Asiakkaiden yksilöllinen opastus hyvään suun omahoitoon on suuhygienistin yksi tärkeimmistä tehtävistä. Hänen työnkuvaansa kuuluu olennaisesti suun terveyden ylläpitämisen ja parantamisen lisäksi ennaltaehkäisevä työ eli potilaiden terveysneuvonta ja ohjaus.

Valokuvassa erilaisia hampaiden ja suun puhdistamisen välineitä, kuten hammasharjoja, -tahnaa ja lankaimia.
KUVA 1. Suun omahoitovälineitä ovat hammasharja, hammastahna sekä hammasvälien puhdistusvälineet (kuva: FeiFei Chen, 2022).

Suunsairaudet kuuluvat maailman yleisimpiin sairauksiin, ja niistä kärsii 3,5 miljardia ihmistä. Suun terveys on olennainen osa yleisterveyttä ja hyvinvointia. Terveen suun merkitys korostuu muun muassa syömisen ja hymyilemisen yhteydessä sekä sosiaalisissa tilanteissa ja tunteiden ilmaisussa, mitä hyvä itsetunto ja elämänlaadun ylläpito edellyttävät. Terve suu on kivuton ja vapaa tulehduksista. [1]

Terve suu – parempi olo

Terveen suun ylläpito vaatii hyvää omahoitoa. Huono suuhygienia voi aiheuttaa monenlaisia suusairauksia, kuten kariesta (hampaiden reikiintymistä), gingiviittia (ientulehdusta), parodontiittia (kiinnityskudossairautta), halitoosia (pahanhajuista hengitystä) sekä suun sieni-infektioita. [2] Hyvällä suun terveydellä voidaan ehkäistä sairauksia ja lisätä elämänlaatua.

Valokuva, jossa suu ja hammasharja.
KUVA 2. Puhdas suu tuo hymyn huulille (kuva: FeiFei Chen, 2022).

Suun terveys on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia, jota ylläpidetään hyvällä suun omahoidolla. Suun omahoidolla tarkoitetaan omien hampaiden puhdistusta sisältäen hampaiden harjauksen ja hammasvälien puhdistuksen. Suuhygienistin työnkuvaan kuuluu olennaisesti suun terveyden ylläpitämisen ja parantamisen lisäksi ennaltaehkäisevä työ eli potilaiden terveysneuvonta ja ohjaus. [4]

Suun terveyttä ylläpitää säännöllinen hampaiden harjaus aamuin illoin fluorihammastahnalla. Hampaat tulisi harjata kahdesti päivässä kahden minuutin ajan. Sähköhammasharja on tutkitusti tehokkaampi kuin manuaalihammasharja. Hammasharja ei pääse puhdistamaan hammasvälejä, joten välien puhdistaminen päivittäin on tärkeää. Myös kielen puhdistus tarvittaessa kuuluu osana hyvää suun terveyttä. Hyvää suun terveyttä ylläpidetään käymällä säännöllisesti suun ja hampaiden tarkastuksessa. [3]

Asiakkaan suun omahoitoon sisältyy hammasharja, kaupan kymmenistä hammastahnoista enemmän tai vähemmän tietoisesti valittu hammastahna sekä hammasvälien puhdistaja. Ammattilaiselta vaaditaan ymmärrystä ja tietoa siitä, mitkä aineet ja välineet sopivat kullekin potilaalle, jotta potilaan ohjaus olisi yksilöllistä. Suuhygienistin tulee perehtyä hammastahnojen aineosiin ja hampaiden puhdistuksessa käytettäviin suun hoitovälineisiin. Hänen tulee tietää manuaali- ja sähköhammasharjasta, proteesiharjasta, hammaslankaimista ja -langoista sekä kielen puhdistajasta ja kuivan suun hoidosta. Hänellä tulee olla valmiudet ohjata niiden käytössä.

