Kansallinen sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen YAMK-koulutuksen verkosto perustettiin vuonna 2020. Sen yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteeksi määriteltiin sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon johtamiskoulutuksen sisällöllinen kehittäminen verkostoyhteistyönä. Verkoston yhteistyönä yksi teemaryhmistä on tuottanut alustavan konsensuksen sosiaali- ja terveysalan johtamisosaamisen ydinkompetensseista.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) oli Suomessa suorittanut vuoden 2021 loppuun mennessä 33 336 opiskelijaa [1]. Määrä on vahvassa kasvussa, koska vuonna 2021 YAMK-opinnot aloitti jo yli 8 100 uutta opiskelijaa, ja samana vuonna joka viides ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisteritasoisen tutkinnon suorittanut valmistui ammattikorkeakoulusta. Uraseurantakyselyssä [2] saatujen tietojen mukaan 80 prosenttia valmistuneista ilmoitti, että YAMK-tutkinnon suorittaminen oli edistänyt heidän työmarkkina-asemaansa ja kolmannes valmistuneista toimi johto- tai esihenkilötehtävissä viisi vuotta valmistumisensa jälkeen.

YAMK-tutkintojen tavoitteena on vastata työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin, jotka sosiaali- ja terveys (sote) -alalla uudistuvat erilaisten toiminnallisten ja organisatoristen muutosten myötä. Uudet hyvinvointialueet muodostavat entistä laajemman toimintaympäristön, jossa sote-alan johtaminen ja johtajien rooli on merkittävä jokaisella organisaation johtamistasolla. Johtamiseen sote-alalla on kohdistunut myös laajalti yhteiskunnallista kritiikkiä. Näiden syiden perusteella YAMK-koulutuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota alan johtamisosaamisen kehittämiseen yhteisesti eri ammattikorkeakoulujen kesken.

Sote-alan johtamisen ja kehittämisen YAMK-koulutuksen verkosto

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen YAMK-koulutuksen verkosto perustettiin kolme vuotta sitten. Ammattikorkeakouluissa on vahvaa johtamis- ja kehittämisosaamista, joka verkoston ja YAMK-koulutuksen avulla leviää laajalle. Kansallisessa verkostossa on edustus 19 ammattikorkeakoulusta. Verkostoon kuuluu yli 50 johtamisen ja kehittämisen YAMK-tutkinto-ohjelmien opettajaa ja johtamis- ja kehittämisosaamisen asiantuntijaa.

Verkoston tavoitteena on vahvistaa sote-alan johtamiskoulutuksen profiilia, proaktiivista vaikuttamista ja yhteisöllistä oppimis- ja työskentelykulttuuria. Verkostossa toimii viisi teemaryhmää, joiden tavoitteiden avulla pyritään varmistamaan työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin vastaava johtamisosaaminen, kehittämään koulutuksen pedagogiikkaa, vahvistamaan TKI-yhteistyötä ja kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on edistää ammattikorkeakoulujen ja opettajien jaettua asiantuntijuutta ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Yhteinen johtamisosaaminen YAMK-koulutuksessa

Sote-alan YAMK-koulutusten osaamisvaatimusten taustalla ovat kansallisen tutkintojen viitekehyksen mukaiset osaamistasokuvaukset sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene ry) suositukset niiden soveltamisesta ja ammattikorkeakoulujen yhteisistä kompetensseista. YAMK-tutkinnot asettuvat kansallisessa osaamistasokuvauksessa tasolle 7, jossa johtamisosaaminen tuodaan esiin kahdella tavalla. Tutkinnon suorittanut osaa johtaa asioita ja/tai ihmisiä sekä johtaa ja kehittää monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. [3]

Arene [4] suosittaa YAMK-tutkintojen yhteisiksi kompetensseiksi seuraavia:

  • oppimaan oppiminen
  • työelämässä toimiminen
  • eettisyys
  • kestävä kehitys
  • ennakoiva kehittäminen
  • kansainvälisyys ja monikulttuurisuus.

