Tehohoitopotilaan suunhoito koetaan usein haasteellisena tai vieraana asiana. Vaarana on, että se jää toteuttamatta tai toteutus on puutteellista. Aiheesta on nyt luotu digitaalinen oppimateriaali, joka sisältää konkreettiset ohjeistukset oikeaoppiseen ja turvalliseen tehohoitopotilaan suunhoidon toteutukseen.

Tehohoidossa hoidetaan potilaita, joilla on yksi tai useampi korjattavissa oleva vakava peruselintoiminnan häiriö tai uhka sellaisen kehittymiseen. Tehohoidon tavoitteena on tilapäisen hengenvaaran torjuminen ja vakavasta sairaudesta tai vammasta toipuminen aiempaan toimintakykyyn. Suurin osa tehohoitojaksoista liittyy päivystykselliseen tarpeeseen. [1] [2]

Tehohoitopotilaankin hoidossa eri ammattilaisilla on työssään sama tavoite: potilaan parantuminen ja hyvinvoinnin ylläpito. Ihmisen keho on kokonaisuus ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Toimivan moniammatillisen yhteistyön avulla hoidon laatua ja tehokkuutta voidaan lisätä. Tehohoitopotilaan suunhoito on tärkeässä osassa potilaan kokonaishoitoa. Potilaan suussa oleva tulehdus ylläpitää koko kehon matala-asteista tulehdustilaa. [3]

Tehohoitopotilaan suunhoidon toteutuksesta löytyy harmillisen vähän tietoa. Tämän vuoksi suuhygienisti- ja sairaanhoitajaopiskelijat kehittivät moniammatillisena yhteistyönä toteutetun oppimateriaalin tehohoitopotilaan suunhoidosta Oulun ammattikorkeakoulun Moodle -oppimisympäristöön. Oppimateriaali on tarkoitettu Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön ja suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmien opiskelijoille itseopiskeluun sekä opiskelun tueksi.

Tulevaisuuden ammattilaisten suunhoidon osaamisen varmistaminen

Tehohoitopotilaan suunhoito on aiheena tärkeä, ja sen hallitseminen edesauttaa omaa ammatillista osaamista tulevaisuuden työelämässä. Yhteiskunta hyötyy projektista saamalla työelämään aiheeseen hyvin perehtyneitä opiskelijoita, jolloin tehohoitopotilaiden laadukas ja turvallisesti suoritettu suunhoito on taattua.

Oulun ammattikorkeakoulun tehohoidon ja suun terveydenhuollon opettajat pystyvät hyödyntämään Moodle-alustaa omassa opetuksessaan ja käyttämään sitä tukena opetuksen rinnalla. Koulutusta pystytään kehittämään ajankohtaisella näyttöön perustuvalla tiedolla.

Laadukkaan oppimateriaalin hyödyntäminen kehittää ammatillista asiantuntijuutta ja lisää osaamisvalmiutta tehohoitopotilaan suunhoidossa. Yhteiskunnallisten hyötyjen näkökulmasta tämä näkyy laadukkaampana asiantuntijuutena. Näin ollen oppimateriaalilla voidaan varmistaa tietämys tehohoitopotilaan suun hoidosta. Tehohoitopotilaan suunhoito -oppimateriaalit edistävät ammattitaitoa ja antavat tietoutta sekä konkreettisia esimerkkejä työelämässä esiintyvistä tilanteista tulevaisuuden ammattilaisille.

Oppimateriaalin sisältö

Oppimateriaalin sisältöä mietittäessä aihe päätettiin rajata aikuisiin tehohoitopotilaisiin. Lisäksi sisällön suhteen päädyttiin yleisimpiin vastaan tuleviin potilastapauksiin, joissa suunhoito nähdään haasteellisena. Nämä potilastapaukset olivat intuboitu potilas, trakeostomoitu potilas, eristystautipotilas sekä happihoidossa oleva potilas. (Kuva 1.)

Kuvakaappaus Moodlesta. Siinä näkyy tehohoitopotilaan suunhoito oppimateriaalin sisällysluettelo.
KUVA 1. Tehohoitopotilaan suunhoito Moodle -alusta (kuvakaappaus: Sanni Matturi). Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Jokainen potilastapaus on käyty läpi omissa PowerPoint -esityksissään (kuva 2), joissa kerrotaan tapausten erityispiirteistä ja suunhoidon toteutuksesta. Jotta suunhoidon prosessi saatiin kerrottua mahdollisimman selkeästi, esitykseen laadittiin helppolukuiset vaihe vaiheelta -ohjeet. Visuaalisuutta lisättiin laadukkailla kuvilla toteutuksen eri vaiheista ja suunhoitoon tarvittavista välineistä.

Viisi kuvakaappausta power point esityksestä.
KUVA 2. Esimerkki PowerPoint -esitysten sisällöstä (kuvakaappaus: Sanni Matturi). Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Erilaisten potilasryhmien kohtaaminen potilaslähtöisesti koettiin tärkeäksi, joten asiasta tehtiin erillinen diaesitys, jossa käydään läpi esimerkiksi muistisairaan ihmisen kohtaamista sekä tehohoitopotilaan kohtaamista yleisesti. Esityksessä käydään läpi myös muun muassa sedaatioon ja kivunhoitoon liittyviä asioita sekä kommunikoinnin haasteita potilaan ja hoitajan välillä.

Oppimateriaalissa kerrataan relevanttien alueiden anatomiaa ja niiden vaikutusta suunhoidon toteutukseen, esimerkiksi syljenerityksen tärkeydestä: sylki suojelee suun limakalvoja sekä ehkäisee suun tulehtumista ja kariesta. [4] Lisäksi materiaalissa esitellään yleisimmät saatavilla olevat suunhoidon välineet ja aineet, sekä niiden käyttötarkoitukset.

