Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 140
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opiskelu- ja viestintäopinnot 17
YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 3     2             5
YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot 3                   3
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot 3                   3
YY00DU52 English for Working Life       3             3
YY00DU51 Svenska för arbetslivet         3           3
HYVÄN ELÄMÄN EDISTÄMINEN IHMISTEN JA YHTEISKUNNAN TAVOITTEENA 19
7T00DU62 Sosiaalialan ammattilaiseksi kehittyminen 4                   4
7T00DE87 Hyvän elämän arvopohja 5                   5
7T00DE88 Ihmisen kasvu, kehitys ja elämänkulku 5                   5
7T00DE66 Hyvinvointiyhteiskunnan moniulotteisuus   5                 5
HYVÄN ELÄMÄN EDISTÄMINEN AMMATILLISEN TOIMINNAN TAVOITTEENA 48
7T00DE93 Sosiaalipedagoginen asiakastyö ja sosiokulttuurinen innostaminen 5                   5
7T00DN44 Arts and Culture Promoting Well-being 5                   5
7Y00DU49 Kuntoutumisen lähtökohdat 3                   3
7T00DX49 Sosiaalinen kuntoutus   3                 3
7T00DU63 Perhe ja systeeminen työote   5                 5
7T00DE92 Mielenterveyden tukeminen   5                 5
7T00DB98 Tuen tarpeiden moninaisuus sosiaalialalla   5                 5
7T00DE90 Palveluohjaus ja asiakastyön dokumentointi     5               5
7T00DL81 Voimavaroja tukeva asiakastyöskentely     7               7
7T00DE91 Sosiaaliturva       5             5
TOIMIJALÄHTÖISET PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN 17
YY00DU54 Let's Innovate Together   3                 3
7T00DE82 Työyhteisötaidot ja johtaminen       5             5
7T00DX60 Toimijalähtöinen palveluiden kehittäminen sosiaalialalla         4           4
7T00DC23 Muuttuva yhteiskunta           5         5
AMMATILLISTA OSAAMISTA SYVENTÄVÄT OPINNOT 30
7T00DB60 Varhaiskasvatus, lapsi ja perhe   5                 5
7T00DC04 Nuorisotyö ja nuorisososiaalityö   5                 5
7T00EI04 Aikuissosiaalityö   5                 5
7T00DE84 Monikulttuurisuustyö sosiaalialalla   5                 5
7T00DB61 Hyvinvoiva lapsi varhaiskasvatuksessa     5               5
7T00DE95 Erityiskasvatus ja erilaiset tuen tarpeet lapsilla ja nuorilla     5               5
7T00DE96 Erilaiset tuen tarpeet aikuisilla ja toimijuus arjessa     5               5
7T00DE94 Lapsen suojelu ja lastensuojelu       5             5
7T00DF01 Mielenterveyden voimavarojen vahvistaminen       5             5
7T00DF06 Leikisti vai oikeesti       5             5
7T00DF05 Hoitotyön ja lääkehoidon perusvalmiudet       5             5
7T00DX97 Ikääntyvien sosiaaliohjaus       5             5
7T00DF04 Mielenterveyden edistäminen lapsilla ja nuorilla       5             5
7T00DF03 Verkostoituva perhetyö         5           5
7T00DW05 Päihteiden käytön haasteet         5           5
7T00DC02 Koulun sosiaalityö koulunkäynnin ja opiskelun tukena           5         5
7T00DF02 Kriisit ja traumat           5         5
7T00DL04 Arts and Culture in Social Services Practices           5         5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT 9
OY00DX84 Tutkiva kehittäminen         2 4         6
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä             3       3
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10
Opiskelija suorittaa 10 opintopistettä valitsemalla opintoja joko sosiaalialan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta tai jonkintoisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta. Opiskelija voi myös HOT:n välityksellä sisällyttää aiemmin hankkimaansa osaamista vapaasti valittaviin opintoihin.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7T00CZ65 Empowering Art Activities                     5
7T00DC22 Turvallisesti työssä                     5
7T00DF07 Ihminen vai tapaus - ammatillisen työskentelyn haasteet                     5
7T00DC03 Different Welfare Societies                     5
7T00DN54 Sijaishuoltoa perheissä ja yksiköissä                     5
OR00CG22 Lapset puheeksi -menetelmät                     5
Suomalaisen sosiaalialan ja suomen kielen lisäkoulutus 15
OT00DF10 Sosiaalialan perusteet                     5
OT00DF11 Sosiaalialan lainsäädäntö                     5
OT00DF12 Sosiaalialan palvelujärjestelmä                     5
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 45
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7T00DE76 Ammattiharjoittelu 1     15               15
7T00DX29 Ammattiharjoittelu 2         15           15
7T00DX30 Ammattiharjoittelu 3           15         15
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7Y00DL03 Opinnäytetyö         2 3 10       15
Tiedot haettu 19.4.2024 19:03:56