Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 84/2019

Osaamisperusteisuutta tukevan osaamismerkkiohjelmiston valinta

Metatiedot

Nimeke: Osaamisperusteisuutta tukevan osaamismerkkiohjelmiston valinta

Tekijä: Paananen Henry; Rusanen Tiina

Aihe, asiasanat: arviointi, osaamisen kehittäminen, osaaminen, tietojärjestelmät, digitalisaatio

Tiivistelmä: Digitaaliset osaamismerkit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan välineenä tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin saavutettua osaamista. Digitaalinen osaamismerkkiohjelmisto määrittää, millainen osaamisen kehittämisen prosessi osaamismerkeistä on mahdollista rakentaa ja miten osaamismerkkikonstellaatio tukee oppimista ja ohjausta sekä osaamisen näkyväksi tuomista. Tässä artikkelissa esittelemme yleisimmistä osaamismerkkiohjelmistoista tekemämme vertailun, joka pohjautuu osaamismerkein ohjautuvan oppimisen malliin (Brauer 2019) sekä osaamisperusteiseen merkkiajatteluun.

Vertailu tehtiin ottamalla kukin ohjelmisto käyttöön ja testaamalla ohjelmistolla samat käyttötapaukset. Kartoituksen pohjalta vertailtaviksi ohjelmistoiksi valikoitui BadgeOS, Badgr, BadgeCraft + Badge Wallet, Credly ja Open Badge Factory + Open Badge Passport.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kaikilla testatuilla ohjelmistoilla on mahdollista myöntää standardin mukaisia osaamismerkkejä. Merkittävimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että kaikki ohjelmistot eivät mahdollista osaamisen osoittamista tai vuorovaikutteista ohjaus- ja arviointiprosessia, mitkä muodostavat kivijalan osaamismerkein ohjautuvalle oppimisen mallille. Vertailun perusteella parhaiten pedagogista toteutusta ja osaamisperusteisuutta tukevat BadgeCraft ja BadgeWallet sekä Open Badge Factory ja Open Badge Passport.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-12-05

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019102434660

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Paananen, H. & Rusanen, T. 2019. Osaamisperusteisuutta tukevan osaamismerkkiohjelmiston valinta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 84. Hakupäivä 24.7.2024. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019102434660.

Digitaaliset osaamismerkit ovat yleistyneet osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä. Osaamismerkkien suunnittelu- ja myöntämisprosessin tueksi on tarjolla useita erilaisia osaamismerkkiohjelmistoja ja käyttötarvetta vastaavan ohjelmiston valinta on kriittinen tarkoituksenmukaisen työskentelyn takaamiseksi. Tässä artikkelissa vertaillaan osaamismerkkiohjelmistoja osaamisperusteisuutta tukevan oppimisprosessin näkökulmasta.

Johdanto

Digitaaliset osaamismerkit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan välineenä tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin saavutettua osaamista. Eri teemoihin ja käyttötarkoituksiin tarkoitettuja osaamismerkeistä rakennettuja osaamismerkkikonstellaatioita kehitetään parhaillaan useissa valtakunnallisissa kehittämishankkeissa (esimerkiksi Open merkit, Osuvat taidot). Osaamismerkkikonstellaation pohjana toimiva digitaalinen osaamismerkkiohjelmisto määrittää pitkälti sitä, millainen osaamisen kehittämisen prosessi osaamismerkeistä on mahdollista rakentaa ja miten osaamismerkkikonstellaatio tukee oppimista ja ohjausta sekä osaamisen näkyväksi tuomista. Tässä artikkelissa esittelemme yleisimmistä osaamismerkkiohjelmistoista tekemämme vertailun, joka pohjautuu osaamismerkein ohjautuvan oppimisen malliin Brauer, S. 2019. Digital Open Badge-Driven Learning – Competence-based Professional Development for Vocational Teachers. Väitöskirja. Lapin yliopisto. Hakupäivä 7.1.2019. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-110-1 sekä osaamisperusteiseen merkkiajatteluun. 