Suuhygienistin laaja työnkuva

Suuhygienisti on suunterveydenhuollon asiantuntija. Suuhygienistin tärkeimpiä tehtäviä ovat hyvinvoinnin edistäminen, suun terveyden ylläpitäminen ja parantaminen sekä ennaltaehkäisevä hoito. Työn osa-alueita ovat terveyttä edistävä neuvonta ja kliininen hoitotyö. Suuhygienistin työtehtäviä ovat suun terveystarkastukset, terveysneuvonta sekä ohjaus, hampaan kiinnityskudosten hoidot, hoidon tarpeen arviointi, suun infektiosairauksien ehkäisy, hoito ja seuranta. Suuhygienistit voivat toimia yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä osana oikomishoitoa, suukirurgiaa sekä purentafysiologiaa. [4]

Oppimateriaali opiskelijan tukena opinnoissa

Suun omahoidossa käytettävät suunhoitovälineet ja -aineet sekä tekniikat voivat tuntua opiskelunsa alussa olevalle suuhygienistiopiskelijalle haastavilta. Laadimme aiheesta opinnäytetyönä oppimateriaalin Moodle-oppimisympäristöön. Materiaali sisältää tekstin ja kuvien lisäksi videoita, joiden avulla opiskelijan on helpompi sukeltaa suun terveydenhoidon maailmaan. Oppimisalustalta opittuja tietoja voi siis hyödyntää työelämässä potilaiden ja kollegoiden ohjeistuksessa. Idea opinnäytetyöhön syntyi opiskelijoiden tarpeesta saada selkeää ja helposti lähestyttävää opetusmateriaalia aiheesta.

Oppimateriaalin sisältö perustuu tämän hetkiseen asiantuntijatietoon ja suosituksiin. Myös tulevien ammattilaisten tulee koko ajan seurata alan tutkimuksia, koska niiden tutkimustulokset voivat tuoda muutoksia suun omahoidon ohjeistuksiin. Uusien tutkimustulosten myötä suositukset voivat muuttua.

Opinnäytetyötä tehtäessä olemme perehtyneet kotimaisten lähteiden lisäksi myös kansainvälisiin lähteisiin. Lähteiden etsiminen, kriittinen tarkastelu ja tiedon kokoaminen on opettanut meitä ymmärtämään paremmin näyttöön perustuvan hammaslääketieteen merkitystä. Teimme opinnäytetyön ryhmänä, joten olemme kehittyneet myös yhteistyötaidoissa ja tehtävien delegoimisessa. Tehtävien delegointi ja lähteiden kriittinen tarkastelu on tärkeä taito tulevaa suuhygienistin uraa ajatellen.

Suuhygienistiopiskelija saa oppismisympäristössä olevien oppimateriaalien avulla hyvän teoriapohjan. Mennessään harjoittelemaan suuhygienistiopiskelijan tulee oppia soveltamaan opittuja tietoja ja kehittämään vuorovaikutustaitoja, jotta mahdollisimman moni potilas sisäistäisi tiedot ja toteuttaisi niitä päivittäisessä suunhoidossaan. Tämä ammattilaisen ja potilaan välinen vuorovaikutus tulee olemaan haastavaa työelämään siirtyessä, mutta tulee muistaa, että paras ja edullisin hoito on suun omahoito.

FeiFei Chen
Opiskelee suuhygienistiksi Oulun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikössä

Elina Koivula
Opiskelee suuhygienistiksi Oulun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikössä

Viivi Peltola
Opiskelee suuhygienistiksi Oulun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikössä

Blogiteksti perustuu opinnäytetyöhön: 

Chen, FF., Koivula, E. & Peltola, V. 2022. Asiakkaan suun omahoidon edistäminen. Moodle-oppimisympäristö suuhygienistiopiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu, suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112824658


Lähteet

[1] Palo, K. 2020. Suunterveydellä on väliä. Suomen Hammaslääkärilehti 26.6. Hakupäivä 18.11.2022. https://www.hammaslaakarilehti.fi/fi/tiede/suunterveydella-valia

[2] Hitz Lindenmüller, I. & Lambrecht, J. T. 2011. Oral care. Current Problem is Dermatology 40, 107‒115. Hakupäivä 23.10.2022. https://doi.org/10.1159/000321060

[3] Sirviö, K. 2019. Suun omahoito. Duodecim Terveyskirjasto. Hakupäivä 13.11.2022. https://www.terveyskirjasto.fi/trv00158

[4] Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry. Ammattina suuhygienisti. Hakupäivä 18.11.2022. https://www.suuhygienistiliitto.fi/koulutus/ammattina-suuhygienisti/