Syksyllä 2023 Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kaksi lehtoria ja Stuttgartin Duale Hochschule Baden-Württembergin professori toteuttivat yhteisopetusta sosiaalialan opiskelijoille Suomeen ja Saksaan. Lisäksi opintojaksolla vieraili professori Yhdysvaltojen Radford-yliopistosta. Opintojakson aiheena olivat erilaiset hyvinvointiyhteiskunnat, opetuskielenä oli englanti ja menetelmänä interaktiivinen ja yhteistoiminallinen verkko-opetus. Opintojaksopalautteen mukaan opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä toteutukseen.

Valokuva, jossa käsi pitelee karttapalloa.
Kansainvälinen opetus ja opiskelu tuottaa ammatillista kasvua sekä opiskelijoille että opettajille (kuva: sweetlouise/pixabay.com).

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) kaksi lehtoria ja Stuttgartin Duale Hochschule Baden-Württembergin (DHBW) professori toteuttivat syksyllä 2023 jo neljännen kerran interaktiivista yhteisopetusta. Lisänä aikaisempiin kertoihin mukana oli vieraileva professori Yhdysvaltojen Virginian Radford-yliopistosta. Verkko-opetuksena toteutettu Different Welfare Societies -opintojakso on suunnattu ennen kaikkea sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.

Opintojaksoa tarjottiin Oamkin ja DHBW:n opiskelijoiden CampusOnlinen kautta muille Suomen korkeakouluopiskelijoille. Lisäksi vaihto-opiskelijat ovat tervetulleita, kun opintojaksolle mahtuu. Opintojakso sopii sisällöltään niin vasta opintonsa aloittaneille kuin jo opintojensa loppuvaiheessa oleville. Yksi opintojakson päätavoitteista oli mahdollistaa opiskelijoiden vuorovaikutus ja yhteistyö. Opintojakso toteutui loka-joulukuussa viikoittain maanantaisin. Aamupäivisin oli yhteisluentoja ja iltapäivät oli varattu opiskelijoiden keskinäiseen ryhmätyöskentelyyn.

Opintojakso toteutettiin yhteisopettajuus-menetelmällä (tiimiopettajuus, teamteaching, Co-Teaching) suunnittelusta toteutukseen [1]. Oulun ja Stuttgartin opettajat osallistuivat opetuspäiviin ja vaihtoivat ohjausvastuuta opetuspäivien aikana keskustellen keskenään ja kysyen toisiltaan tarkennuksia teemoihin. Yhteistyöskentely kahden maan ja kolmen opettajan kesken sujuu hyvin, kun on perehdytty substansseihin ja ollaan ennen kaikkea ennakkoluulottomalla mielellä.

Keskeiset pedagogiset valinnat olivat yhteistoiminnallinen oppiminen ja interaktiivinen opetus. Nämä on havaittu toimiviksi metodeiksi jo edellisissä toteutuksissa [2]. Tässäkin toteutuksessa keskityttiin opiskelijoiden keskinäisen suhteen luomiseen varaamalla runsaasti aikaa esittäytymiseen, ryhmätyöhön ja keskusteluille. Opiskelijat jaettiin kansainvälisiin sekaryhmiin, joissa kaikissa oli mukana suomalaisia ja saksalaisia opiskelijoita. Muutamassa ryhmässä oli myös opiskelijoita Unkarista.

Kollaasi, jossa paljon ihmisten kasvoja.
Yksi opintojakson päätavoitteista oli kehittää opiskelijoiden vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja varsinkin kansainvälisessä ympäristössä (kuva: geralt/pixabay.com).

Syksyllä toteutettavan opintojakson sisällön suunnittelu aloitettiin jo keväällä Oamkin ja Stuttgartin DHBW:n reunaehtojen mukaan Oulun kahden lehtorin ja Stuttgartin professorin yhteistyönä. Opintojakson aiheena oli erilaisten hyvinvointiyhteiskuntien sosiaalipolitiikka sosiaalityön näkökulmasta ja niiden vertailu. Hyvinvointiyhteiskunnista esimerkkimaina toimivat Suomi, Saksa ja Yhdysvallat. Opiskelijat pystyivät vaikuttamaan käsiteltyihin teemoihin ja he valitsivat itse ryhmätöiden aiheet. Syksyn 2023 toteutuksen teemoina olivat yleisen sosiaalipolitiikan lisäksi kuntoutus, päihdetyö, varhaiskasvatus, vammaistyö, mielenterveystyö ja asunnottomuus.

