Pohjois-Suomessa voi olla vaikeaa saada aikaan monipuolista viljelykiertoa vähäisen kasvivalikoiman vuoksi. Viljanhinta on matala, ja harvinaisemmille kasveille ei välttämättä ole markkinoita tai maatila ei muutoin sovellu niiden viljelyyn. Yksivuotisten kasvien viljelymenetelmät myös rasittavat maaperää. Monivuotista nurmea viljeltäessä maan kasvukunto paranee. Tuotantoeläimet voivat tuoda yrittäjälle paremman yrittäjätulon verrattuna viljanviljelyyn. Moni maatilayrittäjä myös ihan yksinkertaisesti vain pitää eläimistä, minkä vuoksi voi herätä ajatus vaikkapa maitotila- tai emolehmäyrittäjäksi ryhtymisestä.

Emolehmätuottajaksi voi ryhtyä pienemillä aloituskustannuksilla kuin maidontuottajaksi, mutta yrittäjätulo on todennäköisesti matalampi. Emolehmien pito ei myöskään ole niin aikaa vievää, vaikka eläintenpito aina sitovaa onkin. Käytännössä emolehmätuotannossa kannattaisi olla mahdollisuus laiduntamiseen, koska se voi laskea tuntuvasti kustannuksia, kun kallista polttoainetta ei kulu kesäisin ruokkimiseen ja pihaton siistinä pitämiseen. Pienessä emolehmäkarjassa yrittäjällä voi olla tarpeen ainakin aluksi hankkia tuloja myös muualta, esimerkiksi maatilan ulkopuolisesta työstä tai koneurakoinnista.

Maidontuotannolla voi olla mahdollista saada ympärivuotinen elanto maatilalta. Aloittamiskustannukset ovat kuitenkin suuremmat kuin lihakarjatuotannossa. Suuremmat alkukustannukset syntyvät maidonkäsittelyyn tarvittavasta tekniikasta. Laiteita voi kuitenkin hankkia myös käytettyinä tai lypsyrobotin voi vuokrata tai liisata, mikä on edullisempaa kuin täysin uusien laitteiden ostaminen omaksi. Rikkinäisiä laiteita ei kannata ostaa, mutta vähän käytetyt ja hyväkuntoiset laitteet voivat olla sopivia ainakin alkuun pääsemiseksi.

Markkinatilanne kannattaa selvittää etukäteen. Omalla alueella toimivilta meijereiltä ja lihataloilta pitää selvittää hyvissä ajoin, ottavatko ne uusia tuottajia ja mitkä ovat tuottajahinnat. Emolehmätuottajaksi aikovan kannattaa selvittää ja sopia etukäteen, minne pihvivasikat menevät kasvamaan vieroituksen jälkeen, jos niitä ei kasvateta loppuun asti.

Eläinaineksen valinta ja osto

Eläinaineksen hankintaan kannattaa kiinnittää huomiota ja ostaa heti alussa hyviä eläimiä. Eläinten ostossa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä. Myytävänä olevista laadukkaista eläimistä voi saada tietoa jalostusasiantuntijoilta. Hyvän eläinaineksen jalostamisessa menee monta sukupolvea, joten heikkotasoisia eläimiä ei kannata ostaa, vaikka halvalla saisi. Vaikka heikkotasoisten eläinten myyntihinta olisi edullinen, tulevat ne loputa kalliimmiksi kuin hyvät eläimet. Eläintilat kannattaisi myös saada mahdollisimman nopeasti täyteen, jotta kalliit investoinnit alkavat tuottaa mahdollisimman nopeasti.

Eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi tulee huomioida ostoeläinten lähtötilan tautitilanne. Olisi erittäin ikävää, jos heti aloittaessa eläimillä olisi jokin tuotantoa laskeva tai henkeä uhkaava tauti. Kannattaakin yrittää löytää mahdollisimman terve ja testattu karja, josta ostaa eläimet. Eläinten osto mahdollisimman harvasta paikasta vähentää tautiriskejä.

