Turvallinen arki

TurvallisuusosaaminenKäsitteet || Turvallisuuteen liittyvät lait  ja dokumentit  || Turvallinen arki || Riskien tunnistaminen

Mitä turvallisuuteen liittyviä vastuita ja velvollisuuksia sinulle opettajana kuuluu?

Opettajan tulee ymmärtää varautumisen merkitys omassa työssään. Opettaja on vastuussa siitä, että opiskelu on turvallista ja häiriötöntä ja että poikkeavissa tilanteissa osataan toimia mahdollisimman hyvin. Omalla puutteellisella tai virheellisellä toiminnalla voi pahimmillaan aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.

Perehdy koulumaailman arkeen alla olevien videoiden avulla. Koska videoiden käsikirjoittamiseen osallisuivat turvallisuusalan opiskelijat, opiskelijanäkökulma on vahvasti esillä. Videoista löytyy uusia näkökulmia myös opetustyötä tekeville.

 

Kiusaaminen

Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluu kaikille oppilaitoksessa työskenteleville. Sosiaalinen turvallisuus mahdollistaa nuoren sosiaalisen kehittymisen turvallisesti kussakin sosiaalistumisen vaiheessa.

Itsenäisen opiskelun ohje

Katso video Kiusaaminen http://youtu.be/8wE4uVNHK9E

Tarkastele opettajan, opiskelijan sekä muiden osallisten toimintaa fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden näkökulmasta. Olisiko opettaja voinut toimia tilanteessa toisin, ja jos olisi, niin miten?

 

Sairaskohtaus

Oppimisympäristön ja oppimistehtävien täytyy olla turvallisia. Opettajan täytyy osata reagoida yllättäviin tilanteisiin opetuksen aikana.

Itsenäisen opiskelun ohje

Katso video Sairauskohtaus http://youtu.be/C0sVmn7Shto

Tarkastele opettajan, opiskelijan sekä muiden osallisten toimintaa fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden näkökulmasta. Olisiko opettaja voinut toimia tilanteessa toisin, ja jos olisi, niin miten?

 

Tulipalo

Rakennuksista poistumisharjoitukset kuuluvat oppilaitoksen arkeen. Toimintamallien harjoittelu vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti vaaratilanteissa reagoidaan. Reagointiajan kuluttua ihminen tekee päätöksen alkusammutuksesta tai poistumisesta rakennuksesta. Ihmisen havainnointiin vaikuttavat mm. fyysiset ominaisuudet (ikä, kuulo-, näkö-, hajuaisti), tekniikka (esim. palovaroittimet/ilmaisimet) ja ympäristötekijät. Ihmisen reagointiin vaikuttaa myös kokemus – onko henkilö ollut aikaisemmin vastaavassa tilanteessa? Onko vastaavasta tilanteesta järjestetty koulutusta? Ihmisen siirtymiseen vaikuttavat fyysiset ominaisuudet ja kognitiivinen kartta eli onko rakennus tuttu. Myös henkilön tiedoilla, taidoilla, koulutuksella ja aikaisemmalla harjoittelulla on vaikutusta.

Itsenäisen opiskelun ohje

Katso video Tulipalo http://youtu.be/kysAtI03Wig

Tarkastele opettajan, opiskelijan sekä muiden osallisten toimintaa fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden näkökulmasta. Olisiko opettaja voinut toimia tilanteessa toisin, ja jos olisi, niin miten?

 

Uhkatekijä

Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen on osa oppilaitosyhteisön toimintakulttuuria. Se tulee ottaa huomioon oppilaitoksen kaikessa toiminnassa varhaisen puuttumisen mallia käyttäen.

Yksittäinen psyykkinen uhkatekijä voi muuttua helposti koko oppilaitosyhteisöä fyysisesti vaarantavaksi turvallisuusriskiksi. Opettaja on avainasemassa havaintojen tekemisessä ja tilanteeseen puuttumisessa.

Itsenäisen opiskelun ohje

Katso video Uhkatekijä http://youtu.be/TEnnvqxUMCk

Tarkastele opettajan, opiskelijan sekä muiden osallisten toimintaa fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden näkökulmasta. Olisiko opettaja voinut toimia tilanteessa toisin, ja jos olisi, niin miten?

 

Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuojavaltuutetun määritelmän mukaan tietosuojalla tarkoitetaan perusoikeutta, jolla turvataan rekisteröidyn oikeudet ja vapaudet henkilötietoja käsitellessä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Tietosuojaoikeuksia valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietoturvalla pyritään tietosuojan toteutumiseen suojaamalla niin tietoaineisto kuin tietojärjestelmätkin. Tietoturva tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, saavutettavuus ja eheys. Tietoturvalla pyritään siihen, että tiedot ovat asiankuuluvien henkilöiden käytettävissä, järjestelmät toimivat suunnitellusti ja rekisteröidyn henkilön oikeudet toteutuvat. Tietosuojasta Oamkissa voit lukea Oamkin tietoaineistojen käsittelyohje (oulu.fi)

Opettajan työn näkökulmasta on keskeistä, miten opiskelijoiden henkilötietoja ja muita arkaluontoisia tietoja käsitellään.

Itsenäisen opiskelun ohje

Katso video Tietoturva http://www.youtube.com/watch?v=lV56HIQqxp8

Tarkastele opettajan, opiskelijan sekä muiden osallisten toimintaa fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden näkökulmasta. Olisiko opettaja voinut toimia tilanteessa toisin, ja jos olisi, niin miten?

 


Resurssin ylläpitäjä(t): Tiiu Tenno

Sivu päivitetty 15.06.2023 14:46