Teimme opinnäytetyönä kuvallisen ohjeistuksen helpottamaan suuhygienistiopiskelijoiden Lifecare-potilashallintajärjestelmän käyttöä opetushammashoitolassa. Ohjeistuksen tarkoituksena on kannustaa opiskelijaa itsenäisempään työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun Lifecare-sovellusta käytettäessä.

Oulun ammattikorkeakoulun suuhygienistiopintoihin sisältyy runsaasti käytännön harjoittelua kliinisen työn parissa. Harjoittelu työelämää vastaavassa työympäristössä kasvattaa opiskelijaa suuhygienistin ammattiin, jossa työskennellään pääasiassa yksin. Suuhygienisti on suun terveyden edistämisen ja suun sairauksien ennaltaehkäisyn ammattilainen. Suuhygienistin työtehtäviin sisältyy esimerkiksi suun terveystarkastukset, fluorikäsittelyt, hampaiden pinnoitukset, hammaskiven- ja värjäymien poisto sekä hampaiden valkaisu. [1]

Terveyskeskuksissa tapahtuvien työharjoittelujaksojen lisäksi kliinisen työn harjoittelua suoritetaan Dentopoliksen opetushammashoitolassa (kuva 1). Suuhygienistiopiskelijat hoitavat pääosin aikuisia potilaita, jotka ovat hakeutuneet opetushammashoitolan potilaiksi itse tai jotka on ohjattu sinne hammaslääkärin lähetteellä. Opetushammashoitolassa on suuhygienistiopiskelijoilla samanaikaisesti käytössä 6–10 hoitoyksikköä ja yhteensä 1–3 ohjaavaa opettajaa tai opetussuuhygienistiä valvomassa ja ohjaamassa opiskelijoiden työskentelyä. Opetushammashoitolan yleisimpiin hoitotoimenpiteisiin kuuluvat muun muassa kiinnityskudostarkastukset, hammaskivenpoisto sekä hampaidenvalkaisu. Yhden potilaan hoitoaika on noin 1,5 tuntia sisältäen potilasvaihdon eli hoitoyksikön siivouksen sekä hoitotoimenpiteestä tehtävät kirjaukset, jotka tehdään Lifecare-sovellukseen. Ohjaava opettaja tai opetussuuhygienisti myös tarkistaa jokaisen opiskelijan potilaalle tekemän hoitotoimenpiteen sekä siihen liittyvät kirjaukset. Opetushammashoitolan toimintaa, kuten kaikkea suun terveydenhuoltoa, ohjaavat perustuslain lisäksi laki potilaan asemasta ja oikeuksista, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä asetus potilasasiakirjoista. Nämä lait ja säädökset koskevat myös opetushammashoitolassa toimivia opiskelijoita sekä heidän tekemiään potilastietojen kirjauksia. [2]

Valokuvassa käytävä ja oviaukkoja opetushammashoitolan hoitotiloihin.
Opetushammashoitolan tilat (kuva: Minttu Pietikäinen, 2022).

Lifecare-ohjeistus tukena niin opiskelijoille kuin ohjaajille

Lifecare on potilastietojärjestelmä, joka toimii koko sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Lifecare integroi tutkimusten raportoinnin, potilastiedot, röntgenkuvat, sähköisen ajanvarauksen sekä taloushallinnon. [3]

Opinnäytetyöllämme halusimme mahdollistaa opiskelijan itsenäisemmän työskentelyn opetushammashoitolassa vapauttaen samalla ohjaajien aikaa varsinaisen kliinisen työn ohjaukseen. Ohjeistuksemme avulla opiskelija voi tarkistaa Lifecaren keskeisimmät toiminnot ja esimerkiksi yleisimmin käytetyt toimenpidekoodit. Ohjeistus auttaa opiskelijaa selvittämään Lifecaren käyttöön liittyviä ongelmatilanteita itsenäisesti (kuva 2). Idea opinnäytetyöhön lähti omasta kokemuksesta ja koetusta tarpeesta. Opetushammashoitolassa työskennellessämme koimme, että ohjausta joutui usein odottamaan. Ohjeistuksemme avulla opiskelija voi käyttää tämän ajan hyödyllisesti esimerkiksi uuden hoitoajan varaamiseen tai kirjausten tekemiseen. Ohjeistuksen avulla opiskelija myös kykenee selvittämään yleisimmät ohjelman käyttöön liittyvät ongelmatilanteet itsenäisesti.

