Monipuolinen sosiaali- ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmien tarjonta Oamkissa, sen kehittämisnäkökulmat ja valmistuvien osaaminen ovat keskeisiä teemoja tässä kolumnisarjassa. Sisällöt ovat ajankohtaisia uuden Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta vuonna 2022, jolloin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot täyttävät 20 vuotta. Soten YAMK-tutkinnot tutuiksi -kolumnisarjan aloittavat kirjoituksellaan yliopettajat Eija Niemelä ja Reetta Saarnio.

Soten YAMK-tutkintoja käsittelevän kolumnisarjan logo.

Kliininen urapolku viittaa sairaanhoitajan ammatilliseen polkuun, jossa välitön kliininen työ säilyy vahvasti mukana työtehtävissä. Kliinisen asiantuntijan YAMK-koulutus vahvistaa jo olemassa olevaa vaativan tason erityisosaamista sekä edistää hoidon ja hoitotyön kehittämisosaamista.

Laajavastuiseen kliiniseen tehtävään liittyy usein välittömään hoitotyöhön liittyvät tehtävät (konsultointi, koordinointi, itsenäinen vastaanotto), asiantuntijuuden johtaminen (henkilöstön osaamisen kehittäminen, tiimijohtajuus) sekä hoidon kehittäminen. Onkin hienoa, että sairaanhoitajilla on mahdollisuus edetä uralla muutenkin kuin esihenkilötehtäviin.

Suomessa uudistetaan parhaillaan sosiaali- ja terveyspalveluja. STM valmistelee esimerkiksi Terveydenhuoltolain muutosta hoitotakuun osalta niin, että kiireetöntä hoitoa olisi järjestettävä viikon kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Mielestämme on tärkeää, että tulevilla hyvinvointialueilla hyödynnetään myös kliinisiä asiantuntijasairaanhoitajia ja perustetaan uusia kliinisen asiantuntijan toimia.

Oulun ammattikorkeakoulussa 90 opintopisteen (op) laajuinen Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma voidaan suorittaa 1,5 vuodessa. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintoihin kuuluvat vähintään 10 op tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmiä sekä opinnäytteenä tehtävä tutkimuksellinen kehittämistyö 30 op. Tutkimuksellinen kehittämistyö tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa, joten opinnäytetöitä kannattaa hyödyntää hyvinvointialueilla palvelujen kehittämisessä yhä ihmislähtöisimmiksi ja vaikuttavimmiksi.

Mainio esimerkki työelämälähtöisestä kehittämisestä on Terhi Kurikan (2021) opinnäytetyö, jossa hän tutki hoidon kiireellisyysarvion ja hoitolinjan valinnan osuvuutta Oulun seudun yhteispäivystyksessä. Kliinisen asiantuntijan tutkintoa opiskeleva voi suunnata osaamistaan tulevalle urapolulle valitsemalla joko kehittämiseen tai johtamiseen liittyviä opintoja.

Mahdollisuuksia asiantuntijaosaamisen syventämiseen

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelmassa opiskelija voi syventää alan asiantuntijaosaamista Laajavastuisessa kliinisessä hoitotyössä (25–40 op). Sen osaamistavoitteet perustuvat Kansainvälisen sairaanhoitajaliiton (ICN, 2020) linjaamiin laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan (Nurse practitioner) osaamistavoitteisiin ja kansalliseen kliinisen asiantuntijakoulutuksen osaamiskuvaukseen.

Opiskelija voi lisätä asiantuntijuuttaan ikääntyvien hoidon ja palvelun osalta valitsemalla tähän suuntaavan opintojakson. Hänen on myös mahdollista suorittaa vaihtotehoisina opintoina farmakologian yliopisto-opintoja, jotka voidaan hyväksilukea Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksessa. Henna Hänninen (2021) on YAMK-opinnäytetyössään kehittänyt toimintamallin, jossa kuvataan kliinisen asiantuntijasairaanhoitajan ja rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden optimaalista hyödyntämistä. Malli on otettu käyttöön Lapuan terveyskeskuksen vastaanottopalveluissa.

