Liian moni sulkee silmänsä tiimin sisäisille konflikteille ja toivoo, että ne katoaisivat ajan kanssa. Kuitenkin peliprojektin toteutumiselle on tärkeää, että ongelmia ei jätettäisi huomioimatta, vaan niihin pyrittäisiin löytämään kaikkia tyydyttävä ratkaisu. On tärkeää tunnistaa konfliktin luonne heti alkumetreillä, sillä vaarana on sen paisuminen paljon suuremmaksi ongelmaksi ja jopa projektin kaatuminen.

Piirretty kuva peliohjaimesta.
Muodostettaessa peliprojektitiimiä kannattaa pyrkiä saavuttamaan toimiva tiimikokonaisuus, jotta vähennetään tiimin sisäisiä ristiriitoja (kuva: Sara Potila).

Konflikteja tulee tiimityössä melkein väistämättä, sillä ihmisillä on omia näkemyksiä ja mielipiteitä, jotka voivat aiheuttaa ristiriitoja. Myös esimerkiksi erot persoonallisuudessa, taidoissa ja kokemuksissa sekä selkeät iän, sukupuolen ja kansallisuuden erot voivat aiheuttaa ristiriitoja. [1] Toimivan tiimin saavuttamiseen syvennyttiin Sara Potilan ja Janine Nurkkalan opinnäytetyössä, jossa tutkittiin, miten mobiilipeliprojektin hahmo on toteutettavissa niin, että tiimissä on useampi graafikko.

Alkuvaiheen tutustumisvaiheella iso merkitys yhteistyöhön

Tiimin rakentumiseen tarvitaan sopivia taitoja omaavia henkilöitä, jotka ovat käytettävissä silloin, kun heitä tarvitaan, ja jotka ovat motivoituneita suorittamaan tehtävänsä loppuun projektissa kuin projektissa. Kuitenkin jos halutaan luoda hyvin toimiva tiimi, on hyvä kiinnittää huomiota persoonallisuustyyppien ja henkilökohtaisten ominaisuuksien tasapainoiseen yhdistelmään. [2] Näiden tunnistamiseen voi käyttää apuna tutkija Meredith Belbinin kehittämää järjestelmää ihmisten henkilökohtaisten ominaisuuksien analysoimiseksi ja persoonallisuustyyppien arvioinnissa viiden suuren persoonallisuuspiirteen teoriaa eli Big Fivea. [2] [1]

Peliprojektissa tiimiläisten sisäinen dynamiikka on tärkeä tunnistaa alussa, jotta projektin tavoite saavutetaan. Tehokkaasti toimivan tiimin edellytyksiin kuuluu, että tiiminvetäjä ja tiimin jäsenet tuntevat itsensä ja toisensa hyvin. Tähän sisältyy se, että ymmärretään omat ja toisten vahvuudet ja heikkoudet. Lisäksi tiimiläisillä on hyvä olla yleiskäsitys siitä, miten aloitetaan selkeä keskustelu tiimin sisällä, sekä ymmärrys siitä, miten toisten mieltymykset ja käyttäytyminen vaikuttavat yhteistyöhön. [1] Kun tiimiläiset tunnetaan, on helpompi jakaa tiiminjäsenille roolit, vastuut ja tehtävät.

Peliprojektilla pitää olla selkeä suunta ja tavoite, mihin pyritään. Pitää varmistaa, että tiimin jäsenet ovat hyvin perillä siitä, mitä tiimi tavoittelee ja mitä tehtäviä ja rooleja sillä on. Selkeä roolien ja vastuiden määrittäminen tiimin jäsenille tavoitteen saavuttamiseksi vähentää ristiriitoja. [3] Mitä enemmän tiimissä on jäseniä, sitä tärkeämpiä ovat selkeät rooli-, vastuu- ja tehtäväjaot.

Epäterveen ja terveen konfliktin väliset erot on hyvä tunnistaa

Tehokkaasti käsitellyt konfliktit voivat olla tuottavia ja usein keskeinen piirre tehokkaissa tiimeissä. Haasteena on se, miten asianosaiset ja tiiminvetäjä käsittelevät konfliktia. On tärkeä erottaa toisistaan terve, tuottava konflikti ja epäterve, toimimaton konflikti. [1] Konfliktin varhainen tunnistaminen estää peliprojektin edistymisen vaarantumista tai kokonaan kariutumista.

