Osaamisperusteisuus

Osaamisperusteisuus on monitahoinen koulutuksen toteutukseen liittyvä toimintamalli. Keskeistä siinä on osaamisen itsearviointi, kehittäminen ja osoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Nykymuotoisen osaamisperustaisuuden piirteitä tutkimusten mukaan ovat (Alaniska, Keurulainen & Tauriainen 2019; Wesselink ym. 2017):

  • Opiskelijan itsearviointi on merkittävässä roolissa opintopolulla.
  • Osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan riippumatta siitä, missä, milloin tai miten osaaminen on hankittu.
  • Koulutuksessa toteutuu henkilökohtaistetut ja yksilölliset opintopolut.
  • Opettajalla vahva rooli ohjaajana ja osaamisen tunnistajana.
  • Opetussuunnitelma rakentuu työelämärelevanteista osaamisalueista.
  • Osaamisalueet sisältävät opiskelijalähtöiset osaamistavoitteet.
  • Osaamistavoitteille on määritelty selkeät arviointikriteerit.
  • Puuttuvaa osaamistavoitteiden mukaista osaamista voidaan hankkia ja täydentää eri tavoin.
  • Osaamista arvioidaan jatkuvasti, monipuolisesti ja monen arvioijan toimesta.

» Osaamisen osoittamisen tapoja osaamisperusteisessa koulutuksessa. (Prezi.com)

Aihetta käsitteleviä tutkimuksia ja julkaisuja

Alaniska, H., Keurulainen, H. & Tauriainen, T-M. (toim.) 2019. Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. Hakupäivä 29.4.2021. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-176-0.

Alaniska, H. & Tauriainen, T-M. 2019. Onpa huomenna -tarina ja sanasto osaamisperustaisesta korkeakoulupolusta. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. Hakupäivä 29.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424201.

Brauer, S. Digital Open Badge-Driven Learning – Competence-based Professional Development for Vocational Teachers. Lapin yliopisto 2019. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-110-1 

Granlund, J. 2019. Osaamisperusteisesta koulutuksesta valmiuksia opettajan työhön: Oulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta valmistuneiden näkökulmia.  https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052717193

Kepanen, P. 2018. ”Ymmärsin olevani jonkin täysin uuden opiskelutavan edessä’ Narratiivinen tutkimus polusta ammatilliseksi erityisopettajaksi osaamisperusteisessa koulutuksessa”.

Kilja, P. 2018. Opintojen henkilökohtaistaminen aikuisoppijoiden kokemana : Eksistentiaalis-fenomenologinen tutkimus näyttötutkintomestarikoulutuksen kontekstissa https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/57742/978-951-39-7406-0_vaitos04052018%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pihlaja, J. 2018. Kasvatustieteellisen osaamisen merkitys ammatillisissa opettajaopinnoissa opiskelijan kokemana. http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201902191219.pdf

Rusanen, T. 2017. Ammatillisiksi opettajiksi opiskelevien kokemuksia osaamisperusteisten opintojen aloittamisesta http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201709062825.pdf

Tauriainen, T-M. 2018. “Positiivinen kokemus, vaikka se siinä alussa harmaita hiuksia aiheuttiki” Ammatillisten opettajien kokemuksia osaamisperusteisesta koulutuksesta http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201804071448.pdf

Uasjournal teemanumero osaamisperusteisuudesta 1/2019

Virkkula, E. 2020. Osaamisperusteisuus. Prolearn Podcast. https://youtu.be/hzLsGxdo1-M 

Wesselink, R., Biemans, H., Gulikers, J., & Mulder, M. 2017. Models and Principles for Designing Competence-based Curricula, Teaching, Learning and Assessment. Teoksessa M. Mulder (toim.), Competence-based Vocational and Professional Education: Bridging the Worlds of Work and Education. (533–553). Switzerland: Springer Verlag.

 

 


 


Resurssin ylläpitäjä(t): Tiiu Tenno

Sivu päivitetty 22.03.2022 15:02