Artikkelissa käsitellään Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Informaatioteknologian yksikössä kokeiltua videopäiväkirjamuotoista opinnäytetyöprosessia. Kokeilun kohteena ollut opinnäytetyö on valmistunut talvella 2022. Se osoittautui hyvin toimivaksi vaihtoehdoksi varsinkin ohjelmistoprojektin etenemisen esittelyyn ja ohjaamiseen.

Tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelijoiden opinto-ohjelmaan kuuluu opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö (insinöörityö). Opinnäytetyön [1] laajuus on 15 opintopistettä. Perinteinen opinnäytetyön tuloksena syntyvä dokumentti on asultaan hyvin vakiomuotoinen raportti, missä opinnäytetyöksi annettu haaste kuvaillaan, kerrotaan sen ratkaisemisesta ja esitetään johtopäätökset, käytetyt menetelmät ja lähteet. Näitä opinnäytetyöraportteja on tallennettu ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto Theseukseen [2].

Oppimisen ja osaamisen todentamisen menetelmiä tulee kehittää jatkuvasti. Oamkin Informaatioteknologian yksikössä heräsi ajatus vaihtoehtoisesta tavasta todentaa opiskelijan osaaminen päiväkirjamuotoisena opinnäytetyönä, jossa opiskelija laatii viikoittain videopäiväkirjamuotoisen raportin opinnäytetyöhaasteen ratkaisemisesta ja työn etenemisestä. Videot ovat kohtalaisen lyhyitä ja asiat tulee esittää tiiviisti. Opinnäytetyötä ohjaava opettaja voi antaa viikoittain kysymyksiä tai palautetta opinnäytetyöstä ja pysyy hyvin selvillä opinnäytetyön etenemisestä.

Opinnäytetyö onnistui hienosti

Oamkin Informaationteknologian yksikön opiskelijat Joel Ala-Aho ja Ossi Karjalainen olivat suunnitelleet jo jonkin aikaa Android- ja iOS-mobiililaitteissa toimivaa ohjelmaa, jonka avulla voisi laatia Spotify-musiikintoistopalveluun [3] automaattisia soittolistoja.

Soittolistoja voisi luoda esimerkiksi kavereiden tapaamisessa, missä jokainen voi omalla puhelimellaan lisätä musiikkikappaleita yhteiseen soittolistaan ja yhden käyttäjän älypuhelin soittaisi Spotify-palvelusta yhteisen soittolistan mukaisia kappaleita. Väliaikaisten ryhmien ja soittolistojen luominen pitäisi olla nopeaa ja vaivatonta.

Ohjelmassa olisi myös pelillisiä ominaisuuksia, kuten visailu parhaillaan soivan musiikkikappaleen arvaamiseen. Valitettavasti Spotifyn tietoverkkorajapinnan käyttöehdot kieltävät pelillisten toimintojen lisäämisen rajapintaa käyttäviltä ohjelmilta [4], joten pelillisiä toimintoja ei voi lisätä Spotify-palvelun tietoverkkorajapintaa käyttäviin ohjelmiin.

Opinnäytetyötä alustavaa pohdintaa ja selvittelytyötä oli tehty vuoden 2021 kesällä ja syksyllä. Varsinainen ohjelmointityö alkoi marraskuussa 2021. Kun ensimmäinen viikko oli lopussa, Ala-Aho ja Karjalainen laativat päiväkirjavideon opinnäytetyön ohjaajaa varten. Kuvassa 1 on kuvaruutukaappaus yhteisestä aloitusvideosta. Kaikki videot on laadittu englanniksi, koska opiskelijat opiskelevat Oamkin Informaatioteknologian yksikön englanninkielisessä Degree Programme in Information Technology -tutkinto-ohjelmassa [5].

Kuvakaappaus, jossa alareunassa kaksi ihmistä videoneuvottelussa ja taustalla dokumentti, jossa lukee: What is our application about? How did we end up with the topic? What are our plans for the application? With what are we going to do the application? What have we done so far? What are we going to do in the following week?
KUVA 1. Ala-Aho ja Karjalainen esittelevät opinnäytetyön tavoitteita ensimmäisellä videopäiväkirjavideolla.

Opiskelijoiden ensimmäinen ja yhdessä laadittu video on katsottavissa Youtube-videopalvelussa [6]. Yhteisen aloitusvideon jälkeen kumpikin opiskelija laati kahdeksan henkilökohtaista päiväkirjavideota viikoittain ja lopuksi työstä laadittiin opiskelijoiden yhteinen yhteenveto- ja loppuraporttivideo [7]. Kaikki opinnäytetyössä laaditut päiväkirjavideot on lisätty Youtube-videopalvelun soittolistalle [8].

