OsaaVa-hankkeessa tehtiin hyvää oppilaitosyhteistyötä. Asiantuntijat eri organisaatioista työskentelivät yhdessä monitasoisesti ja asiantuntijuuttaan jakaen opiskelijoiden hyväksi. Hankkeessa pilotointiin toisen asteen opiskelijoiden osallistumista Oulun ammattikorkeakoulun varhaiskasvatuksen opintoihin. Tästä saatiin monenlaisia kokemuksia, joista yhdeksi tärkeimmistä nousi opiskelijoilta saatu palaute siitä, että tulevien varhaiskasvatuksessa työskentelevien tiimiläisten olisi hyvä olla tekemisissä jo opintojensa aikana. Jatkossa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota monenlaiseen yhteistyöhön sekä opiskelijoiden että organisaatioiden osalta.

Valokuvassa ihmisiä ympyrässä. Heistä näkyy vain kähdet.
Monialaisella eri koulutusasteiden välisellä yhteistyöllä pyritään entistä laadukkaampaan varhaiskasvatukseen. (kuva: vait_mcright/pixabay.com).

OsaaVa-hankkeen (Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa) tavoitteena oli kehittää siirtymisiä eri koulutusasteiden sekä koulutuksen ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla [1]. Hankkeen yhtenä osatavoitteena oli pilotoida toisen asteen opiskelijoiden osallistumista Oulun ammattikorkeakoulussa järjestettäviin varhaiskasvatuksen opintoihin. Pilotoinnista saatiin hyödyllisiä kokemuksia, joita seuraavaksi avataan tarkemmin.

Varhaiskasvatuksen opiskelijat uuden tiimijaon äärellä

Pilotointeihin osallistui varhaiskasvatuksen opiskelijoita kolmesta eri organisaatiosta: Oulun ammattikorkeakoulusta (Oamk), Koulutuskuntayhtymä OSAO:sta ja Suomen Diakoniaopistosta (SDO). Pilotoinnit toteutuivat aikaväleillä 25.1.–1.4.2021 ja 14.12.2021–17.3.2022. Pilotointien alkuperäisenä ideana oli kehittää siirtymisiä eri koulutusasteiden välillä ja saattaa varhaiskasvatuksen opiskelijoita mahdollisimman paljon yhteen.

Varhaiskasvatuslain 540/20218 [2] uudistuksen myötä varhaiskasvatuksen ryhmien aikuisten tiimi voi muodostua uudenlaisesti. Aiemmin varhaiskasvatuksen tiimit ovat muodostuneet varhaiskasvatuksen opettajista ja lastenhoitajista, mutta uuden lain puitteissa tiimeissä voi työskennellä myös varhaiskasvatuksen sosionomi. Uuden lain myötä varhaiskasvatuksen sosionomeilla on entistä parempi mahdollisuus tuoda esiin sosiaalialan osaamisensa varhaiskasvatuksessa, esimerkiksi nostaa esiin lasten ja perheiden huomioon ottavaa kokonaisvaltaista hyvinvoinnin näkökulmaa, lastensuojelun ja palveluverkoston asiantuntemusta sekä käyttää sosiaalipedagogiseen osaamiseen liittyvää asiantuntijuutta.

OsaaVa-hankkeen yhtenä osatoteuttajana toimineen DIAK:n kirjoittajat Laura Prokkola ja Aili Väisänen ovat nostaneet esiin varhaiskasvatuksen sosionomien olevan tärkeä osa varhaiskasvatuksen tiimiä julkaisussaan Varhaiskasvatuksen sosionomit monipuolistavat tiimien osaamista [3]. Kirjoituksesta ilmenee hyvin, kuinka monenlaisen osaamisen tiimi voi luoda lapsen elämää kannattelevan verkon. Tämä uudessa laissa esiin tuleva tiimikokoonpano asettaa myös kannusteen kouluttajille pyrkiä luomaan opiskelijoille mahdollisuuden tutustua, tarkastella ja oppia tiimityöskentelystä (mahdollisesti jopa tulevien työkavereidensa kanssa).

Pilotoinnin haasteita ja merkityksellisyyttä

Alun perin opetus suunniteltiin toteutettavaksi siten, että opiskelijat toimisivat pienissä tiimeissä ja opetus toteutettaisiin lähiopetuksena. Harmillisesti molempien pilotointien aikaan Covid-19 pandemia oli siinä vaiheessa, että suunnitelmia jouduttiin muuttamaan ja opetukset toteuttamaan etänä.

Ensimmäisessä pilotoinnissa yhteisopettajuus toimi erinomaisesti Oamkin ja OSAO:n välillä. OSAO:n opettajan Paula Helakarin esiin tuomat asiat toiselta asteelta auttoivat opetuksen räätälöinnissä kaikille osallistujille sopivaksi. Yhdessä opetus saatiin muunnettua verkkototeutukseksi. Harmillisesti opiskelijoita ei voitu myöskään jakaa suunnitelmien mukaan, koska opiskelijoiden aikataulut eivät sopineet yhteen ryhmätyöskentelyissä.

Kaikista näistä haasteista huolimatta opiskelijat kertoivat palautteissaan toisten opiskelijoiden kanssa keskustelemisen ja toisten ajatusten kuulemisen olleen heille todella tärkeää ja merkityksellistä. Tämä palaute vahvisti entisestään opiskelijoiden kokemusten jakamisen tarpeen merkitystä ja nosti esiin sen, että tulevien varhaiskasvatuksessa työskentelevien tiimiläisten olisi hyvä olla tekemisissä jo opintojensa aikana vaikka edes etänä. Mielenkiintoista olisi ollut tietää, kuinka hedelmällistä yhdessä työskenteleminen tiimeissä voisikaan olla, jos lähiopetus olisi toteutunut.

