Vuoden 2023 aikana Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on organisaatiouudistuksen myötä saanut uusia raameja, henkilöstöä sekä painoalat, joihin toiminta kohdentuu. Vuosi 2024 jatkuu TKI-toiminnan kehittämisen parissa ja TKI-yksikkö on vahvistunut kolmella uudella johtavalla tutkijalla. Jotta pääsemme ponnekkaasti vauhtiin uusissa tehtävissämme, kokosimme tähän blogitekstiin taustojamme ja ajatuksiamme tulevista kehityssuunnitelmista.

Johtavien tutkijoiden tiimiin kuuluvat liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtava tutkija Niko Männikkö, digitaalisista ratkaisuista vastaava johtava tutkija Mika-Petri Laakkonen ja vähähiilisyydestä vastaava johtavat tutkija Sanna Tyni. Männikkö voi olla tuttu suurimmalle osalle Oamkin henkilöstöstä, sillä hän on työskennellyt Oamkissa jo pitkään eri tehtävissä. Laakkonen ja Tyni ovat tuoreita vahvistuksia kehittämistoiminnassa, sillä Laakkonen aloitti tehtävässään loppuvuodesta 2023 ja Tyni tammikuussa 2024.

Uuden äärellä vanhaa hyödyntäen

TKI-toiminnan johtavat tutkijat ovat kukin tahoillaan jo pitkään kehittämistoiminnassa mukana olleita asiantuntijoita. Eri taustoista on hyötyä Oamkin TKI-toiminnan painoalojen yhteistyön rakentamisessa sekä uusien monialaisten kehityshankkeiden valmistelussa. Tiimi näkee hyödylliseksi myös eri organisaatioista saadun kokemuksen, jota voidaan hyödyntää uusissa tehtävissä.

Tyni on toiminut viimeiset kuusi vuotta Lapin ammattikorkeakoulussa kiertotalouden erityisasiantuntijana kehittäen kiertotalouden integraatiota organisaation TKI- ja koulutustoimintaan. Siirtymä ammattikorkeakoulusta toiseen helpottaa uudessa tehtävässä aloittamista, koska toimintaperiaatteet ovat entuudestaan tuttuja. Kestävä kehitys, kiertotalous ja vähähiilisyys ovat olleet keskeisiä teemoja myös Tynin aiemmissa TKI-tehtävissä, joten hänen mukaansa siltä osin on todella mielenkiintoista astua mukaan Oamkin kehitystoimintaan ja katsoa mitä tulevaisuus tuo tullessaan Pohjois-Pohjanmaalle.

Männikkö on toiminut erilaisissa TKI-tehtävissä Oamkissa vuodesta 2004 alkaen, joista viimeisimpänä liiketoiminnan kehityksen painoalalla Hyvinvointi ja johtaminen -tiimin tiimipäällikkönä. ”Luomme yhdessä Oamkin henkilöstön ja sidosryhmien kanssa soveltavan tutkimuksen keinoin esimerkiksi toimintamalleja, jotka antavat mahdollisuuksia kehittää painoalaan liittyvää yhteiskunnallista vaikuttamistyötä”, toteaa Männikkö.

Laakkosella on mittava kansainvälinen tutkijan ura. Viimeksi hän on toiminut professorina Haifan yliopistossa Israelissa. Aiemmin hän on toiminut Sorbonnen yliopiston vierailevana professorina Pariisissa sekä vierailevana apulaisprofessorina Versaillesin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella Pariisissa. Laakkonen on myös toiminut Lapin yliopiston tutkimusjohtajana, apulaisprofessorina (soveltava informaatioteknologia) ja vs. professorina (teollisen muotoilun laitoksen johtajana). Hän on toiminut viimeiset 14 vuotta Euroopan komissiossa tekoälyyn liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Tiekartoista tukea vision toteuttamiselle

Oamk on ”Pohjois-Suomen monialainen, yhteisöllinen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu, jonka tiivis yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa luo pohjan korkeatasoiselle ja ajantasaiselle osaamiselle” [1] (kuva 1). Tavoitteena on luoda hyvinvointia, uudistaa työelämää monialaisuutta hyödyntäen sekä tukea uuden liiketoiminnan muodostumista alueelle. Tätä työtä tukevat sekä koulutus- että TKI-toimintamme. TKI-yksikön päätehtävänä on kehittää työelämää, mutta myös Oamkin TKI-projektiosaamista ja sen vaikuttavuutta. [2]

Oamkin strategia 2024-2028 kuvana.
KUVA 1. Oamkin strategia vuosille 2024–2028 visualisoituna strategiakuvana [1]. Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

TKI-projektit ovat yksi työkalu näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja johtavat tutkijat näkevätkin potentiaalia hyödyntää Oamkin vahvaa kokemusta hanketoiminnasta myös uusien TKI-avausten tukena. Yhteistyö opettajien, tutkimushenkilöstön sekä projektijohtamisen tiimin kanssa mahdollistavat laaja-alaisen ja monialaisuutta hyödyntävän toiminnan.

Vuoden 2023 aikana TKI-yksikkö on laatinut TKI-toiminnan strategian, jonka rinnalle rakennetaan myös painoalakohtaiset kehittämissuunnitelmat tavoitteiden saavuttamisen tueksi. Digitaalisten ratkaisujen, vähähiilisyyden ja liiketoiminnan kehityksen painoaloilla pyritään tunnistamaan eri osaamisiin liittyviä tutkimuskärkiä, joiden toimintaa kehitetään muun TKI-työn ohella. Oamkin TKI-toimintaa ja kehitystyötä tukevat myös laboratorioiden ja oppimisympäristöjen tarjoamat alustat.

