Vietämme Oamkissa Vastuullisia valintoja – kestävän kehityksen teemavuotta 2022–2023. Tuomme kestävän kehityksen kolumnisarjassa esille erilaisia näkökulmia vastuullisuudesta ja kestävyydestä sekä jaamme osaamistamme. Kolumnisarjaa jatkaa kirjoituksellaan laatupäällikkö Sari Ahvenlampi.

Kuvituskuva kestävän kehityksen teemoista. Kuvassa jalanjälkiä, maapallo, kierrätysmerkki, kädenjälki, polkupyörä, rakennus ja kasviksia.

Teemme Oamkissa monella tasolla hyvää ja vastuullista työtä kestävyyden näkökulmasta. Vastuullisuus on yksi perusarvomme. Koulutuksen yhteisissä kompetensseissa on selkeästi esillä kestävä kehitys sekä AMK- että YAMK-tutkinnoissa. Painoalojamme ovat vähähiilisyys, digitaaliset ratkaisut ja liiketoiminnan kehitys. Kestävä ja vastuullinen kampusarki -toimenpideohjelma on ohjaamassa valintojamme kampuksillamme. Olemme laskeneet hiilijalanjälkeämme vuodesta 2019 lähtien ja pienennämme sitä tavoitteena hiilineutraalisuus vuonna 2030. Näitä kaikkia tekojamme tuomme esille yhteiskuntavastuuraportissamme.

Kuvassa Oamkin Linnanmaan kampuksen piha.
Tiekarttatyön avulla sidomme kestävyyden entistä vahvemmin osaksi tehtäviämme (kuva: Antti J. Leinonen).

Olemme kuitenkin tällä hetkellä tekemässä kestävän kehityksen tiekarttaa. Miksi ihmeessä, vaikka voimme jo nähdä, että otamme kiinni kestävyyteen monipuolisesti? Tiekartta antaa meille näkymän siitä, mitä askelia meidän on otettava seuraavina vuosina, jotta kuljemme kohti tavoitteitamme hallitusti. Se on polku, jota pitkin askelten ottaminen selkeytyy. Se antaa myös näkymän meille kaikille oamkilaisille siitä, mihin pyrimme. Haluamme olla kestävän kehityksen korkeakoulu. Siksi kestävyyden tiekartta on tärkeä asia.

Tiekartassa tulee olemaan seuraavat näkökulmat:

  • johtaminen ja osaava henkilöstö
  • koulutus
  • tki-toiminta
  • hiilijalanjälki.

Tiekartta tulee olemaan linjassa Oamkin strategian kanssa, joten huomioimme strategian sisällöllisen päivityksen työn yhteydessä. Lisäksi huomioimme Arenen kypsyystasokuvaukset näille osa-alueille. Kypsyystasokuvaukset on tehty Arenessa Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu -toimenpideohjelman väliraportin yhteydessä, ja niitä on hiottu tämän kevään aikana. Tällä hetkellä meidän kypsyystasomme on kolmella osa-alueella hallittu ja yhdessä edistyvä. Olemme siis tällä hetkellä kypsyystasolla vahvasti keskitasolla, kun kypsyystasokuvausten asteikko on viisiportainen: alkava, edistyvä, hallittu, edistynyt ja strateginen.

Tarkoituksena on, että saamme jokaisesta kestävyyden näkökulmasta esiin

  • mitä haluamme olla vuonna 2030
  • mitä askelia otamme päästäksemme tavoitteeseen ja
  • miten seuraamme kehittymistä.

Nämä selkeyttävät kestävän kehityksen työtämme. Asioiden mittaaminen ja arviointi auttaa suuntaamaan tekoja ja tarvittaessa uudistamaan valintoja.

Miten opiskelijamme näkevät kestävän kehityksen Oamkissa?

Kysyimme opiskelijoiltamme yleisessä opiskelijakyselyssä vuoden alussa näkemyksiä kestävyydestä. Väittämien avulla selvitimme, kuinka vahvana opiskelijat näkevät Oamkin toiminnassa kestävän kehityksen periaatteet ja kuinka valmiita he ovat edistämään ja osallistumaan niihin. Lisäksi mukana oli väite kestävästä kehityksestä opinnoissa.

Oli ilahduttavaa huomata, että vastaajat antoivat arvioksi 3,12 (asteikolla 1–4) eli Oamk nähdään profiloituvan kestävän kehityksen korkeakouluksi. Korkeakouluyhteisön koetaan myös edistävän kestävän kehityksen periaatteita kampusarjessa (ka 3,11), minkä lisäksi omat vaikutusmahdollisuudet kestävässä kampusarjessa koetaan hyviksi (ka 3,38). Positiivista on myös, että vastaajat kokivat opintojen tukevan kestävään kehitykseen liittyvien ammatillisten taitojen kehittymistä (ka 3,06). (Kuvio 1.)

