Mobiilisovelluksen kehittäminen on monivaiheinen prosessi, jossa loppukäyttäjä on hyvä osallistaa sen eri vaiheissa. Käyttäjätutkimuksella ja -testauksella varmistetaan, että suunnitteilla oleva sovellus palvelee käyttäjien todellisia tarpeita, on hyvin toteutettu ja helppokäyttöinen. SIMHEapp-sovelluksen kehityksessä opiskelijat nousivat tärkeään rooliin taustatiedon keräämisessä, käytettävyyden testaamisessa ja sovelluksen ohjelmoinnissa.

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk), Karelia ammattikorkeakoulun ja Metropolia ammattikorkeakoulun SIMHEapp-hankkeessa tuotettiin maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijataustaisten korkeakoulukelpoisten ja/tai korkeasti koulutettujen ulottuville mobiilipalvelu SIMHEapp (Supporting Immigrants in Higher Education).

SIMHEapp (kuva 1) on mobiilisovellus, joka tukee maahanmuuttajien mahdollisuuksia hakea korkea-asteen koulutuksen piiriin sekä heidän integroitumistaan yhteiskuntaan. Lisäksi SIMHEapp tarjoaa tukea opintojaan suunnitteleville ja heitä ohjaaville henkilöille.

Kuvassa on tekstit: Welcome, we want to help you get settled in Finland. Start your journey from here. You can easily search for different educations from the Education tab. Use filters to specify your search. Save your favorites to easily find them later. Search for jobs from the job search tab. Job search tab opens up the Job Market Finland website, which you can use within the app. Fill your pforile on profile tab. Data will only be saved on your own phone. After filling your profile you can generate a CV and download it as a PDF.
KUVA 1. Sovelluksen omboarding-näkymä, jossa käyttäjä tutustuu sovelluksen sisältöön (kuva avautuu isommaksi klikkaamalla).

Aluksi kartoitettiin kohderyhmän tarpeita

Sovellusta oli tekemässä SIMHEapp-kehittäjäyhteisö, johon kuului eri alojen asiantuntijoita Oamkista, Kareliasta ja Metropoliasta. Sovelluskehityksen alkuvaiheessa kehittäjäyhteisö benchmarkkasi vastaavia palveluja eri maiden maahanmuuttajille suunnatuista sovelluksista ja verkkoratkaisuista. Täysin vastaavanlaista sovellusta ei löytynyt ainakaan vielä vuonna 2020. Käyttäjäryhmän tarpeita tunnistettiin yhdessä SIMHE- ja maahanmuuttajahankkeiden ohjaajien kanssa [1].

Lisäksi opiskelijatyönä kartoitettiin, millaisia tarpeita ja haasteita maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä on hakeutuessa korkea-asteen koulutukseen. Kohderyhmän henkilöille tehdyt haastattelut ja niistä saadut tulokset antoivat taustatietoa toiminnallisuudesta, joka sovelluksessa tulisi olla, jotta se vastaa käyttäjien tavoitteisiin.

Käytettävyystesteillä palautetta käyttäjiltä

Mobiilipalvelun kehittämisen aikana tehtiin sovelluksen suunnittelua tukevia tutkimuksia ja testausta. Eri sovellusversioille tehtiin useita käytettävyystestejä, joihin osallistui maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Testitulosten pohjalta saatiin vahvistusta sovelluksen tarpeellisuudesta ja parannusehdotuksia sen käyttöliittymään. Haasteellisin osio testin osallistujille oli koulutushaku, joten sen toiminnallisuuden parantaminen nousi oleelliseksi sovelluksen käytettävyyden kannalta. Tuloksena saatiin monia parannusehdotuksia muun muassa koulutusten hakutulosten suodattamiseen, oman osaamisen kategorisointiin ja selkokielisyyteen liittyen. Lisäksi testien kautta saatiin ideoita tulevista lisäominaisuuksista.

