Yrittäjyyskasvatuksen tulisi olla läpileikkaava teema kaikessa opetuksessa. Yrittäjyyskasvatus ei ole vain liiketoimintaosaamisen opettamista, vaan yrittäjämäisten taitojen ja asenteiden opettamista. Uuden yrittäjyyskasvatusstrategian jalkauttamisessa on tärkeää varmistaa, että opettajat ymmärtävät oleelliset käsitteet samalla tavalla. Kestävä kehitys, kansainvälisyys ja digitalisaatio eivät ole kuitenkaan yksittäisiä asioita. Opettajien tulisi ymmärtää myös se, miten ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Opettajilla on suuri merkitys yrittäjyyden ja yritteliäisyyden edistämisessä. Yrittäjämäisen opetuksen toteutuminen kuitenkin pohjautuu siihen, että opettajat suhtautuvat myönteisesti yrittäjyyteen ja ilmentävät yrittäjämäisiä toimintatapoja myös omassa työssään. [1] Yrittäjyyskasvatus ei ole vain liiketalouden opettajien vastuulla, vaan yrittäjyyskasvatuksessa tarvitaan yhteistyötä ei oppiaineiden opettajien välillä. Oleellista on kehittää myönteinen suhtautumistapa yrittäjämäiseen toimintaan.

Strategia on jalkautettu onnistuneesti, kun henkilökunta ymmärtää, hyväksyy ja sitoutuu siihen [2]. Oulun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmassa tehdyssä opinnäytetyössä ”Kestävä kehitys, kansainvälisyys ja digitalisaatio yrittäjyyskasvatuksessa. Case: VÄKEVÄ-hanke” [3] kartoitettiin, miten opettajat ymmärtävät hankkeen teemat ja minkälaiseksi he kokevat oman osaamisensa hankkeen teemoissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa uuden yrittäjyyskasvatusstrategian jalkauttamisen tueksi. Jotta uusi strategia saadaan jalkautettua onnistuneesti, tulisi kaikkien opettajien ymmärtää VÄKEVÄ-hankkeen teemat samalla tavalla.

VÄKEVÄ-hankkeen tarkoituksena on konkretisoida, mitä kestävä kehitys, kansainvälisyys ja digitalisaatio tarkoittavat. Oletuksena on se, että tulevaisuudessa edellä mainittujen teemojen aiheuttamiin haasteisiin ja toimintatapojen muutoksiin on helpompi vastata, kun opetushenkilöstöllä on nyt ajantasainen osaaminen hankkeen teemoista sekä riittävät taidot opettaa niitä [4].

Kestävä kehitys, kansainvälisyys, digitalisaatio ja yrittäjyyskasvatus voidaan ymmärtää eri tavoin

Opinnäytetyön aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä ja haastattelulla. Tulosten perusteella opettajat kokevat ymmärtävänsä, mitä kestävä kehitys, kansainvälisyys, digitalisaatio ja yrittäjyyskasvatus tarkoittavat. Vastauksista käy kuitenkin ilmi, että kestävä kehitys koettiin suurelta osin ekologiseksi kestäväksi kehitykseksi, vaikka Agenda 2030 korostaa sosiaalista kestävää kehitystä. Digitalisaatioon liittyvät käsitteet eivät olleet tuttuja kaikille opettajille, vaikka digitalisaation todettiin usein kuuluvan osaksi opetusta.

Kansainvälisyys oli parhaiten tunnettu teema. Monet opettajista tunnistivat, että kansainvälisyyttä voi olla myös ilman kansainvälistä vaihtoa. Tärkeämpää on uteliaisuus muita kulttuureja kohtaan. Liiketalouden opettajat kokivat ymmärtävänsä, mitä yrittäjyyskasvatus on muiden toimialojen opettajia paremmin. He myös kokivat yrittäjyskasvatuksen olevan kokonaisvaltaista niin liiketoimintaosaamisen kuin yrittäjämäisten taitojen opettamista. Muiden toimialojen opettajista osa koki yrittäjyskasvatuksen olevan lähinnä liiketoimintaosaamisen opettamista.

