SotePeda 24/7 -hankkeessa tuotettiin avoimesti verkossa suoritettavia pedagogisia tuotteita, joita tarjotaan jatkossa ammattikorkeakoulujen opiskelijoille, työelämälle ja kansalaisille. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke päättyi vuoden 2020 lopussa, ja siinä oli mukana 23 korkeakoulua Suomesta.

Valokuvassa kaksi kannettavaa tietokonetta ja papereita niiden välissä.
SotePeda 24/7 -hankkeessa tuotettiin avoimesti verkossa kaikkien hyödynnettävissä olevaa oppimateriaalia (kuva: Scott Graham/Unsplash.com)

Opiskelijoiden erilaisten oppimistapojen huomioiminen ja esimerkiksi tarinoiden rakentaminen tilanteiden ja hahmojen kautta helpottavat opetettavien asioiden mieleen jäämistä. Opettaja voi rakentaa pedagogisen korttipakan avulla opetuskokonaisuuksia, jotka rakentuvat mono-, dia- ja trialogisista oppimisen malleista. Erilaisiin malleihin ja ratkaisuihin tutustumalla opettaja saa monipuolisia vaihtoehtoja oman opetuksen tueksi. [1]

Mikrot ovat lyhytkestoisia, yhden osaamistavoitteen pohjalle rakennettuja opintokokonaisuuksia. Esimerkiksi video tai podcast voi olla yksi mikro. Mikrojen avulla opiskelijoita voidaan helposti aktivoida käsiteltävään aiheeseen. Yhden tavoitteen tai oppisisällön osa voi olla noin 5–15 minuutin osaa suuremmasta kokonaisuudesta. Useista mikroista voi koota opintokokonaisuuden johonkin aiheeseen. Mikron avulla on mahdollista soveltaa oppimista testaamalla omaa osaamistaan materiaalin sisällön hallintaan liittyvillä tehtävillä ja kysymyksillä [1].

Avointen verkkokurssien kautta osaamista voi täydentää ajasta ja paikasta riippumatta

Avoimesti saatavilla olevista MOOC (Massive Open Online Course) -kursseista on mahdollista suorittaa digitaalisesti aihepiiriltään rajattuja kokonaisuuksia. Avoimen opetuksen perusta antaa mahdollisuuden luoda erilaisia toteutuksia. MOOCien suunnittelussa on huomioitava rakenne, laajuus ja mitoitus. Suoritusjärjestys voi olla vapaa tai tiettyyn järjestykseen perustuva. Arvioinnissa ja palautteessa on mietittävä, miten sisällöt ovat asetettujen tavoitteiden mukaisia. Arviointi voidaan järjestää täysin automaattisesti, puoliautomaattisesti tai manuaalisesti [2].

Sähköisiä ja visuaalisia dokumentteja osaamisesta voidaan liittää osaamismerkkeihin. Merkin saaja tunnistaa, tunnustaa ja näyttää osaamistaan jostakin tiedosta, taidosta, roolista tai tehtävästä suorittamalla osaamismerkin suomalaisessa Open Badge Passport -palvelussa (OBF), joihin eri organisaatioilla on mahdollisuus luoda ja myöntää osaamismerkkejä. Omia osaamismerkkejä voidaan kerätä ja jakaa sosiaalisen median palvelujen kautta [1] [2].

Yhteisöllisen oppimisen malli

Erilaisten työskentelymenetelmien ja rakenteiden helpottamista kutsutaan fasilitoinniksi. Opiskelijaryhmän yhteistä ymmärrystä ja tavoitteiden asettamista helpotetaan fasilitoimalla. Fasilitointi tukee virtuaalista ryhmätyöskentelyä turvallisissa ja luottamuksellisissa toiminta- ja työskentely-ympäristöissä. Hankkeen pedagogisten tuotteiden kehittämisen taustalla on trialogisen oppimisen malli, jossa korostetaan yhteisöllisen oppimallin tiedonrakentamista. Fokuksessa on osallistujien aiemman osaamisen ylittäminen, yhteiskehittäminen ja innovatiiviset ratkaisut [2].

Osallistaviin ja ohjattuihin reflektioon perustuviin opetustapahtumiin osallistuminen ei ole aikaan ja paikaan sidottua. Turvallisessa ympäristössä toteutettujen tilanteiden harjoittelut auttavat opiskelijoita hahmottamaan muun muassa kliinisiä päätöksenteko- ja vuorovaikutustilanteita verkossa. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat pelata VR- pulmahuoneessa monialaisia pelejä ja ratkaista erilaisia kehittämishaasteita yhdessä työelämän ja yritysten kanssa [1] [2] [3].

Asiakaslähtöisiä ja monitoimijaisesti sovellettuja kehittämistyön malleja ja menetelmiä voidaan soveltaa ja käyttää monitoimijuus kehittämisyhteisössä. SotePeda 24/7 -hankkeessa kehitetyt työkalut auttavat palvelujärjestelmän eri toimijoiden tunnistamisessa ja heidän tehtäviensä sekä rooliensa arvioinnissa parhaan mahdollisen hoidon saamiseksi [2].

Avoimeen ja ilmaiseen korkeakouluopetukseen liittyy mahdollisuuksia ja rajoitteita. Jatkuvan oppimisen kannalta esimerkiksi MOOCit tarjoavat hyviä työkaluja oman osaamisen päivittämiseen. Realistiset tavoitteet, ymmärrys pedagogisista rajoitteista sekä kurssien päivittäminen ja uudistaminen ovat elinehto sille, että opiskelijat tulevat ja pysyvät SotePeda 24/7 -hankkeen toteuttamilla avoimilla opinnoilla [4].

SotePeda 24/7 -hankkeen kotisivuille on koottu paketti avoimista verkkokursseista ja materiaaleista. Oulun ammattikorkeakoulu on vastuussa Tiedolla johtamisen osuudesta vuonna 2021. Oamk oli mukana työpaketissa kolme. Materiaalien kehittämistyötä jatkuu ja osallistumme jatkossa ohjausryhmän toimintaan [3].


Paldanius Mika, koulutuspäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Männistö Merja, yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö


Kaikki hankkeen julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Drake, M., Sarkkinen, J., Boman, N., Romppainen, T., Pekkarinen, V., Juvonen, S., Pöyry-Lassila, P., Harmoinen, P., Huczkowski, P., Pekkala, T., Vatanen, M., Syrjäläinen-Lindberg, M., Liljeroth, P., Lepola, S., Buure, T., Hinkkanen, L. & Ruotsalainen, A-L. 2020. Opettajan pedagoginen korttipakka. Työkaluja opetuksen suunnitteluun. SotePeda24/7-hanke. Hakupäivä 14.4.2021. https://sotepeda247.fi/wp-content/uploads/2020/11/Pedagoginen-korttipakka_v37.pdf

[2] Ahonen, O., Id-Korhonen, A., Juvonen, S., Koivisto, J-M., Kuosa, P., Pekkarinen, V., Pöyry-Lassila, P., Rintala, T-M., Ruotsalainen, A-L. Sihvo, P. & Viljanen, J. 2020. Vahvista SoteDigi- osaamistasi 24/7! Laurea-ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 14.4.2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-588-7

[3] SotePeda 24/7 -hanke. Hakupäivä 14.4.2021. https://sotepeda247.fi/

[4] Korpela, M. 2020. Avointa ja ilmaista korkeakoulusta kaikille. Aikuiskasvatus 2/2020. Hakupäivä 10.6.2021. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95455