Tutkimuksellinen kehittämistyö ja tulosten levittäminen ovat oleellinen osa hanketyötä. Aktiivisella tulosten levittämisellä työ tehdään näkyväksi, saadaan aikaan mielenkiintoisia keskusteluja muiden saman aiheen parissa työskentelevien toimijoiden kanssa ja mikä tärkeintä, tuloksia tuodaan näkyväksi myös hankkeen kohderyhmälle.

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on yksi Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla -hankkeen (KARITA) osatoteuttajista. KARITA-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI)- ohjelmaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimassa KATI-ohjelmassa kehitetään ja otetaan käyttöön kotona asumista tukevaa teknologiaa [1]

Oamkin osatoteutus on toteuttanut intensiivisesti tutkimuksellista kehittämistyötä KARITA-hankkeessa. Koko hankekonsortion höydyksi on tuotettu kattavaa, arvokasta ja työelämälähtöistä tietoa. Hankkeessa on kerätty tietoa eri menetelmin iäkkäiden henkilöiden kotona asumista tukevien palveluiden parissa työskentelevien ammattilaisten ja asiakkaiden näkökulmasta.

Kotiin tuotavien palveluiden johdolta ja esihenkilöstöltä on kerätty haastattelulla ja kyselytutkimuksella tietoa teknologian hyödyntämiseen liittyvästä eettisyydestä, asiakasosallisuudesta ja tiedolla johtamisesta. Ikääntyvien parissa työskentelevän henkilöstön eettistä osaamista kotona asumista tukevien teknologioiden käyttöönoton yhteydessä on kartoitettu YAMK-opinnäytetyönä toteutettavassa kyselyssä. Kotona asumista tukevien palveluiden piirissä olevilta asiakkailta tietoa on kerätty asiakaslähtöisellä tarvekartoituksella, joka toteutettiin yksilöhaastatteluina ja ryhmäkeskusteluina.

Selvitys- ja kartoitustyötä sekä tutkimuksellista tiedonkeruuta on tehty hanketiimin kesken ja yhteistyössä Oulun yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Hanketyö mahdollistaa tutkimuksellisen kehittämistyön toteuttamisen ja hankkeen verkostojen sekä kohderyhmän osallistamisen muun muassa tiedon keruuseen ja tutkimusten pilotointiin. Lisäksi hankkeen verkostojen ansiosta pystymme jakamaan tietoa ja työmme tuloksia laajasti ympäri Suomea ja hyödyntämään tietoa tulevaisuuden kehittämistarpeiden ideoinnissa.

Monipuolista näkyvyyttä tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksille

Hankesuunnitelman mukaisesti jokainen osatoteuttaja viestii tavoitteiden saavuttamisesta, toteuttamisesta ja omien työpakettiensa tuloksista. Oamkin osatoteutuksen hanketyöryhmä on aktiivisesti viestinyt hankkeen teemoista ja toteutettavista tehtävistä ylläpitämässään blogissa sekä kirjoittamalla Oamk Journaliin.

Olemme olleet hankkeessa aktiivisesti mukana myös eri tapahtumissa. Oulun kaupungin hanketyöntekijöiden kanssa osallistuimme 17.–18.9.2022 Oulun seniorimessuille (kuva 1), ja siellä projektikoordinaattorimme Tarja Rautio ja Anne Pietikäinen kertoivat asiakaslähtöisen tarvekartoituksen tuloksista.

Kuvassa Karita-hankkeen messupöytä.
KUVA 1. Oamk ja Oulun kaupunki näytteilleasettajina Oulun seniorimessuilla (kuva: Tarja Rautio).

Messujen aikana noin 160 asiakasta kävi katselemassa tai tutustumassa arjen teknologisiin ratkaisuihin. Pääosa tutustujista oli ikäihmisiä ja iäkkäistä kotona asuvista vanhemmistaan huolissaan olevia läheisiä. Erityisesti kiinnostusta herättivät turvallisuutta lisäävät teknologiset ratkaisut, mutta myös terveyden mittaaminen ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.

Messuilla keskusteltiin tarvekartoituksesta nousseista teemoista muun muassa järjestö- ja koulutustoimijoiden kanssa. Ikäihmisten yksinäisyys, etäseurannan eettisyys, kulttuuritoiminta ja sitä kautta ratkaisujen saavutettavuus ikäihmisten arjessa olivat yhteisiä teemoja, jotka mietityttävät ja huolettavat. Messuilta kertyi mukaan tietoa olemassa olevista palveluista, kuten Digijelppari, Kotikummit ja Avustaja.fi, joista etenkin ikäihmiset saavat tukea arjen toimintojen haasteisiin.

Tarja Rautio osallistui myös 22.9.2022 Oulussa järjestettyyn XVII Kansalliseen hoitotieteelliseen konferenssiin ePosteri-esityksellään ”Asiakasosallisuus teknologian käyttöönottamisen prosessissa – tarvekartoituksella näkökulmaa KARITA-hankkeeseen” (kuva 2). Konferenssi oli suunnattu tutkijoille, opettajille, johtajille, kliinisessä työssä toimiville, opiskelijoille ja sidosryhmille. Hoitotieteen päivien teemana oli ”Hoitotieteellinen näyttö ja osaaminen käyttöön”. Teemassa korostui näyttöön perustuva terveydenhuolto asiakkaan, hoitotyön, koulutuksen ja johtamisen näkökulmista.

