Study Group -tuutorointia kehitetään Oulun ammattikorkeakoulussa Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hankkeessa. Tästä tuutorointimallista hyötyvät opettajatuutorit ja opiskelijat. Toiminta mahdollistaa varhaisen puuttumisen sekä lisää opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on mukana Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hankkeessa. Oamkin osaprojektissa kehitetään Study Group -tuutorointia.

Lukuvuonna 2021–2022 Study Group -tuutoroinnin pilotointiin osallistui Oamkin opettajia tuutorointiryhmineen informaatioteknologiasta, liiketaloudesta ja sosiaali- ja terveysalalta. Piloteissa oli mukana kahdeksan opettajaa ja noin neljäsataa opiskelijaa. OHJY-hanke on kouluttanut mukana olleet opettajatuutorit. Heille on tarjottu vertaistukea yhteisissä tapaamisissa.

Opettajatuutoreilta kerättiin palautetta, kokemuksia ja ideoita toiminnan kehittämiseksi. Seuraavaksi muutamia nostoja toukokuussa 2022 pidetyn opettajatuutoreiden vertaistapaamisen aikana käydystä keskustelusta (kuva 1).

Valokuva luokkahuoneesta, jonka taululla teksti: opiskelijoihin tutustuminen.
KUVA 1. Opettajatuutoreiden vertaistapaamisen yhteenvetoa (kuva: Sanna Rönkkö).

Study Group -ryhmien muodostaminen ja hyödyntäminen opettajan näkökulmasta

Study Group -ryhmien muodostaminen on hyvä tehdä heti, kun opinnot alkavat. Osa pilottiin osallistuneista opettajatuutoreista toteutti Webropol-kyselyn opiskelijoiden taustatietojen selventämiseksi. Kyselyssä tiedusteltiin opiskelijoilta ikää, perheellisyyttä, työssäkäyntiä ja asuinpaikan etäisyyttä opiskelupaikasta. Kyselyn tarkoituksena oli auttaa muodostamaan mahdollisimman toimivat Study Group -tuutorointiryhmät.

Todettiin, että kyselyn ajankohta oli hieman liian myöhäinen. Mikäli taustatiedot olisi kerätty aiemmin, ryhmät olisi voitu muodostaa heti opintojen alussa. Tällöin opiskelijoilla olisi ollut mahdollisuus tutustua oman Study Group -ryhmänsä jäseniin varhaisessa vaiheessa.

Study Group -tuutoritapaamisen aikana käsitellään opintoihin liittyviä ajankohtaisia asioita ja opiskelijoiden esiin nostamia asioita. Opettajatuutori tehtävänä on kertoa ajankohtaisista asioista sekä neuvoa, ohjata ja tsempata opiskelijoita. Tapaamisten aikana saatua tietoa opettajatuutori voi jakaa organisaatiossa toiminnan kehittämiseksi.

Muiden opintojaksojen opettajia on hyvä tiedottaa muodostetuista Study Group -tuutorointiryhmistä. Tällöin opettajat voivat hyödyntää ryhmäjakoa esimerkiksi omien opintojaksojensa ryhmätöissä. Opettajien työtä helpottaa, kun ryhmät ovat valmiina eikä ryhmäjakoon tarvitse käyttää aikaa.

Isoissa opiskelijaryhmissä, joissa Study Group -tuutorointiryhmiä on paljon, voi olla haastavaa löytää aikoja tuutoroinnille. Tämän vuoksi kannattaa etenemissuunnitelmaan varata aikoja Study Group -tuutorointia varten jo etukäteen lukujärjestyksiin merkittäväksi. Tämä helpottaa opettajatuutorin työtä, koska aikataulujen yhteensovittaminen jää pois.

Study Group -tuutorointiryhmien hyödyntäminen opiskelijoiden näkökulmasta

Myös opiskelijat hyötyvät ennalta lukujärjestykseen laitetuista tuutorointiajoista. On tärkeää, että eri opintojaksojen opettajat hyödyntävät Study Group -tuutorointia varten muodostettuja ryhmäjakoja. Samassa ryhmässä työskentely eri opintojaksoilla edistää opiskelijoiden opintojen etenemistä sekä lisää yhteisöllisyyden tunnetta (kuva 2).

Puhekupla, jossa teksti: Study Groupissa toimiminen auttoi minua suorittamaan opintoni loppuun vähemmällä stressillä. Oli hyvä tietää, että apua pystyi pyytämään muilta ryhmän jäseniltä ja tuutorilta matalalla kynnyksellä.
KUVA 2. Study Group -ryhmä tukee opintojen etenemistä. TIK19KM-ryhmän opiskelijan kommentti.

Opiskelijoiden esille tuomat asiat ovat keskiössä Study Group -tuutoritapaamissa. Tapaamisten aikana opiskelijoilla on mahdollisuus tuoda esille omia kysymyksiä, kokemuksia, tarinoita, oivalluksia, ongelmia ja murheita. Mielen päällä olevia asioita voidaan ihmetellä yhdessä ja keksiä niihin ratkaisuja.

Opiskelijoilta kerätyssä palautteessa nousee usein esille se, että ryhmätöitä on liikaa ja niiden tekemiselle ei tahdo löytyä yhteistä aikaa. Kun ryhmät pysyvät samoina, opiskelijoiden on helpompi löytää aikaa ryhmätöiden tekemiseen. Ryhmissä voi olla opiskelijoita, jotka tahtovat tehdä tehtävät yksin. Vaikka kaikki opiskelijat on kiinnitetty johonkin Study Group -ryhmään, ei opettajatuutori voi vaikuttaa siihen, miten ryhmä toimii.

Kun opiskelijat ryhmäytyvät hyvin Study Group -ryhmässä, he uskaltavat tuoda omia ajatuksiaan sekä mielipiteitään esille helpommin ja työskentely tehostuu. Mikäli ryhmän jäsenet tuntevat toisensa elämäntilanteet, on helpompi suhtautua ymmärtäväisesti, jos esimerkiksi aikataulut yllättäen muuttuvat lapsen sairastumisen vuoksi. Opiskelukavereilta saatu vertaistuki lisää opiskelijoiden hyvinvointia ja tukee opinnoissa etenemistä (kuva 3).

Puhekupla, jossa teksti: ryhmässä pystytään keskustelemaan avoimesti ja tuomitsematta.
KUVA 3. Omassa ryhmässä saatu tuki on tärkeää. TIK19KM-ryhmän opiskelijan kommentti.

Study Group -tuutorointi tukee opettajatuutorin työtä

Menetelmänä Study Group -tuutorointi mahdollistaa varhaisen puuttumisen, jos yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän opintojen etenemisessä ilmenee ongelmia. Kun opiskelijat ryhmäytyvät hyvin, he uskaltavat ottaa vaikeitakin asioita puheeksi. Lisäksi se, että tapaamisia Study Group-tuutorointia hyödyntäen on mahdollista järjestää useita kertoja lukukaudessa, auttaa opettajatuutoria pysymään mukana opiskelijoiden arjessa. Tavoitteena on, että opettajatuutorin ajankäyttö ei lisäänny, mutta opiskelijoiden tuutoroinnista saama hyöty kasvaa.

Artikkeli Study Group -tuutorointi osana opiskelijan ohjausta antaa lisätietoa siitä, miten Study Group- tuutorointi on osa Oamkin opintojen ohjausta.


Saarinen Susanna, lehtori, kampus-opo
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Rönkkö Sanna, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö

Viinikka Sinikka, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö

Kaikki hankkeen julkaisut Oamk Journalissa