Syksyllä 2021 Oamkissa järjestettiin ensimmäistä kertaa oppimisen ja opettamisen ideointikilpailu OPStart tulevaisuuteen, jonka yhtenä tavoitteena oli vastata 2020-luvulla tapahtuvaan korkeakoulutuksen murrokseen kohti oppijakeskeistä ajattelua. Kilpailuun osallistujille annettiin tehtäväksi ideoida opetusta merkittävällä tavalla uudistava opintojakso tai opintokokonaisuus. Lähdimme mukaan pilke silmäkulmassa, mutta samalla mielestämme kehityskelpoisella englannin verkkokurssilla. Suureksi hämmästykseksemme – ja iloksemme – voitimme kilpailun!

Kilpailuehdotuksemme pohjautui CampusOnline.fi-portaalissa tarjoamaamme tekniikan englannin verkkokurssiin, joka on ollut suoritettavissa kesäisin vuodesta 2019 lähtien. Opintojakso kuuluu portaalissa Oamkin suosituimpiin, mikä oli yksi monista perusteista osallistua kilpailuun. Myönteinen opiskelijapalaute antoi meille myös varmuutta siitä, että olimme oikealla polulla.

Olemme kehittäneet opintojaksoa pikkuhiljaa aina ennen uutta toteutusta mutta kilpailun kautta toivoimme saavamme lisää aikaa ja apua toteuttaa villejäkin ideoitamme. Koska tavoitteenamme on laadukas toteutus, päätimme myös panostaa entisestään asiakaskokemukseen ja tehdä sitä varten kesälle 2022 muun muassa pienen aloitusvideon, jossa opintojakso esitellään suullisesti (video 1).

VIDEO 1. Opintojakson aloitusvideo.

Englantia monen alan insinööreille

Jo ensimmäisestä toteutuksesta lähtien on tämän verkko-opintojakson ideana ollut tarjota mahdollisuus suorittaa tekniikan alan englannin opintojakso niin, että opiskelija on voinut yhteisen, kaikille insinööriopiskelijoille sopivan osion lisäksi valita suoritettavakseen omaan tutkinto-ohjelmaansa sopivan ammattialakohtaisen osion. Tekniikan aloilla englannin kielen tarpeet ja viestintätilanteet ovat alasta riippumatta hyvin samankaltaisia, mutta koska ammattiterminologia poikkeaa jossain määrin, tutkintokohtaisille osioille on tarvetta.

Muutama opiskelija on kertonut oppineensa sanaston lisäksi ammattialakohtaisesta osiosta jopa jotain omaan alaansa liittyvä uutta asiaa. Kesän 2021 toteutuksessa tarjolla oli yhteisen alkuosion lisäksi osiot sähkö-, automaatio-, talo-, energia- ja rakennustekniikan insinööriopiskelijoille.

Arvioinnissa pallo on opiskelijalla

Oppijakeskeisyys ja osaamisperustaisuus ovat olleet lähtökohtana opintojakson arvioinnissa heti ensimmäisestä toteutuksesta lähtien. Uutta ja hiukan mullistavaakin arvioinnissa on se, että opiskelija saa itse päättää, mitä arvosanaa hän opintojaksosta tavoittelee. Suuntaa antava lähtötasotesti on tässä opiskelijan apuna, mutta tärkeintä on opiskelijan kyky arvioida senhetkinen kielitaitonsa, osaamistavoitteensa ja käytössä olevat resurssinsa.

Opintojakson tehtävät on rakennettu siten, että opiskelija tekee omaan arvosanatavoitteeseensa vaaditut tehtävät, joihin sisältyy myös muutama kaikille pakollinen tehtävä. Jokaiselle arvosanatasolle on tehty oma väreillä merkattu polku, jota seuraamalla tavoitteeseen voi päästä (kuvat 1 ja 2). Opintojaksolla ei ole tenttiä, mutta opiskelija saa palautetta ja arvosanan joistakin tehtävistä, kuten digitaalisesta CV:stä. Opiskelijan valitsema tehtäväpolku yhdessä arvioitavien tehtävien kanssa määrittelevät opiskelijan kurssiarvosanan.