Palliatiivisen hoidon syventävät opinnot (35 op) on kehitetty Edupal-hankkeessa ja toteutetaan ammattikorkeakoulujen verkostossa ristiin opiskelun periaatteella. Mielenterveys- ja päihdetyön syventävien opintojen (25 op) sisällöissä painottuvat asiakaslähtöinen näyttöön perustuva hoitotyö sekä asiantuntijuus mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisessä. Nämäkin opinnot toteutetaan ammattikorkeakoulujen verkostossa. Verkostomainen työskentely myös mahdollistaa opiskelijoiden verkostoitumisen jo opiskeluaikana.

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelmassa voi syventyä myös kliinisen bioanalytiikkaan tai kliiniseen radiografiaan. Heitämmekin kirjoittajapallon radiografian syventävistä opinnoista Aino-Liisa Jussilalle ja Tanja Schroderus-Salolle!Eija Niemelä, yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Eija Niemelä.
Eija Niemelä (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu)


Reetta Saarnio, yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Reetta Saarnio.
Reetta Saarnio (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu)


Soten YAMK-tutkinnot tutuiksi kolumnisarjan seuraava kirjoittajat ovat tutkintovastaava Tanja Schroderus-Salo ja yliopettaja Aino-Liisa Jussila.


Lähteet

Hänninen, H. 2021. Laajavastuisen hoitotyön äärellä. Kliinisen asiantuntijaosaamisen ja rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden optimaalinen hyödyntäminen. Oulun ammattikorkeakoulu. YAMK, Kliininen asiantuntija. Tutkimuksellinen kehittämistyö. Hakupäivä 31.1.2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120623964

International Council of Nurses [ICN]. 2020. Guidelines on advanced practice nursing. Hakupäivä 31.1.2022. https://www.icn.ch/system/files/documents/2020-04/ICN_APN%20Report_EN_WEB.pdf

Kurikka, T. 2021. Hoidon kiireellisyysarvion ja hoitolinjan valinnan osuvuus: Suunnitelma triage-toiminnan laadun valvontaan Oulun seudun yhteispäivystyksessä. Tutkimuksellinen kehittämistehtävä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 2.2.2022. https://www.theseus.fi/handle/10024/512746

Oulun ammattikorkeakoulu. 2022. Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (90 op). Hakupäivä 31.1.2022. https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=kla2021s&lk=s2021

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010. Hakupäivä 16.2.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101088

STM. 2019. Terveydenhuoltolain muutos (hoitotakuu). Hakupäivä 31.1.2022. https://stm.fi/hanke?tunnus=STM074:00/2019

Sulosaari, V., Elomaa-Krapu, M., Hopia, H., Koivunen, K., Leinonen, K., Liikanen, E., Penttinen, O., Törmänen, O., Walta, L. & Heikkilä, J. 2020. Ydinkompetenssit kliinisen asiantuntijan (ylempi AMK) koulutuksessa. UAS Journal 1/2020. Hakupäivä 31.1.2022. https://uasjournal.fi/1-2020/kliinisen-asiantuntijan-ydinkompetenssit/

Sulosaari, V. & Heikkilä, J. 2021. Kliininen asiantuntija (YAMK) koulutusta kehittämässä. Hakupäivä 31.1.2022.
https://amkterveysala.files.wordpress.com/2021/06/julkaisu-24062021-kliininen-asiantuntijayamk_blogikirjoitus-003.pdf

Sunikka, T., Kaakinen, P., Kesänen, J., Leinonen, R., Mikkonen, H., Muurinen, K., Niemelä, E., Suikkala, A., Tuomi, S., Öhberg, I., Ylinen, E. & Sulosaari, V. 2021. Palliatiivisen hoitotyön erityisosaaminen ja urakehitys. Teoksessa M. Hökkä, J. Lehto, S. Heinonen & A. Suikkala (toim.) Edupal – Koulutusta kehittämällä parempaa palliatiivista hoitoa. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä B 125/2021. Hakupäivä 31.1.2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-78-2