Rintasyöpää sairastavan hoitopolun varrella työskentelee monia terveydenhuollon ammattilaisia: sairaanhoitajia, röntgenhoitajia, bioanalyytikoita ja eri alojen lääkäreitä. Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat lisää tietoa muiden hoitopolun ammattilaisten tehtävistä. Optimaalisen hoidon onnistuminen edellyttää kattavaa ymmärrystä koko hoitoprosessista.

Syövän havaitsemiseen, diagnosointiin ja hoidon koordinointiin kuuluu asianmukainen ja oikea-aikainen hoito [1] [2] (kuva 1). Pelkkä tehokas koordinointi ei riitä, vaan ammattilaisilta tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ymmärrystä hoitopolusta [3] [4].

Valokuva, jossa tutkitaan tietokoneen näytöltä mammografiakuvia.
KUVA 1. Mammografiakuvien arviointi vaatii osaamista (kuva: Ilpo Okkonen)

Rintasyöpää sairastavan hoitopolku vaatii moniammatillista yhteistyötä eri ympäristöissä, kuten patologian laboratoriossa, sädehoidossa sekä leikkaussalissa ja kemoterapiassa, organisaation johdon tukea unohtamatta.

Syöpää sairastavat kuitenkin kokivat, ettei terveydenhuollon ammattilaisilla ole tarpeeksi osaamista heidän tarpeidensa huomioimiseksi. Huomioimatta jääneet tarpeet vaikuttavat potilaiden selviytymiseen ja tyytyväisyyteen. [3] [2] Tästä näkökulmasta tarkasteltuna terveydenhuollon ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutukselle sekä jatkuvalle oppimiselle on tarvetta.

Syyskuussa 2020 käynnistyneessä Interprofessional Co-operation in Breast Cancer Therapeutic Phase (Ebreast2) -hankkeessa kehitetään moniammatillinen verkkokoulutuskokonaisuus rintasyöpää sairastavan hoitopolun hoidoista, hoitojen turvallisuudesta sekä ammattilaisten rooleista. Tutkimuksella kerätään tietoa rintasyöpäpotilaan sekä ammattilaisten näkemyksistä hoitopolusta.

Näyttöön perustuva verkkokoulutuskokonaisuus

Potilaiden kokemuksia rintasyöpää sairastavan hoitopolusta, hoitomuodoista sekä terveydenhuollon ammattilaisten rooleista hoitopolulla kartoitetaan laadullisella kyselyllä Suomessa, Virossa, Norjassa ja Sveitsissä.

Samaan aikaan työelämän edustajilta kerätään kyselyllä tietoa tekijöistä, jotka parantavat tai heikentävät rintasyöpää sairastavan hoitopolkukokemusta. Kirjallisuuskatsauksella kerätään tietoa rintasyöpää sairastavan hoitopolulla työskentelevien ammattilaisten tarvitsemasta osaamisesta. Verkkokoulutuskokonaisuus rakennetaan tutkittuun tietoon perustuen.

Oulun ammattikorkeakoulusta (Oamk) hankkeessa työskentelevä moniammatillinen tiimi eli röntgenhoitajat, bioanalyytikko ja sairaanhoitaja, osallistuvat verkkokoulutuskokonaisuuden materiaalien suunnitteluun, laatimiseen ja testaukseen.

Oamkin vastuulla on turvallisuusosaaminen, kuten laiteturvallisuus, aseptinen turvallisuus ja säteilyturvallisuus, rintasyöpää sairastavan hoitomuodoissa ja tavoitteena on varmistaa turvalliset käytänteet hoidoissa.

Tutkinto-opiskelijat tuottavat osan opiskelumateriaaleista opinnäytetöinä ja projektiopintoina. Opiskelumateriaalit toteutetaan työelämäyhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa esimerkiksi kuvaamalla videomateriaalia sairaalan tiloissa.

