Monipuolinen sosiaali- ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmien tarjonta Oamkissa, sen kehittämisnäkökulmat ja valmistuvien osaaminen ovat keskeisiä teemoja tässä kolumnisarjassa. Sisällöt ovat ajankohtaisia uuden Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta vuonna 2022, jolloin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot täyttävät 20 vuotta. Soten YAMK-tutkinnot tutuiksi -kolumnisarjaa jatkaa kirjoituksellaan yliopettajat Eija Niemelä ja Liisa Kiviniemi.

Soten YAMK-tutkintoja käsittelevän kolumnisarjan logo.

Hoitajapulasta sekä sosiaali- ja terveysalan veto- ja pitovoimasta on viime aikoina keskusteltu vilkkaasti. Ratkaisuksi esitetään yleensä parempaa palkkaa, arvostavaa johtamista ja hyviä työolosuhteita. Ne ovat tärkeitä kaikki. Edellä mainittujen lisäksi mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen lisäävät motivaation säilymistä työssä ja mahdollistavat urakehityksen.

Osaamisen johtaminen on substanssiosaamisen lisäksi yksi kliinisen asiantuntijan ydinosaamisalueista. Osaamisen johtamista tarvitaan esimerkiksi jalkautettaessa näyttöön perustuvaa hoitotyötä omaan työyksikköön tai koko organisaatioon. Myös tutkimuksellisten kehittämisprosessien johtamisessa hyödynnetään substanssiasiantuntijuutta. Lisäksi uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja mentoroinnissa tarvitaan johtamistaitoja osaamisen jakamisen lisäksi.

Terveydenhuollossa on paljon vaativia tehtäviä, joihin perehtyminen ja taitavaksi ammattilaiseksi oppiminen vie aikaa. Kokeneemman kollegan tuki ja ohjaus ovat merkittäviä osaamisen ja myös työhyvinvoinnin näkökulmasta. Hyvä perehdytys ja osaamisen luoma turvallisuus ovat tärkeitä veto- ja pitovoimatekijöitä hoitotyössä.

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelmaan hakeutuvilla opiskelijoilla on yleensä useiden vuosien työkokemus alalta. He haluavat kehittyä omassa asiantuntijaosaamisessaan ja hankkia uutta osaamista, mutta eivät välttämättä ole kiinnostuneita esihenkilöinä toimimisesta.

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelmassa valitaan jo hakuvaiheessa kliinisen asiantuntijaosaamisen syventävät opinnot. Opetussuunnitelmissa on mahdollistettu opintojen suuntaaminen opiskelijan oman urakehityksen tavoitteiden mukaisesti. Opintojen aluksi opiskelija tekee osaamisen itsearvioinnin, jonka perusteella hän tekee henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa.

Pakollisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee 20‒30 opintopistettä opintoja riippuen oman suuntautumisensa syventävien opintojen määrästä. Vaihtoehtoisia opintoja voi suunnata esimerkiksi kehittämiseen, ikääntyvien hoitotyöhön, farmakologiaan, johtamiseen tai jatko-opintoihin tohtoripolulle. Yhdessä tuutoropettajan kanssa voidaan pohtia, onko muissa tutkinto-ohjelmissa sopivia opintoja vaikkapa oman digiosaamisen kehittämiseen.

Oman asiantuntijuusosaamisen syventämisen lisäksi ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opiskellaan tutkimus- ja kehittämisopintoja ja tehdään laaja 30 opintopisteen tutkimuksellinen kehittämistyö. Tässä kolumnisarjassa Reetta Saarnio ja Kati Päätalo ovat aiemmin kuvanneet tätä YAMK-opinnäytetyötä [1].

Opinnäytetyö on kolmasosa tutkinnon 90 opintopisteen opinnoista. Tämän työmäärän opiskelija tekee yhteistyössä työelämän kanssa. Tällöin kehittämistä voi suunnata oman urakehityksen kannalta kiinnostavaan kehittämiskohteeseen, joka voi löytyä esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämistyöhön liittyen. Hyvinvointialueen yhtenä painopistealueena on ”parhaat osaajat”, jonka periaatteen mukaisesti henkilöstö osallistuu ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan ja palvelujen kehittämistyöhön. Eräänä tavoitteena on, että sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy ja asiakkaiden sekä henkilöstön tyytyväisyys sähköisiin palveluihin paranee. [2]

Työelämän uusiin osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää koulutusjärjestelmältä joustavuutta sekä mahdollisuuksia päästä tarvitsemaansa koulutukseen työn ohessa ja sen aikana. Kansallinen jatkuvan oppimisen strategialuonnos on lausuntokierroksella [3].

Oamkin ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot voi suorittaa pääosin verkko-opintoina. Osa syventävistä opinnoista toteutuu lähiopetuksena. Joustavuutta lisäävät opiskelijan aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt.

Nyt meneillään olevassa Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelmassa syventävistä opinnoista toteutuvat laajavastuinen kliininen hoitotyö [4], kliininen bioanalytiikka [5], kliininen radiografia [6] ja mielenterveys- ja päihdetyö [7]. Seuraavassa eli elokuussa 2023 alkavassa toteutuksessa vaihtoehtoina ovat laajavastuinen kliininen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdetyö sekä palliatiivinen hoito [8].


