Kehitysvammaisten suun terveydessä on kohentamisen varaa. Suun terveyttä voidaan parantaa merkittävästi moniammatillisella yhteistyöllä. Suun terveys on tärkeä osa yleistä hyvinvointia. Opinnäytetyömme puitteissa järjestetty suun terveyden edistämiseen keskittyvä tapahtuma kehitysvammaisten palvelukodin hoitohenkilökunnalle on yksi askel kohti kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia.

Kehitysvammaisilla henkilöillä ilmenee monenlaisia suun alueen häiriöitä ja sairauksia, ja heidän suun terveydentilansa on keskimäärin heikompi muihin verrattuna [1] [2]. Kehitysvammaisten heikomman suun terveyden on katsottu johtuvan useista eri tekijöistä, kuten kyvyttömyydestä toteuttaa asianmukaista suuhygieniaa sekä haasteista ilmaista kipua ja epämukavuutta [3]. Tyypillisesti kehitysvammaisten suun alueella esiintyy myös suun terveyteen ja sen ylläpitoon vaikuttavia tekijöitä, kuten purentavirheitä, leukojen epäsuhtaisuutta, kiihtynyttä syljeneritystä sekä nielemis- ja purentaongelmia [4].

Erityishuollon piiriin kuuluvan henkilön suoriutuminen päivittäisistä toimista on turvattava. Suoriutumista auttavat erilaiset apuvälineet sekä huoltajan, omaisen ja henkilökunnan tuki. Tarvittava tuki on yksilöllistä. [5] Suun omahoidon toteuttaminen on yksi päivittäinen toimi, josta erityishuollon piirissä olevan henkilön voi olla vaikea suoriutua itsenäisesti. [1]

Järjestimme opinnäytetyönämme suun terveyden edistämiseen liittyvän tapahtuman kehitysvammaisten palvelukodin hoitohenkilökunnalle. Tarkoituksena oli ohjata palvelukodin henkilökuntaa asukkaiden suun terveyden edistämisessä ja edistää palvelukodin asukkaiden suun terveyttä.

Koulutuksen merkitys kehitysvammaisten suun terveyteen

Projektimuotoisen opinnäytetyömme tarpeellisuutta perustelemme Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Suun terveydenhuollon ammattilaisten velvollisuus on opastaa omaisia ja hoitohenkilökuntaa avustettavan suun hoidossa. [6] Koulutustoimilla voidaan edistää kehitysvammaisten henkilöiden suun terveyttä, ja niiden tavoitteena on vahvistaa yksilön ja omaisten tietoja ja taitoja. Suun terveyden roolin ymmärtämistä lisäävä koulutus voi parantaa kehitysvammaisten henkilöiden suun terveyttä ja samalla edistää heidän elämänlaatuaan ja hyvinvointiaan. [2] [7]

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa sovimme tapahtuman aiheen rajauksesta yhdessä toimeksiantajan kanssa. Aiheiden valinta tehtiin hyödynsaajien edun ja kohderyhmän koettujen tarpeiden mukaisesti. Aiheiksi rajautuivat kehitysvammaisten tavallisimmat suusairaudet, suuhygienia ja avustettu hampaiden harjaus sekä ravinnon merkitys suun terveydelle.

Kokosimme valikoiduista aiheista PowerPoint-esityksen ja kehitimme tapahtumaan myös toiminnallisen osuuden. Toiminnallinen osuus koostui erilaisten suunhoitovälineiden, kuten erilaisten hammasharjojen ja hammasvälien puhdistukseen käytettävien välineiden käyttöharjoituksista mallileuoille esityksen ohessa.

PowerPoint-esityksessä (kuvat 1–5) oli yhteensä viisi asiakokonaisuutta: suun terveys, kehitysvammaisten suun terveyden erityispiirteet, tavallisimmat suun sairaudet, ravitsemus ja ksylitoli sekä hoitohenkilökunta kehitysvammaisen henkilön suun terveyden edistäjänä. Viimeksi mainittu asiakokonaisuus sisälsi tietoa suuhygieniasta, suun terveydentilan arvioinnista, suunhoitovälineiden ja -aineiden valinnasta, autettavan henkilön päivittäisestä suun omahoidosta ja kuivan suun hoidosta, hammasproteesien puhdistuksesta sekä suun hoitoa vastustelevan henkilön suun puhdistamisesta.

KUVAT 1–5. Viisi diaa PowerPoint-esityksestä. Diat avautuvat isommaksi klikkaamalla.

PowerPoint-esityksen ulkoasu päädyttiin pitämään hyvin pelkistettynä ja yhtenäisenä, jotta sisältö olisi selkeä ja esitystä olisi helppo seurata. Asiasisältöä pyrittiin havainnollistamaan kuvittamalla lähes kaikki diat joko itse otetuilla kuvilla tai eri kuvapankkien vapaasti käytössä olevilla kuvituskuvilla.

Koulutustapahtuman sisällöllistä onnistumista mittasimme Webropol 3.0 -kyselyn avulla, johon tapahtumaan osallistuneet saivat anonyymisti käydä vastaamassa. Kyselyn tulosten perusteella jokainen vastaaja koki oppineensa jotain uutta kehitysvammaisten suun hoidosta. Palautteiden perusteella uutta opittiin muun muassa ksylitolituotteiden käytöstä, kuivan suun hoidosta ja hammasproteesien puhdistamisesta.

Tapahtuman tuloksena hoitohenkilökunnan osaaminen laajeni kehitysvammaisten suun hoidon osalta. Tämän tuloksen myötä hoitohenkilökunta voi soveltaa oppimaansa käytännössä palvelukodissa työskennellessään ja näin ollen myös edistää kehitysvammaisten asukkaiden suun terveyttä.

