Keväällä 2021 joukko Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita osallistui Terwa-akatemian toimintaan suorittamalla opintojaan yhdessä liiketalouden yrittäjyysopiskelijoiden kanssa. Tähän kirjoitukseen kerättiin kokemuksia yhteistyöstä.

Kuvituskuva, jossa tekstit Skills, Learning, Knowledge, Ability, Growth, Training, Experience, Competence ja Skills.
Sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden opiskelijoiden välinen yhteistyö mahdollistaa innovatiivisten liikeideoiden syntymisen (kuva: Gerd Altmann/Pixabay)

Tiimityöskentely, luova ajattelu sekä halu kehittyä ja vaikuttaa ovat esimerkkejä taidoista, jotka ovat merkityksellinen osa sosiaali- ja terveysalan opintoja ja työtä. Samaiset taidot ovat myös osa yrittäjämäistä osaamista [1]. Yrittäjyys on kuitenkin monille aihe, johon liittyy paljon omaan osaamiseen kohdistuvia ennakkoluuloja ja epävarmuutta. Oulun ammattikorkeakoulun Terwa-akatemia on paikka, jossa sote-opiskelijat pääsevät turvallisesti ja hyvässä porukassa harjoittelemaan ja testaamaan osaamistaan yrittäjyyden maailmassa.

Terwa-akatemia luo mahdollisuuksia sote-opiskelijalle

Terwa-akatemia on liiketalouden opiskelijoista muodostuva yhteisö ja opintosuuntaus, jossa yrittäjyyttä opitaan käytännössä opiskelijoiden perustamissa osuuskunnissa. Opiskelijat tekevät projekteja oikeille asiakkaille ja soveltavat teoriaa suoraan käytäntöön. Opinnoissa korostuvat innovatiivisuus ja luovuus, liiketoimintaosaaminen, yhdessä yrittäminen sekä itsensä johtamisen taidot. [2]

Haastattelujen tekohetkellä Terwa-akatemiassa oli toiminnassa kolme osuuskuntaa, joissa opiskelijat työskentelivät tiimeissä erilaisten projektien parissa. Esimerkkejä Terwa-akatemian opiskelijoiden tekemistä projekteista ovat muun muassa Osuuskunta Räheen ylläpitämä Pakotalo Oulu ja Osuuskunta Räiskyvän ja Räheen yhteisprojekti TikTok-sovelluksessa suuren suosion saavuttaneista Tokkeri-korteista.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan Terwa-akatemiassa esimerkiksi harjoittelun kautta. Yhteistyö Terwa-akatemian opiskelijoiden kanssa on erinomainen mahdollisuus oppia yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä työotteesta. Sote-alaan liittyvissä projekteissa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat pääsevät hyödyntämään omaa osaamistaan käytännössä.

Sote-opiskelijoiden oppeja Terwa-akatemian projekteista

OTE-hankkeessa toteutettuihin pilotteihin osallistui yhteensä kuusi sote-alan opiskelijaa, joista neljää haastateltiin tätä blogitekstiä varten. Kaikki pilotteihin osallistuneet opiskelijat päätyivät tekemään yhteistyötä Terwa-akatemian yrittäjyysopiskelijoiden kanssa, kun heille viestittiin sähköpostitse sote-alan yrittäjyysopettajan toimesta tästä mahdollisuudesta. Lisäksi blogitekstiin haastateltiin neljää Terwa-akatemian opiskelijaa ja kolmea henkilökunnan edustajaa.

Osuuskunta Räheessä olleet kaksi sote-alan opiskelijaa päätyivät toteuttamaan Terwa-akatemian opiskelijoiden kanssa ”koronahengessä” työhyvinvointipäivän etäyhteyksillä. Lähtökohtina projektille olivat toisen sote-opiskelijan työikäisiin painottuva harjoittelu ja halu kehitellä jotain, mikä kiinnostaisi jokaista projektiin osallistuvaa. Haastatteluissa sote-opiskelijat kertoivat, että he olivat oppineet Terwan opiskelijoilta yrittäjyysnäkökulmaa projekteihin nähden sekä työskentelyä monialaisessa tiimissä.

Siellä ei istuta luennoilla vaan työstetään projekteja eteenpäin, ja sitten tulee tämmöistä yrittäjyysnäkökulmaa: myyntiä, markkinointia, markkinointimateriaalien tekemistä, hinnoittelua, tällaisia asioita mitä sote-opiskelijana ei miettisi ollenkaan – – oli tosi hauska päästä semmoistenkin asioiden parissa työskentelemään.