Osaamismerkkien hyödyntäminen opetuksessa ja ohjauksessa

Digitaalisella merkillä tarkoitetaan sähköisesti jaettavissa olevaa todistetta, jonka pohjalla on Open Badges -standardi. Teknisesti merkki koostuu PNG-tiedostosta, joka sisältää muun muassa merkin visuaalisen ilmeen, tietoja merkin nimestä, kuvauksesta, merkin saamisen kriteereistä, merkin myöntäjästä sekä myöntämis- ja voimassaolopäivämäärätiedot. Open Badges. 2019. Understanding Open Badges. Hakupäivä 7.10.2019. https://openbadges.org/get-started/understanding-badges/

Yleisemmin merkkejä myönnetään kolmella eri perusteella: tunnustamaan läsnäoloa (osallistumismerkki), kurssisuorituksia (digitaalinen todistus suorituksesta) tai osaamista (osaamismerkki). Tässä artikkelissa näkökulmamme on osaamisperusteinen, joten käsittelemme ensisijaisesti osaamismerkkejä viitaten merkkeihin, jotka toimivat todisteena siitä osaamisesta, mitä merkin saajalla on. 

Osaamisperusteisessa tarkastelussa digitaalisten osaamismerkkien vaatimuskriteerit on rakennettu siten, että ne kuvaavat selkeästi, millaista osaamista merkin saajalla tulee olla ja miten hän tuo osaamisensa näkyväksi eli osoittaa sen. Merkkiä hakiessa osaamismerkkihakemuksen liitteeksi vaaditaan yleensä taidon tai muun osaamisen todiste (evidence of learning), joka on yleensä kuvaruutukaappaus, dokumentti tai linkki verkkosivuille, josta merkin hakijan osaaminen käy näkyväksi. Brauer, S. & Ruhalahti, S. 2014. Osoita osaamisesi osaamismerkein [Show your competences with digital badges]. In A-M. Korhonen & S. Ruhalahti (Eds.) Oppimisen digiagentit. Hämeen ammattikorkeakoulu. HAMKin e-julkaisuja 40, 87‒92. Hakupäivä 22.10.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-703-2 Vastaavasti osaamismerkin arviointi ja myöntäminen on kriteeripohjaista ja perustuu merkin vaatimuskriteereihin. 

Osaamismerkkien osaamisperusteisen hyödyntämisen pohjalle on rakennettu osaamismerkein ohjautuvan oppimisen pedagoginen malli, jossa osaamismerkit toimivat osaamisen kehittämisen ja oppimisprosessin rakentamisen tukena sekä osaamisen tunnustamisen ja sen näkyväksi tekemisen välineenä Brauer, S. 2019. Digital Open Badge-Driven Learning – Competence-based Professional Development for Vocational Teachers. Väitöskirja. Lapin yliopisto. Hakupäivä 7.1.2019. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-110-1. Osaamismerkein ohjautuva oppiminen koostuu henkilökohtaisesta polusta, oppimateriaalista, osaamismerkkihakemusprosessista ja arvioinnista. Prosessiin liittyy myös oppijan oman osaamisen itsearviointi, vaiheistettu ohjauksen ja palautteen saaminen sekä vertaisoppijoiden tuki. Reid, A.J., Paster, D. & Abramovich, S. 2015. Digital badges in undergraduate composition courses: effects on intrinsic motivation. Journal of Computers in Education 2 (4), 377–398. Brauer, S., Siklander, P. & Ruhalahti, S. 2017. Motivation in digital open badge-driven learning in vocational teacher education. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja 19 (3), 7–23. Sen lisäksi, että osaamismerkkien avulla voidaan selkeyttää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosesseja, ne toimivat myös pelillistävänä tekijänä, mikä parantaa opiskelumotivaatiota Brauer, S., Siklander, P. & Ruhalahti, S. 2017. Motivation in digital open badge-driven learning in vocational teacher education. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja 19 (3), 7–23.. (Kuvio 1.)

