Vuorovaikutus

Vuorovaikutus on oppimisen ydintä ja hyvä opettaminen vuorovaikutuksen edistämistä (oph.fi).

Osaava opettaja ymmärtää ihmisten inhimillistä tarvetta kuulua ryhmään ja olla vuorovaikutuksessa (itsemääräämisteoria). Osaava opettaja ymmärtää, että ymmärrys itsestä ja maailmasta rakentuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa (sosiokulttuurinen näkemys). Osaava opettaja ymmärtää, että ihmisten yksilöllisyyteen vaikuttaa synnynnäinen temperamentti ja vuorovaikutuksessa muovautuva persoonallisuus, jotka tulevat näkyviksi myös oppimisessa ja vuorovaikutuksessa (Keltinkangas-Järvinen). Osaava opettaja ymmärtää, että – syvällinen oppiminen parhaimmillaan vahvistuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Vygotsky).

Pedagoginen vuorovaikutus on aina tavoitteellista: osaava opettaja suunnitteleekin opetukseensa sisältyvän vuorovaikutusprosessin siten, että se edistää opiskelijan oppimista ja osaamisen kehittämistä. Nykyisen pedagogisen käsityksen mukaan oppimista edistää opiskelijoiden aktiivinen ja sosiaalinen toiminta ryhmässä (sosiokonstruktivismi). Opettajan suunnittelutyötä auttavat esimerkiksi pedagogiset mallit, joista voi poimia ideoita mm. vuorovaikutteisista työskentelytavoista.

Opiskelijoiden, tulevien ammattilaisten viestintä- ja vuorovaikutusosaamista tarvitaan jatkossakin: OPH:n Osaaminen 2035 -julkaisuun on listattu odotetusti vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot, joita työelämä edellyttää vuonna 2035. Myös Oamkista valmistuneet opiskelijat ovat uraseurantakyselyssä nostaneet vahvasti esille kieli- ja viestintätaitojen tarpeellisuuden työelämässä ja toivoneet niiden lisäämistä koulutukseen. Opettajien ydinosaamiselle – pedagogiselle vuorovaikutusnäppäryydelle – on kysyntää siis tulevaisuudessakin.

Lähteitä

Resurssin ylläpitäjä(t): Maarit Räisänen & Janne Länsitie

Sivu päivitetty 13.02.2024 10:30