Suunnitelmien ja laskelmien tärkeys

Hyvin menestyviä maatiloja yhdistää toiminnan suunnitelmallisuus. Kehittämissuunnitelma tuotantosuunnan muuttamiseksi alkaa maatilan kokonaistilanteen tarkastelulla. Kehittämissuunnitelmaa laadittaessa kannattaa miettiä asioita monelta kantilta. Hyvä työkalu tilan vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien kartoittamiseen on niin kutsuttu SWOT-analyysi (strengths, weaknesses, opportunities, threats), jota voidaan suomeksi kutsua myös nelikenttäanalyysiksi. Tärkeässä osassa suunnitelmaa on myös se, mitä yrittäjä itse haluaa ja mitkä ovat hänen tavoitteensa. Useinkaan asioita ei ole mahdollista tehdä täysin oman mielen mukaisesti eli joustoa tarvitaan, mutta jos asioita tehdään täysin omien arvojen vastaisesti, se ei ole yrittäjälle itselleen palkitsevaa pitkällä aikavälillä.

Eri vaihtoehdoista kannattaa tehdä kannattavuuslaskelmia. Laskelmien avulla voidaan vertailla eri vaihtoehtojen taloudellista kannattavuutta eli muun muassa, onko varaa lyhentää lainaa tai maksaa itselle palkkaa. Kokeneen asiantuntijan käyttö laskelmien laadinnassa on suositeltavaa. Laskelmista kannattaa tehdä myös niin kutsutut riskiversiot, joiden avulla voi tutkia, miten tila pärjää esimerkiksi silloin, kun tuottajahinnat laskevat 10 prosenttia.

Riittävästi rehuntuotanto pinta-alaa

Peltopinta-ala ja kasvukunto vaikuttavat suoraan rehuntuotantoon, ja peltoa tarvitaan myös eläimistä tulevan lannan levittämiseen. Tulisi huomioida, että pelloilta korjattu rehu vaikuttaa koko seuraavan vuoden tuotantoon eli rehuntekoon kannattaa panostaa. Hyvällä rehulla eläimet tuottavat enemmän ja tehokkaammin.

Ei ole liioiteltua sanoa, että rehunteko on karjatilan yksi tärkeimmistä työvaiheista. Omilta pelloilta kannattaisi pyrkiä saamaan ainakin nurmirehu eläimille. Ostorehujen käyttö on mielestäni riskialttiimpaa, koska saatavilla olevan ostorehun laatu ja saatavuus voi olla mitä tahansa.

Omien rehuntekokoneiden hankkiminen voi olla kallista, mutta ne parantavat mahdollisuuksia vaikuttaa rehun laatuun. Urakoitsijan käyttöäkin voisi miettiä: hyvä urakoitsija on kullanarvoinen, mutta joillakin alueilla urakoitsijan saatavuudessa voi olla haasteita tai työnjälki ei ole toivotun mukainen.

Rakennukset

Vanhojen rakennusten käyttö voi alentaa aloituskustannuksia verrattuna kokonaan uusien rakennusten rakentamiseen. Esimerkiksi parsinavetoita ja konehalleja on muutettu pihatoiksi (kuva 1). Jos olemassa olevaa rakennusta suunnitellaan muutettavaksi pihatoksi, kannattaa käydä tutustumassa vastaavanlaisiin hankkeisiin toisilla tiloilla. Hyvistä vierailukohteista voi saada vinkkejä muun muassa toisilta viljelijöiltä tai laitemyyjiltä.

Valokuvassa lehmiä navetassa.
KUVA 1. Hyvin toimiva pihatoksi muutettu entinen parsinavetta (kuva: Petja Lappalainen).

