Osaamisperusteisuus

Osaamisperusteisessa koulutuksessa rakennat henkilökohtaisen ja yksilöllisen opintopolkusi. Opintosi alkavat osaamisen itsearvioinnilla, jolloin tunnistat omaa osaamistasi. Arvioit osaamistasi koulutuksen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin peilaten.

Itsearviointi on osa henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi (HOPSia), jonne kuvaat osaamistasi, osaamisen kehittämisen kohteita sekä pohdit tapoja osaamisen hankkimiseen ja osaamisen osoittamiseen. Tähän saat ohjausta ja tukea tuutoriltasi.  On tärkeää, että reflektoit itse oppimistasi ja osaamistasi koko koulutuksen ajan. 


Osaamisperusteisen opettajankoulutuksen prosessi.jpg

Osaamisperusteisen opettajankoulutuksen prosessi

 • Osaamisesi tunnistaminen ja tunnustaminen

  Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen perustuvat osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Osaamisesi tunnistamisessa keskeistä on se, että vertaat itsearvioinnin avulla osaamistavoitteita aiemmin oppimaasi. Tämä aiemmin hankittu osaamisesi tunnustetaan osaksi opintoja. Tarvittaessa täydennät jo olemassa olevaa osaamistasi. Opinnoissasi sinua ohjaa tuutori, joka myös tunnustaa osaamisesi. 

  Osaamisen osoittamistavan sovit tuutorisi kanssa yhdessä. Osaamistasi voidaan tunnistaa joko yksittäiseen osaamistavoitteeseen tai koko osaamisalueeseen liittyen. Osaamisen tunnustaminen edellyttää luotettavaa, osaamista todentavaa näyttöä ja dokumentaatiota. 

 • Osaamisen kehittämisen ja osoittamisen tavat

  Osaamisen kehittämisen tapoja on useita. Voit hankkia osaamista opintoryhmäsi opetus- ja ohjauspäiviltä, itsenäisesti opiskellen, harjoittelussa tai omaa työtäsi kehittäen. Voit osoittaa osaamistasi esimerkiksi opintoryhmien kontaktipäivinä, omalla työpaikallasi, erilaisilla dokumenteilla tai muilla valitsemillasi tavoilla. Näihin toimintamalleihin perehdyt tarkemmin opintoryhmissäsi.

  Tutustu esimerkkeihin osaamisen osoittamisen tavoista Prezistä:

  Tietoa osaamisen osoittamisen tavoista Preziesityksenä

 • Osaamisen arviointi

  Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun (Amokin) opiskelija kehittää osaamistaan koulutuksen osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien mukaisesti. Kun osaaminen vastaa Amokin osaamistavoitteita sekä arviointikriteerejä, opiskelija esittää osaamisensa tunnus-tettavaksi omalle tuutoriopettajalleen. Tunnustaminen tarkoittaa virallista hyväksyntää opiskelijan osaamisesta.

  Opettaja perehtyy opiskelijan osaamisen osoittamiseen ja tekee päätöksen osaamisen tunnustamisesta. Päätöksenteko perustuu opiskelijan osaamisen luotettavaan näyttöön tai dokumentointiin. Jos osaaminen on osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien mukaista, se voidaan tunnustaa. Niiltä osin, kun osaamista ei voida tunnustaa, opettaja pyytää opiskelijaa täydentämään osaamistaan. Opettaja tekee päätöksen osaamisen tunnustamisesta kolmen viikon kuluessa siitä, kun opiskelija on ilmoittanut tuutorilleen jättäneensä osaamisen osoittamisensa arvioitavaksi. 

  Ennen Amokin opettajaopintoja suoritettujen kasvatustieteellisten ja ennen erityisopettajaopintoja suoritettujen erityispedagogiikan perusopintojen osalta osaaminen tunnustetaan haku-asiakirjojen perusteella.  Opiskelijapalvelut kirjaa opintopisteet opiskelija- ja opintotietojärjestelmä Peppiin.  
   

  Arvioinnin kohteet ja kriteerit

  Arvioinnin kohteilla tarkoitetaan opetussuunnitelmassa kuvattuja osaamisalueita ja osaamistavoitteita, joihin osaamisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota.

  Arviointikriteerit määrittelevät ja konkretisoivat, millainen osaaminen on riittävää arvioinnin kohteessa.

  Ammatillisen opettajankoulutuksen, ammatillisen erityisopettajankoulutuksen ja opinto-ohjaajankoulutuksen osaamisalueet

  Opettajankoulutusten opintokokonaisuudet koostuvat osaamisalueista, jotka on kuvattu osaamistavoitteina ja niitä täsmentävinä arviointikriteereinä. Opinnot opiskellaan ja arvioidaan voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti.

  Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet

  Arvioinnin tehtävänä on tukea opiskelijan ammatillista kehittymistä osaamistavoitteiden mukaisesti. Opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisestaan suullisesti tai kirjallisesti. Arviointi on oikeudenmukaista, luotettavaa, kehittävää ja kannustavaa. Osaamisen arvioinnissa opiskelijan osaamista verrataan osaamisalueen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Osaaminen tunnustetaan, kun osaamistavoitteet on saavutettu arviointikriteerien mukaisesti.

  Arvioinnin yhdenvertaisuuden toteutumisen varmistaminen

  • Osaamistavoitteet ja arviointikriteerit käsitellään yhdessä opiskelijoiden kanssa
  • Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan suhteessa kaikkiin osaamistavoitteisiin.
  • Arvioinnissa käytetään apuna Amokin osaamisen arvioinnin käsitekolmiota.
  • Tulkinnallisissa tilanteissa lisätään osaamisen arvioijien määrää, mukaan voidaan kutsua Amokin arvioijien lisäksi myös muita asiantuntijoita. Tulkinnallisissa tilanteissa arviointi toteutetaan opiskelijan eduksi.
  • Arviointiin tyytymätön voi hakea oikaisua Amokin ohjeiden mukaan (ks. kappale Arvioinnin oikaiseminen).

  Arvioinnin toteuttaminen

  • Jokaisen opiskelijan opintopolku on yksilöllinen. Arvioinnissa opiskelijan osaamista verrataan suhteessa osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, ei toisiin opiskelijoihin.
  • Osaamisen arvioinnissa huomioidaan jokaisen opiskelijan yksilöllisyys: jokaisella on omanlainen työtapa tehdä opetus- ja ohjaustyötä osaamistavoitteiden mukaisesti.
  • Osaamisen osoittamisessa ja arvioinnissa huomioidaan opiskelijan työelämäorientaatio ja urasuunnittelu. Opetus- ja ohjaustyössä oman opetusalan ja kontekstin tietämys (pääasiassa) riittää.
  • Osaamisen arvioinnissa arvioija(t) varmistaa,että

  - opiskelijan osaaminen on osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien mukaista (validiteetti)
  - opiskelijan osaaminen on riittävää ja kattaa kaikki osaamistavoitteet (riittävyys)
  - osaamisen osoittamisessa käytetyt dokumentit ovat aitoja tai opiskelijan tekemää ja tuottamaa (aitous)
  - osaamisen osoittamisen arviointi on riippumaton arvioijasta (luotettavuus)
  - osaamisen osoittaminen kohdistuu nykyiseen ja nykyisen teknologian edellyttämään osaamiseen (ajantasaisuus).

  Kallberg, K. (2009).  Aiemman osaamisen tunnustamisen lähtökohtia ammattikorkeakoulussa. Teoksessa P. Haltia & R. Jaakola (Toim.), Osaaminen esiin. Näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen (s. 14–36). Haaga-Helian julkaisusarja. Puheenvuoroja 5/2009.  Viitattu 13.10.2022. Osaaminen esiin -näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen (core.ac.uk)

  Opintosuorituksen rekisteröinti

  • Osaamisen arvioinut opettaja (tai opettajat) kirjaa arvioinnin osaamistavoitteittain Ossiin,eli osaamisperusteisten opintojen osaamisen osoittamisen työkaluun. Arvioija(t) kirjaa Ossiin, mihin arviointi perustuu, miten ja missä osaaminen on osoitettu sekä arvioinnin ajankohdan ja arviointiin osallistuneet henkilöt.
  • Kun kokonainen osaamisalue tai opintojakso on arvioitu, suoritus kirjataan opiskelija- ja opintotietojärjestelmä Peppiin. Kirjattavia tietoja ovat osaamisalueen tai opintojakson nimi, laajuus, arvosana(hyväksytty), suorituspäivämäärä ja sisällytettävissä opinnoista myös alkuperäinen suorituspäivämäärä sekä suorituspaikka (organisaatio).

  Arvioinnin oikaiseminen

  Arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua osaamisen tunnustamisen päätöksen tehneeltä opettajalta. Suullinen tai kirjallinen oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulos tietoonsa. Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa oikaisupyyntö käsitellään ensin koulutuspäällikön kanssa ja sen jälkeen hallintotiimissä yhdessä opettajan ja yksikönjohtajan kanssa. Päätökseen tyytymätön opiskelija voi osoittaa kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oulun ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tutkintolautakunta noudattaa työskentelyssään ohjesääntöä.