Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 125
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta.

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lisäksi perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito.(Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Tanssin ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija tanssialan keskeisiin tunnuspiirteisiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tanssinopettajana, asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä.(Vararehtorin päätös 24.2.2014 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Orientoituva opettaja 78
Näytä/piilota kuvaus


YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot 3                   3
YY00DU52 English for Working Life   3                 3
YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 2   1   1   1       5
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot 3                   3
AT00DW44 Tanssin elementit ja pedagogiikka   5                 5
AT00DN40 Musiikki tanssinopettajan työvälineenä     3               3
AT00DR17 Yhteistoiminnallinen tanssiprojekti 3                   3
AT00DN41 Näytöstoiminta 1 2                 3
AT00DW51 Showtanssin orientoivat opinnot ja pedagogiikka 4                   4
AT00DW52 Anatomia ja fyysisen harjoittelun perusteet   3                 3
YY00DU54 Let's Innovate Together   3                 3
Tanssiopinnot 40
AT00DW56 Baletin perusopinnot ja pedagogiikka 10 10                 20
AT00DW57 Kansantanssin perusopinnot ja pedagogiikka 10 10                 20
Kehittyvä opettaja 71
Näytä/piilota kuvaus


YY00DU51 Svenska för arbetslivet       3             3
AT00CV99 Koulutanssi ja pedagogiikka     3               3
AT00CV96 Koreografinen projekti     4               4
AT00DW53 Seuratanssin orientoivat opinnot ja pedagogiikka     4               4
AT00DW54 Tanssikinesiologia       3             3
AT00DN60 Kehonhuolto   3                 3
AT00DN64 Tanssitapahtuman tuottaminen     1 2             3
Tanssiopinnot 48
AT00DW58 Baletin erikoistumisopinnot ja pedagogiikka     10 10             20
AT00DW59 Kansantanssin erikoistumisopinnot ja pedagogiikka     10 10             20
AT00DW60 Baletin orientoivat opinnot ja pedagogiikka       4             4
AT00DW61 Kansantanssin orientoivat opinnot ja pedagogiikka       4             4
Tutkiva ja kehittävä opettaja 68
Näytä/piilota kuvaus


YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä         3           3
AT00CW11 Inklusiivinen tanssi ja pedagogiikka           3         3
AT00DN70 Koreografia työvälineenä         5           5
AT00DW62 Taidepedagoginen projekti           6         6
AT00CW26 Kehittävä arviointi         1 2         3
Tanssiopinnot 48
AT00DW64 Baletin syventävät opinnot ja pedagogiikka         10 10         20
AT00DW65 Kansantanssin syventävät opinnot ja pedagogiikka         10 10         20
AT00DW67 Nykytanssin orientoivat opinnot ja pedagogiikka         4           4
AT00DW68 Swingtanssin orientoivat opinnot ja pedagogiikka           4         4
Verkostoituva opettaja 12
Näytä/piilota kuvaus


YY00DU59 Yrittäjyys               3     3
AT00DW70 Tanssi, kulttuuri ja yhteiskunta             3 3     6
AT00DW74 Ravitsemus ja fyysisen suorituskyvyn harjoittaminen               3     3
Kasvatustiede ja pedagogiikka 20
AT00DW49 Pedagogiset perusilmiöt 2 1                 3
AT00DW50 Opettajan vuorovaikutustaidot 3                   3
AT00CW02 Oppiminen ja opetussuunnitelmatyö       5             5
AT00CW14 Pedagoginen kehittäjä         3 2         5
AT00DW72 Osaamisen reflektointi ja vertaisarviointi             2 2     4
Vapaasti valittavat opinnot 10
Vapaasti valittavat opinnot ovat opintoja tukevia korkeakouluopintoja Oulun seudun ammattikorkeakoulun eri yksiköiden tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Vaihtoehtoisesti opiskelijalle vahvistetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti mahdollisuus suorittaa opintoja esim. työelämässä.

Vapaasti valitaavista opinnoista valitaan 10 opintopistettä. Opintojen toteutuksesta sovitaan tutkintovastaavan kanssa. Opintopistemäärä 3-10. Opinnot voivat koostua osasuorituksista.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
2T00CK55 Vapaasti valittavat opinnot                     10
YY00DU48 Kulttuurin törmäyskurssi                     10
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet                     3
AT00DN75 Tanssin kontekstit                     3
AT00DN76 Henkilökohtaistetut tanssiopinnot                     10
AT00DS26 Henkilökohtaistetut pedagogiset opinnot                     10
AT00DS27 Henkilökohtaistetut kulttuuriopinnot                     10
Yrityshautomo  
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
AT00EH88 Tanssin harjoitusoppilaan opinnot 1                     10
AT00EH89 Tanssin harjoitusoppilaan opinnot 2                     10
AT00EH90 Tanssin harjoitusoppilaan opinnot 3                     10
AT00EH91 Tanssin harjoitusoppilaan opinnot 4                     10
AT00EH92 Tanssin harjoitusoppilaan opinnot 5                     10
AT00EH93 Tanssin harjoitusoppilaan opinnot 6                     10
AT00EO89 Tanssin harjoitusoppilaan opinnot 7                     10
AT00EO90 Tanssin harjoitusoppilaan opinnot 8                     10
AT00EO91 Tanssin harjoitusoppilaan opinnot 9                     10
AT00EO71 Tanssin harjoitusoppilaan opinnot 10                     10
AT00EO87 Tanssin harjoitusoppilaan opinnot 11                     10
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla.

Harjoittelusta 19 opintopistettä sisältyy 60 opintopisteen pedagogisiin opintoihin.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Työharjoittelu 27
AT00CV97 Tanssijantyön harjoittelu     3               3
AT00CV94 Työharjoittelu 1     2 3             5
AT00CW08 Työharjoittelu 2         3 2         5
AT00CW20 Työelämäharjoittelu 1             7       7
AT00CW21 Työelämäharjoittelu 2             7       7
Vaihtoehtoiset harjoitteluopinnot 3
Näytä/piilota kuvaus


AT00CW22 Pedagoginen projekti                     3
AT00CW23 Kulttuuriprojekti                     3
AT00CW24 Taiteellinen työskentely projektissa                     3
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
AT00DW71 Opinnäytetyö         1 1 8 5     15
Tiedot haettu 12.4.2024 18:57:29