Oamkin ammatillisen opettajankoulutuksen koordinoima Kokko-hanke oli yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittämishanke vuosina 2021–2023. Kouluttajat ja kehittäjät ympäri Suomea pääsivät jakamaan asiantuntijuuttaan ja hyviä käytäntöjä korkeakoulujen kesken. Hyödylliseksi osoittautuivat hankkeen monipuoliset vertaisoppimisen muodot. Hankkeessa luotu materiaali on julkaistu kaikkien korkeakoulujen avoimeen käyttöön.

Kokko-hanke tuki korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamista monipuolisilla ja yhteisöllisillä tavoilla. Hankkeen tavoitteena oli syventää osaamista digitaalisiin ja yhteisöllisiin toimintaympäristöihin seuraavien osatavoitteiden avulla:

  1. vertaisoppiminen ja sen vakiinnuttaminen
  2. jatkuvan oppimisen pedagogiikka
  3. hyvinvoiva ja yhteisöllinen korkeakoulu
  4. pedagoginen johtamistoiminta.

Nämä osatavoitteiden teemat tunnistettiin ajankohtaisiksi ja hankkeessa onnistuttiin tuomaan uusia näkökulmia ja ideoita kohderyhmälle. Yksi merkittävä tulos oli myös korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien joukon tunnistaminen aiempaa selkeämmin [1].

Monenlaisia osallistumisen mahdollisuuksia

Vuosina 2022–2023 hanke toteutti 55 tapahtumaa (kuva 1), jotka keräsivät yhteensä noin 2 000 osallistujaa ympäri Suomen. Hankkeen kohderyhmä antoi positiivista palautetta erilaisista vertaisoppimisen prosesseista, joita on hyödynnetty kaikissa hankkeen osatavoitteissa.

Valokuvassa ihmisiä ja taustalla ilmapalloista tehty sana kouke.
KUVA 1. Kokko-hankkeen loppuseminaari Oulussa keräsi yhteen 50 korkeakoulupedagogiikan kouluttajaa ja kehittäjää marraskuussa 2023 (kuva: Tommi Karjalainen).

Jatkuvan oppimisen osatavoitteessa korkeakoulupedagogiikan kehittäjät ja kouluttajat kahdeksasta eri korkeakoulusta vertailivat omia jatkuvan oppimisen ratkaisujaan. Tämän vertaisoppimisprosessin ja hankkeessa tuotetun kirjallisuuskatsauksen perusteella tuotettiin kolme videota jatkuvan oppimisen periaatteista (ks. [2] [3] [4]).

Pedagogisen johtamisen osatavoitteessa taas haettiin ristiinmentoroinnin keinoin tulkintoja pedagogiselle johtamiselle ja jaettiin osaamista 17 korkeakoulun kesken [5].

Hyvinvoivan ja yhteisöllisen korkeakoulun osatavoitteessa luotiin kattava materiaalipaketti [6] hyvinvoinnista opiskelijoiden, opettajien ja korkeakoulun näkökulmasta. Tätä materiaalia hyödynnettiin myös osana hyvinvoivan korkeakoulun koulutusprosessia keväällä 2022. Koulutuksen tarkoituksena oli tarjota välineitä ymmärtää ja edistää niin kouluttajan omia hyvinvointitaitoja kuin pedagogista hyvinvointia sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta. Koulutus antoi myös valmiuksia tukea opiskelukykyä osana opetustyön arkea.

Verkoston vakinaistamista ja osaamisen kehittämistä vertaisoppimisen keinoin

Vertaisoppiminen oli keskiössä erityisesti hankkeen ensimmäisessä osatavoitteessa, jota hallinnoivat Oamk ja Oulun yliopisto. Vertaisoppimisen osatavoite pilotoi ja kehitti erilaisia vertaisoppimisen menetelmiä: konsulttiryhmätyöskentelyä [7], cross-expertise-mentorointia [8] ja open space -seminaaria [9].

Lisäksi osatavoitteessa kokeiltiin lyhytkestoisia vertaisoppimisen muotoja, kuten pikatreffejä, virtuaalisia vertaislounaita ja artikkelilukupiiriä. Kaikki menetelmät sopivat kouluttajille ja kehittäjille vertaisoppimisen fasilitointiin sekä opiskelijoiden oppimisen organisointiin.

Vertaisoppimisen menetelmistä on luotu neljä sarjakuvaa [10], joista yksi on kuvassa 2.

Kuvassa sarjakuva, jossa ihminen kysyy seminaarin ohjelmaa ja toinen vastaa hänelle, että sitä juuri tehdään. Kysyjä ehdottaa seminaariin aihetta ja pääsee vetämään ehdottamastaan aiheesta keskusteluryhmää.
KUVA 2. Sarjakuva open space-seminaarista vertaisoppimisen menetelmänä. Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Materiaalit avoimesti korkeakoulujen käyttöön

Hankkeessa syntyi yhteensä 58 erilaista tuotosta, muun muassa videoita, artikkeleita ja sarjakuvia. Lisäksi kaikista osatavoitteista luotiin yhteensä kahdeksan osaamismerkkiä, jotka ovat hankkeen jälkeenkin siirrettävissä kouluttajien ja kehittäjien omien korkeakoulujen osaamismerkkitarjontaan (kuva 3).

Kuvassa neljä osaamismerkkiä: vertaisoppija, yhteisöllinen hyvinvointi korkeakoulussa, jatkuva oppiminen korkeakoulussa ja palvelumuotoilun soveltaminen korkeakoulupedagogiikassa.
KUVA 3. Kokko-hankkeen osaamismerkkejä voidaan hyödyntää korkeakoulujen kehittämistyössä.

