Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Osaamisen opettaja

14.11.2018 ::

Metatiedot

Nimeke: Osaamisen opettaja

Tekijä: Karjalainen Asko (toim.)

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Osaamisen opettaja -kirja on tehty Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön yhteistyönä. Teoksen tavoitteena on auttaa opettajia, opetuksen kehittäjiä ja koulutuksen järjestäjiä ymmärtämään osaamisperusteisen opetuksen ilmiö ja rakentamaan osaamisperusteisia oppimisen ympäristöjä johdonmukaisella tavalla.

Kirjassa on useita tarinoita, jotka on yritetty kirjoittaa siten, että ne palvelisivat kaikkia lukijoita. Tarinoissa hyödynnetään tutkimuksellista tietoa ja kirjoittajien laajaa kokemustietoa sekä ammatillisina toimijoina, opettajina että opettajankouluttajina. Teoksessa on runsaasti käytännön kokemukseen ja teoreettiseen ajatukseen pohjautuvaa näkemyksellisyyttä, mutta myös laaja kattaus aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta ja tutkittua tietoa.

Osaamisperusteinen tapa suunnitella ja toteuttaa koulutusta merkitsee jokaisen oppijan yksilöllisen osaamisprofiilin ja myös elämäntilanteen kokonaisvaltaista hahmottamista. Tietämys, taidot ja kyvykkyydet ovat jokaisen oppijan toimintakyvyn ja persoonallisuuden perusta. Jokainen oppija on erityinen, ja uuden oppiminen perustuu aina henkilökohtaiseen koettuun merkityksellisyyteen. Jokaisella oppijalla on oma osaamisen kehittämisen polku ja omanlainen tarve tukeen ja ohjaukseen opettajalta. Kuinka yksilöllinen eteneminen ja yhteisöllinen opiskelun ja koulutuksen prosessi rakentuvat osaamista kehittäväksi kokonaisuudeksi? Kuinka oppilaitoksen mahdollisuudet ja työelämän tarpeet kohtaavat? Tässä solmukohdassa toimii osaamisen opettaja.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-160-9

Kieli: suomi

ISBN: 978-951-597-160-9

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Karjalainen, A. (toim.) 2018. Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 28.5.2024. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-160-9.

Voiko osaamista opettaa? Millainen on osaamisen opettaja tai millaista on osaamisen opettajuus? Millainen on opettaja, joka ei opeta asioita eikä oppiaineita vaan ohjaa opiskelijaa osaamisen kehittämiseen ja osaamisen osoittamiseen? Miten osaamisen opettajan työ eroaa asioiden opettajan työstä? 

Esipuhe

Tämä teos on tarkoitettu osaamisperusteisen opetuksen ja opiskelun kehittämisen apuvälineeksi kaikille koulutusasteille. 

Erityisenä kiinnostuksen kohteena on osaamisen opettaminen ja se, millainen on osaamisen opettaja tai millaista on osaamisen opettajuus. Millainen on opettaja, joka ei opeta asioita eikä oppiaineita vaan ohjaa opiskelijaa osaamisen kehittämiseen ja osaamisen osoittamiseen? Miten osaamisen opettajan työ eroaa asioiden opettajan työstä? Voiko osaamista opettaa?

Teoksen tavoitteena on auttaa opettajia, opetuksen kehittäjiä ja koulutuksen järjestäjiä ymmärtämään itse osaamisperusteisen opetuksen ilmiö ja rakentamaan osaamisperusteisia oppimisen ympäristöjä johdonmukaisella tavalla. Tarkastelun pohjavire on enemmän filosofinen kuin yksityiskohtiin menevä. Kirjoittajat uskovat, että ilmiön kirkas ymmärrys on paras apu käytännön ongelmien käsittelyssä.

Kirja on tehty Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön yhteistyönä. Kaikki tekijäluettelossa mainitut opettajat ja asiantuntijat ovat osallistuneet prosessiin. Kirjoittamisen kanssa on yhtä aikaa toteutettu ammatillisen opettajankoulutuksen sisältöjen ja toteutuksen osaamisperusteinen uudistaminen.

