Monipuolinen sosiaali- ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmien tarjonta Oamkissa, sen kehittämisnäkökulmat ja valmistuvien osaaminen ovat keskeisiä teemoja tässä kolumnisarjassa. Sisällöt ovat ajankohtaisia uuden Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta vuonna 2022, jolloin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot täyttävät 20 vuotta. Soten YAMK-tutkinnot tutuiksi -kolumnisarjaa jatkavat kirjoituksellaan projektikoordinaattori Tarja Rautio, lehtori, projektipäällikkö Essi Xiong, projektisuunnittelijat Sanna Viljamaa ja Nina Keskitalo sekä lehtori, projektikoordinaattori Anne Pietikäinen.

Soten YAMK-tutkintoja käsittelevän kolumnisarjan logo.

Hanketoiminta tarjoaa Master-opiskelijoille mahdollisuuksia johtamis-, kehittämis-, liiketoiminta- ja tutkimusosaamisen integroimisen työelämän tarpeisiin. Master-koulutuksen opinnäytetyöaiheet ovat sosiaali- ja terveysalan TKI-kärkien [1] mukaisia. Näin opiskelijoita kannustetaan osallistumaan hanketoimintaan ja opiskelija voi itse päättää, mihin hankkeeseen lähtee mukaan.

KARITA-hanke erottui edukseen opinnäytetöiden aihelistalta vuonna 2021 (kuvio 1). Hanke asettuu TKI-kärkien teemaan ”Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen ja ohjausosaaminen”. Hanketoiminta tarjoaa hyvän mahdollisuuden opinnäytetyön toteuttamiseen ja tuloksien levittämiseen, osallistumisen projektityöskentelyn prosesseihin ja myös oman substanssiosaamisen hyödyntämiseen työskentelyssä.

Kuviossa teksti: Karita-hanke vie sinut toimimaan alueellisesti sekä kansallisesti keskeisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden ja toimijoiden kanssa. Tutustu Kati-ohjelmaan ja Karita-hankkeeseen. Onnistu: Iso hanke, iso kuva, iso tuki. Mistä osaaminen, työllistyminen ja kehittämisyhteistyö syntyy. Oikeista työelämäkumppanuuksista. Tee: kirjallisuuskatsaus, tutkimuksellinen kehittämistyö, työpajat, toiminta asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön kanssa yhteistyössä, hankkeen eettisten vaikutusten arviointi ja niin edelleen. Innostu: Mikä minua kiinnostaa? Mitä haluan oppia ja osata? Arjen ymmärrys, asiakaslähtöisyys, tulevaisuuden teknologian kehitystyö, eettisyys. Kysy: Oamk keskeisenä tehtävänä on kartoittaa asiakkaiden kokemuksia ja tarpeita sekä eettisyyden arviointia. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy tai kerro, millaisia ideoita ja mahdollisuuksia juuri sinulla tai teillä olis tehdä opinnäytetyö.
KUVIO 1. YAMK-opinnäytetyö STM:n ohjelmassa ja THL yhteistyössä (kuvio: Essi Xiong, 2021).

Sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja ja koulutuspäällikkö innostuivat tukemaan Master-opiskelijoiden mahdollisuutta työllistyä KARITA-hankkeeseen. KARITA-hankkeessa Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelman kaksi opiskelijaa tulivat mukaan hanketoimintaan projektisuunnittelijan roolissa [2] ja palkallisen hanketyönsä ohella he suorittavat Master-opintoja ja toteuttavat opinnäytetyönsä hankkeelle. Heidän osallistumisensa myötä hanketyöryhmän maantieteellinen spektri laajeni Torniosta-Helsinkiin. Näin olemme voineet todentaa, että aikaan sekä paikkaan sitomaton työ ja Master-opinnot on mahdollista yhdistää.

Opintojen ja hanketoiminnan suhdetta voidaan tarkastella kaksisuuntaisena ja laajentuvana. Projektisuunnittelijoina työskentelevät opiskelijat ovat kokeneet opinnäytetyön tekemisen hanketoiminnan ohessa mielenkiintoiseksi, sillä tämä on aidosti työelämälähtöistä toimintaa ja opinnäytetyö on merkityksellinen niin hankkeelle kuin työelämälle. Kun tekee opinnäytetyön hankkeeseen, voi hyödyntää myös hankkeen verkostoja, esimerkiksi opinnäytetyön aiheen ideointiin, tutkimuksen pilotointiin ja yhteiskehittämiseen.

KARITA-hankkeen projektisuunnittelijoiden kokemuksien mukaan erityisesti yhteiskehittämisen sekä tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmien opintojaksot ovat tuottaneet osaamista hanketoimintaan. Arvokasta on, että esimerkiksi hankkeen selvitys- tai kartoitustehtävässä saa opintoihin liittyen tutkimusmenetelmien asiantuntijoilta ohjausta, jota voi hyödyntää omaan tutkimukselliseen kehittämistehtävään. Lisäksi palvelumuotoilua voi hyödyntää esimerkiksi viestinnässä. Hanketoiminnan myötä eri opintojaksojen tehtäviin on saanut syvempää ymmärrystä ja osaamista, jota projektisuunnittelijamme ovat puolestaan voineet jakaa omiin opiskelijoiden opintoryhmiin.

