Tuetun työllistymisen työhönvalmennus on keino tukea osatyökykyisten työllistymistä. Nuorten Ystävien klubitaloissa toteutetaan aktiivisesti työhönvalmennusta yhteistyössä työnantajien kanssa. Työnantajayhteistyötä ryhdyttiin kehittämään palvelumuotoilun keinoin. Tässä blogitekstissä kuvataan prosessin eteneminen ja keskeiset tulokset.

Osatyökykyisten työelämäosallisuuden lisääminen on keskiössä, kun puhutaan työllisyysasteen nostosta. Osatyökykyisten ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työelämään pääsyä tulee edistää, jotta kaikki työvoimapotentiaali saataisiin käyttöön. Myös uusia työelämäosallisuutta tukevia malleja tulee kehittää ja ottaa käyttöön. On tarpeen tunnistaa myös työnantajien tarpeita, jotta työntekijät ja työntekijät kohtaisivat mahdollisimman tehokkaasti.

Nuorten Ystävät (NY) ry on kolmannen sektorin toimija, jonka tavoitteena on tukea osallisuutta ja tasa-arvoa. Klubitalot tarjoavat mielekästä tekemistä ja vertaistukea eri syistä työelämän ulkopuolella oleville jäsenille. Klubitalotoiminnassa tuetaan osatyökykyisten ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja jatkopolkuja avoimille työmarkkinoille.

Klubitalojen toiminnassa on ollut toiminnan alusta asti käytössä tuetun työllistymisen työhönvalmennus. Se on keino tukea osatyökykyisiä ja vaikeasti työllistyviä klubitalojen jäseniä työelämään kiinnittymisessä. Tuetun työllistymisen menetelmä on tutkimusnäyttöön perustuva ja tehokkaaksi todettu malli. Sen avulla voidaan edistää osatyökykyisten ja esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien työelämään pääsyä. Monen Nuorten Ystävien klubitalojen jäsenen tavoitteena on kiinnittyä työelämään. Etenkin osa-aikatyöt ovat monen elämäntilanteeseen sopiva vaihtoehto.

Nuorten Ystävien klubitalojen tuetun työllistymisen työhönvalmennus on ollut tuloksellista. Työhönvalmennuksen avulla 146 jäsentä löysi polkunsa työelämään vuonna 2020 [1]. Toiminnan edelleen tehostamiseksi klubitaloissa tunnistettiin tarve kehittää työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta vielä useampi jäsen pääsisi mukaan työelämään.

Työnantajayhteistyötä kehitettiin palvelumuotoilulla

Työantajayhteistyötä lähdettiin kehittämään palvelumuotoilun avulla. Kehittämistyö toteutettiin osana Oulun ammattikorkeakoulussa suoritettua kuntoutuksen erityisasiantuntijan tutkinto-ohjelman opinnäytetyötä. Kehittämistyö eteni palvelumuotoiluprosessin vaiheiden mukaisesti, ja se sisälsi määrittely-, tutkimus-, suunnittelu-, tuotanto- ja arviointivaiheet. Kehittämisprosessi käynnistyi vuoden 2019 lopussa alustavan aiheen määrittelyllä, ja toteutusvaihe päättyi joulukuussa 2020.

Kehittämistyöhön osallistui henkilökuntaa kolmesta Nuorten Ystävien klubitalosta Oulusta, Kajaanista ja Rovaniemeltä. Myös klubitalojen jäsenillä oli mahdollista osallistua kehittämistyön aikana järjestettyihin työpajoihin. Tutkimusvaihe nousi keskeiseksi osaksi kehittämistyötä. Sen tarkoituksena oli tunnistaa työnantajien tarpeet työnantajayhteistyön kehittämiseksi ja syventää asiakasymmärrystä.

Työnantajien tarpeet selvitettiin tutkimusvaiheessa

Tutkimusvaiheessa toteutettiin teemahaastattelu kolmelle työnantajalle ja yhdelle osatyökykyisten työllistämisen asiantuntijalle. Haastateltavat työnantajat olivat kaikki työllistäneet Nuorten Ystävien klubitalon jäsenen, ja heitä oli yksi jokaisen klubitalon alueelta.

Tulosten perusteella työhönvalmennusprosessia tuli selkeyttää työnantajille. Esille nousi myös tarve lisätä tietoa työhönvalmennuksesta ja sen mahdollisuuksista tukea työnantajia osatyökykyisten työllistämisessä. Lisäksi tunnistettiin, että työhönvalmennusta tulee markkinoida suoraan työnantajille. Asiantuntijahaastattelussa korostuivat yhteiskunnallinen näkökulma osatyökykyisten työllistämiseen ja työn merkitys yksilön kuntoutumiselle.

Lisäksi kaikissa haastatteluissa tuli esille osatyökykyisten jäsenten työvoimapotentiaali. Sitä toivottiin korostettavan, kun työhönvalmennusta markkinoidaan työnantajille. Haastatteluiden perustella tunnistettiin myös työhönvalmennuksen palvelupolun kriittiset pisteet, joita olivat työnantajien kontaktointi, tukimuotojen selkeys sekä tuen jatkosta sopiminen.