Oamkin visio olla kansainvälisesti arvostettu soveltavan tutkimuksen moottori on vahva, mutta myös kehitystoimenpiteitä vaativa tavoite. Ulkoinen kilpailtu rahoitus on nousemassa merkittävään rooliin TKI-toiminnan tukimuotona, minkä vuoksi lähivuodet vaativat panostusta kansainvälisten rahoitusten hankintaan. Kilpailu on tunnetusti kovaa kansainvälisessä tutkimusrahoituksen haussa, mutta systemaattisen kehittämisen ja hyvien verkostojen kautta (kuva 2) tiimi uskoo Oamkin olevan myös jatkossa entistä vahvemmin mukana kansainvälisissä tutkimuskonsortioissa.

Neljä valokuvaa, joissa kuvakaappaus TKI-kehittämispäivän aloitusdiasta, kuvakaappaus TKI-tiekartasta, valokuva OIA-tilaisuudesta ja valokuva, jossa tietokone, kahvimuki ja leivos.
KUVA 2. Vuoden alkuun on mahtunut muun muassa osallistumista Oamkin omiin tilaisuuksiin ja toimintaan. Lisäksi tiimi on verkostoitunut myös Oulun Innovaatioallianssin toimijoiden kanssa (kuvat: Sanna Tyni).

TKI-toiminnan tiekartta ja tavoitteet linjaavat Oamkin tulevien vuosien kehityssuunnan. Oamkissa on osaamista ja asiantuntijoita, jotka kansainvälisen yhteistyöverkostojen kautta tarjoavat myös alueellemme uusia avauksia ja yhteistyömahdollisuuksia.

Ovatko johtavat tutkijat asettaneet itselleen henkilökohtaisia tavoitteita saavutettavaksi?

Tyni pohtii:

Kyllähän takataskussa pitää olla tavoitteita
ohjaamassa myös omaa toimintaa ja
tutkimusintohimoja. Kansainvälistä, Horizon-tason, hankesuunnitelmaa en ole vielä saanut vietyä hyväksyttyyn rahoituspäätökseen asti. Toivottavasti tämäkin tavoite saavutetaan tulevina vuosina.

Männikön mukaan Oamkista löytyy huikeaa asiantuntijuutta, jota on mahdollisuus hyödyntää vieläkin systemaattisemmin ja tehokkaammin TKI-työssä.

Männikkö kertoo tavoitteestaan:

Pyrin omalta osaltani edistämään sitä,
että saadaan organisaation osaaminen
ja tieto valjastettua eurooppalaisen TKI-rahoituksen saamiseksi.

Johtavan tutkijan tehtävänä on johtaa tutkimusalueensa tutkimusta. Tekoälytutkimuksen ja älykkään robotiikan tutkimusalueella Laakkonen kertoo olevansa toteuttamassa Oamkin hallituksen hyväksymää TKI-strategiaa.

Laakkonen kertoo:

Erityisen tärkeänä näen Oulun yliopiston ja
Oamkin välisen TKI-yhteistyön tiivistämisen.
Tänä vuonna on tärkeää määritellä Oamkille selkeät tutkimuskärjet ja tutkimusryhmät. Oulun yliopisto on Oamkin tärkein strateginen kumppani toinen toistaan tukien.

Askel kerrallaan eteenpäin

Kokonaisuudessaan Oamk on käynyt läpi ison organisaatiomuutoksen viime vuosina. Lisäksi myös TKI-yksikön toiminta on uutta ja hakee edelleen muotoaan. Johtavat tutkijat ovat liittyneet mukaan toimintaan kuitenkin hyvässä vaiheessa ja kokevat muutostilan myös tukevan oman roolinsa kehittymistä TKI-yksikössä.

Johtavat tutkijat jatkavat pohdintaansa:

Tuomme mukanamme oman kokemuksemme
eri teema-alueilta, verkostomme sekä näkemyksemme kehittymismahdollisuuksista. Työtä ei onneksi tehdä yksin, vaan uskomme yhteistyön kautta löytyvän mahdollisuudet uusiin avauksiin ja verkostoihin.

Oamk on 10 000 opiskelijan ja henkilöstön muodostama yhteisö, jolla on vahvaa osaamista ja mahdollisuudet kasvaa merkittäväksi kansainvälisen tason koulutus- ja tutkimusorganisaatioksi. Tämä ei tapahdu yhdessä yössä, mutta johtavat tutkijat toteavat olevan hyvissä lähtöasemissa ja valmiina työhön.

Mika-Petri Laakkonen
johtava tutkija
TKI-yksikkö/Digitaaliset ratkaisut
Oulun ammattikorkeakoulu

Niko Männikkö
johtava tutkija
TKI-yksikkö/Liiketoiminnan kehitys
Oulun ammattikorkeakoulu

Sanna Tyni
johtava tutkija
TKI-yksikkö/Vähähiilisyys
Oulun ammattikorkeakoulu

Lähteet

[1] Oulun ammattikorkeakoulu. (2024). Yhdessä muutamme maailmaa. Oulun ammattikorkeakoulun strategia 2024–2028. https://oamk.fi/strategia/

[2] Oulun ammattikorkeakoulu. (2023). Tutkimus ja kehitys. https://oamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/