Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Informaatioteknologian yksikön opettajat testasivat Coursera verkko-oppimisympäristön soveltuvuutta tieto- ja viestintätekniikan opiskeluun. Kaksi opettajaa tutustui Courseran kurssitarjontaan ja valitsi sieltä soveltuvia kursseja opintojaksojensa pohjaksi tai lisämateriaaliksi. Hyvää materiaalia löytyi, mutta materiaalin valinta ja arviointi vaati paljon työtä. Nähtäväksi jää, kuinka hyvin opiskelijat ottavat vastaan itsenäistä työskentelyä vaativat Courseran materiaalit.

Coursera on yksi suosituimmista ja laajimmista verkko-opiskelualustoista. Se tarjoaa eri tieteenalojen kurssikokonaisuuksia, ja opiskelu tapahtuu verkossa. Verkko-opiskelualustasta löytyy eri tasoisia kursseja aloittelijoille ja edistyneille. Courseran tarjonnasta löytyy myös eri yliopistojen ja organisaatioiden kanssa yhteistyössä laadittuja kursseja. Osa kursseista ja kurssikokonaisuuksista on maksullisia, ja Informaatioteknologian yksikölle on hankittu pilotointia varten rajallinen pääsy kurssikokonaisuuksiin. Muita Courseran kaltaisia kaupallisia verkkopalveluita ovat esimerkiksi Udemy, Pluralsight ja Khan Academy.

Informaatioteknologian opettajien tavoitteena on ollut tutustua Courserassa tarjolla olevien valmiiden verkko-opiskelualustojen koulutustarjontaan ja pohtia niiden hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä opintojaksojen toteutuksissa ja mahdollisesti niiden tukena. Courseran verkko-oppimisympäristö tuli valituksi opintokokonaisuuksia tukevaksi alustaksi syksyllä 2022, ja tätä blogitekstiä kirjoitettaessa (17.2.2023) Courseran sisältöjä on käynyt opiskelemassa tai niihin on käynyt tutustumassa 559 informaatioteknologian opiskelijaa. Courseran pilotointi kestää kaksi lukuvuotta.

Courseran hallintasivusto tarjoaa opettajille kokonaisnäkymän opiskelijoiden suorituksiin. Kuvassa 1 on edellisen 90 päivän ajalta tilastoa opiskelijoiden suorituksista.

Kuvaruutukaappaus, josta näkyy, että videoiden katselu on viimeisen yhdenksänkymmenen päivän aikana lisääntynyt 24 prosenttia ja lukeminen 19 prosenttia.
KUVA 1. Kuvaruutukaappaus Courseran pääkäyttäjäliittymän tilastoista.

Itseopiskelu ja jatkuva oppiminen verkossa

Verkko-oppimisympäristöjen tulevaisuus pitää sisällään yhä enemmän personoituja oppimistapahtumia. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoilla on mahdollisuus räätälöidä oppimiskokemuksensa tarpeidensa mukaan ja saada paremmin kohdennettua palautetta opintojensa edistymisestä. Lisäksi verkko-oppimisympäristöt voivat tarjota entistä enemmän interaktiivisia elementtejä, kuten virtuaalitodellisuutta ja pelillisyyttä. Myös yhteistyö ja verkostoituminen opiskelijoiden välillä lisääntyvät ja tulevat ja tulee entistä tärkeämmäksi osaksi oppimistapahtumia.

Tyypillisesti englanninkielinen oppimisympäristö ei häiritse tietotekniikan opiskelua merkittävästi, sillä tietotekniikan ala on kansainvälinen ja suurin osa alan tieteellisistä julkaisuista, ohjelmistoista, ohjeista ja tietoteknisistä ympäristöistä on englanninkielisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevat insinöörit tarvitsevat hyvän englannin kielen taidon pystyäkseen lukemaan tieteellisiä julkaisuja, käyttämään tietoteknisiä järjestelmiä ja toimimaan kansainvälisissä ympäristöissä. Englanninkielinen oppimateriaali auttaa insinööriopiskelijoita valmistautumaan tulevaan työhönsä, jossa he todennäköisesti joutuvat käyttämään englannin kieltä.

Verkko-oppimisympäristö, kuten Coursera, mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun ja tukee myös jatkuvaa oppimista. Jatkuva oppiminen on prosessi, jossa henkilö kehittää tietoja, taitoja ja asenteita jatkuvasti vastaamaan uusiin haasteisiin ja tarpeisiin.

