Ammattikorkeakoulututkinnot

Opetussuunnitelmat

Opettajankoulutuksen rakenne

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Kasvatustiede 10
Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan kasvatustieteen ja ammattikasvatuksen tieteenaloihin. Opiskelija saa näkökulmia ja käsitteitä kasvatuksen ja opetuksen ilmiöiden tulkintaa varten. Opiskelija ymmärtää kasvatustieteen merkityksen ammatillisen opettajan työvälineenä.

Opiskelija valitsee, opiskeleeko opintokokonaisuuden Ammatillisen opettajakorkeakoulun vai Oulun yliopiston avoimen yliopiston tarjoamina opintoina.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00BU18 Kasvatustieteen perusopinnot (avoin yliopisto)                     10
1P00DT72 Kasvatustieteelliset perusopinnot (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu)                     10
Ammatti- ja korkeakoulupedagogiikka 14
Ammatti- ja korkeakoulupedagogiikka perehdyttää opiskelijan oppimisprosessin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä oppimisen teoreettisiin perusteisiin. Opiskelija perehtyy yhteisölliseen, yksilölliseen ja opiskelijalähtöiseen pedagogiikkaan. Opiskelija saa valmiudet suunnitella oppimisprosesseja, joissa voi hyödyntää monipuolisesti pedagogisia malleja sekä digipedagogiikkaa. Opiskelija perehtyy oppilashuollon, saavutettavuuden, erityisen tuen sekä ohjauksen merkitykseen. Opiskelija perehtyy pedagogisen hyvinvoinnin käsitteeseen. Opiskelija saa vahvan perustan toimia erilaisissa opetustehtävissä ja kehittää omaa henkilökohtaista opetuksen käyttöteoriaansa.

Opinnoissa edetään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan hankkien ja osoittaen osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00DT73 Pedagoginen suunnittelu- ja arviointiosaaminen                     6
1P00DT74 Digipedagoginen osaaminen                     2
1P00DT75 Ohjaus- ja erityispedagoginen osaaminen                     4
1P00DT76 Pedagoginen hyvinvointiosaaminen                     2
Vastuullisuuspedagogiikka 11
Vastuullisuuspedagogiikka perehdyttää opiskelijan keskeiseen koulutusta ja opetusta koskevaan lainsäädäntöön, opettajan toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin sekä opetustyön turvallisuutta koskeviin säädöksiin ja määräyksiin. Opiskelija perehtyy opettajan työtä ohjaavaan eettiseen arvoperustaan, ekososiaalisen sivistyksen käsitteeseen ja saa valmiudet toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija perehtyy oppilaitoksen kansainvälistymiskäytänteisiin sekä monikulttuurisuuden merkitykseen opetustyössä. Vastuullisuuspedagogiikka merkitsee laaja-alaista tiedollista ja käytännöllistä osaamista, jonka pohjalta opiskelija saa vahvan perustan toimia vastuullisesti ja ammattimaisesti opetus- ja ohjaustyössään.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00DT77 Koulutuksen lainsäädäntö- ja asiakirjaosaaminen                     4
1P00DT78 Turvallisuusosaaminen                     1
1P00DT79 Ekososiaalinen sivistys ja kestävä tulevaisuus -osaaminen                     3
1P00DT80 Pedagoginen arvo-osaaminen                     2
1P00DT81 Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen                     1
Tutkiva ja kehittävä ammatti- ja korkeakoulupedagogiikka 5
Tutkiva ja kehittävä pedagogiikka perehdyttää opiskelijan ammatti- ja korkeakoulutuksen tutkimus- ja kehittämistyön ja hanketoiminnan käytänteisiin sekä oppilaitoksen ja työelämän välisen yhteistyön merkitykseen. Opiskelija perehtyy yrittäjyyskasvatuksen merkitykseen osana opettajan toimintaa.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00DT82 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen                     2
1P00DT83 Työelämäyhteistyö ja yrittäjyyskasvatus                     3
Opetusharjoittelu 12
Opetusharjoittelun tavoitteena on opiskelijan pedagogisten tietojen ja taitojen soveltaminen käytäntöön. Opiskelija suunnittelee oman alan opetuskokonaisuuden. Opiskelija opettaa ja ohjaa vastuullisesti ja ammattimaisesti oman alan kontekstissa ammatillisessa koulutuksessa tai korkeakoulutuksessa. Opiskelija kehittää ja osoittaa osaamistavoitteissa vaaditun osaamisen opetusharjoittelun aikana.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00DT84 Opetusharjoittelu                     12
Jatkuva oppiminen ja kehittyminen opettajana 8
Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin) ja reflektoi opettajana kehittymistään opintojensa aikana hyödyntäen muun muassa itsearviointeja ja saamaansa palautetta. Opiskelija reflektoi omaa osaamista ja osaamisen kehittymisen tarpeita henkilökohtaiseen kehittymissuunnitelmaan opintojensa loppu vaiheessa. Opiskelija hankkii uutta osaamista tai vahvistaa olemassa olevaa osaamistaan valinnaisilla opintojaksoilla.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00DT85 Kehittyminen ammatillisena opettajana ja pedagogiikan osaajana                     2
Valinnaiset opinnot 6
Näytä/piilota kuvaus


1P00BA79 Ammatillisen koulutuksen kehittäminen                     6
1P00EE59 Digiajan oppimaisema: tekoäly, tukiäly ja hybridityö opetuksen arjessa                     3
1P00DA04 Digi-Ekspertti                     3
1P00DA05 Digi-Kehittäjä                     5
1P00EE61 Esiintymistaidot osana ammattiosaamista                     3
1P00BN11 Erityispedagogiikkaa ammatilliseen koulutukseen                     6
1P00BT73 Henkilökohtaistamisesta näyttöihin ja osaamisen arviointiin                     6
1P00DT94 Inklusiiviset opintopolut                     5
1P00BA77 Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen                     3
1P00CZ93 Korkeakoulupedagoginen osaaja                     3
1P00BA73 Laadukasta opetusta laadukkaassa oppilaitoksessa                     3
1P00BA45 Opiskelijan arviointi opettajan työssä                     3
1P00EO65 Pedagoginen johtaminen lähiesihenkilötyössä                     3
1P00CR48 Syventävä ammattipedagoginen osaaminen                     6
1P00DT93 Syventävä yrittäjyyskasvatusosaaminen                     6
1P00CH23 Tekijänoikeudet ammatillisessa opetuksessa                     3
1P00BA81 Tiedonhankinnan perusteet                     1
Tiedot haettu 18.6.2024 10:51:46