Osaamismerkein ohjautuva oppiminen

KUVIO 1. Osaamismerkein ohjautuva oppiminen KUVIO 1. Osaamismerkein ohjautuva oppiminen. Teoksessa Brauer, S. 2019. Digital Open Badge-Driven Learning – Competence-based Professional Development for Vocational Teachers. Väitöskirja. Lapin yliopisto. Hakupäivä 7.1.2019. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-110-1

Vertailun toteutus

Osaamismerkein ohjautuvan oppimisen mallia tukevan osaamismerkkikonstellaation rakentaminen asettaa käytettävälle digitaaliselle osaamismerkkiohjelmistolle lukuisia vaatimuksia. Mallia on kehitetty ja hyödynnetty jo useiden vuosien ajan opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen tarkoitetussa Oppiminen Online -palvelussa, jonka kautta on myönnetty valtakunnallisesti jo yli 20 000 osaamismerkkiä Oppiminen Online. 2019. Hakupäivä 17.10.2019. http://www.oppiminenonline.com. Oppiminen Online -palvelussa on käytetty osaamismerkkien hallinnoimisessa ja esittämisessä Open Badge Factory ja Open Badge Passport -ohjelmistoja. Jatkokehittämistä varten oli tarpeen selvittää myös muita markkinoilla olevia vaihtoehtoja osaamismerkkikonstellaation rakentamisen pohjalle ja luoda kattava vertailu yleisimmistä osaamismerkkiohjelmistoista.  

Vertailun pohjaksi järjestettiin 12.3.2019 verkkotyöpaja, johon osallistui Open merkit -hankkeen toimijoita, joilla on useiden vuosien käytännön kokemus osaamismerkkien kanssa työskentelystä. Kyseisessä kehittämishankkeessa on tavoitteena luoda valtakunnallinen ammatillisen opettajan uran ja opettajaopintojen aikaisen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen digitaalinen osaamismerkistö. Hankkeen pilotoinnissa on hyödynnetty Open Badge Factory ja Open Badge Passport -ohjelmistoja ja ne olivat työpajaan osallistuneille hanketoimijoille ainoita entuudestaan tuttuja merkkiohjelmistoja. 

Käyttötapaukset vertailun pohjana

Verkkotyöpajaan osallistuneiden hanketoimijoiden toiveista muodostettiin käyttötapauksia ja pisteytyskriteeristö. Ohjelmistotuotannon yhtenä osana on käytetty käyttötapauksia jo vuosikymmeniä osana vallalla oleva tapa tehdä vaatimusmäärittelyä. Tekstimuotoinen tapa kirjoittaa käyttötapauskuvauksia on yksi vanhimmista käyttötapausten käyttötavoista. Se on vieläkin visuaalisimpien esittämistapojen rinnalla varsin käyttökelpoinen ja nopea ohjelmistosuunnittelun työtapa. Käyttötapauksilla kuvataan kehitettävän ohjelmiston toiminnallisuutta tai käyttölogiikkaa. Myös sidosryhmiä ja assosiaatioita toimijoiden ja järjestelmän välillä voidaan kuvata. Käyttötapauskuvaukset toimivat välineinä kehittäjien ja palvelun tilaajien välillä, jotta heillä on yhteinen käsitys, kuinka ohjelmiston tulisi toimia. Jacobson, I., Christerson, M., Jonsson, P. & Overgaard, G. 1992. Object-Oriented Software Engineering: A Use-Case Driven Approach. Addison-Wesley, Reading, MA. Tiwari, S. & Gupta, A. 2015. A systematic literature review of use case specifications research. Inf. Softw. Technol. 67, C (November 2015), 128‒158. Hakupäivä 22.10.2019. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2015.06.004

Halusimme lähteä johtamaan työpajan kommenteista käyttötapauksia, jotta vertailu voidaan tehdä objektiivisemmin. Vertailu tehtiin ottamalla kukin ohjelmisto käyttöön ja testaamalla ohjelmistolla samat käyttötapaukset. Käyttötapaukset jaettiin hallinnoija/opettaja -käyttäjäroolille ja opiskelija -käyttäjäroolille.

Käyttötapaukset kuvattuna:

Vertailun kriteerit ja pisteytys

Muodostimme verkkotyöpajan osallistujien kanssa perusrungon arviointikriteereistä (taulukko 1). Kriteereissä painottui pedagoginen soveltuvuus ja ohjelmiston käytettävyys. Näistä johdettiin pisteiden painotukset kriteereille sekä kriteerien luokittelu. Myöhemmin ohjelmistojen vertailussa nousi esiin tärkeä arviointikriteeri: onko tarvetta arvioida suuria määriä osaamismerkkihakemuksia ja käyttää useita eri merkkien arvioijia?

