Monipuolinen sosiaali- ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmien tarjonta Oamkissa, sen kehittämisnäkökulmat ja valmistuvien osaaminen ovat keskeisiä teemoja tässä kolumnisarjassa. Sisällöt ovat ajankohtaisia uuden Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta vuonna 2022, jolloin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot täyttävät 20 vuotta. Soten YAMK-tutkinnot tutuiksi -kolumnisarjaa jatkavat kirjoituksellaan koulutusjohtaja Minna Hökkä Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja yliopettaja Eija Niemelä Oulun ammattikorkeakoulusta.

Soten YAMK-tutkintoja käsittelevän kolumnisarjan logo.

Joillekin meistä omat kiinnostuksen kohteet selviävät varhain ja säilyvät kiinnostavina läpi elämän. Tapasimme Minna Hökän kanssa ensimmäisen kerran, kun hän opiskeli Oamkissa kliinisen asiantuntijan (KLA) tutkinto-ohjelmassa. KLA oli vuonna 2009 ensimmäistä kertaa Oamkin YAMK-tarjonnassa. Minnan ja Paula Arvolan opinnäytetyö käsitteli syöpää sairastavan ja epiduraalista kivunhoitoa saavan potilaan hoitoketjua. Sen jälkeen Minna on kouluttautunut lisää ja ura on edennyt Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutusjohtajaksi.

Seuraavan kerran tapasimmekin ”Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen – Edupal” -hankkeessa, jonka projektipäällikkönä Minna toimi vuosina 2018–2021. Hankkeen tavoitteena oli varmistaa sairaanhoitajille ja lääkäreille sellainen osaaminen, että palliatiivisessa hoidossa olevat potilaat ja läheiset saavat laadukasta tarvelähtöistä hoitoa perus- ja erityistason yksiköissä. Hankkeessa myös suunniteltiin ja käynnistettiin Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK) -koulutus. Hankkeen selvitysten ja työelämän edustajien mukaan palliatiivisen hoidon asiantuntijuudelle ja eritasoisille koulutuksille on selkeä tarve.

Palliatiivisessa hoidossa henkilökunta työskentelee moniammatillisissa asiantuntijatyöryhmissä. Palliatiivisen ja saattohoidon erityistason (B/C) palveluiden laatukriteerit edellyttävät, että työryhmään kuuluu palliatiiviseen hoitoon erikoistuneiden sairaanhoitajien lisäksi vastuuhenkilönä ja toimintaa kehittämässä kliininen asiantuntija (YAMK, palliatiivinen hoito). Lisäksi tarvitaan palliatiivisen hoidon tutkimusosaajia.

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Tutkinto-ohjelman sisällä voi valita palliatiivisen hoidon syventävät opinnot, jotka ovat 35 opintopisteen laajuiset. Syventävät opinnot toteutetaan seitsemän ammattikorkeakoulun verkostototeutuksena. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Metropolia, Turun AMK, JAMK, Savonia AMK, KAMK, Diak ja Oamk. Palliatiivisen hoidon syventävät opinnot sisältävät seitsemän viiden opintopisteen opintojaksoa, joissa opiskellaan esimerkiksi ihmislähtöistä palliatiivista hoitoa, moninaisia vuorovaikutustilanteita ja näyttöön perustuvaa osaamisen johtamista. Oamkin tarjoama ja toteuttama opintojakso on Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa. Muita pakollisia opintoja ovat opinnäytetyö (30 op) ja Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät (10 op).

Palliatiivisen hoidon kontekstissa ura voi suuntautua kliinisen asiantuntijuuden hyödyntämiseen hoitotyössä, hallinnolliseen tai tutkimukselliseen tehtävänkuvaan tai kehittämisprojektissa työskentelyyn. Omaa urakehitystä voi suunnata 15 opintopisteellä oman kiinnostuksensa mukaan.

