Oulun ammattikorkeakoulun lehtorit pääsivät opettajavaihdon yhteydessä tutustumaan stuttgartilaiseen käytäntöön järjestää korkeakoulutusta. Paikallisella ammattikorkeakoululla on ainutlaatuinen tapa toteuttaa opiskelijavalintaa ja opiskelua. Korkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä työelämän partnereidensa kanssa. Työnantajat valitsevat heille sopivat työntekijät ja siten samalla korkeakoulun opiskelijat. Opiskelijavalinnan lisäksi myös opiskelu toteutuu oppisopimuskoulutuksen tavoin. Opinnoista puolet suoritetaan työpaikalla ja puolet korkeakoulussa.

Stuttgartin ammattikorkeakoulu Duale Hochschule Baden-Württembergin (DHBW) ja Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) sosiaalialan opettajat ovat tehneet intensiivisesti yhteistyötä vuodesta 2020 lähtien. Opiskelijoiden harjoitteluvaihdon lisäksi vuonna 2020 aloitettiin Stuttgartin ja Oulun yhteinen Zoomin kautta toteutettava opintojakso. Opintojaksolle ovat voineet osallistua DHBW:n ja Oamkin opiskelijoiden lisäksi Oamkin vaihto-opiskelijat ja CampusOnlinen opiskelijat ympäri Suomea.

Lisäksi kaksi DHBW:n professoria oli Oulussa viikon vierailulla syksyllä 2022 yhdessä 15 opiskelijan kanssa. Vierailu sujui erinomaisesti, ja professorit kutsuivat Oamkin lehtorit opettamaan tulevia sosiaalialan ammattilaisia DHBW:n ja tutustumaan Stuttgartin sosiaalipalveluihin.

Oamkin lehtorit Sanna Kurttila ja Mira Schroderus olivat Stuttgartissa 9.–14.10.2023 opettamassa kahta eri ryhmää osallisuuteen liittyvistä teemoista (kuva 1). Osallisuudessa keskityttiin muun muassa itsemääräämisoikeuteen, palveluiden saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Teemat oli sovittu yhdessä Stuttgartin professoreiden kanssa. Pedagogisena ratkaisuna toimi opiskelijalähtöinen interaktiivinen opetus [1]. Tässä menetelmässä tavoitteena on edistää opiskelijoiden aktiivisuutta luomalla välitön ilmapiiri opiskelijoiden ja opettajien kesken. Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen oppitunneilla käytäviin englanninkielisiin keskusteluihin yllätti lehtorit positiivisesti.

Valokuva luokasta, jossa istuu opiskelijoita ja opettajat ovat luokan edessä.
KUVA 1. Lehtorit Mira Schroderus (vas.) ja Sanna Kurttila työssään (kuva: Monica Sagmeister).

Lehtorit vierailivat sosiaalialan palveluissa näkövammaisten koulussa, katutyön toimipisteessä (kuva 2) ja perhekuntoutuksessa. Erityiskouluvierailu toi vahvan kokemuksen inkluusion toteutumisesta. Kyseessä oli yksityiskoulu, jossa opiskelijat olivat pääosin näkövammaisia. Pienissä kahdeksan hengen ryhmissä opiskeli myös muita erityisen tuen tarpeisia lapsia sekä lapsia, joilla ei ollut tuen tarpeita. Näin koulu toteutti käänteisen inkluusion periaatetta (reverse inclusion).

Valokuva merikontista, johon on laitettu ikkuna ja jonka kyljessä on graffiteja.
KUVA 2. Katutyön toimipiste (kuva: Sanna Kurttila).

Opetuksen ja vierailujen lisäksi lehtorit osallistuivat paikallisen ammattikorkeakoulun kollegiumin keskustelutilaisuuteen sosiaalialan opiskelun erityispiirteistä Suomessa ja Saksassa. Keskustelut laajensivat ymmärrystä sosiaalialan eroista ja samankaltaisuuksista maiden välillä.

Eniten keskustelua herätti korkeakoulujen hyvin erilainen hakuprosessi. DHBW toimii oppisopimuskoulutuksen tavoin. Opiskelijan tulee hankkia ensimmäiseksi työpaikka, jossa hän työskentelee kolme kuukautta kerrallaan ja tämän jälkeen opiskelee teoriatietoutta korkeakoulussa kolme kuukautta. Tällä syklillä opinnot suoritetaan kolmessa vuodessa. Työpaikan ensisijaisuudesta johtuen opiskelijavalinnan tekee työpaikka. Oppilaitos tarjoaa kaikille (oppisopimus)työpaikan saaneille opiskeluoikeuden. Syksyllä 2023 aloitti 400 uutta sosiaalialan opiskelijaa. Sosiaalityötä opiskellaan Saksassa ammattikorkeakoulussa, joten DHBW:stä valmistutaan sosiaalityöntekijöiksi.

Opettajavaihto Stuttgartissa Erasmus+ -ohjelman kautta sai lehtorit pohtimaan uusia ideoita korkeakouluopiskeluun, omaan opetukseensa ja pedagogisiin ratkaisuihin. DHBW:n käytännönläheinen korkeakouluopiskelu sai lehtorit miettimään sen soveltuvuutta Oamkiin, sillä ovathan opiskelijat jo pitkään toivoneet työelämälähtöisempiä opiskelumahdollisuuksia [2] [3]. Erilaiset opintojaksojen sisällöt ja teoreettisen osaamisen osoittamisen käytänteet saivat lehtorit pohtimaan oman työskentelynsä kehittämistä. DHBW:ssä on esimerkiksi omana opintojaksonaan etiikkaa, mikä Oamkissa on sisällytetty useampaan opintojaksoon. Stuttgartilaiset kollegat kertoivat myös innovatiivisista tenteistä, joissa opiskelijan oppiminen maksimoituu.

Vierailu toimi kimmokkeena myös uusille yhteistyökuvioille. Vierailun aikana suunniteltiin alustavasti Stuttgartin professorien opettajavaihtoa Ouluun, yhteisen olemassa olevan opintojakson seuraavaa toteutusta, uuden yhteisen opintojakson käynnistämistä ja Oamkin opiskelijoiden mahdollisia harjoittelupaikkoja Stuttgartissa.

Sanna Kurttila
lehtori
Hyvinvointi ja kulttuuri
Oulun ammattikorkeakoulu

Mira Schroderus
lehtori
Hyvinvointi ja kulttuuri
Oulun ammattikorkeakoulu

Matkan kohde: Stuttgartin ammattikorkeakoulu Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), Saksa

Yhteistyötaho: Sozialwesen-bachelorohjelma

Matkan aika: 9.–14.10.2023

Vaihto-ohjelma: Erasmus+

Matkalla mukana: Sanna Kurttila, Mira Schroderus

Lähteet

[1] Jääskelä, P., Klemola, U., Lerkkanen, M-K., Poikkeus, A-M., Rasku-Puttonen, H., & Eteläpelto, A. (2013). Yhdessä parempaa pedagogiikkaa. Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa. JYX-julkaisuarkisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6584-6

[2] Määttä, A., Laine, S., Schroderus, M., & Tervasoff, P. (2020). Kohti sijaishuollon ammattilaisuutta. Oamkin sosionomiopiskelijoiden ajatuksia lastensuojelun sijaishuollosta ja siihen liittyvistä opinnoista. Theseus. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202201181391

[3] Sormunen, J. (2011). Työelämälähtöisyys tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa opiskelijan näkökulmasta [AMK-opinnäytetyö, Oulun seudun ammattikorkeakoulu]. Theseus. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011120517276