TAULUKKO 1. Osaamismerkkiohjelmistojen vertailun kriteerit

Osaamismerkkiohjelmistojen vertailun kriteerit

Teema

Ominaisuus

Käytettävyys merkin hakijan näkökulmasta

Merkkien hakuprosessi merkin hakijan näkökulmasta (oman prosessin seuraaminen) 

Merkkien vastaanottaminen, jakaminen

Oppimisprosessia tukevat ominaisuudet  

Visuaaliset polut

Pelillisyys
Opetusmateriaalien jakaminen
Osaamisperusteinen arviointi- ja ohjausprosessi    Arviointitapojen moninaisuus
Vuorovaikutteisuus, Henkilökohtainen palaute
Osaamisen dokumentointi
Suuret volyymit ohjelmistossa      Merkkihakemusten hallinnointi, kategorisointi, hakutoiminnot, filtterit
Käyttäjien määrät, arvioijan ja hallinnoijien määrät, erilaisten käyttäjäprofiilien määrittäminen, hakemusten näkyvyyden rajaaminen tietyille henkilöille
Merkkien hallinnointi, metamerkit, merkkiperheet
Raportointityökalut
Käyttöliittymän loogisuus, käyttöönoton helppous

Vertailun tulokset

Kartoituksessa löydettiin useita osaamismerkkien myöntämiseen ja vastaanottamiseen suunniteltuja ohjelmistoja. Osa ohjelmistoista rajattiin tarkemman vertailun ulkopuolelle. Rajauskriteereinä olivat mm. vahva riippuvuus tietystä oppimisympäristöstä sekä ohjelmiston päivitystiheys. Kartoituksessa löydettiin useita ohjelmistoja, joiden kehitystyö oli lopetettu tai ohjelmiston edellisestä versiopäivityksestä oli kulunut useita vuosia. Lisäksi kartoitustyössä todettiin, että useat ohjelmistot integroituvat tai jopa vaativat rinnalleen verkko-oppimisympäristön. Tämä voi rajoittaa ohjelmiston jatkokehitystä ja aiheuttaa riippuvuuden toisesta ohjelmistosta. Tässä vertailussa rajattiin perinteiseen verkko-oppimisympäristöön tukeutuvat ratkaisut pois, koska tarpeemme on luoda kaikille käytettävää avointa materiaalia tukevia avoimia yhteisöllisiä oppimisprosesseja. Ohjelmistoja käyttöönotettaessa on otettava huomioon EU:n yleinen tietosuoja-asetus Euroopan Unioni. 2019. Yleinen tietosuoja-asetus. Hakupäivä 7.10.2019. https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_fi.htm. Järjestelmätoimittajat ovat huomioineet asetuksen ja jokaiselta palvelua tarjoavalta löytyykin GDPR-seloste verkkosivuilta. Palvelun käyttöönottovaiheessa oleellista on myös huomioida palvelinten sijainti EU-alueen sisäpuolella, jolloin data liiku eri lainsäädäntöalueella Euroopan Unioni. 2019. Yleinen tietosuoja-asetus. Hakupäivä 7.10.2019. https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_fi.htm

Yllämainitun kartoituksen pohjalta vertailtaviksi ohjelmistoiksi valikoitui BadgeOS, Badgr, BadgeCraft + Badge Wallet, Credly ja Open Badge Factory + Open Badge Passport. 

Badgr

Badgr.comin verkkopalvelua tarjoaa Concentric Sky Ltd. Perusversio on tällä hetkellä ilmainen ja osa lisäominaisuuksista on maksullisia Badgr. 2019. The easiest way to issue and earn badges. Hakupäivä 7.10.2019. https://badgr.com/. Badgr on avoimen lähdekoodin projekti, joka soveltuu organisaatioille, joilla on käytettävissä teknisiä resursseja. Avoimen lähdekoodin projektin ollessa kyseessä tarvitaan pidemmälle vietyyn toteutukseen IT-henkilöstä tai ulkopuolista ohjelmistoasiantuntijaa. Järjestelmäintegraatiot vaativat teknistä ja pedagogista suunnitteluaikaa. Badgr ja sen käyttäjätuki ovat tällä hetkellä tarjolla ainoastaan englanniksi. 