Valokuvassa yksi ihminen esittelee taustalla näkyvää esitystä.
KUVA 2. Tarja Raution ePosteri-esitys Hoitotieteellisessä konferenssissa (kuva: Tarja Rautio)

Tarjan ePosteri-esitys (kuva 3) sujui hyvin, ja kuulijoita paikalla oli kymmenkunta. Esityksen jälkeen hänelle esitettiin myös muutamia kysymyksiä tarvekartoituksen tuloksiin liittyen.

Kuvakaappaus posteriesityksestä Asiakasosallisuus teknologian käyttöönottamisen prosessissa.
KUVA 3. ePosteri (kuva: Tarja Rautio).

Konferenssiin osallistuminen ja ePosterin esittäminen mahdollisti hankkeessa toteutetun tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista keskustelemisen paikan päällä olevien kuulijoiden kanssa ja antoi heille mahdollisuuden tarkentavien kysymysten esittämiseen. Konferenssin luennoilla ja työpajoissa tarjoutui mahdollisuus myös kuulla muista ajankohtaisista aiheista ja tutkimuksista. Uutta oppia ja uutta tietoa voidaan jakaa hanketiimille ja hyödyntää omassa hanketyössä. Konferenssiin osallistumisen kautta tehdään tunnetuksi myös omaa organisaatiota ja itseä alan tutkimuskentällä. Lisäksi ePosterin esittäminen antaa hyvää esiintymiskokemusta.

Tapahtumiin osallistumisen lisäksi suunnittelemme parhaillaan tilaisuuksia kolmannen sektorin järjestötoiminnan ikäihmisten kerhotoimintaan, eli pääsemme kertomaan ja keskustelemaan asiakasnäkökulman tuloksista ikäihmisten kanssa. Tutkimuksellisen kartoituksen ohessa olemme keränneet tietoa kotona asumista tukevan teknologian kehittämistarpeista asiakkaiden näkökulmasta. Yhteistyössä KARITA-hankkeen Oulun seudun muiden osatoteuttajien Oulun kaupungin ja FinCCHTAn kanssa pohdimme, miten voisimme viedä tätä tietoa eteenpäin yrityksille.

Joulukuussa järjestämme yhteistyössä Oulun kaupugin ja FinCCHTAn kanssa loppuseminaarin, jossa tiivistämme hanketyömme tärkeimmät aikaansaannokset. Loppuseminaaria markkinoimme laajasti alueen yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille, teknologiayrityksille, hyvinvointialueen päättäjille ja työntekijöille sekä eri oppilaitosten opiskelijoille. Puoli päivää kestävä, hybridinä järjestettävä loppuseminaari antaa hyvän kanavan koota aiheesta kiinnostuneet asian ääreen ja lisätä hankkeesta saatujen tulosten ja tuotosten näkyvyyttä.Sanna Viljamaa
projektisuunnittelija
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö KARITA-hankkeen projektisuunnittelija

Nina Keskitalo
projektisuunnittelija
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
KARITA-hankkeen projektisuunnittelija

Tarja Rautio
projektikoordinaattori
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
KARITA-hankkeen projektikoordinaattori

Anne Pietikäinen
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
KARITA-hankkeen projektikoordinaattori

Terhi Kälviäinen
projektisuunnittelija
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
KARITA-hankkeen projektisuunnittelija

Essi Xiong
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
KARITA-hankkeen Oamkin osatoteutuksen projektipäällikkö


Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla -hanke (KARITA)

Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla -hanke (KARITA) on osa sosiaali- ja terveysministeriön Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmaa. KATI-ohjelma toteutetaan alueellisilla hankkeilla vuosina 2021‒2022.

Oulun ammattikorkeakoulu on yksi KARITA-hankkeen osatoteuttajista. KARITA-hanketta hallinnoi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote). Muita osatoteuttajia ovat Oulun kaupunki, LAB- ammattikorkeakoulu sekä Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA).

KARITA-hankkeessa on tarkoituksena etsiä uusia vaikuttavia teknologisia ratkaisuja muun muassa digitaalisten palvelujen, tekoälyn sekä robotiikan kokeilujen kautta. KARITA-hankkeen päätavoitteena on vähentää sote-palvelujen tarvetta ikäihmisten palveluissa teknologiaa hyödyntäen ja siirtää säännöllisten palvelujen tarvetta. Teknologian avulla etsitään kotona asumisen tueksi ratkaisuja, jotka hyödyntävät kotihoidon asiakasta, hänen perhettään ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

Hankkeen tuottamalla tiedolla voidaan tukea niiden kuntalaisten ja heidän perheidensä kotona asumista, jotka eivät ole säännöllisen palvelun piirissä, mutta riski palveluiden tarpeesta on kohonnut. [2]

Oulun ammattikorkeakoulun roolina KARITA-hankkeessa on tarkastella, miten asiakasosallisuus ja eettisyys näyttäytyvät ikääntyneiden kotiin vietävien palvelujen kehittämisessä ja teknologian hyödyntämisessä kotona asumisen tukena. Oamk koordinoi eettisen toiminnan arviointia ja toteuttaa asiakaslähtöisen tarvekartoituksen, jolla edistetään asiakasosallisuutta.Hankkeen muut julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Innokylä. 2021. Kotona asumisen teknologiat ikäihmiselle (KATI) -ohjelma. Hakupäivä 27.10.2022. https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma

[2] Innokylä. 2021. Eksoten KARITA-hanke. Hakupäivä 27.10.2022. https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/eksoten-karita-hanke