On ollut ilo huomata, että opintojaksolle osallistuvien määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Nyt osallistujia oli 18. Opintojakson opettajien mielestä tämän kaltaisella interaktiivisella opintojaksolla osallistujien maksimäärä on noin 20. Opintojakson tavoitteena on opiskelijoiden vuorovaikutus ja mikäli opiskelijamäärä kohoaa suuremmaksi puheenvuoromahdollisuudet yhtä opiskelijaa kohden luonnollisesti vähenevät.

Opiskelijat toivovat lisää vastaavanlaista

Opintojakson loputtua lehtorit keräsivät Webropol-kyselyllä opiskelijoilta mielipiteitä jakson sisällöstä ja toteutuksesta. Kyselyyn vastasi 12 opiskelijaa. Vastauksista ilmeni, että valtaosa oli oikein tyytyväisiä opintojakson rakenteeseen, teemoihin ja ryhmätyöskentelyyn. Vastauksissa tuli vahvasti esille opettajien helposti lähestyttävyys ja reiluus.

I really liked how approachable you were 🙂
Didn´t feel unsecure about my English skills for a moment because of the nice atmosphere.

Kuva, jossa vihreä naama suupielet ylöspäin, keltainen naama suupielet vaakatasossa ja punainen naama suupielet alaspäin. Vihreän naaman kohdalla on rasti.
Opiskelijapalaute osoittaa, että opintojakson toteutus oli onnistunut ja tällaista kansainvälistä toimintaa kaivataan lisää (kuva: athree23/pixabay.com).

Kaikki opiskelijat toivoivat kansainvälisen yhteisopettajuuden lisäämistä opintoihinsa. Opiskelijoista oli mielenkiintoista opiskella ja tehdä ryhmätyötä yhdessä eri maan opiskelijoiden kanssa.

That it was really international and
the that the teachers were from different countries.

Kaikkien mielestä oli kiinnostavaa oppia, miten sosiaalihuolto on järjestetty eri valtioissa. Myös ryhmätyön aiheet koettiin mukaansatempaaviksi.

The different perspectives from other countries,
the presentations and encouragement to use cameras.

Vaikka opintojakso oli menestys, parannettavaakin löytyi. Ryhmätyöskentelyn organisointi koettiin haastavana johtuen muun muassa aikataulullisista syistä. Opiskelijat toivoivat myös lisää pienryhmäkeskusteluja oppituntien aikana.

Tulevaisuuden suunnitelmat

Yhteistyötä on tarkoituksena jatkaa ja vahvistaa tulevaisuudessa. Opiskelijat ja opettajat ovat olleet tyytyväisiä Oamkin ja DHBW:n yhteiseen opintojaksoon. Opetuksen lähtökohtana on ollut interaktiivinen yhteisopettajuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen ryhmätyön muodossa. Tämä on todettu erittäin toimivaksi tavaksi vuodesta toiseen.

Opintojakson päätteeksi kerätään aina kyselyllä opiskelijoilta mielipiteitä toteutuksesta ja kehittämisideoita tuleviin toteutuksiin. Syksyllä 2024 painotetaan kurssille ilmoittautuneille aikataulun mukaiseen opetukseen osallistumisen tärkeyttä. Lisäksi luodaan enemmän tilaa pienryhmäkeskusteluille ja pyritään opettamaan opiskelijoita pitämään kamerat auki.

Opiskelijapalautteen perusteella korkeakoulun rakenteisiin tulisi saada tilaa tämän kaltaiselle helposti saavutettavalle kansainväliselle opetukselle. Parhaimmillaan opintojakso sisältyisi opiskelijoiden opetussuunnitelmiin ja opettajille olisi resursoitu tarpeellinen määrä työaikaa. Kansainvälistä opetusta ja yhteistoiminnallista oppimista suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon opetukseen ja sen suunnitteluun tarvittava normaalia suurempi resurssitarve. Kahden maan korkeakoulujen opettajien yhteissuunnittelu korkeakoulujen reunaehtojen puitteissa vaatii tavallisesta poikkeavaa organisointia.

Mira Schroderus
lehtori
Hyvinvointi ja kulttuuri
Oulun ammattikorkeakoulu

Sanna Kurttila
lehtori
Hyvinvointi ja kulttuuri
Oulun ammattikorkeakoulu

Lähteet

[1] Bacharach, N., Heck, T., & Dank, M. (2004). Co-Teaching in Student Teaching: A case study [presentation]. The annual meeting of the Association of Teacher Educators, Dallas, Texas.

[2] Schroderus, M., & Kurttila, S. (2021). Opettajavaihto Saksaan – interaktiivinen yhteisopetus verkossa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut, (21). http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102245918