Riskien tunnistaminen

TurvallisuusosaaminenKäsitteet || Turvallisuuteen liittyvät lait  ja dokumentit  || Turvallinen arki || Riskien tunnistaminen

Tällä sivulla annettujen turvallisuusaiheisten tehtävien tekeminen edellyttää oppilaitoskontekstia tai vastaavaa toimintaympäristöä. Voit dokumentoida vastaukset osaksi opetusharjoittelun suunnitelmaa tai muulla tuutorin kanssa sovitulla tavalla.

Ohjeet

  1. Tutustu (opetusharjoittelu)oppilaitoksen turvallisuusasiakirjoihin (pelastussuunnitelma) ja toimintamalleihin keskustelemalla asiasta ohjaavan opettajasi kanssa (tai esimiehesi, mikäli teet opetusharjoittelusi omassa työssäsi).
  2. Tutustu oppilaitoksen toimintaohjeisiin ja fyysiseen toimintaympäristöön sekä tämän sivun lopussa annettuun lisämateriaaliin. Selvitä ohjaavalta opettajaltasi/esimieheltäsi, onko sinulle mahdollista järjestää turvallisuuskävely oppilaitoksen tiloissa. Turvallisuuskävely on yleinen tapa sekä tutustua toimintaympäristön turvallisuusjärjestelyihin, kuten poistumisreitteihin, sekä tunnistaa fyysisiä turvallisuusriskejä. Jos turvallisuuskävelyä ei pystytä järjestämään, tutustu tiloihin itsenäisesti.
  3. Kun olet tutustunut ohjeisiin ja toimintaympäristöön, laadi oman opetustilanteesi riskienarviointi. Pyri kuvaamaan mahdolliset riksit konkreettisesti ja mieti, miten toimit todellisessa tilanteessa.
  4. Laadi riskikartoituksesi perusteella opiskelijoille ohjeistus turvallisesta opetustilanteesta. Hyödynnä ohjeitasi omassa opetuksessa.

Riskien tunnistaminen

Tunnista opetustilanteeseen liittyviä riskejä mahdollisimman kattavasti niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin turvallisuuden näkökulmasta. Pohdi, mitkä syyt aiheuttavat riskin toteutumisen ja mitä siitä seuraa juuri sinun opetustasi ajatellen. Voit esimerkiksi kuvata tunnistamasi riskit, syyt ja seuraukset alla olevan mukaisesti taulukkomuotoon.

Tunnistettu riski Riskin syy Riskin seuraus
Kiusaaminen Huono ryhmähenki, opettajan puuttumattomuus, yhteisten pelisääntöjen puuttuminen Opiskelijan pahoinvointi, opintojen viivästyminen/keskeytyminen

Ennaltaehkäisy

Kun olet tunnistanut riskin syyt, voit niiden kautta määritellä ennaltaehkäisyn toimenpiteet. Varautumiseen ja tilanteessa toimimiseen liittyvät toimenpiteet pystyt määrittelemään pohtimalla, millä keinoin voit pienentää tunnistamiasi seurauksia. Toimenpiteet voivat olla niin rakenteellisia, teknisiä kuin toiminnallisiakin.

Tunnistettu riski Miten ennaltaehkäisen riskin toteutumista? Miten varaudun riskin toteutumiseen? Miten toimin riskin toteutuessa?
Kiusaaminen Ryhmäytymistä ja vuorovaikutusta tuetaan. Yhteiset pelisäännöt on laadittu ja ne käydään läpi. Turvallisen tilan periaatteet on käyty läpi opiskelijoiden kanssa. Epäasiallisesta käyttäytymisestä ja häirinnästä ilmoittamiseen on olemassa toimintaohjeet ja ilmoituskanavat. Tiedän miten toimia, kun havaitsen kiusaamista. Puutun välittömästi kiusaamiseen oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti ja käyn asian läpi asianosaisten kanssa. Valvon, että tilanne ei pääse toistumaan ja ohjaan tarvittaessa opiskelijahuoltoon/tutorille.

 

Lisämateriaalia

Martikainen, S. & Ranta, T. 2020. Varautuva, ennakoiva oppilaitos ja korkeakoulu – jatkuvuuden turvaaminen arjen normaalioloista poikkeusoloihin – Theseus

Martikainen, S. & Ranta, T. 2020. Turvakävellen turvallinen koulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/132277/Laurea%20julkaisut%2081.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Paloturvallisuusvideoita: http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/pirkanmaa-675 www.pelastusopisto.fi/pelastusopisto/aineistopankki/

Ensiapuohjeet http://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet

KiVA Koulu KiVa Koulu® on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma peruskouluihin. | KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma


Resurssin ylläpitäjä(t): Tiiu Tenno

Sivu päivitetty 15.06.2023 14:47