Monialainen yhteistyö röntgenhoitajaopiskelijoiden ja medianomiopiskelijan välillä tuotti onnistuneen esittelyvideon röntgenhoitajan työnkuvasta ja opinnoista Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk). Videolla esitellään myös röntgenhoitajan työllistymis- ja jatko-opiskelumahdollisuuksia. Yhteistyö yli tutkinto-ohjelmarajojen mahdollisti laadukkaan lopputuloksen ja laittoi pohtimaan vastaavan toimintatavan hyödyntämistä muutenkin opinnoissa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin organisaatioiden välillä Oamkin toimiessa toimeksiantajana ja Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) kuvauslokaatioiden mahdollistajana.

Valmis idea ja yhdessä työskentelyn mahdollisuus olivat houkuttelevia tekijöitä kahteen eri tutkinto-ohjelmaan suunnattujen opinnäytetöiden tekemiselle sen sijaan, että kukin opiskelija olisi kehittänyt ideaansa ja produktiotaan yksin. Monialainen yhteistyö mahdollisti aihepiirin tarkastelun sellaisen henkilön näkökulmasta, jolle röntgenhoitajan työnkuva tai opinnot ovat vieraampia.

Monialaisen opinnäytetyön toimeksianto tuli Oamkin Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet -yksiköltä. Tavoitteena oli tuottaa esittelyvideo hakijoiden tavoittamiseksi. Työnjako tekijöiden kesken jakautui luontevasti opiskelijoiden substanssiosaamisen perusteella. Opinnäytetyön ohjausprosessissa kaikki osallistuvat tahot olivat mukana, jotta esittelyvideosta tulee tarkoitukseen sopiva ja se noudattaa Oamkin viestinnän linjauksia.

Eri tutkinto-ohjelmista tulevien opiskelijoiden ja tilaajan lisäksi yhteistyötä lisättiin ottamalla OYS mukaan mahdollistamaan sopivat kuvauslokaatiot. Videolla (Video 1) pystyttiin täten esittelemään Oulun yliopistollisen sairaalan radiologian ja sädehoidon yksiköitä monipuolisesti. Tämän yhteistyön kautta toteutuksessa saatiin hyödynnettyä työelämän ammattilaisten osaamista.

VIDEO 1. Röntgenhoitaja – säteilyn käytön ammattilainen [1].

Lopputuloksena laadukas video ja tärkeitä työelämätaitoja

Palautekyselyyn vastasi kahden bioanalyytikkoryhmän ja kahden sairaanhoitajaryhmän opiskelijat sekä ensimmäisen vuoden röntgenhoitajaopiskelijat. Palautekyselyn perusteella esittelyvideo koettiin hyödylliseksi ja laadukkaaksi sekä tarkoitustaan palvelevaksi kokonaisuudeksi. Monialaisten palautteenantajien kommenteista pystyttiin tulkitsemaan, että esittelyvideo antaa vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joita täysin röntgenhoitajan työnkuvasta, opinnoista sekä työllistymis- ja jatkokouluttautumismahdollisuuksista tietämätön saattaisi pohtia opiskelualaa valitessaan.

Opinnäytetyö toi hyötyjä monialaisen yhteistyön kaikille osapuolille. Opinnäytetyön tilaaja oli tyytyväinen valmiiseen esittelyvideoon ja sitä hyödynnettiin jo kevään 2022 yhteishaussa. OYS yhteistyöorganisaationa hyötyy myös lopputuloksesta. Terveyspalveluiden tuottajan näkökulmasta esittelyvideo koettiin tarpeelliseksi, jotta heille riittää ammattilaisia tulevaisuudessakin. Tutkimustuloksista nimittäin käy ilmi, etteivät nuoret ole kovin tietoisia hoitoalan työnkuvan moninaisuudesta [2], vaikka röntgenhoitajat kokevatkin työnsä sisältävän monia vetovoimatekijöitä, kuten työn monipuolisuus, hoitotyön yhdistyminen tekniseen työhön ja kehittymismahdollisuudet. Ja mikä tärkeintä, he itse arvostavat alaansa ja osaamistaan. [3]

Monialaisen yhteistyön johdosta esittelyvideon toteuttaneet opiskelijat pystyivät kehittämään osaamistaan omilla osaamisalueillaan, ja monialaisen osaamisen hyödyntäminen johti laadukkaaseen lopputulokseen. Työskentely opiskelijoiden välillä oli antoisaa ja sujuvaa, mikä entisestään lisäsi opiskelijoiden näkemystä siitä, että yhteistyötä eri tutkinto-ohjelmien välillä voisi olla paljon enemmän jo opintojen aiemmissa vaiheissa. Opinnäytetyöprosessin aikana opiskelijat pääsivät kehittämään myös projektiosaamistaan ja yhteistyötaitojaan, joista on varmasti hyötyä tulevaisuuden työelämässä.

Lukkarinen Pipsa, röntgenhoitajaopiskelija
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Luukela Sami, medianomiopiskelija
Oulun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö

Lähdemaa Suvi, röntgenhoitajaopiskelija
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Schroderus-Salo Tanja, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Jussila Aino-Liisa, yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Blogiteksti perustuu opinnäytetyöhön:

Lukkarinen, P. & Lähdemaa, S. 2022. Röntgenhoitajan työnkuva ja opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa. Esittelyvideo markkinointiin. Oulun ammattikorkeakoulu. Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205128938


Lähteet

[1] Lukkarinen, P. & Lähdemaa, S. 2022. Röntgenhoitajan työnkuva ja opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa. Esittelyvideo markkinointiin. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 13.5.2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205128938

[2] Raymond, A., James, A., Jacob, E. & Lyons, J. 2018. Influence of perceptions and stereotypes of the nursing role on career choice in secondary students: A regional perspective. Nurse Education Today 62, 150–157. Hakupäivä 1.12.2021. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.12.028

[3] Padinki, P. 2019. Röntgenhoitajan työn vetovoimatekijät ja koettu työn imu. Itä-Suomen yliopisto. Opinnäytetyö. Hakupäivä 25.11.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20190915