Kirjassa on useita tarinoita, jotka liittyvät toisiinsa – joskus asioita toistaen – mutta jokaisella on oma juonensa. Tarinoissa hyödynnetään tutkimuksellista tietoa ja kirjoittajien laajaa kokemustietoa sekä ammatillisina toimijoina, opettajina että opettajankouluttajina. Teoksessa on runsaasti käytännön kokemukseen ja teoreettiseen ajatukseen pohjautuvaa näkemyksellisyyttä. Tarinoiden käsitteistöä ei ole juurikaan yhdenmukaistettu, sillä käsitteet saattavat olla kussakin tarinassa tarkoituksellisia näkökulman kannalta. Kirjassa puhutaan esimerkiksi osaamisvaatimuksista ja osaamistavoitteista synonyymeinä. Samalla tavoin puhutaan osaamisen hankkimisesta ja osaamisen kehittämisestä samaa merkitsevinä. Ilmiölle HOPS on tarjolla useita vaihtoehtoisia sanailmaisuja.

Teos on muodoltaan kuin sarja blogikirjoituksia. Kaikkien kirjoittajien yhteinen pyrkimys on, että kirjaa olisi mahdollisimman antoisaa lukea. Teoksesta on julkaistu kaksi erilaista versiota, yhtenäinen oppimateriaali ammatilliseen opettajankoulutukseen ja ePookin kokoomateos. Nämä teokset ovat sisällöltään pääosin yhteneviä, mutta tähän kokoomateokseen on sisällytetty oppimateriaaliversiota osin laajentavia tai syventäviä uusia aineksia ja artikkeleita.

Osaamisperusteisen koulutusmallin sisäänajo ammatilliseen koulutukseen ja ammatillisiin opettajankoulutuksiin on herättänyt monia kysymyksiä. Eniten näyttäisi askarruttaneen kysymys, voidaanko mallia käyttää perusteluna opettajaresurssin leikkauksiin ja säästöihin opiskelijoiden ohjauskustannuksissa. Pedagogisesta näkökulmasta osaamisperusteinen henkilökohtaistava toimintamalli painottaa opettajalta tarvittavan tuen merkitystä ja laatua. Uskomme, että perustelut tälle käyvät ilmi seuraavilta sivuilta.

Koulutuksen talouden huomioon ottaminen on luonnollisesti välttämätöntä koulutuksessa ja tutkinto-ohjelmien toteutuksessa. Ohjauksen ja erityisesti henkilökohtaisen opinpolun näkökulmasta talouden leikkaukset voivat johtaa oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien kannalta mahdottomiin tilanteisiin, jolloin pahimmat pelot saattavat toteutua. Jos opiskelijoiden osaamisen kehittämisen tuki ei ole riittävää, osaamisperusteisen koulutusmallin lisäarvo suhteessa vanhaan jää vähäiseksi.

Teoksen valmistelu käynnistyi noin neljä vuotta sitten, jolloin toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi alkoi olla toteuttamisvaiheessa. Tällä välin osaamisperusteinen koulutusajattelu ja pedagogiikka on merkittävästi vahventunut myös korkeakoulujen opetuksessa ja aivan erityisesti ammattikorkeakouluissa. Korkeakouluopetuksen ja -opiskelun erityispiirteitä osaamisperusteisen opetuskäytännön näkökulmasta on tärkeää pohtia ja alueelta kaivataan myös tutkimustietoa. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa syntyneen kokemustiedon perusteella pedagogiset ratkaisut ja esille nousevat pulmatilanteet näyttäisivät enimmäkseen olevan yhteneviä kaikille koulutusasteille. Eri koulumuotojen kulttuurierot, tavat ja tottumukset saattavat kuitenkin tuoda samoihinkin käytänteisiin eriäviä näkökulmia, jolloin koulutuksen onnistunut kehittäminen vaatii tuekseen keskustelua, kokemusten vaihtoa ja myös systemaattista ohjausta, koulutusta sekä valmennusta.

PS. A vai E

Eräänlainen epävirallinen käytäntö näyttäisi olevan olemassa. Korkeakoulujen osaamisperusteisuus halutaan kirjoittaa A:lla ja muissa oppilaitosmuodoissa käytetään E:tä. Ammatillisten oppilaitosten osaamisperusteisuus on siten osaamisperustEisuutta, ja korkeakouluissa kysymys on osaamisperustAisuudesta. 