Neljä kuviota, joissa näkyvät yllä olevat kestävään kehitykseen liittyvät keskiarvot kuvioiden muodossa.
KUVIO 1. Opiskelijamme näkevät Oamkin kestävän kehityksen korkeakouluksi, jossa edistetään kestävyyden periaatteita ja jossa voi vaikuttaa omilla valinnoilla kampusarjessa. Myös opintojen nähdään edistävän kestävää kehitystä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olemme valmiita, vaan kehitettävää on edelleen. Vaikka koko Oamkin tasolla on varsin positiiviset näkymät, on eri tutkinto-ohjelmissa hajontaa vastauksissa. Näiden tulosten perusteella voimme kuitenkin nähdä, että olemme kokonaisuutena tehneet viime vuosina hyviä valintoja ja ottaneet oikeita askelia. Nyt meidän on saatava vietyä asiat systemaattisesti läpi koko organisaation. Tähän tarvitsemme koulutuksenkin osalta selkeät askelmerkit, jotka tuomme esille kestävyyden tiekartassa.

Henkilöstö ja opiskelijat on pyydetty tiekarttatyöhön mukaan

Tiekartta on meille kaikille yhteinen suunnannäyttäjä, joten olemme halunneet käydä keskustelua tarpeellisista sisällöistä sekä henkilöstön että opiskelijoiden kanssa. Avasimme virtuaalialustalle työryhmän ajatuksia sisällöstä, ja pyysimme äänestämään, mitkä asiat ovat oamkilaisista erityisen tärkeitä. Lisäksi pyysimme tuomaan vapaasti esille, mitä muita asioita kestävyyden tiekartassa olisi hyvä olla. Toivon, että saamme paljon erilaisia näkemyksiä ja evästyksiä työhön tätä kautta.

Kestävän kehityksen työhön tarvitsemme ihan jokaista. Uskon, että kestävän kehityksen tiekartan avulla saamme entistä selkeämmän ja vahvemman näkymän, joka auttaa meitä eteenpäin luomaan kestävämpää tulevaisuutta. Tällöin voimme reilusti todeta, että meillä Oamkissa otetut askeleet muuttavat maailmaa.Sari Ahvenlampi
laatupäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu, kehittäminen ja koulutuksen tuki

Valokuvassa Sari Ahvenlampi.
Sari Ahvenlampi (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).


Kolumnisarjan aiemmat julkaisut:

– Tötterström Jouko: Kulttuurin törmäyskurssi avartaa ajatuksia moneen suuntaan
Tötterström Riitta: Eettisesti kulttuurialalla
– Koivuniemi Ville & Aho Anne: Olemme onnistuneet, kun opiskelijamme sisäistävät yhteiskuntavastuun merkityksen
– Tapio Tarja: Osallisuuden ja yhteistoiminnallisuuden paikka sosiaalisesti kestävässä kehittämisessä

– Virkkula Outi & Laurell Hanna: Oamkista valmistunut agrologi on vastuullisen ruoan- ja raaka-aineiden tuotannon asiantuntija
– Kamula Minna & Haverinen Lasse: Kestävä kehitys informaatioteknologian opetuksessa
– Suonperä Eeva & Imppola Ritva: Ilmastotiekartasta reittejä parempaan suuntaan
– Uusitalo Tuukka & Tolonen Tiina: Taidekokoelman monet ulottuvuudet
– Gallén Tiina: Mahdollisuus suorittaa korkeakoulututkinto loppuun työttömyysetuudella
– Ahvenlampi Sari, Pakanen Seppo & Vikman Juho: Puolet kestävämpi ‒ hiilijalanjälkitavoite lähestyy Oamkissa
– Kosamo Joni & Kääriäinen Jouni: Kiertotalouden osaamista Pohjois-Suomeen uudella tutkinto-ohjelmalla

– Marttila-Tornio Kaisa: Kestävä kehitys osana opintoja
– Partanen Pirjo: Kieli- ja viestintätaidot luovat yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia
– Pousi Juha: Kestävyys ja vastuullisuus Amokin uudessa opetussuunnitelmassa
– Virranniemi Ulla & Skog Anu: Tasa-arvoista viestintää?
– Fagerholm Heidi: Vastuullisuus on valintojamme ja arkeamme

Lähteet

Konst, T., Friman, M., Häkkinen, K. & Tolkki, J. 2023. Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman (Arene ry 24.11.2020) väliarviointi. Arene ry. Hakupäivä 14.4.2023. https://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2023/Kest%C3%A4v%C3%A4%2C%20vastuullinen%20ja%20hiilineutraali%20AMK%20v%C3%A4liarviointi%202023.pdf?_t=1679863577

Arene ry. 2020. Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. Hakupäivä 14.4.2023. https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/kestava-vastuullinen-ja-hiilineutraali-ammattikorkeakoulu-ammattikorkeakoulujen-kestavan-kehityksen-ja-vastuullisuuden-ohjelma/

Oulun ammattikorkeakoulu. Kestävä ja vastuullinen kampusarki. Verkkosivut. Hakupäivä 14.4.2023. https://www.oamk.fi/fi/oamk/vastuullisuus-on-valintojamme/kestava-kampus

Oulun ammattikorkeakoulu. Yhdessä muutamme maailmaa. Yhteiskuntavastuu 2022. Verkkosivut. Hakupäivä 14.4.2023. http://www.oamk.fi/yhteiskuntavastuu/

___________
* Korjaus 1.6.2023: Korjattu Oamkin painoalaksi vähähiilisyys.