Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 187
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot 3                   3
YY00DU54 Let's Innovate Together   3                 3
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot 3                   3
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä             3       3
YY00DU51 Svenska för arbetslivet   3                 3
YY00DU52 English for Working Life     3               3
YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 2   1   1   1       5
TF00BO30 Ympäristönsuunnittelun perusteet, infrarakenteet 5                   5
TF00DW97 Rakennussuunnittelun perusosaaminen 1 8                   8
TF00BO31 Rakennusmateriaalit, materiaalien ominaisuudet ja kemia 5                   5
TY00DE60 Tekniikan matematiikka 1 5                   5
TF00DX74 Matemaattiset tutkimusmenetelmät   5                 5
TF00BO37 Fysiikka   5                 5
TF00DB74 Arkkitehtuurin historia   4                 4
TF00DW98 Rakennussuunnittelun perusosaaminen 2   14                 14
TF00BO38 Rakennusfysiikka     5               5
TF00CT23 LVISA perusosaaminen     3               3
TF00DL29 Asuinkerrostalojen rakennussuunnittelun perusteet     10               10
TF00DL30 Asuinkerrostalojen rakennussuunnittelun tekniset perusteet     5               5
TF00DL31 Asuinkerrostalojen rakennussuunnittelun ammattiosaaminen       15             15
TF00DL35 Statiikka ja lujuusoppi     5               5
TF00DL34 Rakennesuunnittelu       6             6
TF00DL33 Geotekniikka ja pohjarakentaminen       3             3
TF00DL32 Tuotantotekniikka       3             3
TF00BO46 Architectural Building Design of Public Buildings         15           15
TF00DN52 Rakenteellinen energiatehokkuus           5         5
TF00DN53 Eco-Efficiency of Building Construction         5           5
TF00BO45 Rakennussuunnittelun suunnitelma-asiakirjat           5         5
TF00DW96 Korjausrakentaminen 1         5           5
TF00DL36 Korjausrakentamisen rakennussuunnittelu 1           5         5
TF00CT24 Korjausrakentaminen 2           3         3
TF00BO51 Korjausrakentamisen rakennussuunnittelu 2             10       10
TF00BO52 Arkkitehtuurivisualisointi           5         5
Vapaasti valittavat opinnot 8
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Suositeltavat vapaasti valittavat opinnot  
TF00BO54 Valmistaloteollisuuden erityisosaaminen               5     5
TF00BO55 Rakennusfysiikan sovellukset             5       5
TF00BO56 Korjausrakentamisen kuntotutkimukset           5         5
Yhteiset vapaasti valittavat opinnot  
T528405 Finnish Construction Industry         5           5
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
TF00ED88 Harjoittelu                     30
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
T009015 Opinnäytetyö             7,5 7,5     15
Tiedot haettu 27.5.2024 12:50:41