Opinnäytetyö valmistui aikataulun mukaisesti helmikuussa 2022. Opinnäytetyön kulkua ja sisältöä käsittelevä tiivistelmä on ladattavissa Theseus-opinnäytetietokannasta [9]. Mobiiliohjelmiston kehitys jatkuu vielä opinnäytetyön valmistumisen jälkeen ja Ala-Ahon ja Karjalaisen tavoitteena on julkaista se jossain vaiheessa Apple Store ja Google Play verkkokaupoissa. Esimerkkiopinnäytetyötä varten on laadittu erillinen web-sivu, josta käy ilmi yksittäisten videoiden sisältö tiivistettynä. [10]

Opinnäytetyön ohjaajan poimimia loppukommentteja videopäiväkirjamuotoisen opinnäytetyön yhteenvetovideosta:

Ossi Karjalainen: ”I think as a general guide if someone else would do this, like Joel has listed here: Plan the topics of videos before recording. This is a key point. And also during the week when you do something, make notes what you have done. It’s way easier to check the notes, then plan the powerpoints, then record the video. And not like if you go straight into recording yourself, you might spend couple of hours just bashing your head to the table and thinking about what I’m going to talk and “oh yeah I forgot about that, now I need to record it again, oh my god etc etc.”. So planning and doing those like weekly small notes, you don’t have to make a whole A4 page of notes, but like couple of like hot picks from here and there to keep you reminded what you did and what were problems.” [7]

Joel Ala-Aho: ”We did a lot of these mistakes in the beginning of the year but later on we learned to take notes during the week and it was easy to record the videos with even one take in the end of the thesis.” [7]

Joel Ala-Aho: ”Obviously it is easier to speak about your weekly work than to write it in a written form of a weekly diary thesis.” [7]

Opinnäytetyötä ohjaavan opettajan havaintoja

Videopäiväkirjamuotoinen opinnäytetyökokeilu onnistui erinomaisesti. Opinnäytetöitä ohjaavan opettajan on usein vaikea pysyä selvillä opinnäytetyön etenemisestä. Ohjattavia töitä on useita ja kirjallisten opinnäyteraporttien vaiheittain etenevä sisältö ja muutokset ovat vaikeasti muistettavia ja ohjattavia asioita.

Eurooppalaisella tutkintojen viitekehyksellä elinikäisen oppimisen edistämiseksi (EQF) pyritään parantamaan tutkintojen selkeyttä, vertailtavuutta ja siirrettävyyttä [11]. EQF-viitekehys määrittelee suosituksia eri tutkintojen ymmärtämiseen ja arviointiin [12]. Ammattikorkeakoulujen alempien korkeakoulututkintojen opetus ja opinnäytetyöt ovat EQF-viitekehyksen tasolla 6. Opinnäytetyössä tulee ilmetä edistyneet työ- ja opintoalan tiedot, joihin liittyy teorioiden ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen. Opinnäytetyön tulee osoittaa asioiden hallintaa ja työ- ja opintoalalla monimutkaisten ongelmien ratkaisukykyä. Opinnäytetyöprosessin aikana opiskelijan tulee ottaa vastuu monimutkaisten teknisten ja ammatillisten toimien johtamisesta ja päätöksenteosta [12].

Videopäiväkirjamuotoisella opinnäytetyöllä on osoitettavissa ja toteutettavissa kaikki EQF 6 -tason vaatimukset. Tiiviit noin 5–10 minuuttia kestävät päiväkirjavideot ovat helposti katsottavissa, muistettavissa ja niistä voi jättää palautetta ja kysymyksiä opiskelijalle viikoittain. Kuvassa 2 on esimerkki tällaisesta opinnäytetyön ohjaajan jättämästä palautteesta opiskelijoille. Edellisten viikkojen tapahtumiin ja muutoshistoriaan on myös helppo palata katsomalla aikaisempia päiväkirjavideoita uudestaan. Opinnäytetyötä ohjaava opettaja näkee videoita katsomalla opinnäytetyön etenemisen todella hyvin.