Opettajat toivovat lisää koulutusta VÄKEVÄ-hankkeen teemoista

Opettajat kokivat oman osaamisensa VÄKEVÄ-hankkeen teemoista melko hyväksi. Opinnäytetyön yksi tärkeimmistä tuloksista on tieto siitä, että opettajat kaipaavat lisää tietoa kaikista VÄKEVÄ-hankkeen teemoista sekä yrittäjyskasvatuksesta. Yrittäjyyskasvatukseen liittyen kaivataan lisää alakohtaista tietoa ja vinkkejä yrittäjämäisen toiminnan aktivoimiseen. Kestävästä kehityksestä kaivataan etenkin toimialakohtaista tietoa.

Digitalisaatioon liittyen opettajat haluavat yleisesti lisää koulutusta, tietoa digitalisaation vaikutuksista oppimistuloksiin sekä lisää koulutusta opiskelijoille tiedonhakuun liittyen. Kansainvälisyyteen liittyen opettajat toivovat myös lisää koulutusta sekä nuorille lisää tietoa vaihto- ja rahoitusmahdollisuuksista ja enemmän mahdollisuuksia kansainvälisten kontaktien luomiseen.

Koulutuksella on suuri merkitus kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa

Koulutus on keskeisessä asemassa, kun tavoitteena on vastata yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Kestävä kehitys, kansainvälisyys ja digitalisaatio ovat tulevaisuuden työelämäntaitoja, joita ei voi erottaa toisistaan. Kestävän kehityksen tavoitteena on taata hyvät elämisen mahdollisuudet tuleville sukupolville. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan globaali vastuu ja kestävä kehitys nousevat keskeisiksi teemoiksi talouden kansainvälistyessä. Globalisaatio tuo uudenlaisia terveyteen, hyvinvointiin sekä ympäristöön liittyviä maailmanlaajuisia haasteita. [5]

Vastataksemme näihin haasteisiin tarvitsemme uudenlaista kansainvälistä osaamista. Kansainvälisessä osaamisessa korostuu yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, mikä vaatii samalla oman arvomaailman avartamista. Kansainvälisyys auttaa luomaan globaalisti kestäviä ratkaisuja. Digitalisaatio tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia kansainväliseen osaamiseen.

Yrittäjyyskasvatuksen tuleekin pystyä vastaamaan näihin kestävän kehityksen, kansainvälisyyden ja digitalisaation tuomiin haasteisiin ja vaatimuksiin. Yrittäjyyden näkökulmasta kestävän kehityksen osaaminen voi olla yksi tulevaisuuden menestystekijöistä. Tulevaisuuden yrittäjyys ei ole vain liiketoimintaosaamista, vaan se on tapa olla ja toimia.Katja Koskela
Opiskelee Oulun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikössä Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmassa (YAMK)

Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön:

Koskela, K. 2023. Kestävä kehitys, kansainvälisyys ja digitalisaatio yrittäjyyskasvatuksessa. Case: VÄKEVÄ-hanke. Oulun ammattikorkeakoulu. Liiketalouden kehittäminen (YAMK). Opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304235966


Kaikki hankkeen julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Peltonen, K. 2014. Opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiuksien kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät. Väitöskirja. Aalto yliopisto.

[2] Kamensky, M. 2015. Menestyksen timantti. Strategia, johtaminen, osaaminen, vuorovaikutus. Helsinki: Talentum.

[3] Koskela, K. 2023. Kestävä kehitys, kansainvälisyys ja digitalisaatio yrittäjyyskasvatuksessa. Case: VÄKEVÄ-hanke. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 4.4.2023.

[4] Minun polkuni. 2022. VÄKEVÄ – Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta. Hakupäivä 4.4.2023. https://www.minunpolkuni.fi/hankkeet/

[5] Oulun ammattikorkeakoulu. 2022. Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana uudistuvaa yrittäjyyskasvatusta. Amokin uutiskirje. Hakupäivä 26.2.2022. https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ammatillinen-opettajakorkeakoulu/amokin-uutiskirjeet/kestava-kehitys-digitalisaatio-ja-kansainvalisyys-osana-uudistuvaa-yrittajyyskasvatusta