Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämissä opettajien täydennyskoulutuksissa hankittu osaaminen todennetaan tyypillisesti digitaalisilla osaamismerkeillä. Näin tapahtui myös Osaamisperusteisuus ja osaamisen arviointi (OsPe) -hankkeessa, jossa vapaan sivistystyön henkilöstö kehitti osaamistaan osaamisperusteisen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osaamismerkki on digitaalinen todiste hankitusta osaamisesta. Tyypillisesti se saadaan suorittamalla koulutus tai osoittamalla osaamista osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien mukaisesti. Osaamismerkki tukee myös tavoitteellista oppimista. Henkilö kehittää osaamistaan ja hakee osaamismerkin koulutuksen järjestäjän tai muun organisaation käyttämässä osaamismerkkipalvelussa, kuten Open Badge Factoryssa.

Osaamismerkkejä voidaan hyödyntää kokonaisen työyhteisön osaamisen kehittämisessä, yksilötasolla ne ovat eduksi esimerkiksi opinnoissa sekä työnhaussa. Henkilö voi esimerkiksi liittää saamansa osaamismerkit näkyviin LinkedIniin, digitaaliseen ansioluetteloon tai linkkinä sähköisiin työhakemuksiin osaamismerkkipalvelun kautta. [1]

Osaamisperusteisuus laajenee vapaan sivistystyön opintoihin

Vapaan sivistystyön toimijoita ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset. Kaikki hyvin merkittäviä tekijöitä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä jatkuvan oppimisen sekä osin myös ammatillisen koulutuksen näkökulmista.

Vapaan sivistystyön opintojen kirjaamista valtakunnalliseen, henkilökohtaisia opintotietoja sisältävään Koski-tietovarantoon laajennetaan. Tavoitteena on, että vapaan sivistystyön opinnoissa osaamistaan kehittänyt henkilö voisi nykyistä monipuolisemmin hyödyntää hankkimaansa osaamista jatko-opinnoissa, työnhaussa tai esimerkiksi omaa pätevyyttä todistaessaan. Tämä mahdollisuus avautuu Oma opintopolku -palvelun kautta.

Koski-tietovarantoon kirjaaminen edellyttää koulutuksen kuvaamista osaamisperusteisesti eli kurssikuvauksessa tulee olla osaamista selkeästi kuvaavat osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Osaamisperusteisuus vaikuttaa myös koulutusten toteuttamiseen. Oppiaine- ja opettamiskeskeisestä pedagogiikasta siirrytään aitoon osaamisperusteiseen toimintamalliin. Tämän kehitystyön tueksi Oamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat ovat olleet laatimassa tukimateriaaleja, kuten Opas osaamisperusteiseen arviointiin vapaassa sivistystyössä.

Osaamismerkit vapaan sivistystyön henkilöstön täydennyskoulutuksessa

Oamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu kehitti yhteistyössä vapaan sivistystyön järjestöjen ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen kanssa oppilaitosten henkilöstön osaamisperusteisuuden osaamista Osaamisperusteisuuden ja osaamisen arvioinnin (OsPe) -koulutushankkeessa. Koulutuksen tuloksena osallistujille kehittyi asiantuntemus suunnitella ja toteuttaa osaamisperusteista koulutusta sekä arvioida osaamista.

Osallistujat kehittivät osaamistaan viidessä eri koulutusosiossa ja osoittivat osaamisensa koulutusosiokohtaisilla kehittämistehtävillä. Jokaisen koulutusosion päätteeksi he hakivat osaamisen tunnustamista digitaalisena osaamismerkkinä (kuva 1). Kun opiskelija oli osoittanut osaamisensa koulutuksen arviointiperusteiden mukaisesti kaikissa koulutusosioissa, hän sai kuudennen eli niin kutsutun koontimerkin ”Osaamisperusteisuus ja osaamisen arviointi”.

Kuvassa viisi osaamismerkkiä: vapaa sivistystyö 2 opintopistettä, opetussuunnitelmat 1 opintopiste, arviointi 2 opintopistettä, koordinointi 1 opintopiste ja kehittäminen 2 opintopistettä.
KUVA 1. OsPe-koulutuksen viiden koulutusosion osaamismerkit. Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

OsPe-hankkeessa osaamismerkit todensivat koulutuksen osallistujan saavuttaman osaamisen. Ne selkeyttivät oppimisprosessia ja ohjasivat osaamisen kehittymistä kunkin omalla oppimispolulla. Koulutuksen lopuksi saatu koontimerkki koettiin arvokkaaksi ja konkreettiseksi näytöksi osaamisesta.

Vapaan sivistystyön järjestöt ovat ottamassa osaamismerkit käyttöön vahvistamaan osaamisperusteisuuteen liittyvän osaamisen kehittämistä toimintasektorillaan. OsPe-hankkeessa laaditut osaamismerkit ovat hyödynnettävissä Avointen oppimateriaalien kirjastossa. Ne voidaan myös jakaa muiden organisaatioiden käyttöön Oamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun osaamismerkkipalvelusta (Open Badge Factory).

Päivi Kilja
yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakoulutus

Lotta Pakanen
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakoulutus

Esa Virkkula
yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakoulutus


Kaikki hankkeen julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Nuottila, E., Brauer, S., Pakanen, L., Juntunen, E., Ruhalahti, S., Korhonen, A-M, Paananen, H., Pesonen, A., Rantamäki, H-M. & Huhtahaara, V. (toim.) 2022. Osuvat taidot -käsikirja. Opas valtakunnallisen osaamismerkkijärjestelmän kehittämiseen Oamk Journal 84/2022. Oulun ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 12.1.2023. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-220-0