Kuvakaappaus Teams-keskustelusta: Hyvä video taas. Esimerkiksi heti alun chrome tai chromium auth vianhaku ja tausta-ajohaasteet hyvää sisältöä. Tuohon käyttäjäkantaan liittyen: esimerkiksi sähköposti tai muu vastaava tunniste riittää tietosuojalainsäädännössä henkilötiedoksi. Kannattaa huomioida kantaa tehdessä, että sieltä voi tarvittaessa tulostaa jonkin tietyn tunnuksen kaikki viestit tai toiminnot koneluettavassa muodossa, mitkä liittyy kyseiseen tunnukseen. Samoin, mitä tapahtuu, jos kyseinen tunnus pitää poistaa kaikkine tietoineen tai viesteineen. Right to be forgotten ja niin edelleen. Response statuskoodeissa kannattais varmaan harkita myös redirectit noiden 200 ja 204:n lisäksi. Muistakaa pitää kirjaa kirjastoista ja ohjelmista ja niiden lisensseistä, jos ohjelma käyttää jotain siten lisensoitua softaa että tekijöille pitää antaa creditit tai lisenssiteksti olla mainittuna jossain.
KUVA 2. Esimerkki opinnäytetyön ohjaajan jättämästä palautteesta opiskelijoille MS Teams -keskustelusta.

Videopäiväkirjamuotoinen opinnäytetyö sopii erityisen hyvin sellaisten haasteiden ratkaisemiseen ja kuvailuun, missä lopputuloksena ei tarvita perinteistä opinnäytetyöraporttia, vaan opinnäytetyössä suunnitellaan ja toteutetaan jokin tietty järjestelmä vaihe vaiheelta ja kirjallisena tuotoksena laaditaan ainoastaan yhteenveto. Varsinkin opiskelijoiden itse keksimät opinnäytetyöaiheet ovat usein tällaisia. Tämän artikkelin kirjoittaja tulee jatkamaan kokeiluja ja tarjoamaan tätä videopäiväkirjamuotoista tapaa jatkossakin yhtenä vaihtoehtoisena muotona perinteiselle kirjalliselle opinnäytetyöraportille.


Korpela Teemu, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö

Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön:

Ala-Aho, J. & Karjalainen, O. 2021. Development of a Flutter mobile application using Spotify’s Application Programming Interface. Oulun ammattikorkeakoulu. Information Technology. Opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202202032070Lähteet

[1] Oulun ammattikorkeakoulu. 2022. Opinnäytetyön ohje. Opinto-opas. Hakupäivä 24.2.2022. https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opinnaytetyo

[2] Theseus – ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa. Hakupäivä 24.2.2022. https://www.theseus.fi

[3] Spotify-soittopalvelu. Hakupäivä 24.2.2022. https://www.spotify.com

[4] Spotify Developer Terms. Hakupäivä 24.2.2022. https://developer.spotify.com/terms/

[5] Oulun ammattikorkeakoulu. Opetussuunnitelma 2018–2019. Degree Programme in Information Technology (240 cr). Hakupäivä 24.2.2022. https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=din2018s&lk=s2018

[6] Ala-Aho, J. & Karjalainen, O. 2021. Video thesis. Intro to project. Video. Youtube 21.11. Hakupäivä 24.2.2022. https://www.youtube.com/watch?v=WIIAujVg08I

[7] Ala-Aho, J. & Karjalainen, O. 2021. Development of a Flutter mobile application using Spotify’s Application Programming Interface. Video Diary Thesis. Introduction to the project. Oulun ammattikorkeakoulu. Video. Youtube 12.11.2021. Hakupäivä 24.2.2022. https://www.youtube.com/watch?v=d7aMHgLaEC4

[8] Ala-Aho, J. & Karjalainen, O. 2021. Video Diary Thesis by Joel Ala-Aho and Ossi Karjalainen. Oulun ammattikorkeakoulu. Playlist. Video. Youtube 21.11. Hakupäivä 24.2.2022. https://www.youtube.com/watch?v=WIIAujVg08I&list=PLgLY2AkDSL0g-xXb41E7zABG2mtRTUkay

[9] Ala-Aho, J. & Karjalainen, O. 2021. Development of a Flutter mobile application using Spotify’s Application Programming Interface. Oulun ammattikorkeakoulu. Information Technology. Opinnäytetyö. Hakupäivä 24.2.2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202202032070

[10] Ala-Aho, J. & Karjalainen, O. 2021. Example video thesis by Joel Ala-Aho and Ossi Karjalainen. Oulun ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 24.2.2022. https://tl.oamk.fi/videothesis/examplethesis.html

[11] The European Qualifications Framework (EQF) tool. Description of the eight EQF levels. Hakupäivä 19.3.2022. https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels

[12] Euroopan unioni. 2019. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys. 1. p. Hakupäivä 19.3.2022. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eqf-10-vuotta-opas.pdf