Ohjeet opetusharjoittelua ohjaavalle opettajalle

Opetusharjoittelun tavoitteena on opiskelijan pedagogisten tietojen ja taitojen soveltaminen käytäntöön.Opiskelija suunnittelee oman alan opetuskokonaisuuden. Opiskelija opettaa ja ohjaa vastuullisesti ja ammattimaisesti oman alan kontekstissa ammatillisessa koulutuksessa tai korkeakoulutuksessa. Opiskelija kehittää ja osoittaa osaamistavoitteissa vaaditun osaamisen opetusharjoittelun aikana. 

Ohjaava opettaja ohjaa opettajaopiskelijan osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua opetusharjoittelussa. Alussa sovitaan yhdessä opetusharjoittelun ohjaajan, opettajaopiskelijan ja opettajakorkeakoulun tuutorin kanssa, miten opettajaopiskelija hankkii ja osoittaa opetusharjoittelun tavoitteisiin kirjatun osaamisen opetusharjoittelunsa aikana. Opiskelija myös huolehtii ennen harjoittelun alkamista, että Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja harjoittelupaikan välillä on tehty yhteistyö- ja harjoittelusopimus. Sopimus on palkkion maksun edellytys.

Opettajaopiskelija voi tehdä opetusharjoittelun joko omassa työssään opettajana tai opetusharjoittelu voi olla osa ohjaavan opettajan opetustyötä.

Opettajankoulutuksen osaamisperusteinen opintojen eteneminen

Ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperusteinen. Opettajankoulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen on jokaisella opettajaopiskelijalla henkilökohtainen prosessi. Osaamisen kehittämisessä opettajaopiskelijat keskittyvät juuri niihin tietoihin ja taitoihin, joita he tarvitsevat ja mitä ammatilliselta opettajalta vaaditaan. Opetusharjoittelun alkaessa opettajaopiskelija laatii suunnitelman opetusharjoittelun toteuttamiseen. Suunnitelma pohjautuu opettajaopintojen osaamistavoitteisiin.

Opetusharjoittelu osana opettajankoulutusta

Opettajankoulutuksen laajuus on yhteensä 60 op, johon sisältyy pedagogista osaamista kehittävä opetusharjoittelu. Opetusharjoittelun tavoitteena on pedagogisten tietojen ja taitojen soveltaminen käytäntöön. Osaamistavoitteina on, että opettajaopiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi oman alansa opetusta. Opiskelija opettaa ja ohjaa vastuullisesti ja ammattimaisesti oman alan kontekstissa ammatillisessa koulutuksessa tai korkeakoulutuksessa. Opiskelija kehittää ja osoittaa osaamistavoitteissa vaaditun osaamisen opetusharjoittelun aikana.

Opetusharjoittelu edellyttää opettajaopiskelijan toimimista ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen autenttisissa toimintaympäristöissä. Opetusharjoittelu toteutuu perehtymällä oman alan toimintaympäristöön laaja-alaisesti ja toimimalla opettajan tehtävissä, kunnes osaamistavoitteisiin liittyvä osaaminen on hankittu ja osoitettu.

Lukuvuonna 2022 ja 2023 aloittaneiden opetussuunnitelman mukaan opetusharjoittelu on laajuudeltaan 12 op. Opetussuunnitelman mukaiset opettajaopintojen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät täältä. Opiskelija voi sisällyttää opetusharjoitteluun myös muiden osaamisalueiden osaamistavoitteita oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaan.

Huom. Lukuvuonna 2021 ja aiemmin aloittaneiden opetussuunnitelmiin sisältyvän opetusharjoittelun laajuus on 10 opintopistettä. Ohjeet aiemmin aloittaneiden opiskelijoiden ohjaukseen löydät tämän sivuston oikealta palstalta. Opetussuunnitelmat edellisiltä lukuvuosilta ovat nähtävissä täältä. (Katso kohta opetussuunnitelmien sisällöt ja valitse vuosi).