– Sote-opiskelija

Osuuskunta Räiskyvässä olleet kaksi sote-opiskelijaa toteuttivat Terwan opiskelijoiden kanssa kaksi projektia. Ensimmäisessä projektissa opiskelijat tekivät Oulun alueen yritysten työntekijöille räätälöityjä etäohjauksia hyvinvoinnin edistämiseksi. Toisessa projektissa opiskelijat tekivät Oulun omaishoitajaliitolle ohjevideoita siitä, miten omaishoidon apuvälineitä voidaan käyttää turvallisesti ja ergonomisesti. Terwa-akatemiassa sote-opiskelijat kokivat positiiviseksi ryhmäoppimisen, monialaisen työskentelyn sekä mahdollisuuden päästä kokeilemaan osuuskunnassa toimimista.

Mun mielestä tämä ryhmäoppiminen – – se on varmaan tutkittukin juttu, että ihmiset oppivat paremmin kun saa näin vertaisoppia ja jakaa sitä omaa oppimista toisille, niin semmoista ehkä toivoisin enemmän tänne (sotepuolelle).

– Sote-opiskelija

Tämä on mun mielestä hyvä idea, lähteä tämmöisessä periaatteessa osuuskuntatoiminnassa kokeilemaan niitä omia taitojaan ja tiimityöskentelyä, ja varsinkin oli kauhean kiva toisen sote-opiskelijan kanssa sitä moniammatillista työskentelyä harjoitella.

– Sote-opiskelija

Yhdessä oppien yrittäjyyteen

Yhdeksi Terwa-akatemian parhaista puolista nousi sekä opiskelijoiden että opettajien mielestä käytössä oleva pedagoginen malli, jossa teoriaa yhdistetään suoraan käytäntöön. Opiskelijoiden mukaan opiskelumalli opettaa muun muassa itseohjautuvuutta sekä laajaa vastuunottoa omasta oppimisesta ja tekemisestä.

Terwa-akatemian valmentajat ovat opiskelijoiden tukena ohjaamassa ja pitämässä huolen siitä, että oppimisprosessit pysyvät tarpeeksi syvällisinä. Eri aiheita käsitellään sen mukaan, kun ne nousevat ajankohtaisiksi opiskelijoiden tiimeissä, projekteissa sekä osuuskunnan liiketoiminnassa. Pääasiallisesti opiskelijat opettavat toinen toisiaan suosien tiimioppimisen menetelmää.

Sekä Terwa-akatemian että soten opiskelijat kertoivat, ettei projektien myötä alusta asti yhdessä tekemällä oppimiseen ja tekemiseen liity suuria paineita tai huolta siitä, että yksin tarvitsisi osata kaikki asiat. Projekteissa hyödynnetään jokaisen yksilöllistä osaamista ja vahvuuksia. Lähtökohtaisesti projektit muodostuvat tiimin mielenkiinnonkohteiden mukaisesti.

Pääsee niin vapaasti ideoimaan, käyttämään luovuutta ja omia ideoita, niin se oli kyllä tosi kiva asia.

– Sote-opiskelija

Tosi paljon mahdollisuuksia kehittää oikeastaan mitä vaan, mikä kiinnostaa koko porukkaa.

– Sote-opiskelija

Haastatteluissa opiskelijat toivat esiin myös kehittämiskohteita. Soten ja liiketalouden opiskelijoiden yritysideat sekä projektien kohteet poikkeavat toisistaan jo lähtökohtaisestikin alojen erilaisuuden myötä, mikä asettaa haasteita kaikkia kiinnostavan projektiaiheen löytämiseksi. Soten opiskelijoiden projektien on liityttävä heidän omaan alaansa, ja aiheet voivat olla melko kaukaisia liiketalouden opiskelijoille.

Koska sosiaali- ja terveysala on sellainen, että sinne hakeudutaan, jos sinulla oikeasti on mielenkiintoa, niin tuntuu hassulta, että sitä aletaan sitten tuputtamaan liiketalouden opiskelijoille.

– Sote-opiskelija

Jos lähtisin uudestaan mukaan tuommoiseen sote-projektiin, niin toivoisin että voisin itse antaa siihen ehkä enemmän kuin nyt, että jos olisi semmoinen projekti mikä olisi itselle kiinnostava ja mihin itsellä olisi niin kuin osaamista myös.