Yleensä konfliktit tiimissä ajatellaan niin, että asianosaisten käyttäytyminen on ollut toimimatonta ja tuottamatonta ja lopputulos on ollut negatiivinen, olipa kyseessä sitten työn tuotos tai ihmissuhteet. Konflikti voi kuitenkin olla tuottavaa peliprojektissa, koska se voi rohkaista keskusteluun ja luovuuteen. [1] Esimerkiksi tehtäväkeskeisissä erimielisyyksissä ja omien näkemyksien jakamisvaiheessa konflikti on vielä terve, mutta voi kehittyä epäterveeksi, jos kumpaakin osapuolta tyydyttävää ratkaisua ei löydy.

Terveen ja epäterveen konfliktin väliset erot ovat onneksi helposti tunnistettavissa. Terveessä konfliktissa on yleensä mukana tehtäväkeskeiset ongelmat, kunnioittava keskustelu havaittujen ongelmien selvittämiseksi, aidot mielipide-erot, erilaiset arvot tai näkökulmat asiaan ja ”kaikki voittaa” -ajattelutapa. Epäterveet konfliktit koostuvat yleensä henkilökohtaisista hyökkäyksistä, toisten syyttelystä, vihan ja turhautumisen ilmaisemisesta, manipuloivasta tai holhoavasta käytöksestä ja voitto- tai tappiotilanteista. [1] Tällaisen konfliktin kohdalla onkin tiiminvetäjän korkea aika puuttua tilanteeseen.

Peligraafikot löysivät tyydyttävän ratkaisun keskustelemalla

Käytännön esimerkiksi voidaan ottaa peligraafikoiden tyylillisten erojen käsittelyprosessi. Pelin päähahmon suunnittelussa graafikoiden välillä on syntynyt ristiriita siitä, millaiselta hahmon tulisi näyttää. Kummatkin ovat toteuttaneet konseptitaiteet hahmosta, mutta eivät ole olleet tyytyväisiä toistensa tuotoksiin. Graafikot eivät omaa konseptitaidettansa tehdessään olleet ottaneet huomioon, että hahmon pitää olla tyylillisesti toteutettavissa kummankin graafikon toimesta. Lisäksi sen pitäisi olla helposti animoitavissa, joten liialliset yksityiskohdat on pitänyt unohtaa.

Ongelmasta ei kuitenkaan kehittynyt epätervettä konfliktia, vaan keskustelulla ja jakamalla omia näkemyksiään graafikot pääsivät tyydyttävään ratkaisuun. Toisella graafikolla oli isompi rooli peliprojektin hahmosuunnittelussa, joten hän loi lopullisen hahmosuunnitelman yhdistämällä kummankin tekemät konseptitaiteet päähahmosta. Ennen tätä graafikot kävivät tiimin kanssa läpi molempien konseptitaiteiden vahvuuksia ja heikkouksia. Lisäksi he kävivät keskenään tarkemmin läpi omia piirtotyylillisiä vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, joiden pohjalta oli helpompi luoda hahmon lopullinen ulkoasu. Kokemus oli kehittävä molemmille osapuolille, ja hahmo sai parhaimpia ominaisuuksia kummankin graafikon hahmosuunnitelmista.

Avoimuus ja toisten ymmärtäminen vähentää epäterveiden konfliktien muodostumista

Peliprojektitiimissä tiiminvetäjän pitää kannustaa keskusteluun ilmaisemalla olevansa avoin asioiden muuttamiselle ja ottamalla ihmisiä aktiivisesti mukaan ja antamalla heille aikaa keskustella pöydällä olevista ideoista. Hyvä keskustelu tarkoittaa sitä, että ihmiset antavat toistensa päättää lauseensa, yhtyvät toistensa ajatuksiin ja välttävät tuomitsevia huomautuksia. [1]

Konfliktitilanteissa tiiminvetäjän tehtäviin kuuluu usein auttaa selvittämään konflikti, jos se on terve, tai vaihtoehtoisesti ratkaista se puolueettomasti, jos kyseessä epäterve konflikti. [1] On toivottavaa, että tiimiläiset ensisijaisesti ratkaisisivat konfliktin keskenään. Tällöin on tärkeää kuunnella toisen osapuolen kantaa ja mitä hän yrittää saavuttaa, jotta tila mahdolliselle kompromissille voidaan luoda. Yleensä tämä on ratkaissut ongelman, mutta jos ei, tiiminvetäjä astuu kehiin. Hänen on tärkeä kuunnella ja ymmärtää asianosaisten argumentit ja tehdä parhaaksi katsomansa päätös tiimin peliprojektin kehittämisen kannalta niin, että ketään tiimin jäsentä ei kohdeltaisi epäkunnioittavasti tai väheksyttäisi. [3]