Opettajaopiskelijan harjoittelun suunnittelu, toteutus ja arviointi

Opettajaopiskelija keskustelee opetusharjoittelun alkaessa ohjaavan opettajan ja tuutorin kanssa muun muassa siitä, mitä osaamista hän haluaa harjoittelun aikana kehittää ja osoittaa. Hän laatii sen pohjalta suunnitelman opetusharjoitteluun. Tämä suunnitelma tulee olla sekä ohjaavan opettajan ja tuutorin hyväksymä ennen opettajaopiskelijan opetuksen ja ohjauksen aloittamista.

Opetusharjoittelua ohjaava opettaja ohjaa ja tukee opettajaopiskelijan osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua ja arvioi osaamisen saavuttamista osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin pohjautuen.

Opettajaopiskelija kehittää osaamistaan myös itsenäisesti opiskellen, ja hänen oma osaamisen kehittymisen reflektointi kulkee mukana koko opetusharjoittelun ajan.

Ohjaava opettaja laatii opetusharjoittelun päätteeksi kirjallisen arvioinnin opetusharjoitteluun liittyneiden osaamistavoitteiden saavuttamisesta ja toimittaa sen allekirjoitettuna opettajaopiskelijalle ja sähköpostilla opettajakorkeakoulun tuutorille.

Täytä arviointilomake opiskelijan opintojen aloitusvuosi huomioiden:


Lue lisää ammatillisen opettajakorkeakoulun osaamisen arvioinnin ohjeista.

Opettajaopiskelijan ohjaus opetusharjoittelussa

Ohjaavan opettajan rooli ammatillisen kasvun ja osaamisen kehittymisen ohjaamisessa on merkittävä. Opetusharjoittelun aikana ohjaava opettaja:

  • Keskustelee ja ideoi opettajaopiskelijan kanssa hänen yksilöllisistä kehittymistavoitteistaan ja ohjaa opiskelijaa harjoittelun suunnittelussa.
  • Perehdyttää harjoittelupaikkaan ja sen toimintaperiaatteisiin, opettajan työtä ohjaaviin asiakirjoihin ja opettajan tehtäviin laaja-alaisesti opetusharjoittelun toimintaympäristössä.
  • Perehdyttää ja ottaa opettajaopiskelijan mahdollisuuksien mukaan toimijaksi oppilaitoksen sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin.
  • Sopii yhdessä opettajaopiskelijan kanssa opintokokonaisuudesta, jonka opettajaopiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi. Opintokokonaisuuden laajuudesta ja sisällöstä sovittaessa huomioidaan, että opettajaopiskelija voi saavuttaa ja osoittaa opetusharjoitteluun liittyvät osaamistavoitteet.
  • Ohjaa opettajaopiskelijaa oppijantuntemukseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Ohjaa opettajaopiskelijaa opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
  • Havainnoi opettajaopiskelijan opetusta ja ohjausta ja käy hänen kanssaan ohjauskeskusteluja ja antaa palautetta. Jatkuva ohjaaminen auttaa opettajaopiskelijaa kehittämään osaamistaan.
  • Ohjaa yhdessä opettajakorkeakoulun tuutorin kanssa opettajaopiskelijaa osaamisen hankkimisessa ja osoittamisessa.
  • Laatii opetusharjoittelun päätteeksi kirjallisen arvioinnin opetusharjoitteluun liittyneiden osaamistavoitteiden saavuttamisesta ja toimittaa sen allekirjoitettuna opettajaopiskelijalle ja sähköpostilla opettajakorkeakoulun tuutorille. Arviointi laaditaan käyttämällä arviointilomaketta:

Muuta huomioitavaa

Opetusharjoittelun ajankohta määräytyy harjoittelupaikan aikataulujen mukaan, ja siitä sovitaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Jos opettajaopiskelijan opetus on osa oppilaitoksen ohjaavan opettajan työvelvollisuutta, niin ohjaava opettaja on vastuussa toteutuksesta myös juridisesti. Ammatillisen opettajakorkeakoulun tuutori käy ohjaamassa opetusharjoittelua lähialueella, noin 200 km säteellä Oulusta tai Rovaniemeltä. Lähialueen ulkopuolella opetusharjoittelun ohjaaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi etäyhteydellä. Opetusharjoittelija voi osoittaa osaamistaan myös videoina.

