Oulun tori elää murrosaikaa ja alueen tulevaisuus kiinnostaa myös nuoria. Syksyllä 2021 Oulun ammattikorkeakoulussa tehtiin opinnäytetyö Oulun torin vetovoimaisuuden kehittämisestä nuorten aikuisten näkökulmasta. Tutkimuksessa nousi esiin torin keskeinen merkitys kohtaamispaikkana. Alueelle kaivataan lisää tapahtumia ja elämää ─ torilla ollaan silloin, kun muutkin ovat siellä.

Taustana opinnäytetyölle oli opinnäytetyön tekijän oma usean vuoden kokemus työskentelystä Oulun torialueella ja se, että opinnäytteen tekijä kokee alueen kehittämisen tärkeäksi. Hänen kokemuksensa mukaan suurin osa alueella päivittäin asioivista asiakkaista on vanhempaa väestöä. Opinnäytteen tekijä kokee, että ihmiset kulutustottumuksineen ovat muuttuneet vuosikymmenien aikana. Hän pohtii, ovatko torin palvelut pysyneet muutoksessa mukana.

Opinnäytetyön keskeisenä teemana oli, miten torialueesta (kuva 1) olisi mahdollista saada vetovoimainen kohtaamis- ja kauppapaikka myös nuorille aikuisille. Tutkimuskysymyksinä olivat, minkälaisena kohderyhmä kokee alueen tämänhetkiset palvelut sekä minkälaisia palveluita ja tapahtumia se alueelta kaipaisi tulevaisuudessa.

Valokuva Oulun torista.
KUVA 1. Oulun torialue kesällä 2020 (kuva: Oulun Nahka-aitta Ky, kuvaaja: Henri Kujala).

Lisää tapahtumia

Opinnäytetyön aineisto kerättiin Oulun ammattikorkeakoulun liiketalouden Terwa-akatemian opiskelijoille järjestetyssä työpajassa. Aiheen tueksi opiskelijat saivat pohjustuksen alueen nykyisistä palveluista ja tapahtumista sekä yleisesti tietoa megatrendeistä ja niiden vaikutuksesta kehitykseen. Opiskelijoita kannustettiin luovaan ideointiin. Ideat kirjattiin, mutta niiden tarkempaan analysointiin esimerkiksi muiden torin käyttäjäryhmien näkökulmasta ei kiinnitetty huomiota.

Työpajasta saatiin monipuolista tietoa siitä, minkälaisena nuoret aikuiset kokevat Oulun torialueen. Työpaja käsitteli Oulun torialuetta kokonaisuutena siten, että Oulun kauppahalliin, aittoihin tai rakenteilla oleviin rakennuksiin ei kohdistettu erityishuomioita.

Tuloksena selvisi, että nuoret käyttävät alueen palveluita erityisesti kesäisin. Alue koetaan kesäisin vetovoimaisena ja siellä vietetään aikaa. Alueelle toivotaan kuitenkin lisää tapahtumia ja monipuolisemmin ravintoloita.

Aineistosta oli havaittavissa kolme selkeää teemaa, joiden avulla aineistoa analysoitiin: tapahtumat (kuvio 1), ruoka ja tori ajanviettopaikkana. Työpajan tuotosten ja keskustelun pohjalta syntyneet ideat on koottu havainnollistaviin kuvioihin. Kuviot on teemoiteltu otsikoiden mukaisesti.

Kuviossa keskellä sana tapahtumat. Sen ympärillä lähiruokatapahtumat, teemamarkkinat, urheilutapahtumat, joulutori, juhlat ja 24H Drive-in.
KUVIO 1. Työpajassa syntyneet ideat torille toivotuista tapahtumista.

Tunnetuimpia ja useimmiten keskusteluissa esiin nousseita tapahtumia olivat työpajaan osallistuneiden keskuudessa Kansainväliset markkinat ja Suuret Oluet – Pienet Panimot -tapahtuma. Vaikka suuremmat tapahtumat olivat tuttuja, kaivattiin niiden rinnalle kevyempiä matalan kynnyksen tapahtumia. Kiinnostusta herättivät erityisesti kirpputoritapahtumat ja erilaiset teemamarkkinat.

Tapahtumilta toivottiin toistuvuutta, jolloin alueella asiointia tapahtuisi useammin kuin nyt. Perinteiset syysmarkkinat ja vapputori koettiin mielenkiintoisina tapahtumina, mutta markkinointiin toivottiin lisää panostusta. Työpajan osallistujat pohtivat myös ekologisuuden ja lähituotannon suosimista ja esiin nousi, olisiko lähiruokatapahtumia mahdollista järjestää myös torialueella. Torille kaivattiin myös lisää urheilutapahtumia, esimerkiksi katulätkä- ja sählyturnauksia.

Kesäkauden lisäksi alueelle kaivataan elämää talvikaudelle. Talviaikana tori koetaan hiljaiseksi ja autioksi. Pajaan osallistuneet toivoivat urheilutapahtumia myös talviajalle ja esittivät ajatuksen Oulun Kärppien ulkoilmaottelusta torinrannassa sekä koko talvikauden käytössä olevasta tekojääkentästä.

Toive joulutorista toistui erilaisilla variaatioilla lähes jokaisessa työpajan ryhmässä. Joulutorilta kaivattiin tunnelmaa, väljyyttä sekä ohjelmaa paikallisten kauppiaiden lisäksi. Joulutorin toivottiin alkavan jo heti joulukuun alussa ja kestävän aina aatonaattoon asti. Joulutorin sijainnista heräsi myös keskustelua. Nykyinen sijainti Rotuaarilla koettiin huonoksi ahtaan tilan takia. Joulutorilta kaivattiin myös erilaisia teemoja, jolloin joulutorilla tulisi vierailtua useammin kuin kerran. Esimerkiksi Coca-Cola-rekan vierailu voitaisiin sijoittaa joulutorin kanssa samaan aikaan.