Työnantajien tarpeet erilaisia

Haastatteluiden tulosten perusteella tunnistettiin viisi erilaista työnantajaprofiilia. Työnantajat edustivat erityyppisiä työantajia, mikä mahdollisti hyvin haastatteluaineistojen hyödyntämisen työnantajaprofiilien laatimiseen. Profiilit olivat 1) Petu Pienyrittäjä (kuva 1), 2) Jassu Järjestö (kuva 2), 3) Sasu Suuryritys, 4) Tane Tietämätön ja 5) Vipe Vuokrafirma. Profiileissa kuvattiin, miten työhönvalmentaja voi tukea työnantajaa, millaisia arvoja työnantajilla on, millaiset ovat työntekijätarpeet ja miten työnantajiin saa yhteyden. [2]


Esimerkiksi Petu Pienyrittäjän työntekijätarpeet ovat osa-aikainen ja nopeasti saatavilla oleva työntekijä. Hän arvostaa työhönvalmentajan kanssa toteutuvaa sujuvaa yhteistyöstä ja hän ottaa avun mielellään vastaan. Jassu Järjestö palkkaa työntekijöitä ensisijaisesti palkkatuen avulla, ja he voivat toimia koko- tai osa-aikaisina. Heillä on kokemusta ja tietoa työhönvalmentajan tarjoamasta tuesta, ja he arvostavat säännöllistä yhteydenpitoa. Lisää profiileista on luettavissa opinnäytetyöstä. [2]

Työnantajaprofiilit tuovat näkyväksi, miten erilaisia tarpeita erilaisilla työnantajilla voi olla, ja miten tärkeää on tunnistaa nämä tarpeet jo alussa. Työhönvalmennuksen markkinoinnissa on myös hyvä olla tietoinen työnantajien erilaisista tarpeista ja tuoda esille, miten yksilöllistä ja joustavaa työhönvalmentajien tuki on niin jäsenille kuin työnantajillekin.

Markkinointimateriaalia työnantajayhteistyön kehittämiseen

Tutkimusvaihe vahvisti näkemystä siitä, että työhönvalmennuksen markkinointiin ja kontaktointiin tarvittiin materiaaleja. Niitä ideoitiin suunnitteluvaiheessa yhteistyössä. Markkinointimateriaalilla on mahdollista lisätä tietoisuutta työhönvalmennuksesta työnantajien keskuudessa ja selkeyttää erilaisia tukimuotoja.

Tuotantovaiheessa laadittiin työhönvalmennuksen esittelyvideo ja esite, jotka oli tarkoitettu tukimateriaaliksi työnantajien kontaktointiin. Esittelyvideolla (kuva 3) oli myös tarkoitus selkeyttää työhönvalmennusprosessin sisältöä ja lisätä tuetun työllistymisen tunnettavuutta. Esittelyvideon löytää Youtubesta, joten sitä voi helposti hyödyntää.

Kuvakaappaus videosta. Kuvassa teksti: NY klubitaloilla on monen eri alan osaajia vailla työpaikkaa. Työnantajana sinulla on mahdollisuus löytää klubitalolta sopiva työntekijä, jonka työllistämiseen liittyvissä asioissa auttaa ja tukee klubitalon työhönvalmentaja. Osaamista löytyy mm. kiinteistö-, puhtaanapito-, keittiö-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviin.
KUVA 3. Kuvakaappaus esittelyvideosta

Materiaaleja on mahdollista hyödyntää monipuolisesti työnantajien kanssa tehtävässä yhteistyössä, mutta myös yhteistyökumppanien kanssa tehtävässä työssä. Lisäksi materiaalia voi hyödyntää uuden työntekijän perehdytyksessä klubitaloissa.

Kehittämisprosessin suurin oivallus oli näkökulman muutos työnantajien kanssa tehtävään yhteistyöhön, mikä syntyi palvelumuotoilun tuloksena. Palvelumuotoilun avulla oli mahdollista huomioida kattavasti niin työnhakijoiden kuin työnantajien tarpeet. Mikäli osatyökykyisten jäsenten työllistymistä halutaan edistää, tulee työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä kehittää jatkuvasti.

Työhönvalmentajilla täytyy myös olla vahva yritysmaailman tuntemus sekä kyky luoda ja ylläpitää työnantajayhteistyösuhteita. Lisäksi heidän tulee hallita työnetsintä- ja työnkuvien muotoilutaidot. Nämä mahdollistavat paremmat yhteistyösuhteet työnantajiin ja voivat avata osatyökykyisille uusia väyliä työelämään.


Hautala Saana, palveluohjaaja, projektikoordinaattori
Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr

Virtanen Maarit, toimintaterapian lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, sosiaaliala- ja kuntoutus

Ruotsalainen Heidi, yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu, sosiaaliala- ja kuntoutus


Blogiteksti perustuu opinnäytetyöhön:

Hautala, S. 2021. Tukea työnantajaksi ryhtymiseen. Tuetun työllistymisen työhönvalmennukseen liittyvän työnantajayhteistyön kehittäminen Nuorten Ystävien klubitaloissa. Oulun ammattikorkeakoulu. Kuntoutuksen erityisasiantuntijan tutkinto-ohjelma. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105057294Lähteet

[1] Nuorten Ystävät. 2020. Klubitalojen toimintakertomus.

[2] Hautala, S. 2021. Tukea työnantajaksi ryhtymiseen. Tuetun työllistymisen työhönvalmennukseen liittyvän työnantajayhteistyön kehittäminen Nuorten Ystävien klubitaloissa. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 9.2.2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105057294