Ohjauspalkkio

Ammatillinen opettajakorkeakoulu maksaa opetusharjoittelun ohjauksesta 250 euron ohjauspalkkion. Palkkio maksetaan ohjaavalle opettajalle henkilökohtaisena palkkiona tai vaihtoehtoisesti harjoitteluoppilaitos laskuttaa palkkion. Ohjauspalkkion maksu edellyttää, että opetusharjoittelusta on tehty yhteistyö- ja harjoittelusopimus Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja harjoittelupaikan välillä. Oamkissa työsuhteessa oleville opetusharjoittelun ohjaajille ohjaus resursoidaan työaikasuunnitelmissa eikä heille makseta erillistä ohjauspalkkiota 1.6.2023 jälkeen toteutuvista ohjauksista.

Ohjauspalkkio henkilökohtaisena palkkiona

Opetusharjoittelun ohjauksen päätyttyä ohjaava opettaja tekee ilmoituksen toteutuneesta harjoittelusta ohjauspalkkion maksamista varten. Sen jälkeen ohjaava opettaja saa sähköpostiviestin palkkiolomakkeesta, johon täydennetään muut ohjauspalkkion maksua varten tarvittavat tiedot. Sähköpostiviestin lähettäjänä on Oulun ammattikorkeakoulu ja viesti tulee osoitteesta hr-info#certia.fi (korvaa # -> @).

Lomakkeelle pääsee sähköpostiviestissä olevasta linkistä kirjautumalla omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vahvan tunnistautumisen kautta lomakkeelle päivittyy automaattisesti nimitiedot ja henkilötunnus ja sen jälkeen täydennetään muut lomakkeen tiedot. Lukittuna olevia tietoja ei voi muokata ja pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä.

Lomakkeen voi tallentaa alustavasti luonnoksena ja jatkaa sen täydentämistä myöhemmin.

Kun lomake on valmis, se palautetaan painamalla Hyväksy-painiketta. Jos lomake hylätään, se palautuu hylättynä takaisin lomakkeen lähettäjälle. Kirjautumislinkistä ei pääse kirjautumaan enää lomakkeelle sen jälkeen, kun se on hyväksytty tai hylätty.

On tärkeää huomata, että prosessissa

- suositusselain on Chrome

- lomakkeelle kirjaudutaan aina omilla pankkitunnuksilla

- ole yhteydessä osoitteeseen amok#oamk.fi (korvaa # -> @), mikäli saamasi sähköpostiviesti katoaa

- ennakonpidätys toimitetaan 60 % mukaisesti, mikäli verokorttia ei liitetä lomakkeelle.

Oamkin taloushallintojärjestelmän muutoksista johtuen ohjauspalkkioiden maksuissa voi ilmetä viiveitä vuoden 2023 alussa.

Ohjauspalkkio suoraan oppilaitokselle

Jos harjoitteluoppilaitos laskuttaa opetusharjoittelun ohjauksesta, siitä tehdään verkkolasku.

Verkkolaskujen välitystiedot:

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

OVT-tunnus: 003725097478

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029

Lisäksi laskulla tulee näkyä maininta: Ammatillinen opettajankoulutus/opetusharjoittelu Sirpa Aalto, KP 4345001 AMOK Opetus.

Ulkomailla toteutuva opetusharjoittelu ja ohjaavan opettajan ohjauspalkkio

Ohjaavan opettajan ohjauspalkkion maksua varten tarvitaan Suomesta verotoimistosta lähdeverotodistus. Lähdevero on 0 %, koska henkilö ei asu Suomessa vaan tekee työtään kotimaassaan. Henkilö maksaa veron kotivaltiossaan. Tarvittavan lähdeverotodistuksen Suomesta hankkii Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

1.1.2023 jälkeen toteutuneesta ohjauksesta ohjauspalkkio on 250 euroa. Ohjauksen päätyttyä ohjaavan opettaja ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen amok@oamk.fi harjoittelun suorittaneen opiskelijan ja harjoitteluoppilaitoksen nimen sekä toteutuneen harjoittelun ajankohdan. Näiden tietojen pohjalta Oamk käynnistää palkkionmaksun prosessin.