Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (90 op)

Syventävät ammattiopinnot 55
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)

Tutkintokohtaisista pakollisista alan asiantuntijaosaamisen opinnoista (TP) valitaan suuntautumisvaihtoehdon mukaan 25-35 op, tutkimus- ja kehittämisosaamisesta 10 op (TP), koulutusalakohtaisista (KV) ja monialaisista (MV) vaihtoehtoisista opintojaksoista valitaan yhteensä 10-20 op suuntautumisvaihtoehdosta riippuen (tutkinnon laajuus on yhteensä 90 op).

Opiskelija voi lisäksi valita vielä yhden koulutusalakohtaisen (KV) tai monialaisen (MV) vaihtoehtoisen opintojakson tai muun EQF7 (ylempi korkeakoulututkinto)-tasoisen opintojakson vapaasti valittavana opintoina (5 op).
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Johtamisosaaminen  
YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                   5
YY00BL15 Projektin johtaminen   5                 5
OG00DB90 Strategia, prosessien ja asiakkuuksien johtaminen 3 2                 5
OG00DH42 Arvostava toimintakulttuuri henkilöstöjohtamisessa   5                 5
OG00DB91 Uudistava johtaminen     5               5
OG00CP45 Johtamisella tehokkuutta ja vaikuttavuutta     5               5
OJ00DY50 Esihenkilö talouden johtajana     5               5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
OJ00BW45 Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät 5 5                 10
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00DE81 Yhteiskehittämisen menetelmät 5                   5
YY00DH24 Tieteellinen ajattelu ja viestintä   5                 5
OJ00DR25 Palvelumuotoilu Sotessa 2 3                 5
Liiketoimintaosaaminen  
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
Alan asiantuntijaosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


Laajavastuinen kliininen hoitotyö  
7J00BM03 Asiantuntijana kehittyminen 2 1 2               5
OC00CG28 Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko   5                 5
OA00CS58 Asiakkaan hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen 5                   5
OA00CS59 Laajavastuinen kliininen hoitotyö 3 2                 5
OA00DZ93 Kliinisen hoitotyön erityisosaamisen kehittäminen     5               5
OA00EA05 Vaikuttava terveyden edistäminen ja geneettinen tieto 5                   5
OA00DH23 Kliininen osaaminen ikääntyvien hoidossa     5               5
OA00DZ92 Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta     5               5
OA00DB92 Farmakologia   7 3               11
OA00DZ91 Kliininen hoitotyö sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä     4               4
Mielenterveys- ja päihdetyö  
OA00EB47 Ihmisoikeudet, osallisuus ja toipumisorientaatio 5                   5
OA00EB48 Dialoginen yhteistyösuhde 5                   5
OA00EB49 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön laajavastuinen kliininen käytäntö   5                 5
OA00EB50 Perhe-, verkosto- ja yhteisökeskeiset lähestymistavat   5                 5
OA00EB51 Uudistuva ja kestävä mielenterveys- ja päihdetyö     5               5
OA00EB52 Reflektiivinen asiantuntijuus 2 1 2               5
Kliininen asiantuntijuus palliatiivisessa hoidossa  
OA00CS04 Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5                   5
OA00CS05 Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5                   5
OA00CS06 Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5                   5
OA00CS07 Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito   5                 5
OA00CS08 Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa     5               5
OA00CS09 Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa   5                 5
OA00CS10 Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa     5               5
Vapaasti valittavat opinnot 15
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
YY00BG33 Opinnäytetyö 6 7 17               30
Tiedot haettu 18.4.2024 18:58:09