Ensitapaamisestamme Minnan kanssa on siis yli 10 vuotta. Sinä aikana on tapahtunut paljon meille molemmille. Minnan opiskelu huipentuu hetken kuluttua tohtorin väitökseen, jonka aiheena on edelleen palliatiivinen hoito, tällä kertaa sairaanhoitajan osaamisen näkökulmasta. Omalla urallani lähestyn jo loppusuoraa, mutta edelleen kliininen hoitotyö on minunkin sydämeni asia.

Palliatiivisen hoidon palvelujärjestelmää kehitetään Suomessa ja maailmalla. Palliatiivisen hoidon osaamisen tarve kasvaa. Tavoitteena on, että ihminen saa hoitoa siellä, missä hän haluaa olla. Tämä lisää osaamisen tarvetta eri konteksteissa. Hoidon tarve lisääntyy myös väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien lisääntymisen myötä. Lisäksi hoitomuotojen kehittyminen lisää vaativan palliatiivisen hoidon osaamisen tarvetta.

Sairaanhoitajalla on nyt ja tulevaisuudessa keskeinen rooli palliatiivisen hoidon toteuttamisessa. EduPal-hankkeessa pääsin kehittämään kliinisen hoitotyön koulutusta, ja Minna sai kehittää sydämen asiaansa. Hankkeessa kehitettiin palliatiiviseen hoitoon sairaanhoitajan kliinisen hoidon koulutuspolku peruskoulutuksesta (AMK) ylempään korkeakoulututkintoon saakka. Tulevaisuuden toiveena on palliatiivisen hoidon osaamisen ja koulutuksen kehittämisen lisäksi myös tulevien hyvinvointialueiden asiantuntijamallien kehittäminen.

Seuraava palliatiivisen hoidon YAMK-koulutus on tarkoitus aloittaa syksyllä 2023.Eija Niemelä, yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Eija Niemelä.
Eija Niemeilä (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu)


Minna Hökkä, koulutusjohtaja
Kajaanin ammattikorkeakoulu

Valokuvassa Minna Hökkä.
Minna Hökkä (kuva: Kajaanin ammattikorkeakoulu)Kolumnisarjan seuraavat kirjoittajat ovat yliopettaja Heidi Ruotsalainen ja lehtori Sanna Kurttila.

Kolumnisarjan aiemmat julkaisut:

– Kiviniemi Liisa: Mielenterveysosaamista tarvitaan
–  Rantala Arja: Tutkimusmenetelmien opiskelu ja opettaminen englanninkielisessä kliinisen optometrian YAMK-tutkinnossa
– Paldanius Mika & Holappa-Girginkaya Jaana: Bioanalytiikan alakohtaiset YAMK-opinnot syventävät osaamista ja auttavat urakehityksessä
– Schroderus-Salo Tanja & Jussila Aino-Liisa: 
Kliinisen radiografian syventävissä opinnoissa hyödynnetään verkostototeutusta
– Niemelä Eija & Saarnio Reetta: 
Sairaanhoitaja kliinisen asiantuntijan urapolulla


Lähteet

Arvola, P. & Hökkä, M. 2011. Yhteistyöllä kipu hallintaan -projekti. Syöpää sairastavan ja epiduraalista kivunhoitoa saavan potilaan hoitoketjukuvaus. Oulun ammattikorkeakoulu, Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma (YAMK). Opinnäytetyö. Hakupäivä 23.2.2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201103143107

Hökkä, M., Lehto, J., Heinonen, S. & Suikkala, A. (toim.) 2021. Edupal – Koulutusta kehittämällä parempaa palliatiivista hoitoa. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B, Raportteja ja selvityksiä B 125/2021. Hakupäivä 23.2.2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-78-2

Saarto, T. & Finne-Soveri, H. 2019. Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa. Palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 2019:68. Hakupäivä 23.2.2022. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4126-7

Oulun ammattikorkeakoulu. 2022. Opetussuunnitelmat 2021–2022. Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (90 op). Hakupäivä 23.2.2022. https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=kla2021s&lk=s2021