Kuvassa 2 on esimerkkinäkymä Courseran kurssivalintanäkymästä. Tietotaitopaketit (SkillSets) pitävät sisällään erilaisia aihepiiriä sivuavia kurssikokonaisuuksia tai yksittäisiä kursseja.

Kuvakaappaus, jossa näkyy kurssihaun hakukentät.
KUVA 2. Kuvaruutukaappaus Courseran kurssihausta [1]. Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Coursera oppimistapahtumien tueksi kurssitoteutuksille

Seuraavassa on tieto- ja viestintätekniikan opettajien yhteenvetoa ja ajatuksia Courseran kurssitarjonnasta tukemassa olemassa olevia Informaatioteknologian yksikön kurssimateriaaleja ja -toteutuksia. Molemmat kirjoittajat valitsivat omalle kurssitoteutukselleen Courserasta materiaalia tukemaan kurssin toteutusta. Korpela etsi Courserasta materiaalia Cloud Services (pilvipalvelut) -kurssille ja Jyrkkä Koneoppimisen perusteet -kurssille. Informaatioteknologian yksikössä opetetaan Cloud Services -kurssia tieto- ja viestintätekniikan toisen vuoden opiskelijoille. Kurssia tarjotaan myös kansallisessa Campus Online -oppimisportaalissa.

Kurssin materiaalit, tehtävät ja suoritusohjeet ovat näkyvillä julkisesti internetissä [2]. Oppimispäiväkirjojen vertaisarviointiin käytetään Moodle-oppimisalustaa. Kurssin tavoitteena on ymmärtää erilaisten pilvipalveluiden käyttöönottoa, rajapintoja, toimintamekanismeja, hinnoittelua, ominaisuuksia, terminologiaa ja tietoturvallisuuteen sekä tietosuojaan liittyviä haasteita. Kurssin suorittaminen on hyvin joustavaa, ja opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä annettuihin tehtäviin ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssilla on myös verkkoluentoja, joista tehdään tallenne. Kurssitoteutuksen arviointi perustuu ratkaistujen kotitehtävien määrään ja haastavuuteen. Courseran palvelinkäyttöjärjestelmiä, tietojärjestelmien ylläpitoa ja pilvipalveluita sivuavat verkko-oppimateriaalit tulevat kurssia hyvin.

Courseran IBM DevOps and Software Engineering -kurssipaketista [3] nämä opintokokonaisuudet tukevat Cloud Services -kurssia:

  • Introduction to DevOps
  • Introduction to Cloud Computing
  • Application Development using Microservices and Serverless
  • Continuous Integration and Continuous Delivery.

Edellä listatuilla Courseran verkkototeutuksilla käsitellään moderneja ohjelmistokehitysmenetelmiä ja tietojärjestelmien ylläpitoa pilvessä. Sisällöt vastaavat hyvin Pilvipalvelut-kurssin tavoitteita ja vaativuustaso on sopiva. Ajallisesti opiskelua tukevat materiaalit on suunniteltu opiskeltavaksi ja kokeiltavaksi viiden viikon ajan. Tämä sopii hyvin Oamkin yhden periodin pituisten kurssien aikataulutukseen, jotka tyypillisesti kestävät kahdeksan viikkoa.

Koneoppimisen perusteet -kurssilla tutustutaan koneoppimisen saloihin Python-ohjelmointikielen NumPy-, Pandas- ja Matplotlib-kirjastojen avulla. Kurssilla keskitytään Pythonin perusteiden lisäksi koneoppimisen algoritmeihin, kuten gradient decent, K-means sekä neuro- ja konvoluutioneuroverkko.

Courseran kurssitarjontaan tutustuttiin suodattamalla kursseja Python-nimen ja kurssin laajuuden (1–3 kuukautta) mukaan. Suodatuksen jälkeen jäljelle jäi 15 kurssia. Näihin tutustuttiin kurssikuvausten perusteella, ja parhaiten soveltuvaksi todettiin Python for Data Science, AI & Develoment -kurssi [4]. Kurssin sisältönä ovat Pythonin perusteiden lisäksi Pandas- ja Numpy-kirjastojen esittelyt sekä tiedostojen käsittelyä Pythonin avulla. Valitulle kurssille ilmoittauduttiin ja kurssin 5 viikon mittainen opetusmateriaali, tehtävät ja tentit käytiin läpi. Aikaa kurssin suorittamiseen kului noin viisi työpäivää.

