Digiosaamista kaiken ikää sosiaali- ja terveysalalla (DigiSote-ikä) -hankkeen päätavoitteena oli kehittää toimintamalli, joka osallistaa korkeakoulujen opiskelijoita, opettajia ja sote-alan ammattilaisia sukupolvien väliseen yhteistoimintaan digisosaamisen kehittämiseksi sote-alalla. Tavoitteena oli vahvistaa sote-alan ammattilaisten tieto- ja viestintätekniikan ja verkkovuorovaikutuksen tietoja, taitoja ja asenteita sekä valmentaa heitä uusien teknologioiden, ohjelmistojen ja sovellusten käyttöön. Tämä opas avaa DigiSote-ikä-hankkeessa tehtyä työtä, toimintamallin periaatteita ja antaa vinkkejä toimintamallin muodostamisen eri vaiheisiin.

Kuvakaappaus raportin kannesta. Raportti avautuu klikkaamalla kantta.

Jukka Kurttila
lehtori, digitaaliset ratkaisut
Oulun ammattikorkeakoulu, TKI-yksikkö

Markus Aalto
lehtori, informaatioteknologia
Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö

Markku Kekkonen
lehtori, informaatioteknologia
Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö

Piia Hyvämäki
lehtori, digitaaliset ratkaisut
Oulun ammattikorkeakoulu, TKI-yksikkö

Tanja Parkkila
lehtori, hoitotyö
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Mira Hammarén
yliopisto-opettaja
Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö

Minna Koskimäki
tutkijatohtori
Oulun yliopisto,
Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö

Erika Jarva
yliopisto-opettaja
Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö

Anna-Maria Tuomikoski
asiantuntijaylihoitaja
Pohde

Julkaisu on tuotettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa DigiSote-ikä – Digiosaamista kaiken ikää sosiaali- ja terveysalalla -hankkeessa.

Hankkeen päätoteuttajana toimi Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Oulun yliopisto.

Hankkeen kesto: 16.8.2021-31.5.2023

Tavoitteet: Päätavoitteena oli tuottaa toimintamalli, joka mahdollistaa sukupolvien välisen digiosaamisen kehittämisen osallistamalla korkeakouluja sotealan ikääntyneiden (54+ v.) ammattilaisten digiosaamisen kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa sosiaali- ja terveysalalla työssäkäyvien ikääntyneiden tieto- ja viestintätekniikan taitoja sekä opastaa heitä digitalisaation mukanaan tuomien uusien teknologioiden, ohjelmistojen ja sovellusten käytössä. Hanke edisti ikääntyneiden (54+) työssäkäyvien säilymistä työelämässä pidempään, työnkuvien muuttamista fyysisen kuormittavuuden vähentämiseksi, varhaisen eläköitymisen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisemiseksi

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Hallinnoija: Oulun ammattikorkeakoulu

Osatoteuttaja: Oulun yliopisto

Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusKaikki hankkeen julkaisut Oamk Journalissa