Kysymys on ilmeisesti oppilaitosmuotojen välisestä kulttuurierosta. Syvempää teoreettista perustelua tälle käytännölle ei liene. Korkeakoulut käyttävät osaamisestaan useimmiten asiantuntijuuden käsitettä, ja onhan se A-sana. Edustamme tässä teoksessa näkemystä, että osaamisperusteinen koulutusprosessi on rakenteeltaan yhtäläinen oppilaitosmuodosta riippumatta. Käytännössä molemmat muotoilut ovat aivan yhtä hyväksyttäviä. 

Tässä teoksessa osaamisperusteisuus kirjoitetaan johdonmukaisesti E:llä riippumatta siitä, mistä oppilaitosasteesta tai tutkinnon tasosta kulloinkin puhutaan.


Osaamisperusteisuudet 

Virkkula Esa, Karjalainen Asko, Guttorm Tomi, Happo Iiris, Kiviniemi Kari, Tenno Tiiu


Osaaminen ratkaisee

Virkkula Esa, Karjalainen Asko, Guttorm Tomi, Happo Iiris, Kiviniemi Kari, Paaso Aila, Tenno Tiiu


Oppiaineista opiskeltaviin ilmiöihin ja osaamiseen

Erkkilä Raija, Kiviniemi Kari, Perunka Sirpa, Karjalainen Asko


Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen

Kilja Päivi, Korento Kati, Korkala Hannu, Kotimäki Erja, Koukkari Marja, Laajala Tiina


Omalle polulle jo hakuvaiheessa

Kilja Päivi, Karjalainen Päivi, Oikarinen Pia, Halonen Laura, Korkala Hannu


Muodollisesta hyväksilukemisesta osaamisen aitoon tunnustamiseen

Kiviniemi Kari, Heiskari Kari, Räisänen Maarit, Karjalainen Päivi


Lukujärjestys

Heiskari Kari, Karjalainen Asko, Kotimäki Erja


Erityistä tukea tarvitseva opiskelija osaamisperusteisessa mallissa

Kepanen Pirkko, Koukkari Marja, Happo Iiris


Yksilö on erityinen

Talonen Eero, Happo Iiris, Koukkari Marja


Opiskelijoiden vertaileminen arvioinnissa

Virkkula Esa, Happo Iiris, Erkkilä Raija


Osaamisperusteinen koulutus: uutta vai paluuta vanhaan?

Virkkula Esa, Karjalainen Asko, Tenno Tiiu


Osaamisperusteisuuden taustateoriaa

Guttorm Tomi, Erkkilä Raija, Kiviniemi Kari, Korento Kati


Rekonstruktiivista pedagogiikkaa

Karjalainen Asko, Korento Kati, Pousi Juha, Virkkula Esa, Kuortti Kimmo


Kaikki opittu perustuu aiemmin opittuun – M.O.T

Guttorm Tomi, Karjalainen Asko, Korento Kati


Osaamispiste − Osaamisen arvon arviointia

Kotimäki Erja, Kilja Päivi, Korkala Hannu, Karjalainen Asko


Osaamismerkki − Aito kokemus osaamisperusteisuudesta

Brauer Sanna, Heiskari Kari, Länsitie Janne, Tenno Tiiu, Rusanen Tiina


Ydinosaaminen

Karjalainen Asko, Kotimäki Erja, Paaso Aila


Opetussuunnittelusta

Happo Iiris, Lehtelä Pirjo-Liisa, Kepanen Pirkko, Perunka Sirpa


Opetuksen salat julki opetussuunnitelmatyössä

Happo Iiris, Lehtelä Pirjo-Liisa, Kepanen Pirkko, Perunka Sirpa, Liu Taina, Karjalainen Asko


Osallistava pedagogiikka osaamisperusteisessa koulutuksessa

Halonen Laura, Happo Iiris, Kilja Päivi, Hanhela Pentti


Suunnitellaan tarjouma

Salo Jarmo, Korkala Hannu, Kilja Päivi


Viisi oppimispolun käsikirjoitusta

Kilja Päivi, Korkala Hannu, Salo Jarmo


Osaamisen Study Group

Alaniska Hanna, Karjalainen Asko


Ohjaavaa palautetta ja autenttista arviointia

Virkkula Esa, Kotimäki Erja, Tenno Tiiu, Pietilä Martti, Hanhela Pentti, Heiskari Kari, Happo Iiris