Kuvakaappaus tehtävästä.
KUVA 1. Tehtävä tasoille 2–5 (kuva: Marjo Heikkinen).
Kuvakaappaus tehtävästä.
KUVA 2. Tehtävä tasoille 4–5 (kuva: Marjo Heikkinen).

Tämä perinteisestä arvioinnista poikkeava käytäntö on saanut opiskelijoilta paljon kiitosta, ja se on ollut myös meille opettajille mielenkiintoinen, haastava ja silmiä avaava kokeilu. Se, että opiskelija voi valita omalle tasolleen sopivat tehtävät, on tehnyt opintojakson suorittamisesta motivoivaa ja sopivan haastavaa. Kukaan ei ole kertonut turhautuneensa tai toisaalta joutuneensa ylivoimaisten tehtävien eteen. Periaatteenamme on luonnollisesti ollut, että mitä korkeampaa arvosanaa opiskelija on tavoitellut, sitä vaativammaksi tehtävät ovat muuttuneet sekä kielen että sisällön suhteen.

Uudistuksia kesälle 2022

Kilpailuehdotuksessamme kerroimme, mitä kehittäisimme ja uudistaisimme opintojaksolla, mikäli valinta kohdistuisi meihin. Kaikkia ideoita ja kehitystoiveita emme päässeet vielä toteuttamaan, mutta olemme nyt muutamaa uutta kokeilua rikkaampia.

Yksi näkyvimmistä uudistuksista kesän 2022 toteutuksessa oli uuden informaatioteknologian insinööriopiskelijoille sopivan tehtäväosion luominen. Tämä lisäsi opintojakson suosiota entisestään, ja saimmekin runsaasti IT-alan opiskelijoita mukaan sekä Oamkista että yhteistyöoppilaitoksista.

Opintojaksolle ilmoittautui keväällä 242 opiskelijaa, mutta emme kauhistuneet suurta opiskelijamäärää. Tiesimme kokemuksesta, että kesäkursseille ilmoittaudutaan usein siltä varalta, ettei kesätöitä löydy. Työpaikan myötä opintojakso jää herkästi suorittamatta. Opintojakson suoritti lopulta hyväksytysti 137 opiskelijaa.

Opintojakso on toteutettu Moodlessa. Olemme alusta lähtien ennakkoluulottomasti kokeilleet erilaisia Moodlen omia aktivointityökaluja ja luoneet niillä monenlaisia harjoitustehtäviä. Kilpailun voiton ansioista meillä oli enemmän aikaa opetella uusien työkalujen käyttöä ja luoda uusia entistä monipuolisempia tehtäviä. Kokeilimme muun muassa Speak the Word Set- (kuva 3) ja Essay-työkaluja, jotta oma työmme tehtävien arvioinnissa vähenisi. Työkaluista ensimmäinen osoittautui käyttökelpoiseksi, joskaan ei täydelliseksi, mutta jälkimmäinen oli lopulta pettymys. Saimme myös apua muistuttajatoiminnon käyttöönottoon viestinnässä opiskelijoiden kanssa.

Kuvakaappaus työkalusta, jossa teksti procedure. Push to speak.
KUVA 3. Ääntämistehtävä Speak the Word Set työkalulla toteutettuna (kuva: Marjo Heikkinen).

Pulinaa Zoomissa

Pulinapajat olivat kesän 2022 toteutuksessa suurin ja innostavin uudistuksemme. Kilpailuehdotuksessa kerroimme, että vaikka opintojaksolla on suullista osaamista harjoittavia tehtäviä, haluaisimme kehittää ja kokeilla uusia tapoja harjoittaa suullista vuorovaikutusta verkkototeutuksella. Niinpä päätimme luoda Zoomissa pidettävät pulinapajat.

Aiemmin opintojakso oli ollut täysin ajasta ja paikasta riippumaton, mutta tämän uudistuksen kanssa jouduimme ottamaan kalenterit esille. Päätimme järjestää kaksi pajaa: yhden kesäkuussa ja toisen elokuussa. Jotta opintojakso pysyi edelleen opiskelijoiden näkökulmasta joustavana, tarjosimme heille viisi mahdollista aikaa osallistua kuhunkin pajaan. Pajoja pidettiin etupäässä ilta-aikaan, jotta kenenkään työssäkäynti ei muodostuisi esteeksi osallistumiselle.