Sovelluksen pidempiaikaiseen käytön testaamiseen osallistui yhteensä kolme maahanmuuttajaa Oamkin Valmentavasta valmiiksi -maahanmuuttajakoulutuksesta. Osallistujat kokeilivat sovellusta useamman viikon ajan. He kirjasivat huomioitaan päiväkirjanomaisesti eri osa-alueista, joita olivat muun muassa käyttöliittymälogiikka ja -elementit, visuaalinen ilme ja käytetyt suomenkieliset termit. Testien löydökset käytiin läpi SIMHEapp-kehittäjäyhteisön kanssa ja niiden pohjalta sovellukseen tehtiin parannusehdotuksia.

Sovellus toteutettiin opiskelijoiden harjoittelu- ja ryhmätyönä

SIMHEappin ohjelmistokehitystä tehtiin Metropolian opettajista ja opiskelijoista muodostuneissa toteuttajaryhmissä. SIMHEapp-kehittäjäyhteisö ja kehittämisvastuussa olleet opettajat huolehtivat tiedon ja ideoiden vaihtamisesta ryhmien välillä. Tiedonkulussa sekä työvaiheiden ja tehtävien suunnittelussa hyödynnettiin Teams-alustaa. Lopulliset sovellusversiot tehtiin työharjoittelujakson aikana. Jaksolle osallistui kaksi opiskelijaa Metropoliasta ja heidän ohjaava opettajansa, joka kuului kehittäjäyhteisöön. (Video 1.)

VIDEO 1. Pakistanista kotoisin oleva Arsalan Shakil opiskelee Metropoliassa sovelluskehitystä ja on osallistunut SIMHEapp-sovelluksen Android- ja iOS versioiden koodaamiseen.

Erinomaista yhteiskehittämistä opiskelijoiden kanssa

Sovelluksen suunnittelun aikana loppukäyttäjiä ja alan asiantuntijoita osallistettiin monin tavoin ja prosessin eri vaiheissa. Yhteiskehittämisen suunnitteluprosessi on luonteeltaan jaksottainen ja iteratiivinen, antaen mahdollisuuden palata edellisiin vaiheisiin. Tunnusomaista prosessille on käyttäjälähtöisyys sekä testaus osana kehitystyötä.

Opiskelijoiden mukana olo tuotti tietoa, parannusehdotuksia sekä jatkokehitysideoita kehitystyöhön. Lisäksi Metropolian opiskelijat vastasivat sovelluskehityksestä, jossa he huomioivat myös saavutettavuuden vaatimukset. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden panos ja yhteistyö SIMHEapp-kehittäjäyhteisön kanssa oli tärkeää hankkeelle, ja se tarjosi mielekästä työelämälähtöistä kokemusta ja oppia käyttäjälähtöistä kehittämisestä opiskelijoille. Sovelluksen (video 2) käyttökokemuksen kehittämiseen osallistui yli 20 opiskelijaa Oulun ammattikorkeakoulusta ja Metropoliasta.

VIDEO 2. SIMHEapp-sovellus sisältää erilaisia työkaluja koulutus- ja työnhakuun. Video kuvattiin Oulun ammattikorkeakoululla keväällä 2022.


Virkkula Minna, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö

Ålander Heidi, projektipäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö

SIMHEapp-hanke

SIMHEapp on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena oli toteuttaa digitaalinen palvelu turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja korkea-asteen koulutuspoluille ohjaamiseen. Palvelu tuotettiin koulutuspolun alkupäähän maahanmuuttajien itsenäistä käyttöä varten. Palvelu on maksuton käyttäjille ja muille organisaatioille.

Hanketta toteuttivat yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu sekä Oulun ammattikorkeakoulu, jotka toimivat myös SIMHE-vastuukorkeakouluina.


Hankkeen kaikki julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Virkkula, M. & Ålander, H. 2021. Designing Mobile Application to Support Immigrants in Higher Education – A Practical User Experience Evaluation Case. Konferenssiesitys. The 7th Asian Conference on Education & International Development (ACEID2021), 22.‒24.3.2021, held online from Osaka, Japan.