Johtaminen tuodaan esiin erityisesti työelämässä toimimisen kompetenssissa. YAMK-tutkinnon suorittaneen tulee osata kehittää ja johtaa työyhteisöä sekä uudistaa työelämää. Käytännössä tämä ilmenee moninaisena työyhteisön kehittämisenä ja johtamisena esimerkiksi tiimityöskentelyn, viestinnän, työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin kehittämisenä sekä teknologian ja digitalisaation hyödyntämisenä. Arenen suosituksissa johtamisosaaminen sisältyy jossakin muodossa myös kaikkiin muihin kompetensseihin, joten johtamisosaaminen kuvataan suosituksissa varsin keskeisenä. Kuvioon 1 on koottu tiivistäen johtamisosaamisen eri ulottuvuudet hyödyntäen eurooppalaista tutkintojen ja osaamisen viitekehystä (taso 7) sekä Arenen yhteisiä kompetensseja (YAMK-taso).

Kuvio, jossa keskellä sanat Osaa johtaa. Ympärillä lukee: kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja -verkostoja. Yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisesti. Työyhteisön hyvinvointia. Asioita ja ihmisiä. ja kehittää monimutkaisia, uusia ja ennakoimattomia strategisia lähestymistapoja. Uusien tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä. Kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja. Kestävien ratkaisujen ja toimintamallien hyödyntämistä. Monialaisia tiimejä. Työyhteisöään ja uudistaa työelämää. Yhteisön tavoitteellista jatkuvaa oppimista. Teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä.
KUVIO 1. Johtamisosaaminen YAMK-tasolla yleisissä kompetensseissa ja osaamistasokuvauksissa.

Osaamistasokuvausten sekä Arenen suositusten perusteella YAMK-tutkinnon suorittaneelta odotetaan vahvaa ja laajaa johtamisosaamista. Ensinnäkin on osattava johtaa siten, että saavutetaan kestäviä, vastuullisia ja eettisiä ratkaisuja ja toimintatapoja. Toiseksi on osattava johtaa niin asioita kuin ihmisiä, tiimejä ja työyhteisöjäkin tukien osaamisen kehittämistä ja oppimista. Kolmantena osaamisalueena voidaan havaita kansainvälisesti orientoitunut ja tulevaisuutta ennakoiva osaaminen, joka sisältää uusien ratkaisujen kehittämistä.

Johtamisosaamisen osa-alueet sote-alalla

Sote-johtamisosaamisen ydinkompetenssien muodostamisen taustalla oli kansainvälisessä hankkeessa toteutettu kirjallisuuskatsaus terveysalan johtamisosaamisen sisällöistä ja malleista. Kirjallisuuskatsausta päivitettiin teemaryhmässä kirjallisuushaulla sosiaalialan osalta keväällä 2021. Tämän jälkeen kaksi teemaryhmään kuuluvaa henkilöä teki alustavan teemoittelun katsauksen ja kirjallisuushaun pohjalta. Alustavaa teemoittelua työstettiin edelleen teemaryhmässä järjestetyissä yhteiskehittämisen työpajoissa syksyllä 2021 yhteisen konsensuksen muodostamiseksi. Teemaryhmään kuului 12 henkilöä, jotka olivat johtamisen YAMK-koulutuksessa toimivia yliopettajia, lehtoreita ja tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöitä.

Työskentelyn tuloksena muodostui yhdeksän ydinkompetenssia: uudistava johtamisosaaminen, henkilöstövoimavarojen johtamisosaaminen, liiketoimintaosaaminen, strateginen johtamisosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen, sote-alan asiantuntijaosaaminen, laatu- ja arviointiosaaminen, itsensä johtamisen osaaminen sekä hallinnollinen osaaminen. Taulukossa 1 esitetään sote-alan johtamisosaamisen alustavat ydinkompetenssit ja niiden alakompetenssit teemaryhmän työstämänä.

TAULUKKO 1. Sote-alan johtamisosaamisen alustavat ydinkompetenssit ja niiden alakompetenssit.