Järjestelmä on hyvin helppokäyttöinen sekä merkkien myöntäjälle että niiden vastaanottajalle, mutta Badgr’n peruspohja ei sellaisenaan vielä tarjoa kovin monipuolisia toimintamahdollisuuksia pedagogisen ja osaamisperusteisen osaamismerkkikonstellaation rakentamiselle. Merkkien saaminen perustuu yksisuuntaiselle myöntöprosessille, joten Badgr ei sellaisenaan tue osaamisen dokumentointia tai ohjausprosessia. 

Badgr’n käyttö pedagogisesta näkökulmasta edellyttää rinnalle erillistä verkko-oppimisympäristöä tai tarjolla olevien lisäominaisuuksien hyödyntämistä. 

Lisäominaisuuksista Badgr Pathways mahdollistaa merkkikokonaisuuksien ja -perheiden rakentamisen, merkkien välisen yhteyden hahmottamisen sekä oppimispolun visualisoinnin. Lisäksi tarjolla on Badgr-integraatio Canvas-verkkoympäristöön, joka laajentaa käytettävissä olevia pedagogisia sovelluksia. Badgr. 2019. The easiest way to issue and earn badges. Hakupäivä 7.10.2019. https://badgr.com/

Badgr tukee testatuista ohjelmistoista vahvimmin Open Badges -standardia. Merkkejä on yksinkertaista jakaa Badgrista toiseen merkkiohjelmistoon, minkä lisäksi muihin ohjelmiin myönnettyjen merkkien jakaminen omaan Badgr-passiin on helppoa. Poiketen muista testatuista osaamismerkkiohjelmista, Pathways-lisäominaisuus mahdollistaa myös muiden kehittämien julkisten osaamismerkkien integroimisen osaksi omaa merkkikonstellaatiota. 

BadgeCraft + Badge Wallet

BadgeCraft ja Badge Wallet muodostavat kokonaisuuden, jossa BadgeCraft toimii selainpohjaisena alustana merkkiohjelmiston rakentamiselle ja hallinnoimiselle ja Badge Wallet sekä selain- että mobiilipohjaisena (iOS ja Android) alustana merkkien keräämiselle, säilyttämiselle ja jakamiselle. BadgeCraftin lisenssi on tällä hetkellä ilmainen ja palvelun omistaa BadgeCraft Ltd. BadgeCraft. 2019. Digital recognition of skills and achievements. Hakupäivä 7.10.2019. https://www.badgecraft.eu/

Sekä BadgeCraft että Badge Wallet ovat saatavilla useilla eri kielivaihtoehdoilla, tosin esimerkiksi suomenkielinen versio on vielä osittain kehitysvaiheessa. Käyttäjätuki on tarjolla tällä hetkellä ainoastaan englanniksi, mutta esitettyihin kysymyksiin on saanut vastaukset nopeasti ja raportoidut bugit on korjattu hyvällä aikataululla. 

BadgeCraft on käyttäjäystävällinen sekä merkkien saajan, arvioijan ja merkkikonstellaation rakentajan näkökulmasta. Käyttöliittymä on selkeä, intuitiivinen ja visuaalisesti miellyttävä. Parhaiten BadgeCraft ja Badge Wallet soveltuvat suhteellisten pienten myöntömäärien hallintaan ja yksittäisten opintokokonaisuuksien/osaamisalueiden rakentamiseen. Saman konstellaation merkkihakemuksia ei ole mahdollista suodattaa tai jaotella arvioijien tai muiden kriteerien mukaan, joten suurten merkkihakemus- ja käyttäjämäärien hallinnointi voi osoittautua haastavaksi. Valtakunnallisten ja useampien organisaatioiden yhteisten osaamismerkkikonstellaatioden rakentamisen pohjaksi BadgeCraftia ja BadgeWalletia ei tämän vuoksi voi suositella. 