Valitun kurssin materiaali koostui videoesityksistä, tehtävistä ja testeistä. Videoesitykset olivat hyviä ja niihin oli sisällytetty tehtäviä, jotka tuli suorittaa videon etenemisen jatkumiseksi. Tehtävät eivät olleet kannustavia, sillä niissä esitettiin yleensä videolla esitetyt asiat toiseen kertaan ja opiskelijan tehtäväksi jäi vain suorittaa valmiiksi annetut koodit. Lisäksi oikeat vastaukset olivat helposti katsottavissa niissä tehtävissä, jotka oli annettu opiskelijan tehtäväksi. Testit olivat melko helppoja, mutta testasivat kuitenkin kurssilla esitettyjä perusteita.

Courserasta löytyy paljon hyvää ja eri kursseilla hyödynnettävää oppimateriaalia. Materiaalin valinta ja arviointi oli työlästä, sillä pelkkä kurssikuvausten selailu ei riitä kurssin valintaan. Kun opettaja suorittaa kurssin itse, se takaa kurssin soveltuvuuden tietyn opintojakson oppimateriaaliksi. Courseran Python for Data Science, AI & Development -kurssimateriaali on otettu osaksi syksyllä 2023 järjestettyä Koneoppimisen perusteet -kurssia.

Yhteenveto

Koko Courseran tarjonnan ostaminen on liian kallista, joten onkin järkevää valita pienempiä kokonaisuuksia tukemaan Informaatioteknologian yksikön opetussuunnitelmia. Coursera ei tee opettajia tarpeettomiksi, mutta se tarjoaa lisätukea verkko-opetukseen ja -oppimiseen.

Monille opiskelijoille opetus opettajan johdolla on edelleen tärkeää. Coursera tarjoaa kuitenkin lisävaihtoehdon oppimiseen ja tukee opetusta, jonka opiskelija saa opintokokonaisuuden opettajalta. Coursera onkin vain yksi oppimisväline ja -menetelmä tietoteknisten taitojen kehittämiseen. Se tarjoaa kuitenkin erinomaisen mahdollisuuden itsenäiseen opiskeluun ja lisävaihtoehtoja opiskelijoille ja opettajille.

Opettajat tarjoavat edelleen opiskelijalle tärkeää tukea ja ohjausta oppimisprosessissa, kuten henkilökohtaista palautetta ja keskustelua opiskeltavista aiheista. Opettaja on myös se, joka valitsee ja arvioi Courseran tarjonnasta kurssia tukevat osa-alueet. Verkko-oppimisympäristöt saattavat helpottaa opettajien työkuormaa valmistella opetusta ja arvioida oppilaiden harjoitustehtäviä. Ne edellyttävät kuitenkin opettajilta aikaa ja vaivaa tutustua ja arvioida valmiita sisältöjä, joten valmiit verkko-oppimisympäristöt eivät välttämättä vähennä opettajien työkuormaa merkittävästi.

Vaikuttaa siltä, että Coursera ei aiheuta informaatioteknologian opettajalle merkittävästi lisätyötä silloin, kun sen toimii olemassa olevien kurssien tukena. Courserasta tällä hetkellä ostetuista verkkokursseista löytyy tukimateriaalia vain osalle Informaatioteknologian yksikössä opetettavista opintokokonaisuuksista.


Teemu Korpela
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu
ICT ja liiketoiminta

Kari Jyrkkä
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu
ICT ja liiketoiminta


Lähteet

[1] Coursera. (2023). Courseran kurssivalikoiman opiskelijanäkymä. https://www.coursera.org

[2] Korpela, T. (2023). Informaatioteknologian TVT-opiskelijoiden Cloud Services -kurssi. Oulun ammattikorkeakoulu. https://tl.oamk.fi/cloudservices/

[3] Coursera. (2023). IBM DevOps and Software Engineering Professional Certificate. https://www.coursera.org/professional-certificates/devops-and-software-engineering

[4] Coursera. (2023). Python for Data Science, AI & Development. https://www.coursera.org/learn/python-for-applied-data-science-ai