Opiskelua tukevia elementtejä

Pilotointeihin valmisteltiin myös erilaisia opiskelua tukevia elementtejä: kokonaisvaltaista opiskelijan tukemista erilaisin keskusteluin, reflektiivisin tehtävin, tuutoroinnin, Webropol-kyselyjen ja orientoivien opintojen muodossa.

Ensimmäisestä pilotoinnista Saara Isoniemi keräsi aineiston opinnäytetyöhönsä Osaavalla väylällä varhaiskasvatuksessa – väyläopintojen malli opiskelijoiden kokemuksista ja kehittämisideoista OsaaVa-hankkeessa [4]. Hän tuotti samalla Väylä-opintojen mallin, jota voidaan hyvin hyödyntää koulutusten välistä yhteistyötä kehitettäessä myös jatkossa. Isoniemen työstä on myös luettavissa ratkaisukeskeisestä työnohjauksellisesta tuesta ja uraohjauksesta, jota tarjottiin opiskelijoille henkilökohtaisesti sekä ryhmäohjauksen muodossa.

Mansikkapaikka-nimeä kantavat luovat ohjaustuokiot olivat Marja Keväjärven käsialaa ja toivat opiskelijoille suurta hyötyä omaan reflektointiinsa. Mansikkapaikkatuokioita oli myös opetuksen lomassa, jolloin opettajatkin saivat osallistua tuokioihin saaden hetkeen keskittymistä, stressitason laskemista ja näin työhyvinvointia arkeensa. Opettajat ja opiskelijat olivat yhteisen matkan äärellä kohti parempaa tietoa ja syvempää ymmärrystä.

Varhaiskasvatusala sai opintoportaalin

Hankkeen tavoitteena oli myös herättää kipinää toisen asteen opiskelijoille korkeakouluun siirtymisestä ja näin tuoda esiin mahdollista urapolkua esimerkiksi lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen sosionomiksi. Hankkeessa Oulun yliopiston Taina Kyrönlammen luotsaamana Miia Verbrugge ja Anne-Mari Sironen kokosivat sivuston www.opiskelevarhaiskasvatusta.fi.

Sivusto mahdollisti ja mahdollistaa yhä hyvän pohjan oman urakehityksensä miettimiseksi varhaiskasvatusalalla. Tästä digitaalisessa opintoportaalissa löytyy uratarinoita, varhaiskasvatusalan työelämään liittyviä asioita, erilaisia opintopolkuja ja oppilaitosten yhteystietoja.

Yhteistyön tarve lapsen hyväksi

Pilotoinneista saadut monet kokemukset nostavat esiin jaetun asiantuntijuuden ja osaavan varhaiskasvatuksen merkityksen. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa on kova pula työntekijöistä. OsaaVa-hankkeen DIAK:n asiantuntijat Eija Nieminen ja Laura Prokkola toteavat julkaisussaan Varhaiskasvatusala tarvitsee sujuvia koulutuspolkuja [5], että uuden henkilöstörakenteen toteuttamiseksi tarvitaan varhaiskasvatusalalla koulutusmahdollisuuksia nykyistä enemmän.

Jotta saataisiin osaavaa henkilökuntaa ja ammatillisia asiantuntijoita varhaiskasvatuksen kentälle, kouluttajien todella pitää puhaltaa yhteen hiileen. Pilotoinneissa yhdessä työskentelyä tapahtui monin tavoin: eri oppilaitosten opiskelijoiden välillä, eri oppilaitosten opettajien välillä, opiskelijoiden ja opettajien välillä sekä asiantuntijoiden ja opiskelijoiden ja opettajien välillä.

Kaikki työskentelivät, jakoivat asioita ja etsivät tietoa päämääränään mennä kohti sellaista varhaiskasvatuksen maailmaa, jossa lasten silmät loistavat aikuisten hellässä kasvatuksellisessa huomassa myös tulevaisuudessa.


Ollinen, Hannele, lehtori, asiantuntija OsaaVa-hanke
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

OsaaVa-hanke 

Toteutusaika: 1.4.2020–31.5.2022

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

Päätoteuttaja: Oulun ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Koulutuskuntayhtymä OSAO, Suomen Diakoniaopisto, Oulun yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu


Kaikki hankkeen julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Oulun ammattikorkeakoulu. OsaaVa-hankkeen verkkosivut. Hakupäivä 27.6.2022. https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/osaava

[2] Varhaiskasvatuslaki 540/2018. Hakupäivä 27.6.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

[3] Väisänen, A. & Prokkola, L. 2022. Varhaiskasvatuksen sosionomit monipuolistavat tiimien osaamista. Dialogi 19.5. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 27.6.2022. https://dialogi.diak.fi/2022/05/19/varhaiskasvatuksen-sosionomit-monipuolistavat-tiimien-osaamista/

[4] Isoniemi, S. 2021. Osaavalla väylällä varhaiskasvatuksessa, väyläopintojen malli opiskelijoiden kokemuksista ja kehittämisideoista OsaaVa-hankkeessa. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 27.6.2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021110519318

[5] Nieminen, E. & Prokkola, L. 2021. Varhaiskasvatus tarvitsee sujuvia koulutuspolkuja. Dialogi 25.5. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 27.6.2022. https://dialogi.diak.fi/2022/05/25/varhaiskasvatusala-tarvitsee-sujuvia-koulutuspolkuja/