Valokuvassa ihminen istuu tietokoneen ääressä.
KUVA 2. Ohjeistuksen hyödyntäminen käytännössä (kuva: Minttu Pietikäinen, 2022).

Teimme ohjeistuksesta selkeän käyttämällä maltillisesti värejä sekä rajaamalla ohjeistuksen niihin Lifecaren toimintoihin, jotka tulevat esiin opetushammashoitolan jokapäiväisessä toiminnassa. Ohjeistus tulee olemaan osa Dentopoliksen harjoittelun perehdyttämismateriaalia, joka jaetaan opiskelijoille Moodle-oppimisympäristön kautta. Ohjeistus luovutetaan kokonaisuudessaan opetussuuhygienistille, jolloin ohjeistusta on mahdollista päivittää ajantasaiseksi mahdollisten ohjelmistopäivitysten myötä.

Ohjeistuksesta saimme palautekyselyn avulla positiivista palautetta eri vuosikurssien suuhygienistiopiskelijoilta. Vaikka kyselyn vastausprosentti jäi pieneksi, pystyimme näkemään tuloksista ohjeistuksen hyödyllisyyden. Kyselyn vapaissa palautteissa myös tuotiin esille ohjeistuksen havainnollistavat kuvat, helppokäyttöisyys sekä järjestelmällisyys. Saimme luotua ohjeistuksen, joka on tukena kaikille suuhygienistiopiskelijoille eri opintojen vaiheissa. Yksi parhaista palautteista oli Dentopoliksessa olevien ohjaavien opettajien positiivinen palaute. Tästä tuli meille opiskelijoille hyvä olo, kun tiedämme ohjeistuksen vastaavan opetushammashoitolan tarpeita.

Opetushammashoitola – suuhygienistien oppimisympäristö

Meille opetushammashoitola on paikka, jossa oppiminen ja käytännön tekeminen yhdistyvät. Suuhygienistiopinnoista suuri osa vietetään kliinisen harjoittelun parissa. Dentopoliksen opetushammashoitola on oppimisympäristönä turvallinen ja innostava, sekä työskentelyilmapiiri on yhteisöllinen. Siellä pääsemme monipuolisesti harjoittelemaan ja kokemaan, mitä suuhygienistin työnkuvaan sisältyy. Ohjeistuksemme kasvattaa opiskelijaa suuhygienistin ammatillisuuteen kannustamalla itsenäisempään työskentelyyn.

Teemu Kivimäki
Suuhygienistiopiskelija
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Minttu Pietikäinen
Suuhygienistiopiskelija
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Blogiteksti perustuu opinnäytetyöhön:

Kivimäki, T & Pietikäinen, M. 2022. Lifecare-ohjeistus suuhygienistiopiskelijoille. Kuvallinen ohjeistus opetushammashoitolaan. Oulun ammattikorkeakoulu, suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022113025296


Lähteet

[1] Oulun ammattikorkeakoulu. Suuhygienisti (AMK). Hakupäivä 23.11.2022. https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ammattikorkeakoulututkinnot/suuhygienisti-amk

[2] Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559. Hakupäivä 23.11.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559

[3] Tietoevry. 2022. Suun terveydenhuolto. Hakupäivä 23.11.2022. https://www.tietoevry.com/fi/care/terveydenhuolto/suun-terveydenhuolto/