– Terwa-opiskelija

Haastateltujen opettajien mukaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäisiin taitoihin tulisi kiinnittää huomiota jo opinnoissa, koska taitoja tarvitaan laajalti sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelijoiden haastatteluissa nousi esille, että yrittäjyys on monelle epävarmuutta ja pelkoa herättävä aihe. Terwa-akatemian ja soten opiskelijoiden yhteiset projektit ovat turvallinen alusta yritystoiminnan harjoittelulle. Projekteissa opiskelijat tuovat yhteen omien alojensa osaamisen ja asiantuntijuuden.

Monella pelottaa lähteä mukaan tällaiseen uuteen juttuun ja yhteistyöhön, jotenkin koetaan, että pitää olla valmiina huippuun hiottu bisnesidea – ei todellakaan tarvitse, rohkeasti mukaan.

– Sote-opiskelija

Käytännössä tekemällä sitä ihan oikeaa yritystoimintaa oppii eri lailla kuin että olisi sellainen kuvitteellinen tilanne, niin kuin teoriaopinnoissa on.

– Terwa-opiskelija

Toimintamalli monialaiseen osuuskuntatoimintaan

Oulun ammattikorkeakoulu oli mukana OTE-hankkeessa, jossa kehitettiin ja pilotoitiin erilaisija tapoja soten opiskelijoiden opintojen suorittamiselle Terwa-akatemian osuuskunnissa. Piloteista saatujen kokemusten pohjalta Terwa-akatemia on todettu hyväksi vaihtoehdoksi yrittäjyydestä ja yrittäjämäisistä taidoista kiinnostuneille opiskelijoille suorittaa opintojaan. Tämä mahdollisuus opiskelijoilla on myös OTE-hankkeen päättymisen jälkeen.

MIKSI? Opiskelijaosuuskunta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää yrittäjyystaitoja ja yrittämäistä toimintaa oikeassa yrityksessä.
MITÄ? Projekti, joka toteutetaan monialaisessa tiimissä Terwa-akatemian opiskelijaosuuskunnan kautta. Muiden alojen opiskelijat voivat hakeutua mukaan osuuskunnan toimintaan suorittamaan omia opintojaan ja kerryttämään opintopisteitä.
MITEN? Opiskelijaosuuskuntaopinnoista kiinnostunut opiskelija sopii oman alan opettajan kanssa opintojen osan suoritustavaksi osallistumisen osuuskuntatoimintaan. Opiskelija ottaa yhteyttä osuuskuntaan, kertoo, millaista osaamista hänellä on ja mistä hän on kiinnostunut sekä mahdollisesta omasta tuote/palveluideastaan. Opiskelija tekee harjoittelusopimuksen osuuskunnan kanssa. Monialainen tiimi ideoi ja suunnittelee myytävän tuotteen/palvelun, markkinoi ja myy tuotteen, sekä arvioi toteutusta ja mitä prosessissa opittiin. Osuuskunnassa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea tai sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin.


Soten opiskelijoiden omaa alaa koskevan tiedon yhdistäminen Terwa-akatemian opiskelijoiden liiketalouden osaamisen kanssa voi parhaimmillaan synnyttää hyviä liikeideoita. Lisäksi se antaa myös erinomaista kokemusta tiimityöskentelystä ja muista yrittäjämäisistä taidoista. Terwa-akatemiassa suoritetut opinnot antavat mahdollisuuden käyttää omaa luovuuttaan ja kokeilla yrittäjyyttä käytännössä.


Koskela Emmi, sosionomiopiskelija (AMK)
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Säkkinen Rosa, sosionomiopiskelija (AMK)
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Änkiläinen Sonja, sosionomiopiskelija (AMK)
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Hautala Eija, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Klemola Katriina, lehtori, Terwa-akatemian valmentaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö


Hankkeen kaikki julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Yoop.fi. 2021. Yrittäjyysosaaminen opintopisteiksi. Hakupäivä. 20.9.2021. https://yoop.fi/

[2] Oulun ammattikorkeakoulu. 2021.Tradenomi (AMK), Terwa-akatemia. Hakupäivä 22.9.2021. https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ammattikorkeakoulututkinnot/tradenomi-amk-liiketalous-terwa-akatemia