Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 5/2011

Laadussa on hyvä paistatella. Sisäinen auditointi Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 2011

Metatiedot

Nimeke: Laadussa on hyvä paistatella. Sisäinen auditointi Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 2011

Tekijä: Ahvenlampi Sari; Isola Marianne

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulut, arviointi, auditointi, hyvät käytännöt, kehittäminen, kehittämiskohteet, laadunvarmistus, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, seuranta, sisäinen auditointi, suunnittelu

Tiivistelmä: Oulun seudun ammattikorkeakoulussa (Oamk) toimintaa kehitetään systemaattisesti. Ammattikorkeakoulu aloitti sisäiset auditoinnit ensimmäisen kerran vuonna 2010. Tavoitteena on hyvien käytäntöjen ja kehittämiskohteiden määrittelyn lisäksi levittää laatutietoisuutta henkilökunnalle ja opiskelijoille. Talvella 2011 järjestettiin toinen sisäisen auditoinnin kierros. Se toteutettiin yksiköittäin, mutta tukiprosessit arvioitiin omana kokonaisuutenaan auditointikohteita hieman soveltaen.

Auditoinnin teemat johdettiin ammattikorkeakoulun määrittelemistä kehittämistavoitteista Korkeakoulun arviointineuvoston (KKA) laatimaa auditointikäsikirjaa soveltaen. Vuonna 2011 auditointi keskittyi yksiköiden osalta laadunvarmistuksen ja johtamiseen yhteyteen, laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon tarkoituksenmukaisuuteen sekä arviointiin ja kehittämiseen. Tukiprosesseissa arvioitiin kytkeytymistä muihin prosesseihin, tiedon tarkoituksenmukaisuutta ja saatavuutta sekä arviointia ja kehittämistä.

Yksiköistä löydettiin kaikkiin kohteisiin liittyviä hyviä käytänteitä, mutta myös kehittämiskohteita. Tulosten perusteella tehtävät toimenpiteet koottiin yksikkökohtaisiksi kehittämiskohdetaulukoiksi henkilöstöintra Heimoon. Jokaisessa yksikössä johto on vahvasti sitoutunut Oamkin toiminnan kehittämiseen ja laadunvarmistustyöhön. Johtoryhmien työskentely havaittiin tehokkaaksi: kokouksiin kuului muun muassa säännöllinen tunnuslukujen seuranta, palautetiedon käsittely sekä talouskatsaukset. Oamkin henkilöstö- ja opiskelijaintroja käytetään aktiivisesti. Laadunvarmistusjärjestelmän tuottama tieto dokumentoidaan henkilöstöintraan ja sen avoimuus ja läpinäkyvyys varmistavat yksiköiden välisen benchmarkingin.

Auditoinnissa kehittämiskohteiksi koko Oamkin tasolla havaittiin esimerkiksi strategian 2015 ja laadunvarmistusjärjestelmän yhteen nivominen, rehtorin toimiston ja yksiköiden toiminnan yhteensovittaminen, laadunvarmistusjärjestelmän kehittäminen ja hyödyntäminen, roolien ja vastuiden selkeyttäminen ja sidosryhmäviestinnän kehittäminen. Tukiprosessien osalta huomattiin, että kaikilla on toimivia ja kehittyneitä kytköksiä muihin prosesseihin ja käytössä monia hyviä viestintäkanavia. Kuitenkin kytkeytymistä muihin prosesseihin on edelleen tarpeen kehittää erityisesti viestinnän ja tietohallinto ja IT-palveluiden osalta. Tukiprosessien viestintä kaipaa suunnitelmallisuutta: haastatellut eivät aina tienneet palveluista ja vastuista. Arviointia on tarpeen kehittää ja erityisesti tarkoituksenmukaisten mittaristojen valinta on tässä avainasemassa. Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään sisäisiä auditointeja tästä eteenpäinkin. Tarkoituksena on järjestää auditointikierros henkilökunnan, opiskelijoiden ja sidosryhmien voimin joka toinen vuosi. Oamkin tulevat sisäiset auditoinnit järjestettäneen teema-auditointeina.

Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Aikamääre: Julkaistu 2011-08-03

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-076-3

Kieli: suomi

Sivumäärä: 48

ISBN: 978-951-597-076-3

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön raportit

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Ahvenlampi, S. & Isola, M. 2011. Laadussa on hyvä paistatella. Sisäinen auditointi Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 2011. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 52. Hakupäivä 20.6.2024. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-076-3.

Talvella 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulussa järjestettiin toinen laajamittainen sisäinen auditionti. Se toteutettiin yksiköittäin ja tukiprosesseittain. Auditoinnin kohteena oli ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä. Tavoitteena oli hyvien käytäntöjen ja kehittämiskohteiden lisäksi levittää laatutietoisuutta henkilökunnan, opiskelijoiden ja sidosryhmien keskuudessa. Prosessin aikana saatiin tietoa laadunvarmistuksen ja johtamiseen yhteydestä, laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon tarkoituksenmukaisuudesta ja saatavuudesta sekä järjestelmän arvioinnista ja kehittämisestä. Tukiprosesseissa saatiin lisäksi tietoa kytkeytymisestä muihin prosesseihin.

Lataa PDF-tiedosto

Lähteet