Viihtyvyyttä ja ajanviettomahdollisuuksia

Toisena selkeänä teemana nousi tori ajanviettopaikkana, ”kaupunkilaisten olohuoneena” (kuvio 2). Kesäaikaan tori koettiin tunnelmalliseksi ja viihtyisäksi.

Kuvio, jossa keskellä teksti Oululaisten olohuone. Sen ympärillä tekstit ekologisuus, puistolava, viihtyisä ja täynnä elämää.
KUVIO 2. Työpajassa syntyneet ideat torin viihtyvyyden kehittämiseksi.

Torille mennään silloin, kun muutkin ovat siellä. Tori koettiin viihtyisänä ja tunnelmallisena sijaintinsa ansiosta. Torille on helppo tulla ja se on keskeisellä paikalla. Alueelle kaivataan kuitenkin lisää vehreyttä ja puistomaisuutta. Yhtenä ajatuksena heräsi myös torialueen jatkaminen Heinäpäähän päin, jolloin alue olisi väljempi. Alueen siisteys ja riittävä määrä jätepisteitä ovat keskeisiä tekijöitä viihtyisälle alueelle.

Tulevaisuudessa alueen saavutettavuuteen toivottiin edelleen panostusta. Ekologisuutta toivottiin näkyvämmin torin toimintaan. Kehitysideana nousi, olisiko autoja mahdollista rajata keskusta-alueen ulkopuolelle ja olisiko tulevaisuudessa mahdollista, että Autosaaren parkkipaikalla olisi autojen sijaan muita kulkuneuvoja?

Monipuolisempaa ruokailukulttuuria

Kolmas teema liittyi ruokaan (kuvio 3). Alueelle kaivattiin teemaviikkoja, jolloin tarjolla olisi eri maiden ruokia. Teemaviikkojen lisäksi kiinnostusta herättivät erilaiset pop-up-ravintolat. Ruoka-annoksien toivottiin olevan tämäntyyppisissä tapahtumissa pienempiä maisteluannoksia, jolloin olisi mahdollista maistaa useamman ravintolan ruokaa. Merellisyyttä haluttiin myös näkyvämmäksi ja yksi idea siihen oli ravintolalaivat.

Kuvio, jossa keskellä sana ruoka. Sen ympärillä tekstit teemaviikkoja, lisää ruokapaikkoja ja ravintolalaivoja.
KUVIO 3. Työpajassa syntyneet ideat ruokateeman ympärillä.

Nykyisin hyvän ruoan ja palvelun lisäksi nuoret kaipaavat elämyksiä myös ruoka-annoksen ulkonäköön liittyen. Tähän tarpeeseen löytyviä ”Instagram-uskottavia” -ravintoloita ei alueelta löydy. Kasvisruokaravintolat ja terveelliset ruokapaikat puuttuivat torialueelta työpajaan osallistujien mielestä. Tämänhetkiset perinteiset ravintolateltat koettiin hyviksi, mutta niiden rinnalle olisi hyvä saada myös lisää vaihtoehtoja.

Torilla tavataan nyt ja tulevaisuudessa

Työpajasta saadut tiedot lisäsivät tietoa nuorten aikuisten ajatuksista Oulun torialueesta ja sen kehittämisestä. Työpajassa saatiin tietoa siitä, minkälaisia asioita osallistujat kaipaavat alueelta. Opinnäytteen tekijän omien ennakkokäsityksien vastaisesti alueelle kaivattiin ostosmahdollisuuksien sijaan lisää ravintola- ja virkistystoimintaa. Tori nähtiin ensisijaisesti ajanviettopaikkana.

Työpajan tuloksissa yllätti, kuinka tapahtumakeskeisesti osallistujat lähtivät ajattelemaan alueen palveluita. Keskusteluissa nousi esiin, että tori ei ole ensisijainen kauppapaikka kohderyhmälle, eikä alueelta kaivattu palveluita vastaamaan jokapäiväistä asiointia. Työpajassa kävi ilmi, että myös nuoret kokivat torin perinteikkäänä ja merkittävänä kohtaamispaikkana. Nämä ovat vetovoimatekijöitä, joita kannattaa vahvistaa tulevaisuuden toria suunniteltaessa.

Lähes jokaisessa ryhmätyössä nousi esiin joulutori. Sitä kaivattiin erityisesti torialueelle, sillä nykyinen sijainti koettiin ahtaaksi. Suurempi alue mahdollistaisi myös muun oheistoiminnan. Tapahtumiin liittyvistä ideoista teemamarkkinat ja toistuvat markkinat olisivat varmasti kokeilun arvoisia ideoita. Teemamarkkinoihin liittyen toiveena olivat erityisesti eri maiden makumaailmat. Toistuvilta markkinoilta toivottiin paikallisia tuottajia sekä säännöllisyyttä. Tällöin torille olisi syitä tulla useamminkin kuin pari kertaa vuodessa.Halonen Tiia, tradenomi
Oulun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö

Klemola Katriina, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö


Blogiteksti perustuu opinnäytetyöhön:

Halonen, T. 2021. Torin vetovoimaisuuden kehittäminen nuorten aikuisten näkökulmasta: CASE Oulun tori. Oulun ammattikorkeakoulu. Liiketalous. Opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121726628