Pulinapajoissa pääsimme kokeilemaan ongelmalähtöistä oppimista, josta meillä ei juuri ollut aiempaa kokemusta. Kummassakin pajassa keskiössä oli kommunikaatio. Perusajatuksena oli, että opiskelijat työskentelevät sattumanvaraisesti luoduissa pienissä ryhmissä tehtävänään ongelma, johon heidän piti neuvotella tai keksiä ratkaisu yhdessä. Kesäkuun pajassa ryhmät neuvottelivat kuvitteellisen tilanteen ja roolien avulla ratkaisun tekniikan alan yrityksen työntekijöiden vaihtuvuuden vähentämiseksi. Elokuun pajassa ryhmien tehtävänä oli selvittää tiensä pakopelin kautta kiinalaiseen päivällispöytään.

Pulinapajat saivat suorastaan riemukkaan vastaanoton. Erityisesti toisen pajan pakopeli sai opiskelijat todella iloiseksi. Kummankin pajan jälkeen opiskelijat kertoivat tehtävän sujumisesta ja ryhmän toiminnasta aluksi suullisesti ja sen jälkeen kirjoittamalla Moodlen oppimispäiväkirjaan. Oppimispäiväkirjassa he myös reflektoivat omaa osallistumistaan ja oppimistaan. Tässä kokeilussa toteutui hyvin myös oppijakeskeisyys, sillä me opettajat annoimme opiskelijoiden keskenään löytää ratkaisun annettuun tehtävään emmekä kierrelleet ryhmissä tarkkailemassa heidän tekemisiään. Toki menimme pyydettäessä apuun, mutta opiskelijat osoittautuivat neuvokkaiksi ja pärjäsivät ilman meitä.

Palaute pulinapajoista oli poikkeuksellisen positiivinen, ja niitä toivottiin jopa lisää. Tiedämme nyt, että pulinapajoja voi ja kannattaa pitää myös itsenäisissä verkkototeutuksissa. Pajojen aiheeksi sopii hyvin jokin ongelmalähtöinen tehtävä, jota tehdessään opiskelijat harjoittavat suullisen englannin tuottamisen lisäksi myös vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitojaan. Työskennellessään heille ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa opiskelijoille kertyi myös arvokasta verkkotyöskentelykokemusta.

Pelko pois – kokeilemalla oppii

Kilpailun voitto ei tuonut ainoastaan kokeilumahdollisuuksia olemassa olevan opintojakson kehittämiseksi. Voiton myötä meille Oamkin Kielikeskukseen annettiin kehitystehtäväksi luoda monialainen koko Oamkin läpäisevä englannin kielen verkkototeutus perinteisen luokkahuonetoteutuksen rinnalle lisäämään opintojen joustavuutta.

Uutta verkkototeutusta työstää työryhmä, jossa on mukana eri yksiköissä opettavia englannin kielen opettajia. On tärkeää, että kehittämisessä on mukana kielen asiantuntijoita eri aloilta, jotta sisällön ja tehtävien sopivuus ja eriyttäminen eri aloille saadaan varmistettua. Työympäristöt ovat nykyisin monikulttuurisia alasta riippumatta, joten tavoitteena on luoda verkkototeutus, jonka avulla opiskelija voi harjaantua oman alansa englanninkielisiin kommunikaatiotilanteisiin ja alan termistön käyttöön.

Tärkein oivalluksemme on ollut, ettei uutta kehittäessä ole koskaan valmis. Rohkeus kokeilla ja valmius reflektoida toteutuksen toimivuutta opiskelijoiden palautteen ja tuotosten perusteella vievät väistämättä eteenpäin tuoden mukanaan kokemusta ja laatua. Uudistamista ei kannata ottaa niin vakavasti, mutta se kannattaa kuitenkin ottaa tosissaan!


Heidi Hedström
lehtori
tiimipäällikkö
Kielikeskus, ruotsin ja vieraiden kielten tiimi

Marjo Heikkinen
lehtori
Kielikeskus, ruotsin ja vieraiden kielten tiimi


Iloksemme voimme todeta, että uusi OPStart-kilpailu pidetään myös syksyllä 2022. Suosittelemme osallistumaan – valmista ei tarvitse olla! Tärkeintä on idea ja rohkeus.