Sosiaalisen median käyttö kasvaa jatkuvasti ja yritykset ovat huomanneet sen toimivan erinomaisena alustana palveluidensa esittelyssä. Yleistyväksi tavaksi on tullut videoleikkeiden jakaminen, sillä video luo ihmiselle voimakkaampia tunteita kuin pelkkä kuva. Videomuotoisen informoinnin on huomattu olevan hyödyllinen tapa ohjata lääketieteellisiin kuvauksiin saapuvia asiakkaita. Muun muassa magneettikuvantamista voidaan esitellä videon välityksellä antaen magneettikuvauksiin saapuville asiakkaille mahdollisuuden tutustua monille vieraaseen kuvaukseen.

Valokuva, jossa hoitaja on valmistelemassa asiakasta magneettitutkimukseen.
Magneettiesittelyvideon avulla asiakas pääsee kurkistamaan magneettikuvaushuoneeseen (kuvakaappaus esittelyvideolta)

Sosiaalisen median kanavilla herätetään potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinto ja houkutellaan heitä yritysten palveluiden ääreen [1]. Sosiaalisen median kasvun myötä markkinoijat ja isot yritykset ovat siirtyneet internetiin ja muille digitaalisen markkinoinnin kanaville [2]. Näiden kanavien hyödyntämiseen vaaditaan yrityksiltä ymmärrystä siitä, miten asiakkaat käyttävät eri kanavia ja miten yritys voi hyödyntää kyseisiä kanavia tehokkaasti [3].

Tekstit ja kuvat eivät enää riitä markkinoinnissa, vaan kuluttajat haluavat nähdä videoita. Videoita sisältävät nettisivut saavat asiakkaan viipymään sivustoilla pidempään ja auttavat saamaan sivuille palveluista aidosti kiinnostuneita ihmisiä. Laadukkailla videoilla voidaan kertoa asiakkaalle, miksi yrityksen palvelut ovat hänen aikansa ja rahansa arvoisia. Asiakkaista 58 prosenttia kokee sellaisen yrityksen luotettavaksi, joka kertoo tuotteistaan tai palveluistaan videolla [1].

Video apuna magneettikuvaukseen valmistautumisessa

Yksi lääketieteellisen kuvantamisen osa-alueista on magneettikuvantaminen, joka on viime vuosien aikana yleistynyt entisestään kuvausmäärien noustessa. Magneettikuvantaminen on lääketieteellinen tutkimusmenetelmä, jolla saadaan tarkkoja kuvia ihmiskehosta. Se perustuu vety-ytimien käyttäytymiseen ulkoisessa magneettikentässä [5] ja on erityisen hyvä tuki- ja liikuntaelimistön, keskushermoston ja vatsan tutkimisessa [4].

Magneettikuvaushuoneessa on aina päällä magneettikenttä ja kaikki metalliset esineet pyrkivät kääntymään sen suuntaisesti aiheuttaen vetovoiman lisäksi myös voimakkaan vääntövoiman. Tästä johtuen magneettikuvaushuoneeseen ei saa viedä metallista tehtyjä tai metallia sisältäviä asioita, kuten puhelinta tai lompakkoa [6].

Magneettikuvauksiin tulevat potilaat saattavat jännittää tulevaa tutkimusta ja kokea hermostuneisuutta, jolloin he eivät välttämättä keskity juuri ennen kuvausta annettuihin suullisiin ohjeisiin. Videomuotoisen informoinnin on todettu olevan hyödyllinen apu lääketieteellisen kuvantamisen asiakkaille.

Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa sydämen magneettikuvauksen suorittavien röntgenhoitajien mukaan kuvausta edeltävä videomuotoinen ohjaus paransi asiakkaiden magneettikuvauksen aikaista mukavuutta [7]. Video-ohjauksen on todettu myös vähentävän asiakkaan ahdistuneisuutta sepelvaltimoiden kuvantamistutkimuksessa enemmän kuin kirjallinen ohjaus. Niin kirjallista kuin video-ohjausta saaneiden potilaiden toimenpiteenjälkeisessä pulssissa ja hengitystaajuudessa huomattiin laskua, mutta video-ohjausta saaneiden potilaiden hengitystaajuuden kuitenkin huomattiin laskeneen huomattavasti enemmän verrattuna kirjallista ohjausta saaneisiin [8].

Valokuva, jossa hoitaja katsoo tietokoneen näyttöä ja taustalla on asiakas magneettitutkimuksessa.
Röntgenhoitaja suorittamassa magneettikuvausta huoneen ulkopuolella (kuvakaappaus esittelyvideolta)

Kiikarissa esittelyvideo

Oulun ammattikorkeakoulussa tuotettiin toiminnallisena opinnäytetyönä kaksi suomenkielistä magneetti- ja röntgenkuvantamisesta kertovaa käsikirjoitusta Pohjola Sairaalalle. Toisesta käsikirjoituksesta tuotettiin magneettiesittelyvideo (video 1) oululaislähtöisen SahaProd-videotuotantoyhtiön kuvaamana.

Pohjola Sairaala magneettikuvaus -esittelyvideo

Magneettiesittelyvideolla esitellään Pohjola Sairaalan magneettikuvausta ja annetaan asiakkaille kokonaiskuva kuvantamistutkimuksen hoitopolusta. Magneettiesittelyvideo pyörii asiakasauloissa ja sen löytää Youtubesta Pohjola Sairaalan omalta kanavalta. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada visuaalista tietoa ja materiaalia Pohjola Sairaalan sosiaalisen median kanaville, jotta asiakkaat voivat tutustua magneettikuvantamiseen internetin välityksellä.