Pienten osallistujamäärien näkökulmasta ohjelmisto tukee testatuista ohjelmistoista parhaiten ja monimuotoisimmin osaamismerkein ohjautuvan oppimisen mallia. BadgeCraftin ominaisuudet tukevat osaamisen osoittamista ja dokumentointia, henkilökohtaista ja vuorovaikutteista ohjausprosessia, itse- ja vertaisarviointia, pelillisten elementtien rakentamista sekä osaamisen kehittämisen prosessin visualisointia merkkipolkujen- ja konstellaatioiden avulla. 

Badge Walletiin alunperin myönnetyt merkit on mahdollista muuntaa Open Badges -merkeiksi, minkä jälkeen ne ovat siirrettävissä toisen ohjelmiston alaiseen merkkipassiin. Valitettavasti Badge Wallet ei vertailun hetkellä tukenut toiseen ohjelmistoon myönnettyjen Open Badges -merkkien siirtämistä osaksi Badge Walletia.

BadgeOS

BadgeOS on Wordpress-pohjaiselle sivustolle asennettavissa oleva liitännäinen, joka mahdollistaa merkkien myöntämisen ja monipuolisen osaamismerkkikonstellaation rakentamisen BadgeOS. 2019. A Bit About Us. Hakupäivä 7.10.2019. https://badgeos.org/about/. Tämän vuoksi BadgeOS on käyttöönoton kannalta kaikista testatuista ohjelmistoista haastavin, sillä käyttöönotto edellyttää teknistä osaamista Wordpressin käytöstä ja hallinnoinnista sekä www-palvelintilaa. Käytännössä ohjelmiston rakentaminen aloitetaan täysin puhtaalta pöydältä BadgeOS. 2019. A Bit About Us. Hakupäivä 7.10.2019. https://badgeos.org/about/. Toisaalta myös mukautettavuus omiin tarpeisiin on suuri BadgeOS. 2019. A Bit About Us. Hakupäivä 7.10.2019. https://badgeos.org/about/. Ohjelmisto vaatii asentamisen ja hallinnoinnin osalta IT-henkilöstöä tai ulkopuolisen ohjelmistoasiantuntijan apua.

BadgeOS:n kautta saatujen osaamismerkkien Open Badges -standardin mukainen tallettaminen, jakaminen ja julkaisu tapahtuu Credly-integraatiossa, johon merkin omistajan tulee tehdä erilliset tunnukset.  

BadgeOS tukee testatuista ohjelmistoista parhaiten ja monipuolisimmin pelillisyyden toteuttamista. Lisäosien avulla omalle BadgeOS-pohjalle rakennetulle osaamismerkkikonstellaatiolle on mahdollista määrittää muun muassa tulostaulukko, pisteytykset yksittäisille merkeille ja merkkiryhmille sekä erilaisia haasteita. Opiskelijan on mahdollista seurata omaa merkkihakemustilannettaan sekä omaa etenemistään visuaalisella merkkipolulla.

Osa BadgeOS:n ominaisuuksista on maksullisia, joten ohjelmisto ei ole täysin ilmainen.

Credly

Credly-ohjelmisto on yksinkertaisuudessaan ja selkeässä visuaalisuudessaan hyvin helppokäyttöinen sekä merkkien myöntäjälle että niiden vastaanottajalle, mutta ei yksinään tarjoa hyviä toimintamahdollisuuksia laajemman osaamismerkkikonstellaation rakentamiselle. Yksittäisille merkeille ei voi määrittää keskinäisiä yhteyksiä, eikä niitä voi liittää osaksi suurempia kokonaisuuksia. 

Merkkien saaminen Credlyn kautta perustuu yksisuuntaiselle myöntöprosessille, eikä ohjelmiston kautta ole mahdollista tehdä merkkihakemuksia. Osaamisen dokumentaatio liitetään merkin myöntämisen yhteydessä, jolloin dokumentoinnista on vastuussa merkin myöntäjä, eikä merkin saaja pysty itse ohjelmiston tukemana osoittamaan osaamistaan merkin kriteerien mukaisesti. Credly. 2019. Digital Credentials. Hakupäivä 7.10.2019. https://info.credly.com/ Tämän vuoksi Credly ei itsessään tue osaamismerkein ohjautuvan oppimisen mallia tai osaamisperusteista osaamisen osoittamista. 

Open Badges -standardin mukaisia merkkejä voidaan jakaa Credlystä toiseen merkkiohjelmistoon, mutta tällä hetkellä muussa ohjelmistossa vastaanotettuja merkkejä ei pysty tuomaan osaksi Credly-passia.  