Moniammatillinen yhteistyö avaimena kokonaisvaltaiseen terveyteen

Moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä, jossa eri asiantuntijat työskentelevät yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Se edistää eri ammattilaisten välistä vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa, mikä puolestaan parantaa kokonaisvaltaista palvelua ja asiakkaan hyvinvointia. Eri ammattiryhmien välinen tiimityö on usein tehokasta, koska siinä yhdistyvät ammattilaisten eri osaamisalueet ja näkökulmat. [8]

Moniammatillisen yhteistyön haasteita ovat esimerkiksi kommunikaation ongelmat, erilaisten ammatillisten näkökulmien yhteensovittaminen, roolien epäselvyys sekä resurssipuutteet. Siksi onkin tärkeää työskennellä avoimesti ja luoda selkeät roolit ja vastuualueet työryhmän sisällä. Moniammatillinen yhteistyö vaatii jatkuvaa kommunikaatiota ja koulutusta eri ammattiryhmien välillä. Lisäksi tulisi pyrkiä saatavilla olevien resurssien tehokkaaseen käyttöön. [9]

Suun terveyden edistämisen tapahtuma tehtiin yhteistyössä kehitysvammaisten palvelukodin kanssa. Tapahtuman tavoitteena oli edistää kehitysvammaisten suun terveyttä, mihin tähdättiin suunnittelemalla sekä kohderyhmää että hyödynsaajia palveleva koulutustapahtuma. Projektin osapuolten välillä käytiin keskustelua koko prosessin ajan ja sovittiin tapahtuman sisällöstä, aikatauluista sekä käytettävissä olevista resursseista.

Koimme moniammatillisen yhteistyön kehitysvammaisten palvelukodin hoitohenkilökunnan kanssa toimivaksi ja hyödylliseksi. Hoitohenkilökunnan tietotaidon lisääminen kehitysvammaisten suun hoidosta ei ollut ainoa saavutuksemme. Yhteistyökumppanuuden myötä myös oma tietomme kehitysvammaisten parissa työskentelevien työnkuvasta laajeni. Saimme myös paremman käsityksen hoitotyön luonteesta ja siinä esiintyvistä mahdollisista haasteista. Oppimamme ansiosta osaamme tulevaisuudessa yhä paremmin kohdistaa koulutuksen sisällön kohderyhmälle sopivaksi.

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmaan sisältyy yksi varsinainen erityisryhmien suun hoitoa käsittelevä opintojakso, jonka lisäksi kehitysvammaisuutta ja kehitysvammaisten suun erityispiirteitä on sivuttu muillakin opintojaksoilla. Projektimme myötä oma tietomme ja taitomme kehitysvammaisten suun terveyden erityispiirteistä ja suun hoidosta lisääntyi. Onnistuimme myös lisäämään palvelukodin hoitohenkilökunnan tietämystä ja osaamista kehitysvammaisten suun hoidosta. Lisäksi opimme, että moniammatillisen yhteistyön avulla voidaan edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Pauliina Malinen
Opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmassa

Anniina Mäkimurto
Opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmassa

Blogiteksti perustuu opinnäytetyöhön:

Malinen, P. & Mäkimurto, A. 2023. Edistetään suun terveyttä. Tapahtuma kehitysvammaisten palvelukodin henkilökunnalle asukkaiden suun hoidosta. Oulun ammattikorkeakoulu. Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023112331140

Lähteet

[1] Wilson, N., Lin, Z., Villarosa, A., Lewis, P., Philip, P., Sumar, B. & George, A. 2019. Countering the poor oral health of people with intellectual and developmental disability: a scoping literature review. BMC Public Health 19 (1), 1530. Hakupäivä 15.11.2023. https://doi.org/10.1186/s12889-019-7863-1

[2] Kangutkar, T., Calache, H., Watson, J., Taylor, S. & Balandin, S. 2022. Education/Training Interventions to Improve Oral Health of Adults with Intellectual Disability. Healthcare (Basel) 10 (19), 2061. Hakupäivä 15.11.2023. https://doi.org/10.3390%2Fhealthcare10102061

[3] Hicham, A., Ziad, S., Ghassan, N., Genane, Y. & Fouad, A. 2017. Oral Health Status of Institutionalized Individuals with Intellectual Disabilities in Lebanon. Journal of Oral & Maxillofacias Research 8 (1), e4. Hakupäivä 15.11.2023. https://doi.org/10.5037/jomr.2017.8104

[4] Mubayrik, A. B. 2016. The Dental Needs and Treatment of Patients with Down Syndrome. Dental Clinics of North America 60 (3), 613−626. Hakupäivä 15.11.2023. https://doi.org/10.1016/j.cden.2016.02.003

[5] Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519. Finlex. Hakupäivä 2.1.2023. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519

[6] Käypä hoito -suositus 2023. Karies (hallinta). Duodecim. Käypä hoito. Hakupäivä 14.11.2023. https://www.kaypahoito.fi/hoi50127

[7] Ghaffari, M., Rakhshanderou, S., Ramezankhani, A., Buunk-Werkhoven, Y., Noroozi, M. & Armoon, B. 2017. Are educating and promoting interventions effective in oral health?: A systematic review. International Journal of Dental Hygiene 16 (1), 48−58. Hakupäivä 14.11.2023. https://doi.org/10.1111/idh.12305

[8] Mönkkönen, K., Kekoni, T. & Pehkonen, A. 2019. Moniammatillinen yhteistyö: Vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamus.

[9] Sandström, S., Keiski-Turunen, A., Hassila, L., Aunola, E. & Alahuhta, M. 2018. Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kuvaamana. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 44. Hakupäivä 15.11.2023. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018061225734