Joskus olemassa olevat rakennukset ovat liian pieniä tai muuten soveltumattomia, ja silloin kannattaa mieluummin rakentaa kerralla uusia kunnollisia rakennuksia. Rakennuksen tulee olla hinnaltaan kohtuullinen mutta sen pitäisi myös toimia hyvin, epäkäytännöllisyys lisää käyttökustannuksia ja hankaloittaa töiden sujumista.

Suunnittelussa on huomioitava myös investointituen ehdot. Navetta vaikuttaa kokonaisvaltaisesti koko tuotantoon, joten siihen kannattaa panostaa. Hyvässä navetassa on helpompi saada aikaan huipputulos, kun työ on sujuvaa ja eläimet pysyvät terveinä.

Osaamisen ajankohtaisuus

Kouluttautumisen tarve kannattaa selvittää. Jos yrittäjällä ei ole aikaisempaa kokemusta eläintenpidosta tai viimeisimmästä eläintenhoidosta on ehtinyt kulua useita vuosia, hänen kannattaisi käydä harjoittelemassa jollain kotieläintilalla.

Maatalousalan koulutus kannattaa käydä, jos sellaista ei vielä ennestään ole. Toisilta maatiloilta ja maatalousalan kouluista oppii uusia arvokkaita asioita ja näkökulmia, joita voi hyödyntää omassa toiminnassaan. Asiantuntija-apua on saatavilla lähes kaikkiin maatalousasioihin, mutta kannattaa olla myös itse asioista perillä, jottei ole täysin muiden vietävissä ja pystyy tekemään itsekin päätöksiä.

Töiden järjestely

Kotieläintilalla yrittäjä lomailee harvoin. Oman jaksamisen ja tehokkuuden takia töiden järjestelyyn tulee kiinnittää huomiota alusta alkaen. Työt pitäisi pystyä tekemään mahdollisimman sujuvasti ja tarvittaessa palkata apuvoimaa tai käyttää urakoitsijaa. Yksin ei kannata yrittää tehdä kaikkea. Nykyään on tarjolla monenlaisia koneita ja muita välineitä, jotka helpottavat eläinten hoitoa ja tarkkailua, niitä kannattaa hyödyntää.

Liian suureen työmäärään väsyy, mikä voi johtaa töiden tekemättä jättämiseen. Se taas johtaa monenlaisiin ongelmiin, kuten taloudellisiin vaikeuksiin. Pahimmillaan yrittäjän väsymisestä seuraa jopa eläinsuojelurikkomuksia. Töiden järjestely onkin syytä ottaa vakavasti. Työvaiheet, joissa on itse hyvä, voi tehdä itse, mutta työt, jotka eivät vastaa omia vahvuuksia ja joita ei halua tehdä, voi olla syytä ulkoistaa.

Yhteenveto

Siirtyminen kasvintuotantotilasta kotieläintilaksi on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto erityisesti Pohjois-Suomen olosuhteissa. Kotieläintuotannolla on monia vahvuuksia viljanviljelyyn verrattuna, kuten parempi yrittäjätulo ja ympärivuotinen elanto.

Tuotantosuunnan vaihtaminen tuo mukanaan kuitenkin myös riskejä ja haasteita, kuten suuret aloittamiskustannukset ja työmäärän lisääntymisen. Ennen päätöstä tuotantosuunnan vaihtamisesta on tehtävä huolellisesti suunnitelmat ja laskelmat ja varmistettava oma osaaminen. Rahoituksesta on keskusteltava pankin kanssa ja tutkittava, mitä investointitukia oman tilan kehittämiseen on mahdollista saada.


Petja Lappalainen
Opiskelee agrologiksi (AMK) Oulun ammattikorkeakoulussa

Blogiteksti perustuu opinnäytetyöhön:

Lappalainen, P. (2024). Ylikinnulan maatilan kehittämissuunnitelma [AMK-opinnäytetyö, Oulun ammattikorkeakoulu, Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma]. Theseus. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202405038925