Pedagogisen sovellettavuuden kannalta Credly edellyttää jonkun toisen ohjelmiston hyödyntämistä rinnalla. Credly toimii BadgeOS-ohjelmiston kautta myönnettyjen merkkien säilytys- ja julkaisuohjelmistona. Credlystä on olemassa myös yksinkertainen Moodle-integraatio, joka mahdollistaa yksittäisten merkkien luomisen ja myöntämisen Moodlen kautta. 

Open Badge Factory + Open Badge Passport

Open Badge Factory ja Open Badge Passport muodostavat kokonaisuuden, jossa OBF mahdollistaa merkkikonstellaation kehittämisen ja merkkihakemusten käsittelyn ja OBP saatujen merkkien vastaanottamisen, säilyttämisen ja jakamisen Open Badge Factory. 2019. Celebrate Learning. Hakupäivä 7.10.2019. https://openbadgefactory.com/. Molemmat palvelut omistaa Discendum Oy, minkä lisäksi Open Badge Passport on myös julkaistu avoimen lähdekoodin projektina nimellä Salava Salava. 2019. Open Badge Passport community edition. Hakupäivä 7.10.2019. http://salava.org/. OBF ja OBP ja niihin liittyvä käyttäjätuki on tarjolla suomeksi, ranskaksi ja englanniksi Open Badge Factory. 2019. Celebrate Learning. Hakupäivä 7.10.2019. https://openbadgefactory.com/

Osaamismerkkikonstellaation rakentajan näkökulmasta OBF sisältää monipuolisia ominaisuuksia ja mukauttamismahdollisuuksia, mutta sen käyttöönotto edellyttää alkuun huolellista perehtymistä ohjelmistologiikkaan. Pedagogisesta näkökulmasta OBF tukee osaamisperusteisuutta mahdollistamalla osaamisen dokumentoinnin merkkihakemuksiin, minkä lisäksi merkkihakemusten käsittely tukee vuorovaikutteista ja henkilökohtaista palautteenantoa ja ohjausprosessia. Sen sijaan pelillisten elementtien ja merkkiperheiden ja -polkujen visualisointien rakentaminen ei ole OBF:n ominaisuuksilla mahdollista.

Merkinhakijan/opiskelijan näkökulmasta ohjelmiston käyttöönotto on haastavaa. Suurimpana puutteena on se, ettei opiskelijan ole itse mahdollista seurata omaa työskentelyään ohjelmistossa. Ainoastaan jo myönnettyjä merkkejä pääsee tarkastelemaan OBP:n kautta. Myöskään merkkikonstellaation rakentajan ja arvioijan ei ole mahdollista seurata yksittäisten ja määriteltyjen hakijajoukkojen prosessia. 

Testatuista ohjelmistoista OBF soveltuu parhaiten organisaatioiden yhteiseen osaamismerkkikonstellaation hallinnointiin, sillä se mahdollistaa useamman erilaisilla käyttöoikeuksilla toimivan käyttäjän (arvioijan, suunnittelijan, pääkäyttäjän) yhtäaikaisen toiminnan ohjelmistossa. Lisäksi merkkihakemuksia on mahdollista osoittaa tietyille arvioijille ja suodattaa erilaisilla merkkihakemuskriteereillä. Tämän vuoksi OBF soveltuu myös testatuista ohjelmistoista parhaiten suurten merkkimäärien myöntämiseen ja hallinnoimiseen, joskin hakutoiminnoissa ja tietojen hallinnoinnissa on kehittämisen varaa.