Moniammatillinen yhteistyö rintasyöpää sairastavan hoitopolulla

Terveydenhuollon ammattilaiset kaikkialla Euroopassa ja maailmanlaajuisesti tarvitsevat erityiskoulutusta toteuttaakseen turvallista ja saumatonta hoitoa, joka on lisäksi optimaalista ja tehokasta järjestää. Uusien hoitomuotojen monimutkaisuuden ja niihin liittyvien sivuvaikutusten vuoksi moniammatillinen yhteistyö on tärkeää.

Kliinisten käytäntöjen yhdenmukaistaminen johtaa parempaan ja tasa-arvoisempaan hoidon laatuun. Tähän tutkimusperustaisessa EBreast2-hankkeessa tähdätään tuottamalla verkko-opetuspaketti osallistuvien organisaatioiden sekä myös muiden organisaatioiden opetuskäyttöön.


Schroderus-Salo Tanja, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma

Paalimäki-Paakki, Karoliina, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma

Marttila-Tornio Kaisa, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma

Hoffren Jaana, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma


Interprofessional co-operation in breast cancer therapeutic phase -hanke (Ebreast2)

Hankkeessa kehitetään verkko-opetuskokonaisuus (13 opintopistettä), jonka opetusmateriaalit tulevat olemaan kaikille avoimesti saatavilla (Open Access) WordPress-sivustolla. Hanketyöskentely tapahtuu suurimmaksi osaksi verkossa, kuitenkin verkostoitumisen vahvistamiseksi suunnitellaan myös tapaamisia kasvotusten. 

Hanketta tehdään näkyväksi myös Erasmus+-rahoitteisessa EPALE-foorumissa, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa jatkuvaa oppimista sekä tarjota runsaasti tasokasta ja näyttöön perustuvaa tietoa aikuiskoulutuksen ammattilaisille.

Rahoittaja: Erasmus+ Strategic partnerships -ohjelma

Toteutusaika: 1.9.2020–1.9.2023

Koordinaattori: Tartu Health Care College (Viro)

Yhteistyökumppanit: 
- Tartu University hospital (Viro)
- Metropolia ammattikorkeakoulu
- Oulun ammattikorkeakoulu
- Høgskulen på Vestlandet (Norja)
- Haukeland University Hospital (Norja)
- Haute École de Santé (Sveitsi)
- HFR-hôpital Cantonal, Fribourg (Sveitsi)

Projektissa Sveitsiä rahoittaa kansallinen liikkuvuusprojekteja tukeva ohjelma MOVETIA.

Hankkeen etenemistä voi seurata:
- www.ebreast2.com
- https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-EE01-KA203-077941
- Facebook.com/ebreast2


Kaikki hankkeen julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Walsh, J., Harrison, J.D., Young, J.M., Butow, P.N., Solomon, M.J. & Masya, L. 2010. What are the current barriers to effective cancer care coordination? A qualitative study. BMC Health Services Research 20 (10), 132. Hakupäivä 3.5.2021. https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-132

[2] Cherif, E., Martin-Verdier, E. & Rochette, C. 2020. Investigating the healthcare pathway through patients’ experience and profiles: Implications for breast cancer healthcare providers. BMC Health Services Research 20 (1), 1–11. Hakupäivä 3.5.2021. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05569-9

[3] Zøylner, I. A., Lomborg, K., Christiansen, P. M. & Kirkegaard, P. 2019. Surgical breast cancer patient pathway: Experiences of patients and relatives and their unmet needs. Health Expectations 22 (2), 262–272. Hakupäivä 3.5.2021. https://doi.org/10.1111/hex.12869

[4] Boehm, L., Weisberg, T., Linendoll, N., Damon, A. C., Erban, J. K. & Parsons, S. K. 2019. Development of phase-specific breast cancer survivorship care plans. Clinical Breast Cancer 19 (6), e723–e730. Hakupäivä 3.5.2021. https://doi.org/10.1016/j.clbc.2019.05.017