Uudistava johtamisosaaminenHenkilöstövoimavarojen johtamisosaaminenLiiketoimintaosaaminen
• Muutosjohtaminen
• Tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatio-osaaminen
• Tiedolla johtaminen
• Henkilöjohtamisen prosessit
• Osaamisen johtaminen
• Työhyvinvoinnin johtaminen
• Sitoutumisen ja vaihtuvuuden johtaminen
• Moninaisuuden johtaminen
• Itseohjautuvuuden johtaminen
• Asiakkuuksien johtaminen
• Talouden johtaminen
• Myynti- ja markkinointiosaaminen
• Hankintaosaaminen
• Yrittäjyysosaaminen
Strateginen johtamisosaaminenVuorovaikutus- ja viestintäosaaminenSote-alan asiantuntijaosaaminen
• Tulevaisuus- ja ennakointiosaaminen
• Päätöksenteko-osaaminen
• Eettinen johtaminen
• Etä- ja hybridi johtaminen
• Verkostojen johtaminen
• Palvelurakenne- ja organisaatio-osaaminen
• Monialaisuus ja moniammatillisuus
Laatu- ja arviointiosaaminenItsensä johtamisen osaaminenHallinnollinen osaaminen
• Vaikuttavuuden arviointi
• Vaikutusten arviointi
• Laadun arviointi ja kehittäminen
• Näyttöön perustuvan sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen
• Turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta
• Itsensä tunteminen
• Hyvinvointi, stressin hallinta
• Tavoitteellinen toiminta ja priorisointi
• Palautteen vastaanottaminen ja reflektio
• Lainsäädäntö
• Työsopimussäännökset
• Sopimusosaaminen
• Tietohallinto


Verkostoimaisella yhteiskehittämisellä kohti uudistuvaa johtamiskoulutusta

Ammattikorkeakoulujen YAMK-tutkinnot tuottavat merkittävän määrän osaajia sosiaali- ja terveydenhuollon johtamistehtäviin eri tasoille. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen YAMK-koulutuksen verkosto on vahva toimija johtamisosaamisen ja tähän liittyvän koulutuksen kehittämisessä.

Yhteiskehittäen tuotetut alustavat ydinkompetenssit jäsentävät koulutuksen sisältöä sekä ymmärrystä johtamisosaamisen laajasta ja moniulotteisesta kokonaisuudesta muuttuvassa työ- ja toimintaympäristössä. Uudistuvien sote-johtamisen ydinkompetenssien yhteiskehittämistä on tarkoitus jatkaa toteuttamalla laajempi, kartoittava kirjallisuuskatsaus sekä ennakoimalla työelämäyhteistyössä tulevaisuuden johtamisosaamista. Sote-johtamisen ydinkompetenssien avulla mahdollistetaan työelämän tarpeisiin vastaava uudistuva johtaminen ja tätä tukeva alan johtamiskoulutus.

Outi Mattila
yliopettaja
Lapin ammattikorkeakoulu

Kirsi Hipp
tutkijayliopettaja
Hämeen ammattikorkeakoulu

Kirsi Koivunen
yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu

Annukka Kukkola
yliopettaja
Centria-ammattikorkeakoulu

Kirsi Moisanen
yliopettaja
Kajaanin ammattikorkeakoulu

Riku Niemistö
yliopettaja
Vaasan ammattikorkeakoulu

Kati Päätalo
yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu

Anne Rouhelo
lehtori
Turun ammattikorkeakoulu

Merja Sinkkonen
yliopettaja
Tampereen ammattikorkeakoulu

Päivi Tikkanen
erityisasiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet

[1] Tilastokeskus. 2023. Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot (Kansallinen koulutusluokitus 2016), 2002‒2021. Hakupäivä 6.4.2023. https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__opiskt/statfin_opiskt_pxt_13k5.px/

[2] Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. 2022. YAMK-tutkinto vie työuralla eteenpäin. Hakupäivä 6.4.2023. https://www.arene.fi/ajankohtaista/yamk-tutkinto-vie-tyouralla-eteenpain/

[3] Opetushallitus. 2023. Tutkintojen viitekehysten osaamistasokuvaukset. Hakupäivä 16.3.2023. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-viitekehykset

[4] Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. 2022. Suositus ammattikorkeakoulujen yhteisistä kompetensseista ja niiden soveltamisesta. Hakupäivä 16.3.2023. https://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2022/Kompetenssit/Suositus%20ammattikorkeakoulujen%20yhteisiksi%20kompetensseiksi.pdf?_t=1642539572