Eija Niemelä
yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Eija Niemelä.
Eija Niemelä (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).

Liisa Kiviniemi
yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Liisa Kiviniemi.
Liisa Kiviniemi (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).


Kolumnisarjan seuraavat kirjoittajat ovat yliopettaja Liisa Kiviniemi ja yliopettaja, tiimipäällikkö Kirsi Koivunen.

Kolumnisarjan aiemmat julkaisut:

– Tapio Tarja: Kestävästi kriittinen, reilusti eettinen – sitä on sosiaalisesti kestävä kehittäminen
Junttila Taina: Oppiminen – onneksi se on jatkuvaa
– Saarnio Reetta & Päätalo Kati: YAMK-opinnäytetyöt – tutkimuksellista kehittämistä yhteistyössä työelämän kanssa
– Rautio Tarja, Xiong Essi, Viljamaa Sanna, Keskitalo Nina & Pietikäinen Anne: Master-opiskelija syventää osaamistaan hanketoiminnassa

 Männikkö Niko: Sosiaali- ja terveysalan yksikkö yhteistyökumppanina – tuloksellista tutkimus- ja kehitystyötä
 Kiviniemi Liisa & Jussila Aino-Liisa: Laadullinen tutkimus osana tutkimuksellista kehittämistä
– Jauhiainen Jukka, Männistö Merja & Paalimäki-Paakki Karoliina: Älypotkupuvuista saunasensoreihin – terveys- ja hyvinvointiteknologiaa moniammatillisesti
– Hautala Eija & Ruotsalainen Heidi: Yritys ‒ meiltä saa tukea innovaatioiden kehittämiseen
 Immonen Kati: Näyttöön perustuvuus kulkee mukana läpi opintojen opettajasta oppijaan
– Vanhanen Minna & Ronkainen Sanna: Kliininen asiantuntija tarvitsee kehittämistyössään pedagogista osaamista

 Männistö Merja: Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut -tutkinto-ohjelmassa opiskellaan yhteisöllisesti verkko-oppimisympäristössä
 Päätalo Kati & Kiviniemi Liisa: Työkykyjohtaminen sotealan johtajan kompetenssina
– Tuomikoski Anna-Maria: Digipalveluiden kehittämiseen tarvitaan monialaista osaamista
 Koivunen Kirsi: Master-koulutuksesta tohtoriopintoihin
 Ruotsalainen Heidi & Kurttila SannaNäyttöön perustuvan kuntoutuksen toteutumiseksi tarvitaan kuntoutuksen asiantuntijoita
 Niemelä Eija & Hökkä Minna: Palliatiivinen hoito – sydämen asia
 Kiviniemi Liisa: Mielenterveysosaamista tarvitaan
– Rantala Arja: Tutkimusmenetelmien opiskelu ja opettaminen englanninkielisessä kliinisen optometrian YAMK-tutkinnossa
– Paldanius Mika & Holappa-Girginkaya Jaana: Bioanalytiikan alakohtaiset YAMK-opinnot syventävät osaamista ja auttavat urakehityksessä
– Schroderus-Salo Tanja & Jussila Aino-Liisa: Kliinisen radiografian syventävissä opinnoissa hyödynnetään verkostototeutusta

– Niemelä Eija & Saarnio Reetta: Sairaanhoitaja kliinisen asiantuntijan urapolulla

Lähteet

I1] Saarnio, R. & Päätalo, K. 2022. YAMK-opinnäytetyöt – tutkimuksellista kehittämistä yhteistyössä työelämän kanssa. Oamk Journal 144/2022. Hakupäivä 20.10.2022. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022092960466

[2] Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. 2022. Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus – yhdessä tehden. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia 2023‒2030. Hakupäivä 20.10.2022. https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/wp-content/uploads/2022/05/pohjois-pohjanmaan_hyvinvointialueen_strategia_2023-2030_versio_4-5-2022.pdf

[3] Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2022. Kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategialuonnos lausunnoille. Tiedote 12.10.2022. Hakupäivä 20.10.2022. https://okm.fi/-/kansallinen-korkeakoulujen-jatkuvan-oppimisen-strategialuonnos-lausunnoille

[4] Niemelä, E. & Saarnio, R. 2022. Sairaanhoitaja kliinisen asiantuntijan urapolulla. Oamk Journal 10/2022. Hakupäivä 20.10.2022. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022021819872

[5] Paldanius, M. & Holappa-Girginkaya, J. 2022. Bioanalytiikan alakohtaiset YAMK-opinnot syventävät osaamista ja auttavat urakehityksessä. Oamk Journal 22/2022. Hakupäivä 20.10.2022. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022030421899

[6] Schroderus-Salo, T. & Jussila, A. 2022. Kliinisen radiografian syventävissä opinnoissa hyödynnetään verkostototeutusta. Oamk Journal 15/2022. Hakupäivä 20.10.2022. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022022120072

[7] Kiviniemi, L. 2022. Mielenterveysosaamista tarvitaan. Oamk Journal 31/2022. Hakupäivä 20.10.2022. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022031824117

[8] Niemelä, E. & Hökkä, M. 2022. Palliatiivinen hoito ‒ sydämen asia. Oamk Journal 35/2022. Hakupäivä 20.10.2022. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022032525270