisen osoittajalle. Hän tulee tietoiseksi omasta osaamisestaan ja sen kehittämistarpeista. Digitalisaatio mahdollistaa osaamisen dokumentointia kirjoittamalla, kuvaamalla, äänittämällä, videoimalla jne. Linkki digitaalisesti toteutettuun aineistoon jaetaan arvioijalle.

Blogi on suosittu osaamisen osoittamisen ratkaisu. Blogi mahdollistaa sisällön jakamisen eri sivuille ja teksteihin. Erilaisiin blogiratkaisuihin voit tutustua sivulla https://opehommat.purot.net/blogit.

Blogi voi sisältää muutakin kuin opiskeluun liittyvää aineistoa, koska blogi on myös henkilökohtainen osaamisportfoliosi. Osaamisen osoittamisen teksti kirjoitetaan blogiin kuten mikä tahansa oppimistehtävä tai essee – mukaan lukien viitteet ja lähdeluettelo.

Blogiin on helppo linkittää ja upottaa verkossa olevaa aineistoa, johon blogin lukija pääsee yhdellä klikkauksella.

Kaikkea ei voi kuitenkaan sijoittaa blogiin. Blogin lisäksi voi käyttää videoiden jakamiseen esimerkiksi YouTubea ja asiakirjat voi sijoitta OneDriveen. Some-palveluihin sijoitetun osaamisen osoittamisen aineiston ei ole tarkoitus olla julkista. Sinä päätät, kenelle jaat luku- ja katseluoikeudet.

Video- ja äänitiedostot

Videota ja ääntä voi tallentaa puhelimella, Zoomissa, Teamsissa jne.

Videoblogit osaamisen osoittamisessa

Näin teet podcastin
https://ict.oulu.fi/17600/

Näin teet tekstivastineen äänitiedostolle
https://ict.oulu.fi/17571/

Videokuvaamisen vinkkejä opetusharjoittelussa

Opetustilanteen videokuvaaminen opettajan puhelimella https://youtu.be/6lfFKw7cN34

Ohjaustilanteen kuvaaminen webbikameralla https://youtu.be/TdyGY4YTZI4

 

Luettavaa:

Tutustu osaamisen tunnistamisen hyviin käytänteisiin esimerkiksi  Työ- ja elinkeinoministeriön loppuraportista.


Resurssin ylläpitäjä(t): Tiiu Tenno

Sivu päivitetty 05.04.2024 13:13