Oamkin prosessikarttaa tarkasteltaessa [3] yhteiskunnallista vuorovaikutusta tehdäänkin juuri koulutuksen, TKI-toiminnan ja taiteellisen toiminnan kautta. Perustehtävän näkökulmasta TKI-toiminnan ja koulutuksen tiivis yhteistyö tuottaa alueellisesti osaamista ja asiantuntijoita sekä tietoa, ratkaisuja ja innovaatioita. Master-koulutuksessa hanketoiminnan hyödyntäminen tuo erityisesti syvyyttä johtamis- ja projektityön osaamiseen. Hanketoiminnassa saa myös arvokasta työkokemusta ja tärkeitä referenssejä ansioluetteloon, tapahtui työskentely sitten opiskelijana tai projektityöntekijänä.


Tarja Rautio, projektikoordinaattori, KARITA-hanke
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Rautio Tarja.
Tarja Rautio (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).


Essi Xiong, lehtori, projektipäällikkö, KARITA-hanke
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Xiong Essi.
Essi Xiong (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).


Sanna Viljamaa, projektisuunnittelija, KARITA-hanke
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Viljamaa Sanna.
Sanna Viljamaa (kuva: Sanna Viljamaa).


Nina Keskitalo, projektisuunnittelija, KARITA-hanke
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Keskitalo Nina.
Nina Keskitalo (kuva: Nina Keskitalo).


Anne Pietikäinen, lehtori, projektikoordinaattori, KARITA-hanke
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Pietikäinen Anne.
Anne Pietikäinen (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).


Kolumnisarjan seuraavat kirjoittajat ovat yliopettajat Reetta Saarnio ja Kati Päätalo.

Kolumnisarjan aiemmat julkaisut:

– Männikkö Niko: Sosiaali- ja terveysalan yksikkö yhteistyökumppanina – tuloksellista tutkimus- ja kehitystyötä
Kiviniemi Liisa & Jussila Aino-Liisa: Laadullinen tutkimus osana tutkimuksellista kehittämistä
– Jauhiainen Jukka, Männistö Merja & Paalimäki-Paakki Karoliina: Älypotkupuvuista saunasensoreihin – terveys- ja hyvinvointiteknologiaa moniammatillisesti
– Hautala Eija & Ruotsalainen Heidi: Yritys ‒ meiltä saa tukea innovaatioiden kehittämiseen
 Immonen Kati: Näyttöön perustuvuus kulkee mukana läpi opintojen opettajasta oppijaan
– Vanhanen Minna & Ronkainen Sanna: Kliininen asiantuntija tarvitsee kehittämistyössään pedagogista osaamista

 Männistö Merja: Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut -tutkinto-ohjelmassa opiskellaan yhteisöllisesti verkko-oppimisympäristössä
 Päätalo Kati & Kiviniemi Liisa: Työkykyjohtaminen sotealan johtajan kompetenssina
– Tuomikoski Anna-Maria: Digipalveluiden kehittämiseen tarvitaan monialaista osaamista
 Koivunen Kirsi: Master-koulutuksesta tohtoriopintoihin
 Ruotsalainen Heidi & Kurttila SannaNäyttöön perustuvan kuntoutuksen toteutumiseksi tarvitaan kuntoutuksen asiantuntijoita
 Niemelä Eija & Hökkä Minna: Palliatiivinen hoito – sydämen asia
 Kiviniemi Liisa: Mielenterveysosaamista tarvitaan
– Rantala Arja: Tutkimusmenetelmien opiskelu ja opettaminen englanninkielisessä kliinisen optometrian YAMK-tutkinnossa
– Paldanius Mika & Holappa-Girginkaya Jaana: Bioanalytiikan alakohtaiset YAMK-opinnot syventävät osaamista ja auttavat urakehityksessä
– Schroderus-Salo Tanja & Jussila Aino-Liisa: Kliinisen radiografian syventävissä opinnoissa hyödynnetään verkostototeutusta

– Niemelä Eija & Saarnio Reetta: Sairaanhoitaja kliinisen asiantuntijan urapolulla


Lähteet

[1] Oulun ammattikorkeakoulu. 2022. Tki-tiimi/Sote. Sisäinen lähde. Hakupäivä 19.8.2022. https://heimo.oamk.fi/tyoryhmat/index.php?tyoryhma_id=634

[2] Keskitalo, N. & Viljamaa, S. 2021. YAMK opiskelijana KARITA-hankkeessa. Blogi 24.11. Oulun ammattikorkeakoulu, KARITA-hanke. Hakupäivä 20.6.2022. https://blogi.oamk.fi/2021/11/24/yamk-opiskelijana-karita-hankkeessa/

[3] Oulun ammattikorkeakoulu. 2021. Johdon laatukatsaus. Sisäinen lähde. Hakupäivä 21.6.2022. https://heimo.oamk.fi/nain-toimimme/toiminnan-kehittaminen/toiminnan-arviointi/johdon-laatukatsaus/#958ecf0e