Oppimateriaalissa on otettu huomioon mahdollisimman hyvin erilaiset oppijat, kuten visuaalinen ja auditiivinen oppija. Visuaalinen oppija oppii katsomalla ja näkemällä, kun taas auditiiviselle oppijalle kuuntelu on mielekkäämpi oppimismenetelmä. [5] [6] Materiaaleissa käytetään videoita ja äänitteitä perinteisten PowerPoint-esitysten lisäksi. Lisäksi oppimateriaali sisältää testin, jolla opiskelijat pystyvät testaamaan osaamistaan.

Moniammatillinen yhteistyö työelämässä

Moniammatillinen yhteistyö on tärkeä ja koko ajan kasvava osa työelämää. Moniammatillinen yhteistyö kasvattaa asiantuntijuutta ja sen avulla saadaan kehitettyä työelämässä tarvittavia taitoja. Parhaimmillaan moniammatillinen yhteistyö edistää työhyvinvointia, jakaa asiantuntijuutta ja vähentää päällekkäisten töiden syntymistä. [7]

Moniammatillinen yhteistyö on potilaslähtöistä työskentelyä, jossa eri ammattiryhmien tiedot ja taidot kootaan yhteen. Vuorovaikutus ammattiryhmien välillä tulee olla toimiva, jotta saadaan yhteinen käsitys potilaan tilanteesta, tarvittavista toimenpiteistä sekä mahdollisten ongelmien ratkaisuista. [8] Yhteistyön avulla palvellaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntäen eri ammattiryhmien osaamista. Jokaisella ammattilaisella on paremmat valmiudet antaa yksilöllistä, tarvittavaa ja laadukasta hoitoa.

Moniammatillinen yhteistyö näkyy muun muassa potilaan eri tarpeiden hoitamisessa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Nykyään potilaiden ongelmat ovat yhä haasteellisempia ja monitahoisempia. Niiden ratkaisemiseen tarvitaan eri ammattiryhmien tietämystä ja osaamista. Tarvittavat ratkaisut ja tiedot sekä taidot ovat hajautuneena eri alan ammattilaisilla, joten yhteistyöllä saavutetaan parempia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja potilaiden ongelmiin. [9]

Lopuksi

Yksittäisinä aiheina sekä tehohoito että suunhoito olivat meille kaikille jo tuttuja, mutta yhdistettynä aihe oli vieras. Koimme, että omat tietomme ja taitomme kehittyivät oppimateriaalia luodessa, ja opimme moniammatillisen yhteistyön tärkeydestä hyvinkin erilaisten ammattialojen välillä. Oppimateriaalin julkaisun myötä myös muiden opiskelijoiden tietämys on kehittynyt ja tulee kehittymään. Oppimateriaali on jo otettu käyttöön sairaanhoitajien tehohoidon syventävällä kurssilla sekä suuhygienistien vuodepotilaan suunhoidon kurssilla.Mikael Hakonen
Opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa hoitotyön tutkinto-ohjelman sairaanhoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa

Jenni Ikäheimo
Opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa hoitotyön tutkinto-ohjelman sairaanhoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa

Mirka Kivikangas
Opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmassa

Mia Leinonen
Opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa hoitotyön tutkinto-ohjelman sairaanhoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa

Sanni Matturi
Opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmassa

Satu Slunga
Opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmassa

Blogiteksti perustuu opinnäytetyöhön:

Hakonen M., Ikäheimo, J., Kivikangas M., Leinonen, M., Matturi, S. & Slunga, S. 2023. Tehohoitopotilaan suunhoito. Oulun ammattikorkeakoulu. Hoitotyön ja suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmat. Opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202305027245


Lähteet

[1] Reinikainen, M. & Varpula, T. 2018. Suomalainen tehohoito. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 134 (2), 161–163. Hakupäivä 13.4.2023. https://www.duodecimlehti.fi/duo14120

[2] Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. 2022. Tehohoito. Tampereen yliopistollinen sairaala. Hakupäivä 13.4.2023. https://www.tays.fi/fi-fi/palvelut/tehohoito

[3] Jansson, M. & Kangas, R-B. 2017. Suun hoito. Teho- ja valvontahoitotyön opas. Terveysportti. Duodecim. Hakupäivä 9.4.2023. Vaatii käyttöoikeuden. https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/aho/article/tvh00195?db=1366&toc=112462

[4] Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. & Björkqvist, S-E. 2016. Ihmisen fysiologia ja anatomia. Helsinki: Sanoma Pro.

[5] Rantanen, E. 2010. Toiminnalliset oppijat koulunkävijöinä. Tekemisen ja kokemisen kautta oppiminen ja koulussa suoriutuminen. Tampereen yliopisto. Opinnäytetyö. Hakupäivä 10.4.2023. https://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-20513

[6] Koivusalo, H. & Salenius, H. 2012. Aistit avoinna oppimaan. Opettajaopiskelijoiden oppimistyylit ja havainnollistaminen. Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 10.4.2023. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201201151342

[7] Sandström, S., Keiski-Turunen, A., Hassila, L., Aunola, E. & Alahuhta, M. 2018. Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kuvaamana. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 44. Hakupäivä 4.5.2023. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018061225734

[8] Isoherranen, K. 2012. Uhka vai mahdollisuus – moniammatillista yhteistyötä kehittämässä. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Hakupäivä 11.4.2023. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7664-0

[9] Lawila Oy. 2021. Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hakupäivä 11.4.2023. https://www.lawila.fi/post/yhteistyo-sosiaali-ja-terveydenhuollossa