Digitaalisuus osaamisperusteisessa oppimisessa

Brauer Sanna, Kiviniemi Kari, Länsitie Janne, Stevenson Blair, Tenno Tiiu


Osaamisen käsite

Happo Iiris, Lehtelä Pirjo-Liisa, Liu Taina, Pousi Juha, Karjalainen Asko


Akateemisen osaamisen ydin

Karjalainen Asko, Alaniska Hanna, Kuortti Kimmo


Osaamisperusteisuus työelämäyhteistyössä ammatillisella toisella asteella

Mäntykangas Ulla, Kilja Päivi, Kotimäki Erja


Osaamisperusteinen ohjaus systeemisestä näkökulmasta

Laajala Tiina, Lehtelä Pirjo-Liisa, Korento Kati


Osku, Misu ja Rosku – Osaamisperusteisen ohjausprosessin mallintaminen opinto-ohjaajaopiskelijoille

Laajala Tiina, Lehtelä Pirjo-Liisa


Kohti oikeaa ymmärrystä ja oikeaa osaamista

Heiskari Kari, Karjalainen Asko, Tikkanen Saara


Taidon poisoppiminen

Tenno Tiiu, Karjalainen Asko, Erkkilä Raija


Osaamisen opettajien yhteistyö

Koukkari Marja, Kepanen Pirkko, Nissilä Säde-Pirkko, Korkala Hannu, Laajala Tiina, Lehtelä Pirjo-Liisa, Paaso Aila, Virkkula Esa


Osaamisen opettaja

Paaso Aila, Kepanen Pirkko, Koukkari Marja, Laajala Tiina, Lehtelä Pirjo-Liisa, Nissilä Säde-Pirkko


Osaamisen tiimiopettaja

Happo Iiris, Erkkilä Raija, Huttu Pirkko, Junkkari Maarit, Kotimäki Erja, Koukkari Marja, Kuortti Kimmo, Laajala Tiina, Lehtelä Pirjo-Liisa, Perunka Sirpa


Rajoja ja rakkautta henkilökohtaistamiseen

Rusanen Tiina, Talonen Eero, Kuortti Kimmo


Osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Tenno Tiiu, Pousi Juha, Länsitie Janne, Karjalainen Asko


Osaamisperusteinen opettajankoulutus palautteissa ja opiskelijan kokemana

Karjalainen Asko, Guttorm Tomi, Kiviniemi Kari, Länsitie Janne, Kajula Outi, Tuomikoski Annukka


Aito kohtaaminen ja kuunteluosaaminen

Erkkilä Raija, Happo Iiris, Aalto Sirpa


Positiivista osaamisperusteista pedagogiikkaa

Wenström Sanna, Koukkari Marja, Guttorm Tomi


Competence, reflection and other mind bogglers

Pousi Juha, Kuortti Kimmo, Länsitie Janne, Virkkula Esa


Seitsemän havaintoa onnistuneesta osaamisperusteisesta koulutuksesta

Karjalainen Asko, Aalto Sirpa, Alaniska Hanna, Brauer Sanna, Erkkilä Raija, Guttorm Tomi, Haapakoski Päivi, Halonen Laura, Hanhela Pentti, Happo Iiris, Heiskari Kari, Huhtala Juha, Huttu Pirkko, Junkkari Maarit, Kiviniemi Kari, Karjalainen Päivi, Kepanen Pirkko, Kilja Päivi, Korento Kati, Korkala Hannu, Kotimäki Erja, Koukkari Marja, Kuortti Kimmo, Laajala Tiina, Lehtelä Pirjo-Liisa, Liu Taina, Liukkonen Marjo, Länsitie Janne, Nissilä Säde-Pirkko, Oikarinen Pia, Paaso Aila, Pelkonen Tomi, Perunka Sirpa, Pietilä Martti, Pousi Juha, Räinä-Räisänen Arja, Räisänen Maarit, Rusanen Tiina, Salo Jarmo, Stevenson Blair, Talonen Eero, Tenno Tiiu, Tikkanen Saara, Viitala Tuulikki, Virkkula Esa, Wenström Sanna


Kirjallisuutta