Kouluttajat ja kehittäjät pitivät erityisen hyödyllisinä materiaaleja ja osaamismerkkejä. Hankkeen loppuseminaarin palautteessa osallistujat antoivat hankkeen materiaalin arvosanaksi 9 kysyttäessä materiaalien hyödyllisyyttä asteikolla 0–10.

Hankkeen tuotokset ja osaamisen kehittämisen tueksi laadittu materiaali on koottu pysyvästi DigiCampukseen [11]. Materiaalia voivat kaikki korkeakoulut hyödyntää vapaasti omassa työssään. Materiaali sisältää esimerkiksi Oamk Journalissa aiemmin julkaistut artikkelit: Konsulttiryhmätyöskentely vertaisoppimisen menetelmänä [7], Cross-expertise-mentorointi (CEM) vertaisoppimisen menetelmänä [8] ja Open space vertaisoppimisen menetelmänä [9]. Hankkeen lopussa tehtiin kysely kohderyhmälle ja osatoteuttajille, jotka arvioivat hankkeen hyödyllisyyttä ja korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittämistä laajemmin. Kyselyn tulokset on julkaistu Yliopistopedagogiikka-lehdessä [12].

Kouluttajien ja kehittäjien verkostolle rakennettiin myös oma verkkosivu, joka toimii verkoston tukisivuna ja samalla palvelee sen vakinaistamista.

Hanke päättyi vuoden 2023 lopussa.

Hanna Spets
koulutussuunnittelija
Ammatillinen opettajankoulutus
Oulun ammattikorkeakoulu

Hanna Alaniska
lehtori
Ammatillinen opettajankoulutus
Oulun ammattikorkeakoulu

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen – Kokko 

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamista, jotta heillä on valmiuksia toimia digitalisoituvissa ja yhteisöllisissä toimintaympäristöissä.

Kesto: 1.1.2021–31.12.2023

Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinaattori: Oulun ammattikorkeakoulu/Ammatillinen opettajankoulutus

Osatoteuttajat: Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu


Hankkeen muut julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Virtanen, H., Murtonen, M., Myllykoski-Laine, S., & Postareff, L. 2022. Suomalaiset korkeakoulupedagogiikan kehittäjät ja kouluttajat – keitä he ovat ja miten he kehittävät omaa osaamistaan? Yliopistopedagogiikka, 29(1). https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2022/08/22/suomalaiset-korkeakoulupedagogiikan-kehittajat-ja-kouluttajat-keita-he-ovat-ja-miten-he-kehittavat-omaa-osaamistaan/

[2] Teräs, H. (2023). Kokko-hanke: Mistä puhumme kun puhumme jatkuvasta oppimisesta? . YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=PTz0aaOEFx8&t=301s

[3] Ylirosti, S., Pajarre, E., Teräs, H., Kotila, H., Hämäläinen, J., Vanhanen-Nuutinen, L., & Leppävuori, M. (2023). Jatkuvan oppimisen pedagogiikka. . YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=UKInNiKaso8

[4] Teräs, H., Hökkä, P., Katto, L., & Lahtinen, J. (2023). Kokko-hanke: Jatkuva oppiminen korkeakoulujen arjessa. . YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=yKZ–Ae3Z7E&t=1160s

[5] Muranen, P. (25.1.2023). Monimuotoinen kuva SAMKin pedagogisesta johtamisesta. Think Peda. Kirjoituksia pedagogiikasta ja sen kehittämisestä Satakunnan ammattikorkeakoulussa. https://thinkpeda.samk.fi/monimuotoinen-kuva-samkin-pedagogisesta-johtamisesta/

[6] Vierimaa, S-M. (2022). Korkeakouluhenkilöstön hyvinvointiosaamisen koulutus. Jyväskylän yliopisto. https://urn.fi/urn:nbn:fi:oerfi-202209_00025571_7

[7] Maikkola, M., Alaniska, H., & Spets, H. (2023). Konsulttiryhmätyöskentely vertaisoppimisen menetelmänä. Oamk Journal, (63). http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023042638846

[8] Alaniska, H., Spets, H., & Maikkola, M. (2023). Cross-expertise-mentorointi (CEM) vertaisoppimisen menetelmänä. Oamk Journal, (98). http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023052648827

[9] Spets, H., Alaniska, H., & Maikkola, M. (2023). Open space vertaisoppimisen menetelmänä. Oamk Journal, (121). http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023050340497

[10] Törmänen, M., Nikula, A., Alaniska, H., Maikkola, M., & Spets, H. (2023). Vertaisoppimisen menetelmät. Oulun ammattikorkeakoulu. https://www.oamk.fi/images/Amok/Kokko_Vertaisoppimisen_menetelmat.pdf

[11] Kokko-hanke. (2023). Materiaalia korkeakoulupedagogiikan kouluttajille ja kehittäjille. DigiCampus. https://digicampus.fi/course/view.php?id=4300

[12] Civil, T., Alaniska, H., Spets, H., Maikkola, M., Riekkinen, J., Rönkkönen, S., Postareff, L., & Murtonen, M. (22.12.2023). Korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamista kehittämässä: Kokko-hankkeen anti ja tulevaisuuden kehitystarpeet. Yliopistopedagogiikka, 30(2). https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2023/12/22/korkeakoulupedagogiikan-kouluttajien-ja-kehittajien-osaamista-kehittamassa-kokko-hankkeen-anti-ja-tulevaisuuden-kehitystarpeet/