Tiimin sisällä pitää pyrkiä siihen, että tiimin jäsen tuntee olonsa turvalliseksi eikä esimerkiksi pelkää joutuvansa puhuessaan pilkan tai syyttelyn kohteeksi. Tätä kutsutaan psykologiseksi turvallisuudeksi. Tiimin jäsenelle uuden kokeileminen ja virheiden jakaminen on sosiaalinen riski, koska epäonnistuessaan tiimin jäsen voi joutua huonoon valoon tiimin kesken. Tiimin psykologista turvallisuutta voidaan nostaa aktiivisella viestinnällä ja myönteisellä, avoimella ja kunnioittavalla suhtautumisella toisiin. [4] On siis merkittävää, että jokainen tiimissä kokee tulleensa kuulluksi ja uskaltaa olla äänessä.

Tiimiläiset kannattaa pitää ajan tasalla

Tiimin sisällä on toivottavaa pitää yllä aktiivista viestintää, jotta tiimiläiset ovat ajan tasalla työskentelyyn vaikuttavien projektisuunnitelmien, vaatimusten ja aikataulujen muutoksista. Olisi hyvä laatia viestintäsuunnitelma, jossa huomioidaan projektiin osallistuvien tiedontarpeet ja parhaat menetelmät tarpeiden tyydyttämiseksi. [2] Discord-chatpalvelin on hyvä esimerkki viestintäkanavasta peliprojektille. Siinä tiimiläiset voivat olla yhteyksissä toisiinsa viestein tai puhelimitse ja jakaa omia töitänsä.

Kaikkien tiimiläisten saavutettavuus on erittäin tärkeää konfliktien välttämiseksi. Pitää varmistaa, että tiimi pystyy puhumaan toisilleen mutkattomasti ja selvittämään kaikki ongelmat ennen kuin ne kärjistyvät epäterveiksi konflikteiksi. [3] Kaikkien tiimin jäsenten pitäminen ajan tasalla on ratkaisevaa tiimissä koko peliprojektin aikana, että saavutetaan toimiva tiimi ja vältetään ristiriitoja. Tiimiläisten on hyvä tietää mm. miten projekti etenee, mitä kukin tiimin jäsen on tällä hetkellä työstämässä ja mitkä ovat tehtävien määräajat.

Uusien tiimiläisten liittyessä mukaan on varmistettava, että he saavat hyvin suunnitellun ja informatiivisen perehdytyksen. Tämä auttaa tiimin jäsentä siirtymään tiimiin mahdollisimman sujuvasti. Tiimin tavoite, tekninen dokumentaatio, tiimin käyttämät työkalut, roolit ja vastuut ovat kaikki oleellisia asioita, jotka uuden tiimiläisen on tiedettävä. [3]

Kun on panostettu selkeisiin tavoitteisiin, viestintälinjoihin ja mahdolliseen perehdytykseen, minimoidaan ristiriitoja. Jos ja kun konflikteja syntyy, ihanteellista olisi, että kaikki osapuolet pystyisivät ilmaisemaan ongelmansa niin, että ei mentäisi omat mieltymykset edellä, vaan osattaisiin huomioida myös toisten näkökulmia. Tavoitteena tulisi olla toistensa ymmärtäminen ja mahdollisten kompromissien löytäminen tilanteessa kuin tilanteessa. [3] Näin peliprojekti etenee sujuvasti kohti maalia.

Sara Potila
medianomi (AMK)
Oulun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö

Blogiteksti perustuu opinnäytetyöhön:

Potila, S. & Nurkkala, J. 2023. Mobiilitasohyppelypelin 2D-hahmosuunnittelu. Mitä tulee ottaa huomioon, että hahmo on toteutettavissa useammalla graafikolla? Oulun ammattikorkeakoulu. Viestinnän tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023060621760


Lähteet

[1] Brent, M., Dent, F. E. & Melville, N. 2022. When Teams Work: How to Develop and Lead a High-performing Team. O’Reilly. Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited.

[2] Hughes, B., Ireland, R., West, B., Smith, N. & Shepherd, D. I. 2019. Project Management for IT-Related Projects. 3rd edition. O’Reilly. Swindon, United Kingdom: BCS Learning & Development Ltd.

[3] Pfeiffer, S. 2021. Resolving conflicts within your dev team. Dev 11.10. Hakupäivä 19.4.2023. https://dev.to/codesphere/resolving-conflicts-within-your-dev-team-1hfh

[4] Starczewski, H. 2022. Psykologinen turvallisuus ja kuinka se toteutetaan. Psycon blogi 6.4. Hakupäivä 2.5.2023. https://psycon.fi/psykologinen-turvallisuus-ja-kuinka-se-toteutetaan/