OBF ja OBP tukevat Open Badges -standardia ja käyttäjälle myönnettyjä merkkejä on mahdollista viedä ja tuoda muihin osaamismerkkiohjelmistoihin Open Badge Factory. 2019. Celebrate Learning. Hakupäivä 7.10.2019. https://openbadgefactory.com/

Osaamismerkein ohjautuvaa oppimista tukevan osaamismerkkiohjelmiston valinta

Kaikilla testatuilla ohjelmistoilla (taulukko 2) on mahdollista myöntää standardin mukaisia osaamismerkkejä. Vertailun merkittävimpänä tuloksena voidaan pitää huomiota siitä, että kaikki ohjelmistot eivät mahdollista osaamisen osoittamista tai vuorovaikutteista ohjaus- ja arviointiprosessia, mitkä muodostavat kivijalan osaamismerkein ohjautuvalle oppimisen mallille. Testatuista ohjelmistoista kansainvälisesti suositut Badgr ja Credly perustuvat täysin yksisuuntaiselle merkkien myöntöprosessille, eikä niiden pohjalle ole mahdollista rakentaa osaamismerkkikonstellaatiota, joka tukee osaamisperusteista osaamisen kehittämistä ja tunnustamista. Vertailun perusteella parhaiten pedagogista toteutusta ja osaamisperusteisuutta tukevat BadgeCraft ja BadgeWallet sekä Open Badge Factory ja Open Badge Passport. 

On todennäköistä, että tulevaisuudessa eri toimijoiden yhdessä kehittämien kansallisten ja standardoitujen osaamismerkkikonstellaatioiden määrä ja merkitys tulee kasvamaan. Tällainen kehityssuunta edellyttää osaamismerkkiohjelmistoilta uusia työkaluja, jotka parantavat suurten merkki- ja hakijamäärien hallinnoimista, merkinhakuprosessin selkeyttämistä hakijan näkökulmasta sekä osaamismerkkisovellusten ja muiden tietohallinto-ohjelmistojen keskinäistä vuoropuhelua. Suuret merkkikonstellaatiot edellyttävät merkkisovelluksilta monipuolisia työkaluja merkkien, merkkihakemusten ja erilaisten käyttäjäroolien hallinnointiin. 

Open merkit -hankkeen pilotoinnissa käytössä olleet Open Badge Factory ja Passport on koettu merkinhakijan näkökulmasta haastaviksi ja epäloogisiksi, sillä ne eivät mahdollista käyttäjälle oman merkinhakuprosessin seurantaa. Kokemukset osoittavat, että mitä haastavampaa merkin hakeminen ja vastaanottaminen käyttäjän näkökulmasta on, sitä enemmän se edellyttää erillisiä ohjausresursseja. Tämän vertailun tulosten pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että suurten valtakunnallisten eri organisaatioita yhdistävien osaamisperusteisten osaamismerkkijärjestelmien rakentamiseen ja hallinnoimiseen Open Badge Factory ja Passport tarjoavat ainoana testatuista ohjelmistoista vertailun hetkellä riittävät työkalut. 

Merkkikonstellaatioita kehittäessä tulee myös ottaa huomioon merkkien käytettävyys jatkossa merkin saajan näkökulmasta. Osaamismerkit voivat sisältää tietoa, jonka käyttäjä voi haluta tulevaisuudessa siirtää osaksi valtakunnallisia tai kansainvälisiä osaamisen ja koulutuksen tietohallinto-ohjelmistoja (Koski-palvelu, Europass, CompLeap, jne). Tällöin on oleellista, että osaamismerkkisovellusten jatkokehittämisessä otetaan huomioon kokonaisarkkitehtuuriajattelu. Tällöin tiedetään mihin eri ohjelmistoihin tallentuu mitäkin tietoa sekä kuinka näiden välisiä rajapintoja voidaan hyödyntää tietojenkäsittelyssä. 

TAULUKKO 2. Osaamismerkkiohjelmistojen vertailua

BadgeCraft + BadgeWallet

BadgeOS

Badgr

Credly

Open Badge Factory + Open Badge Passport

“Paras opiskelijan käyttöliittymä ja pedagoginen soveltuvuus"

"Suurten merkkihakemus-määrien tarkastaminen haastavaa"

"Käyttöönotto vaatii  teknistä ja pedagogista suunnittelua"

“Riippuvainen Wordpress-sisällönhallin-taohjelmistosta”

"Open Badges -merkki-standardi vahvasti tuettu"

"Vakioituun käyttö-tarpeeseen"

"Isojen ohjelmisto-talojen käyttämä"

"Hyvä jokaisella osa-alueella"

"Paras suurten merkkihakemus-määrien tarkastamiseen"


LIITE 1. Vertailu / pisteytykset

Lähteet

    Kuvalähteet