Turvallisuuteen liittyvät lait ja dokumentit

TurvallisuusosaaminenKäsitteet || Turvallisuuteen liittyvät lait  ja dokumentit  || Turvallinen arki || Riskien tunnistaminen

Mitkä turvallisuuteen liittyvät lait ja dokumentit opettajan täytyy tuntea?

Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta koskevia asioita säätelevät perustuslain lisäksi monet muut lait. Opettajan työn kannalta keskeisimmät ovat pelastuslaki, työturvallisuuslaki, laki ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeakoululaki ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Lisäksi opettajan täytyy tuntea ohjeet ja määräykset opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, opiskeluhuoltosuunnitelma, ohjeet ja määräykset kriisin hoidossa, jälkihoidon järjestäminen kriisitilanteiden jälkeen, tiedottamisvastuut ja ohjeet liittyen esim. tietosuojaan.

Pelastuslaki

Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti. Pelastuslaki velvoittaa kaikkia olemaan huolellisia tulipalon tai muun vahingon välttämiseksi sekä toimimaan onnettomuuden tapahtuessa tai sen uhatessa.

Oppilaitokset ovat velvollisia laatimaan pelastussuunnitelman, jossa kerrotaan, miten oppilaitos on omatoimisesti varautunut tunnistamiinsa riskeihin. Omatoiminen varautuminen kattaa onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn, niihin varautumiseen ja onnettomuustilanteissa toimimiseen liittyvät rakenteelliset, tekniset ja toiminnalliset keinot.

Muu lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki määrittää työnantajan ja työntekijän yleiset vastuut ja velvollisuudet työturvallisuusasioissa. Laki ammatillisesta koulutuksesta ja ammattikorkeakoululaki säätävät lisäksi turvallisesta opiskeluympäristöstä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoituksena on varmistaa, että opiskeluhuolto riittävällä tavalla edistää sekä opiskelijan että oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Itsenäisen opiskelun ohje

Perehdy alla olevaan lainsäädäntöön ja Opetushallituksen materiaaleihin. Selvitä oman toimintasi kannalta keskeiset, opiskelijoita ja muuta toimintaa koskevat lait ja toimintaohjeet ja niiden tarkoitus. Tarkastele, mitä lait säätävät oman alasi opetukseen liittyvistä keskeisisitä onnettomuus- ja työturvallisuusriskeistä.

Pelastuslaki 379/2011 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

Työturvallisuuslaki 738/2002 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Opetushallituksen materiaalit:

Varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä oppilas- ja opiskeluhuollon suunnitelmat | Opetushallitus (oph.fi)

Pelastusturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat | Opetushallitus (oph.fi)


Resurssin ylläpitäjä(t): Tiiu Tenno

Sivu päivitetty 15.06.2023 14:41