Pohjola Sairaala magneettikuvaus -esittelyvideo

Opiskelijat käsikirjoittivat ja ideoivat videon itse ja kirjoitettaessa he ottivat huomioon Pohjola Sairalan brändin visuaalinen ohjeistus. Kirjoittaminen tehtiin tiiviissä yhteistyössä Pohjola Sairaalan kanssa. Käsikirjoitus toimii dokumenttina, jolla ulkopuolisen toimijan on mahdollista nähdä ja kuulla mielessään valmis tuote. Se toimii myös ohjeena tilanteessa, jossa videon kuvauksen ja editoinnin tekee joku muu kuin käsikirjoituksen suunnittelija. Käsikirjoituksen hiominen ja kommentointi tehdään yhdessä kustantajan kanssa, jolla varmistetaan julkaisukelpoinen lopputulos [9].

Kuvaukset aloitettiin varhain aamulla Pohjola Sairaalalla ennen asiakkaiden saapumista magneettikuvauksiin. Kuvauksiin osallistui opinnäytetyön tekijöiden ja kuvausryhmän lisäksi Pohjola Sairaalan henkilökunnasta kuvantamisen tiimiesimies, markkinointipäällikkö, kaksi hoivamestaria, röntgenhoitaja, radiologi ja ortopedi.

Ennen kuvausta magneettikäsikirjoitusta käytiin yhdessä läpi, suunniteltiin kuvauspaikkojen sijainteja ja tehtiin tarpeelliset merkinnät ja muutokset käsikirjoitukseen. Magneettikuvaushuonetta kuvattaessa magneettiturvallisuuden tärkeyttä painotettiin kaikille, jotta kuvaukset onnistuivat turvallisesti. Kuvauspäivä sujui hyvin ja seuraava vaihe oli jäädä odottamaan editoinnin tuloksia.

Lopputulos miellytti kaikkia

Toteutettuun esittelyvideoon [10] liittyen kerättiin palautetta sähköisen palautekyselyn avulla, joka suunnattiin Pohjola Sairaalan magneettikuvauksessa käyneille asiakkaille. Vastanneiden mielestä magneettiesittelyvideosta oli hyötyä magneettikuvaukseen mentäessä ja esittelyvideo vastasi heidän kokemaansa magneettikuvaustilannetta.

Erään lapsipotilaan kohdalla esittelyvideon näkeminen oli selkeästi lievittänyt lapsen jännitystä ja helpottanut magneettikuvaukseen menemistä. Esittelyvideosta saatiin myös avointa palautetta siitä, että video oli todella hyvä ja rauhallinen kokonaisuus.

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli tyytyväinen lopulliseen esittelyvideoon ja heidän mielestään lopputulos palveli asiakkaita. Videon toteuttamisen päävastuu oli opinnäytetyön tekijöillä ja työ vaati aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja pitkäjänteisyyttä muun muassa käsikirjoituksen tekemisessä, sopimusasioissa, yhteistyösuhteiden luomisessa eri tahojen välillä, näyttelijöinä ja editoimisessa. Toimeksiantajan mielestä opinnäytetyön yhteistyö oli toimivaa, ja he arvostivat opinnäytetyön tekijöiden aktiivisuutta ja vastuunkantoa.

Schroderus-Salo Tanja, tutkintovastaava
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Barsk Annika, röntgenhoitajaopiskelija
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Heikkilä Pihla, röntgenhoitajaopiskelija
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Jussila Aino-Liisa, yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikköLähteet

[1] Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoinnilla. 1. p. Helsingin seudun kauppakamari, 15, 19, 326, 328–329.

[2] Damian, R. 2017. Understanding digital marketing. 4. p. Lontoo: Kogan Page Ltd, 14, 268, 269, 273.

[3] Blomster, M., Kurtti, J-R., Määttä, M. & Sinisalo, J. 2020. Digitaalisen markkinoinnin käsikirja – Opas mikro ja PK-yrityksille. Oulun ammattikorkeakoulu, 110–111. Hakupäivä 23.9.2021. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-597-197-5

[4] STUK. 2019. Magneettitutkimus. Säteily terveydenhuollossa. Hakupäivä 12.10.2020. https://www.stuk.fi/aiheet/sateily-terveydenhuollossa/magneettitutkimus

[5] Blanco Sequiros, R., Koskinen, S., Aronen, H., Lundbom, N., Vanninen, R. & Tervonen, O. 2017. Kliininen radiologia. Duodecim Oppiportti.

[6] Autio, R., Lammentausta, E., Niskanen, E., Högdahl, H. & Radi, H. 2021. Magneettitutkimustoiminnan turvalliset käytännöt. Verkkokurssi. Kustannus Oy Duodecim.

[7] Ahlander, B-M., Engvall, J., Maret, E. & Ericsson, E. 2017. Positive effect on patient experience of video information given in prior to cardiovascular magnetic resonance. A clinical trial. Jorney of Clinical Nursing 27 (5–6), 1250–1261. Hakupäivä 24.11.2021. http://dx.doi.org/10.1111/jocn.14172

[8] Gökçe, E. & Arslan, S. 2018. Possible Effect of Video and Written Education on Anxiety of Patients Undergoing Coronary Angiography. Journal of Perianesthesia Nursing 34 (2), 281–288. Hakupäivä 24.11.2021. https://doi.org/10.1016/j.jopan.2018.06.100

[9] Owens, J. & Millerson, G. 2012. Video production handbook. 5. p. Taylor & Francis.

[10] Pohjola Sairaala. 2021. Pohjola Sairaala magneettikuvaus. Video. Youtube. Hakupäivä 16.11.2021. https://www.youtube.com/watch?v=Hhmt5umiyJA